Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Een amendement is een voorstel om de tekst van een raadsbesluit aan te passen. Een amendement wordt bij meerderheid aangenomen of verworpen. Bekijk de ingediende amendementen.

Het college van Burgemeester en Wethouders informeert de raad regelmatig door middel van een brief over genomen besluiten of lopende onderwerpen. Bekijk hier de brieven vanuit het college.

Bekijk hier de B&W besluitenlijsten. Of raadpleeg de volledige B&W agenda met vergaderstukken via de Kalender (iedere dinsdag).

Collegeprogramma, begroting en jaarstukken

Burgemeester en wethouders maken kosten bij het uitoefenen van hun functie, zoals lidmaatschappen, vakliteratuur en excursies. Zij ontvangen hiervoor een maandelijkse onkostenvergoeding. De omvang hiervan wordt landelijk vastgesteld en is gebaseerd op het aantal inwoners van de gemeente. Ook delen ze bepaalde voorzieningen, zoals 2 dienstauto’s. De jaarlijkse kosten hiervoor bedragen ongeveer € 50.000. Daarnaast kunnen zij op grond van hun rechtspositieregeling kosten voor bijvoorbeeld opleidingen, congressen en zakelijke lunches declareren.

Van een aantal grote (vaak)langer lopende onderwerpen legt de griffie een dossier aan. Alle relevante artikelen en documenten zijn gerangschikt en overzichtelijk te raadplegen.

De raad ontvangt vaak brieven van inwoners, instanties, bedrijven etc. Bekijk hier het overzicht van ingekomen stukken.

Raadsleden kunnen een initiatiefvoorstel doen als zij vinden dat er op een bepaald gebied iets moet gebeuren zoals nieuw beleid of aanpassing van een verordening. Bekijk de ingediende initiatiefvoorstellen.

Een motie is een reactie op een voorstel van het college in de vorm van een korte schriftelijke verklaring met een oordeel, wens of verzoek. Bekijk de ingediende moties.

Nieuwsberichten zijn publicaties over actuele onderwerpen voor de vergaderingen van de gemeenteraad. Laatste nieuws over agenda’s, tijdstippen e.d. worden gepubliceerd op facebook Gemeenteraad Leeuwarden en twitter @RaadLeeuwarden

Een besluitenlijst is het overzicht van de genomen besluiten per raadsvergadering. Bekijk de besluitenlijsten vanaf 2019. Voor eerdere besluitenlijsten gaat u naar https://leeuwarden.notubiz.nl/

De rekenkamer is een onafhankelijke commissie die zelf beslist wat zij onderzoekt. Met haar onderzoeken en adviezen wil de rekenkamer de kwaliteit van het bestuur verbeteren.

Schriftelijke vragen kunnen raadsleden c.q. fracties indienen bij het college. Deze kunnen gaan over alle onderwerpen die de raad aangaan. Bekijk de ingediende schriftelijke vragen en antwoorden.

Tijdens een bijeenkomst van het Politiek Podium kunnen wethouders of de burgemeester een toezegging aan de raad doen. Bekijk hier het overzicht van toezeggingen.