Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College (publicatie)

dinsdag 21 maart 2023

16:00 - 16:30
Locatie

Nieuwe Zaal

Voorzitter
Sybrand Buma
Agenda documenten

Agendapunten

 1. A.3

 2. A.5.1

  Het college heeft het programma Volhoudbaar 2.0 vastgesteld. Het betreft een vervolg op het programma Volhoudbaar dat in 2018 is gestart. Het programma maakt werk van een duurzame gemeente Leeuwarden. In het nieuwe programmaplan wordt een brug geslagen tussen de visie vanuit het coalitieakkoord, verschillende beleidslijnen en de daadwerkelijke uitvoering. Het programma is vooral bedoeld om te sturen op het behalen van doelen, het neerzetten van de bijbehorende organisatie en het bereiken van meer samenhang.

  Besluit

  1. Het Programmaplan Volhoudbaar 2.0 vast te stellen;
  2. De gemeenteraad over het Programmaplan Volhoudbaar 2.0 te informeren en de brief aan de raad vast te stellen.

 3. A.5.2

  Het college geeft per 1 mei 2022 uitvoering aan de nieuwe Wet open overheid (Woo). Over de uitvoering van de voorloper hiervan, de Wet openbaarheid van bestuur, is in 2022 een rekenkamerrapport verschenen. De raad heeft het college vervolgens gevraagd de vijf aanbevelingen uit dit rapport op te volgen. De aanbevelingen uit het rapport komen overeen met al ingeplande werkzaamheden voor 2023, die volgen uit de verdere invoering van de Woo. De raad wordt hier nu over geïnformeerd.

  Besluit

  De raad te informeren over de opvolging van de aanbevelingen uit het rekenkamerrapport 'Praktijk van de Wob' en de brief aan de raad hierover vast te stellen.

 4. A.5.3

  Er is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend om op het huidige parkeerterrein aan de Seerp van Galemawei/Swannedrift in Mantgum 9 appartementen (4 huur- en 5 koopappartementen verdeeld over twee gebouwen) te bouwen, daarbij 19 nieuwe parkeerplaatsen te realiseren en extra oppervlaktewater toe te voegen door het doortrekken van de sloot op de naastgelegen percelen. De aanvraag is in strijd met het ter plekke geldende bestemmingsplan ‘Mantgum ‘89’ . Medewerking aan de aanvraag omgevingsvergunning kan worden verleend door middel van een uitgebreide procedure waarvoor een ‘verklaring van geen bedenkingen’ van de gemeenteraad is vereist.


  Op 12 oktober 2022 heeft de gemeenteraad besloten de ontwerp verklaring van geen bedenkingen ter visie te leggen. Tijdens deze periode zijn vijf zienswijzen ingediend, waarvan 3 positieve zienswijzen. De zienswijzen vormen geen aanleiding om goedkeuring aan het plan te onthouden.


  Het college stelt de gemeenteraad voor een verklaring van geen bedenkingen af te geven, waarna de omgevingsvergunning verleend kan worden door het college.

  Besluit

  1. Aan de gemeenteraad voor te stellen om
  a. de verklaring van geen bedenkingen conform artikel 6.5, lid 1 van het Besluit omgevingsrecht voor de bouw van 9 appartementen aan de Seerp van Galemawei in Mantgum vast te stellen;
  b. De reactie- en antwoordnota zienswijzen vast te stellen;
  2. Het raadsvoorstel vast te stellen.

 5. A.5.4

  De gemeente Leeuwarden is samen met de gemeenten Assen en Groningen coördinerend gemeente voor de Specifieke Uitkering vastgoedtransitie Open 3 Milieuvoorziening. In Friesland komen de jeugdhulpaanbieders Alliade, Fier en Jeugdhulp Friesland in aanmerking voor deze zogeheten SPUK. Voorwaarde voor het ontvangen van middelen uit deze uitkering is het opstellen van een toekomstplan in 3Noordverband. Het Toekomstplan Noord-Nederland 2030 Open 3 Milieuvoorziening heeft eind 2022 van de bestuurders uit Friesland, Groningen en Drenthe groen licht gekregen. De drie coördinerende gemeenten, waaronder het college van de gemeente Leeuwarden, stellen het plan vast. In dit plan wordt beschreven hoe het de transitie van Open 3 Milieuvoorzieningen naar kleinschalige voorzieningen versnelt.

  Besluit

  Het Toekomstplan Noord-Nederland 2030 Open 3 Milieuvoorziening vast te stellen.

 6. A.5.5

  Het college van B&W heeft besloten om een Europese aanbesteding uit te schrijven voor het projectmanagement van het Europese project Active Cities. Active Cities is een Europees project waar 11 partners aan deelnemen en het richt zich op het stimuleren van actieve vormen van mobiliteit (lopen, fietsen) in 8 steden uit de Noordzee-regio. Leeuwarden is penvoerder van dit internationale project en zet zich binnen Active Cities in om actieve mobiliteit een plek te geven in het toekomstige Spoordok. Active Cities ontvangt een Europese subsidie van Interreg North Sea Region en loopt door tot 31 december 2025.

  Besluit

  1. Een Europese aanbesteding uit te schrijven voor het projectmanagement van het Europese project Active Cities;
  2. Het bijgevoegde startformulier vast te stellen;
  3. Geheimhouding op te leggen ten aanzien van het startformulier op grond van artikel 55 Gemeenteweg juncto artikel 5.1 lid 2 sub b Wet Open Overheid tot het moment dat de gunning van de aanbesteding is gepubliceerd.

 7. A.5.6

  Het college heeft besloten om het mandaatbesluit voor de FUMO, zowel voor de Wabo als de Omgevingswet gewijzigd vast te stellen. Op 31 mei 2022 is besloten het Mandaatbesluit FUMO 2022 voor de taken die reeds belegd zijn bij de FUMO vast te stellen. Op 11 oktober 2022 is besloten het Mandaatbesluit FUMO (Omgevingswet) vast te stellen. Abusievelijk is bij beide mandaatbesluiten bijlage 3 niet opgenomen. Met dit besluit worden het mandaatbesluit FUMO 2022 en het mandaatbesluit FUMO (Omgevingswet) gewijzigd vastgesteld, door de toevoeging van bijlage 3.

  Besluit

  1. Het Mandaatbesluit FUMO 2023 (Wabo) gewijzigd vast te stellen;
  2. Het Mandaatbesluit FUMO 2023 (Omgevingswet) gewijzigd vast te stellen.

 8. A.5.7

  In de Inkoop Beschermd wonen 2022-2026 heeft het college als centrumgemeente van de regio Fryslân de ambitie uitgesproken te willen innoveren met als doel verdere ambulantisering van Beschermd wonen en het inzetten van alternatieve, vernieuwende methodieken om de kwaliteit, effectiviteit en/of betaalbaarheid te verbeteren. Daarvoor wordt jaarlijks ca. 2% van het budget voor Beschermd wonen gereserveerd. Ten tijde van de aanbesteding was de uitvoeringsregeling Innovatiebudget Beschermd wonen nog niet opgesteld. Hier is nu uitvoering aangegeven. Het college van gemeente Leeuwarden stelt de uitvoeringsregeling Innovatiebudget Beschermd wonen 2022-2026 vast.

  Besluit

  1. De uitvoeringsregeling Innovatiebudget Beschermd wonen 2022-2026 gemeente Leeuwarden met terugwerkende kracht vanaf 1 december 2022 vast te stellen en het aanvraagformulier behorende bij de uitvoeringsregeling vast te stellen;
  2. De kosten voor de uitvoeringsregeling Innovatiebudget Beschermd wonen 2022-2026  te dekken uit het budget Beschermd wonen.

 9. A.5.8

  De heer Arwin Marissen wordt tijdelijk ingehuurd door de gemeente Leeuwarden als Belastingdeurwaarder. Om zijn werkzaamheden als belastingdeurwaarder te kunnen uitvoeren is hij door het college aangewezen als belastingdeurwaarder gedurende de periode dat hij door de gemeente wordt ingehuurd.

  Besluit

  De heer Arwin Marissen per direct aan te stellen als ambtenaar der gemeentelijke belastingen in de functie van belastingdeurwaarder, zoals bedoeld in artikel 231 lid 2 sub e van de Gemeentewet, gedurende de periode dat hij wordt ingehuurd door de gemeente Leeuwarden.

 10. A.5.9

  In Leeuwarden worden veel evenementen en festivals georganiseerd. Daar wordt vaak ook muziek gemaakt. Dat kan zorgen voor geluidshinder. Daarvoor kan een geluidsontheffing worden verleend. De beleidsregel geeft de grenzen aan waarbinnen zo'n geluidsontheffing voor een evenement kan worden verleend. Hinder wordt beperkt toegestaan. Onduldbare hinder moet worden voorkomen. Het college heeft besloten de beleidsregel te actualiseren. Dit hangt samen met de herziening van een deel van het bestemmingsplan voor de Groene Ster rond evenementen, dat in voorbereiding is. De uitgangspunten voor het toestaan van geluidshinder zijn in de beleidsregelgeluid evenementen 2022 afgestemd op die in het ontwerp bestemmingsplan partiele herziening De Groene Ster.

  Besluit

  1. De Beleidsregel Geluid 2018, vastgesteld op 28 januari 2020, in te trekken;
  2. De Beleidsregel geluid evenementen in de open lucht 2022 vast te stellen.

 11. A.5.10

  Leeuwarden heeft als ambitie dé evenementenstad van het Noorden te zijn. Met die insteek zijn jaren geleden voor het eerst grotere meerdaagse muziekevenementen georganiseerd in De Groene Ster. Maar het houden van meerdaagse evenementen is in het huidige bestemmingsplan voor De Groene Ster niet toegestaan. Een bestemmingsplan beschrijft wat er in een bepaald gebied mag gebeuren en volgens welke regels. Om muziekevenementen hier toch mogelijk te maken heeft de gemeente tot nu toe gewerkt met omgevingsvergunningen. Hiermee kan namelijk afgeweken worden van het bestaande bestemmingsplan. Dit was geen ideale situatie. Niet voor omwonenden, niet voor evenementenorganisaties en ook niet voor de gemeente. Daarom is besloten om het houden van evenementen te regelen via het bestemmingsplan zelf. In dit geval wordt een gedeeltelijke aanpassing doorgevoerd (partiële herziening), omdat het bestemmingsplan Groene Ster grotendeels goed functioneert.


  Het ontwerpbestemmingsplan dat nu voorligt beschrijft onder welke voorwaarden het college van B&W vindt dat er evenementen in De Groene Ster mogen worden gehouden en welke regels hiervoor moeten worden gehanteerd.  Het college wil graag de reactie van belanghebbenden krijgen op het ontwerpbestemmingsplan. Hiervoor wordt het plan van 30 maart 2023 tot en met 11 mei 2023 ter visie gelegd. In deze periode kan iedere belanghebbende het plan bestuderen en haar mening hierover geven. Na ontvangst van de reacties wordt bekeken of het ontwerpbestemmingsplan wordt aangepast en word het bestemmingsplan definitief gemaakt. Dat definitieve plan wordt vervolgens aan de gemeenteraad aangeboden voor bespreking en vaststelling.

  Besluit

  1. De Reactienota inspraak voorontwerp partiële herziening bestemmingsplan Leeuwarden – Recreatiegebied Groene Ster t.b.v. evenementen vast te stellen (als bijlage bij de toelichting van het bestemmingsplan (bijlage 10));
  2. De Reactienota inspraak Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor de partiële herziening bestemmingsplan Leeuwarden – Recreatiegebied Groene Ster t.b.v. evenementen vast te stellen (als bijlage bij de toelichting van het bestemmingsplan (bijlage 11));
  3. De ontwerp partiële herziening bestemmingsplan Leeuwarden – Recreatiegebied Groene Ster t.b.v. evenementen inclusief Plan-MER ter visie te leggen (Bijlage 7 van het bestemmingsplan).