Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College (publicatie)

dinsdag 4 juli 2023

16:00 - 16:30
Locatie

Nieuwe Zaal

Voorzitter
Sybrand Buma
Agenda documenten

Agendapunten

 1. A.3

 2. A.4.1

  De fractie van D66 heeft schriftelijke vragen gesteld over - kort gezegd - het gedogen van medicinale thuisteelt van hennep. Het college van B en W heeft deze vragen beantwoord.

  Besluit

  De schriftelijke vragen van D66, gesteld op 17 mei 2023, over het gedogen van medicinale thuisteelt van hennep, te beantwoorden overeenkomstig bijgevoegd aanhangsel.

 3. A.4.2

  Door de D66-fractie zijn schriftelijke vragen gesteld over de aanpak van zwerfafval in de Vlietzone. Het college van B en W heeft deze vragen beantwoord.

  Besluit

  De schriftelijke vragen van de D66-fractie, ingediend op 26 mei 2023, over de aanpak van zwerfafval in de Vlietzone te beantwoorden overeenkomstig bijgevoegd aanhangsel.

 4. A.4.3

  De fractie van de FNP heeft vragen gesteld over de gehandicaptenparkeerplaats op locatie Beursplein. Het college van B en W heeft deze vragen beantwoord.

  Besluit

  De schriftelijke vragen van de FNP, ingediend op 15 mei 2023, over het plaatsen van een ondergrondse container op een invalidenparkeerplaats Beursplein overeenkomstig bijgevoegd aanhangsel te beantwoorden.

 5. A.4.4

  Door de D66-fractie zijn schriftelijke vragen gesteld over stand van zaken voedselagenda. Het college van B en W  heeft deze vragen beantwoord.

  Besluit

  De schriftelijke vragen van de D66-fractie, ingediend op 7 juni 2023, over de stand van zaken voedselagenda te beantwoorden overeenkomstig bijgevoegd aanhangsel.

 6. A.4.5

  De fractie van Lijst058 heeft schriftelijke vragen gesteld over het definitief stoppen van het festival Welcome to The Village. Het college heeft de vragen beantwoord.

  Besluit

  De vragen van Lijst058 over het definitief stoppen van het festival Welcome to The Village, ingediend op 20 juni 2023, te beantwoorden conform bijgevoegd aanhangsel.

 7. A.4.6

  De CU heeft vragen gesteld over de besteding van het geld opvang Oekrainers. Het college heeft deze vragen beantwoord.

  Besluit

  De beantwoording van de schriftelijke vragen van de CU, gesteld op 17 mei 2023, inzake de besteding van het geld opvang Oekrainers vast te stellen overeenkomstig aanhangsel.

 8. A.4.7

  De organisatie van Welcome to the Village heeft bekend gemaakt definitief te stoppen met het festival. Een aantal fracties in de gemeenteraad heeft het college verzocht een informerende brief te sturen voor een nadere duiding. Het college heeft de informerende brief vastgesteld waarin nader wordt ingegaan op de alternatieve locaties, die serieus in beeld zijn geweest, tegen welke muren de organisatie aan liep, hoe de gemeente heeft meegedacht met de organisatie en welke gevolgen het besluit van Welcome to the Village heeft voor andere festivals in onze gemeente.

  Besluit

  De gemeenteraad te informeren over de achtergronden van het stoppen van het festival Welcome to the Village en de informerende brief aan de gemeenteraad vast te stellen.

 9. A.4.8

  Er zijn veel ontwikkelingen op het gebied van jeugd gaande. Met deze brief informeert het college de gemeenteraad breed en samenhangend over verschillende ontwikkelingen op het gebied van jeugd. In de brief wordt ingegaan op de uitvoering van enkele moties en toezeggingen. En er wordt een eerste gedachtenlijn gedeeld, ter voorbereiding op het besluit dat de raad in het vierde kwartaal van 2023 gaat nemen over de lokale jeugdagenda. In de lokale jeugdagenda komt uiteindelijk de aanpak te staan van de verschillende opgaven, met de inzet daarbij van de Jeugdondersteuners, het Jeugdexpertteam en het jongerenwerk.

  Besluit

  De gemeenteraad te informeren over de ontwikkelingen op het gebied van jeugd en de brief aan de raad vast te stellen.

 10. A.4.9

  Op 1 december 2021 heeft de gemeenteraad van Leeuwarden unaniem ingestemd met een door de ChristenUnie ingediende motie. In deze motie wordt het College opgeroepen om onderzoek te doen naar welke mogelijkheden er zijn voor de invoering van een intakegesprek, vergelijkbaar met dat van Groningen, inclusief bijbehorende pas voor prostituees.


  Het college presenteert de uitkomsten en maakt een combinatie met de door D66 ingediende motie van 31 mei 2023 waarin het College wordt opgeroepen te onderzoeken wat er gedaan moet worden om te voorkomen dat sekswerkers van andere EU-landen in de illegaliteit verdwijnen. In deze ingediende motie wordt een verband gelegd met doorlooptijd van de inschrijvingen die nodig zijn om legaal sekswerk te kunnen uitvoeren. De motie is uitgevoerd in de vorm van een QuickScan. De bevindingen zijn opgenomen in de brief van het college aan de raad.

  Besluit

  1. Het verkennend onderzoek Intake sekswerkers gemeente Leeuwarden vast te stellen. .
  2. De gemeenteraad te informeren over de uitkomsten van deze QuickScan en de informerende brief aan de gemeenteraad  vast te stellen.
 11. A.4.10

  Op 12 oktober 2022 heeft de gemeenteraad van Leeuwarden de motie tijdelijke woningen aangenomen. In de informerende brief wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de resultaten van het onderzoek, dat is uitgevoerd naar de mogelijkheden voor tijdelijke woningen in de dorpen in de gemeente Leeuwarden. Ten behoeve van het onderzoek zijn gesprekken gevoerd met bouwbedrijven en woningbouwcorporaties, ook is contact geweest met de dorpsbelangenorganisaties.


  Conclusie van het onderzoek is dat de bouwbedrijven en woningbouwcorporaties weinig mogelijkheden zien voor woningbouwprojecten in de vorm van tijdelijke woningen in de dorpen, omdat er sprake is van een korte exploitatietermijn waarvoor relatief veel kosten worden gemaakt.

  Besluit

  De gemeenteraad te informeren over de uitvoering van de motie tijdelijke woningen en de informerende brief aan de raad vast te stellen.

 12. A.4.11

  Op 21 december 2022 is de Motie ‘Onze jeugd verdient een veilige haven, Woodbrookers moet sluiten’ door de gemeenteraad aangenomen. In deze motie wordt onder andere het college verzocht om veilige alternatieve plekken te zoeken voor de daar gehuisveste jeugdigen. Het college informeert de gemeenteraad nu over de afhandeling van deze motie, waarin het aangeeft dat alternatieve plekken inmiddels aanwezig zijn en dat hier jeugdigen kunnen worden geplaatst. Al voor het incident bij Woodbrookers eind vorig jaar is Jeugdhulp Friesland in samenwerking met gemeenten gestart met de transformatie van de Jeugdhulp Plus, waarbij twee nieuwe locaties worden geopend. Als gevolg van het incident bij Woodbrookers eind 2022 is de transformatie in een stroomversnelling gekomen en zet Jeugdhulp Friesland versneld in op het verder om- en afbouwen van de residentiele zorg. Na het realiseren van deze twee locaties heeft Jeugdhulp Friesland de intentie om nog eens twee locaties te realiseren.

  Besluit

  De gemeenteraad te informeren over de afdoening van de motie 'Onze jeugd verdient een veilige haven, Woodbrookers moet sluiten' en de informerende brief aan de gemeenteraad vast te stellen.

 13. A.4.12

  Bij de Gemeente Leeuwarden is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor de uitbreiding van een jachthaven op het adres Leechlân 4 te Grou. Dit verzoek is in strijd met het ter plekke geldende bestemmingsplan ‘Buitengebied - 2008’. Aan dit verzoek kan medewerking worden verleend door af te wijken van het bestemmingsplan waarvoor een verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad is vereist.


  Op 22 maart 2023 heeft de gemeenteraad besloten een ontwerp vvgb vast te stellen, waarna de ontwerp omgevingsvergunning met ontwerp vvgb en overige stukken ter visie hebben gelegen. Binnen de tervisietermijn zijn er geen zienswijzen ingediend. Het college stelt nu aan de raad voor een verklaring van geen bedenkingen af te geven. Indien de raad besluit een verklaring van geen bedenkingen af te geven dan zal de omgevingsvergunning daarna worden verleend door het college.

  Besluit

  1 Aan de gemeenteraad voor te stellen om een verklaring van geen bedenkingen conform artikel 6.5 lid 1 van het Besluit omgevingsrecht te verlenen voor de uitbreiding van een jachthaven op het adres Leechlân 4 te Grou;
  2 Het raadsvoorstel vast te stellen.

 14. A.4.13

  Tennet heeft het voornemen een nieuwe hoogspanningsverbinding te realiseren tussen de hoogspanningsstations Vierverlaten en Ens. De concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) hiervoor ligt ter inzage van 9 juni tot en met 20 juli 2023. Gedurende deze termijn kan een zienswijze worden ingediend. 


  De 380 kV hoogspanningsverbinding heeft in eerste instantie niet direct ‘nut’ voor de stroomvoorziening in onze gemeente, omdat deze is bedoeld als verbinding tussen Vierverlaten en Ens. Op het grondgebied van onze gemeente zijn al een 220 kV verbinding en 110 kV verbindingen aanwezig. Vanwege de ruimtelijke impact van de realisatie van een extra hoogspanningsverbinding, heeft het niet de voorkeur dat deze 380 kV verbinding wordt gerealiseerd in onze gemeente. Ook is het tracé via Drachten circa 30 kilometer korter en daarom veel goedkoper te realiseren.  


  Het college heeft besloten een zienswijze in te dienen op de concept NRD.

  Besluit

  De zienswijze op de concept NRD 380 kV hoogspanningsverbinding Vierverlaten - Ens in te dienen en de bijgevoegde brief aan Bureau Energieprojecten vast te stellen.

 15. A.4.14

  Het college heeft de subsidieplafonds van de Regeling Talentontwikkeling Cultuur 2023 en de Regeling Kleine Producties Cultuur 2023, voor het jaar 2023 vastgesteld. De hoogte van de plafonds zijn op basis van het bestedingsplan Cultuur 2023 bepaald.

  Besluit

  1. Het subsidieplafond van de Regeling Talentontwikkeling Cultuur voor het jaar 2023 vast te stellen op € 62.000;
  2. het subsidieplafond van de Regeling Kleine Producties Cultuur voor het jaar 2023 vast te stellen op € 145.000.

 16. A.4.15

  In het kader van de uitvoering van de wetten Wet Electronische Publicaties (WEP) en Wet Open Overheid (Woo) wensen de in het SSC samenwerkende gemeenten Leeuwarden, Waadhoeke, Noardeast-Fryslân, Dantumadiel, Vlieland, Ameland, Schiermonnikoog en Terschelling te beschikken over een proces ondersteunend systeem voor het publiceren van documenten in het kader van genoemde wetgeving. Middels een Europese aanbesteding willen genoemde gemeenten het gebruiksrecht op een publicatieplatform WEP/Woo verwerven.

  Besluit

  1. Een Europese aanbesteding uit te schrijven voor het leveren van gebruiksrecht en ondersteunende diensten van een Publicatieplatform WEP/Woo;
  2. Bijgevoegd "Startformulier Inkoop en Aanbesteding: Publicatieplatform WEP/Woo" vast te stellen;
  3. Geheimhouding op te leggen ten aanzien van de inhoud van het startdocument op grond van artikel 87 en 89 Gemeentewet juncto artikel 5.1 lid 2 sub b Wet open overheid tot aan de publicatie van het bestek.

 17. A.5.1

  Op het voormalige Brada-terrein, de Pier, worden 192 flexwoningen gebouwd voor verschillende doelgroepen: Oekrainse vluchtelingen, statushouders en andere spoedzoekers voor in ieder geval een periode van 10 jaar. Ten behoeve van deze ontwikkeling is een investering nodig van de de gemeente Leeuwarden. Het college stelt aan de gemeenteraad voor om hiervoor een krediet beschikbaar te stellen.

  Besluit

  1. Aan de gemeenteraad voor te stellen om:
  a. Een krediet beschikbaar te stellen van in totaal € 17.292.000 voor de aankoop en plaatsing van de 96 RVB units, de plaatsing van de 96 COA units, het bouwrijpmaken van 192 units voor de opvang van Oekraïners, statushouders en andere spoedzoekers en voor de inrichtingskosten van de units voor Oekraïners en statushouders;
  b. De bijdrage van het Rijk inzake de transactiekosten van € 896.000 hierop in mindering te brengen;
  c. De netto investering in delen af te schrijven in respectievelijke 20, 10 en 5 jaar op basis van een rentepercentage van 1%;
  d. De totale lasten over de periode 2023-2033 te dekken uit de huuropbrengsten en de bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraine;
  e. Het nadelig saldo over de periode 2023-2033 van € 2.530.000 te dekken uit de reserve afschrijvingen;
  f. Een bedrag van € 2.530.000 toe te voegen aan de reserve afschrijvingen ten laste van het budget opvang Oekraïners;
  g. De verkoopopbrengst van de COA-units in 2033 toe te voegen aan de algemene reserve;
  2. Het raadsvoorstel vast te stellen.


  (collegebesluit 27 juni 2023)