Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College (publicatie)

dinsdag 7 maart 2023

16:00 - 16:30
Locatie

Nieuwe Zaal

Voorzitter
Sybrand Buma
Agenda documenten

Agendapunten

 1. A.3

 2. A.5.1

  De fractie van Lijst058 heeft schriftelijke vragen gesteld inzake het verbod uitsupporters bij thuiswedstrijden Cambuur. Deze vragen betreffen een burgemeestersbevoegdheid en zijn door de burgemeester beantwoord.

  Besluit

  De burgemeester besluit:
  De schriftelijke vragen van Lijst058 van 24 februari 2023 inzake het verbod uitsupporters bij thuiswedstrijden Cambuur, te beantwoorden overeenkomstig bijgevoegd aanhangsel.

 3. A.5.2

  De FNP heeft schriftelijke vragen gesteld betreffende het niet compleet aanleveren van opgevraagde documenten bij het Woo-verzoek inzake de ROL van 1 november 2022. Het college heeft deze vragen beantwoord.

  Besluit

  De beantwoording van de schriftelijke vragen van de FNP, gesteld op 23 januari 2023, inzake het niet compleet aanleveren van opgevraagde documenten bij het Woo-verzoek van 21 november 2022 vast te stellen conform bijgevoegd aanhangsel.

 4. A.5.3

  De fractie van Lijst058 heeft schriftelijke vragen gesteld over sensoren op bomen en masten. Het college heeft de vragen beantwoord.

  Besluit

  De schriftelijke vragen van Lijst058, gesteld op 16 februari 2023, inzake bomen en sensoren overeenkomstig bijgevoegd aanhangsel te beantwoorden.

 5. A.5.4

  De fractie van de FNP heeft vragen gesteld over de energiecompensatie voor dorpshuizen en wijkcentra in de gemeente Leeuwarden. Het college heeft deze vragen beantwoord.

  Besluit

  De beantwoording van de schriftelijke vragen van de FNP van 1 februari 2023 over de energiecompensatie voor dorpshuizen en wijkcentra in de gemeente Leeuwarden vast te stellen conform bijgevoegd aanhangsel.

 6. A.5.5

  Om milieubelasting door het verspreiden van ongeadresseerd reclamedrukwerk te verminderen, stelt het college voor om de Ja-sticker in te voeren. De Ja-sticker draait het Nee-sticker systeem om. Ongeadresseerd reclamedrukwerk wordt dan niet meer standaard bezorgd, tenzij inwoners middels een sticker aangeven dit wél te willen ontvangen. Deze aanpassing is niet van toepassing op huis-aan-huisbladen, berichten over werkzaamheden of activiteiten in de buurt en andere uitingen van vrijwilligers of niet-commerciële organisaties.


  Om de Ja-sticker in te kunnen voeren dient de afvalstoffenverordening en de APV te worden aangepast. Het college stelt daarom aan de gemeenteraad voor om de afvalstoffenverordening en de APV te wijzigen.

  Besluit

  1. De gemeenteraad voor te stellen om:
   a. de Afvalstoffenverordening vast te stellen conform bijlage;
   b. de Algemene Plaatselijke Verordening Leeuwarden te wijzigen waarbij op 1 oktober 2023 artikel 2:6 lid 3 vervalt;
  2. Het raadsvoorstel vast te stellen.
 7. A.5.6

  Bij de gemeente Leeuwarden is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het bouwen van een botenhuis en het realiseren van een insteekhaven bij de woonboerderij op het adres Greft 4 te Warten. Dit verzoek is in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan “Buitengebied 2008”. Aan dit verzoek kan medewerking worden verleend door af te wijken van het bestemmingsplan. Daarvoor is een verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad vereist. Het college heeft besloten om aan de gemeenteraad voor te stellen om de ontwerp verklaring van geen bedenkingen vast te stellen voor tervisielegging samen met het ontwerpbesluit omgevingsvergunning.

  Besluit

  1. Aan de gemeenteraad voor te stellen om de ontwerp verklaring van geen bedenkingen conform artikel 6.5 lid 1 van het Besluit omgevingsrecht voor het bouwen van een botenhuis en realiseren van een insteekhaven bij de woonboerderij op het adres Greft 4 te Warten voor ter visielegging vast te stellen;
  2. Het raadsvoorstel vast te stellen.

 8. A.5.7

  Het college heeft in januari jl. gronden in het gebied Spoordok voorlopig aangewezen als gronden waarop de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing is. Het college heeft nu besloten om de gemeenteraad voor te stellen om de gronden definitief aan te wijzen als gronden waarop de Wvg van toepassing is. Als de raad daartoe besluit, dan betekent dit dat de grondeigenaren in het gebied Spoordok de gronden eerst aan de gemeente te koop moeten aanbieden als zij het voornemen tot verkoop hebben.

  Besluit

  1. Aan de gemeenteraad voor te stellen om:
  a. op basis van artikel 2 juncto 5 Wet voorkeursrecht gemeenten de gronden gelegen tussen het spoor, de Harlingervaart, het Stephensonviaduct/de Heliconweg en de OudeVeemarkt in Leeuwarden (‘Spoordok’), zoals vermeld op de bij dit besluit behorende en daarvan onderdeel uitmakende en als zodanig gewaarmerkte kadastrale overzichtskaart en perceellijst, met daarop vermeld de kadastrale aanduiding van de aan te wijzen gronden, de grootte daarvan alsmede de namen van de eigenaren en de beperkt gerechtigden, één en ander volgens de openbare registers van het Kadaster naar de stand van 15 februari 2023 aan te wijzen als gronden waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 van de Wvg van toepassing zijn;
  b. de reactie- en antwoordnota zienswijzen ‘Wet voorkeursrecht gemeenten’ gronden Spoordok met kenmerk 2023-049003 vast te stellen;
  2. Het raadsvoorstel vast te stellen.

 9. A.5.8

  FB Oranjewoud is voornemens om het terrein van NDC Mediagroep te ontwikkelen naar een media- en innovatiecampus (MICA) met een parkeergarage, studentenhuisvesting en een horecagelegenheid als bijbehorende functie. Voor het gebied is op 16 februari 2022 een ontwikkelkader met welstandsrichtlijnen vastgesteld door de gemeenteraad. Na vaststelling van het ontwikkelkader met welstandsrichtlijnen is gestart met het opstellen van een ontwerpbestemmingsplan. Het ontwerpbestemmingsplan is gereed en wordt door het college vrij gegeven voor ter visie legging.


  Om het gebied beter te ontsluiten is een rotonde voorzien op de huidige kruising van de Hoekemastraat en de Oostergoweg. De aanleg van een rotonde is in het belang van zowel de gemeente als FB Oranjewoud. FB Oranjewoud betaalt de helft van de aanlegkosten. Met het door het college ondertekende addendum zijn de kostenafspraken vastgelegd.
  De rotonde, waarvan het defintieve ontwerp nog niet gereed is, wordt later met een aparte procedure door het college vergund.

  Besluit

  1. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Leeuwarden – Media- en innovatiecampus Sixmastraat 15’ vrij te geven voor ter visie legging;
  2. De raad te informeren over de ter visie legging van het ontwerpbestemmingsplan ‘Leeuwarden – Media- en innovatiecampus Sixmastraat 15’ en de bijgevoegde brief vast te stellen;
  3. Met HAvAD Vastgoed B.V. aanvullende afspraken maken, zoals vastgelegd in bijgevoegd addendum, over de realisering van een rotonde op de kruising Hoekemastraat, Oostergoweg en Oostergobrug ten behoeve van de locatieontwikkeling NDC locatie/Media-Innovatie Campus en het addendum met kenmerk 2023-031543 op de reeds met HAvAD Vastgoed B.V. gesloten anterieure overeenkomst d.d. 22 juni 2021, vast te stellen.
 10. A.5.9

  Het college heeft De Harmonie, Ruiterskwartier 4, 8911 BP Leeuwarden, aangewezen als locatie voor de openbare zitting van het gemeentelijk stembureau. Tijdens deze zitting wordt de uitslag van de verkiezing provinciale staten Fryslân en waterschapsbestuur ‘Wetterskip Fryslân' vastgesteld. De zitting vindt plaats op16 (en zo nodig 17) maart 2023. De aanvangstijd van de zitting is 9 uur.

  Besluit

  1. ‘De Harmonie’, Ruiterskwartier 4, 8911 BP Leeuwarden aan te wijzen als locatie voor de openbare zitting van het gemeentelijk stembureau voor het vaststellen van de uitslag van de verkiezing provinciale staten Fryslân en waterschapsbestuur ‘Wetterskip Fryslân’;
  2. Als dag en aanvangstijdstip voor de openbare zitting vast te stellen: 16 (en zo nodig 17) maart 2023 om 9 uur.
  3. De bevoegdheden van het college, als vermeld in Hoofdstuk Na van de Kieswet, te mandateren aan:
   a. Tactisch leidinggevende II;
   b. adviseur IV-A;
   c. medewerker beleidsuitvoering II/III/IV.
 11. A.5.10

  Op grond van de Participatiewet ondersteunt de gemeente bijstandsgerechtigden bij het vinden van werk. Voor de begeleiding van verschillende groepen bijstandsgerechtigden maakt de gemeente Leeuwarden gebruik van externe dienstverlening. De contractperiodes van de meeste aanbieders lopen af op 31 december 2023.
  In verband met te volgen regels voor inkoop en aanbesteding heeft het college de inkoopstrategie voor re-integratiedienstverlening voor de periode 2024-2030 vastgesteld. Via een open house toelatingsprocedure kan Leeuwarden een dekkend palet aan instrumenten beschikbaar blijven stellen voor bijstandsgerechtigden gericht op het bieden van ondersteuning bij het vinden van werk, een opleiding of voor verschillende vormen van activering.

  Besluit

  1. Een open house toelatingsprocedure uit te schrijven voor re-integratietrajecten 2024-2030;
  2. Het bijgevoegde startformulier inkoop en aanbesteding open house toelatingsprocedure re-integratiedienstverlening vast te stellen;
  3. De bijgevoegde inkoopstrategie re-integratiedienstverlening 2024-2030 vast te stellen;
  4. Geheimhouding opleggen ten aanzien van de inhoud van het startdocument en de inkoopstrategie op grond van artikel 55 Gemeentewet juncto artikel 10 lid 2 sub g Wet openbaar bestuur tot het moment dat de inkoopprocedure openbaar is gepubliceerd.
 12. A.5.11

  De projectgebieden Middelsee-De Werp en De Zuidlanden kennen nog een looptijd van circa 15 jaar. In deze periode moet vooral in de eerst komende jaren nog veel advies- en ingenieursdiensten worden verricht. Tot op heden worden veel advies- en ingenieursdiensten voor verschillende projecten binnen Middelsee-De Werp en De Zuidlanden separaat aanbesteed. Het kost iedere keer veel tijd en moeite om d.m.v. meervoudig/enkelvoudig onderhandse procedures deze advies- en ingenieursdiensten in te kopen. Om zowel flexibel, alsook snel en doelmatig en rechtmatig in te kopen heeft het college besloten om een raamovereenkomst voor advies- en ingenieursdiensten voor deze projectgebieden Europees openbaar aan te besteden.

  Besluit

  1. Een Europese aanbesteding uit te schrijven voor een Raamovereenkomst Advies- en Ingenieursdiensten voor Middelsee-De Werp en De Zuidlanden;
  2. Het bijgevoegde startformulier “Raamovereenkomst Advies- en Ingenieursdiensten Middelsee-De Werp en De Zuidlanden” vast te stellen;
  3. Geheimhouding op te leggen ten aanzien van het startformulier op grond van artikel 55 Gemeentewet juncto artikel 5.1 lid 2 sub b Wet open overheid tot het moment dat de gunning van de aanbesteding is gepubliceerd.
 13. A.6.1

  De gemeente Leeuwarden en de provincie Fryslân kennen een lange geschiedenis van samenwerking. Een belangrijk deel van de lopende afspraken in de Samenwerkingsagenda Leeuwarden-Fryslân 2013-2025 is afgerond. Daarom bereiden beide overheden nieuwe samenwerkingsafspraken voor. De samenleving verandert snel en dat brengt nieuwe gezamenlijke uitdagingen met zich mee. De noodzaak om als overheden met elkaar op te trekken om de goede dingen te doen voor Fryslân en de Friezen en Leeuwarden en de Leeuwarders is groter dan ooit.
  De contouren voor samenwerking in de komende jaren zijn neergelegd in het document Samenwerkingsagenda Fryslân-Leeuwarden 2030. Op 7 maart 2023 ondertekenen het college van Gedeputeerde Staten van Fryslân en het college van Burgemeester en Wethouders tijdens een gezamenlijke vergadering in het Swettehûs in Leeuwarden een intentieverklaring om die contouren uit te werken in concrete afspraken, projecten en doelen. Eind 2023 zullen de uiteindelijke afspraken vastgesteld en ondertekend worden.

  Besluit

  1. Het basisdocument Samenwerkingsagenda Fryslân-Leeuwarden 2030 vaststellen.
  2. De intentieverklaring rondom de samenwerkingsafspraken vaststellen.
  3. De raad over de stand van zaken rondom de samenwerkingsafspraken met de provincie Fryslân te informeren en de informerende brief vaststellen.

  (collegebesluit 21 februari 2023)