Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College (publicatie)

dinsdag 5 december 2023

16:00 - 16:30
Locatie

Nieuwe Zaal

Voorzitter
Sybrand Buma
Agenda documenten

Agendapunten

 1. A.3

 2. A.4.1

  De fractie FNP Ljouwert heeft vragen gesteld inzake de  'straat taxibranche Ljouwert’. Het college heeft deze vragen beantwoord.

  Besluit

  De beantwoording van de schriftelijke vragen gesteld door de fractie FNP Ljouwert, gesteld op 24 oktober 2023, inzake 'straat taxibranche Ljouwert’ overeenkomstig bijgevoegd aanhangsel vast te stellen.

 3. A.4.3

  Het college heeft de Beleidsregels Participatie 2024 vastgesteld. Er is een voorziening toegevoegd. De voorgestelde wijziging in de beleidsregels gaat over de basisbaan. Het is een uitwerking van een concreet voornemen uit het coalitieakkoord gemeente Leeuwarden 2022-2026. De belangrijkste wijziging is dat de voorziening Basisbaan aan de beleidsregels is toegevoegd.

  Besluit

  1. De Beleidsregels Participatie 2024 vast te stellen.
  2. Een samenwerkingsovereenkomst Basisbaan 2023-2026 met Caparis aan te gaan en conform bijgevoegd aanhangsel vast te stellen.
  3. De gemeenteraad te informeren over deze wijziging en de informerende brief aan de raad vast te stellen.

  De burgemeester besluit de heer A. Enter, directeur Maatschappelijke Ontwikkeling, te machtigen de overeenkomst Basisbaan namens hem te ondertekenen.

 4. A.4.4

  De collectieve zorgverzekering (AV Frieso Compleet) wordt door de gemeente aangeboden aan alle inwoners met een laag inkomen, laag vermogen en hoge zorgkosten. Hiervoor wordt er jaarlijks een overeenkomst afgesloten met De Friesland.  Enige jaren geleden zijn de Europese aanbestedingsregels gewijzigd waardoor het gunnen van de opdracht aan De Friesland alleen mogelijk is na een aanbesteding. Om er toch voor te zorgen dat de gemeente het aanbieden van een collectieve zorgverzekering niet hoeft aan te besteden en De Friesland de opdracht kan gunnen, is het noodzakelijk om uitsluitend recht te vestigen voor De Friesland. De afgelopen 2 jaar is dit middels het vaststellen van een verordening gerealiseerd. De huidige verordening komt van rechtswege per 2024 te vervallen. Het verlengen van het uitsluitend recht voor De Friesland is wenselijk. Het college stelt de gemeenteraad voor om bij verordening in 2024 en 2025 het uitsluitend recht aan De Friesland te verlenen.

  Besluit

  1. De gemeenteraad voor te stellen de "Verordening vestigen uitsluitend recht Collectieve zorgverzekering minima Leeuwarden 2024 en 2025" vast te stellen.
  2. Het raadsvoorstel conform bijgevoegd aanhangsel vast te stellen.
 5. A.4.5

  Een deel van de toegangsweg naar de Spottersbult bij Marsum ligt in de gemeente Leeuwarden. Met dit voorstel tot een kleine grenscorrectie wordt dit deel en de aanpalende sloot toegevoegd aan de gemeente Waadhoeke. Er zijn geen gevolgen voor bewoners (die zijn er niet) noch in financieel opzicht. Het privaatrechtelijk eigendom lag al bij de gemeente Waadhoeke. De wet ARHI wordt gevolgd om het een en ander formeel te kunnen regelen.


  Met dit voorstel legt het college de hiervoor benoemde grenscorrectie voor aan de raad zodat de eerste stap in de procedure: het herindelingsontwerp-grenscorrectie vaststellen, genomen kan worden.

  Besluit

  1. Aan de gemeenteraad voor te stellen om: 
  a) het herindelingsontwerp grenscorrectie Leeuwarden-Waadhoeke deel toegangsweg spottersbult Marsum vast te stellen conform bijgevoegde kadastrale kaart;
  b) het herindelingsontwerp conform de wet ARHI vanaf 1 februari 2024 voor een periode van 8 weken ter inzage te leggen;
  2. Het raadsvoorstel vast te stellen.

 6. A.4.6

  De gemeente heeft een toezichthoudende taak ten aanzien van het openbaar onderwijs. Het doel hiervan is het behouden van voldoende en financieel gezonde schoolbesturen in de gemeente Leeuwarden. Naast de zorgplicht voor het hebben van voldoende openbaar onderwijs in de gemeente, heeft dit vooral betrekking op de besluitvorming rondom de begroting, jaarrekening en het benoemen van leden van de Raad van toezicht. Het openbaar onderwijs in de gemeente Leeuwarden wordt in stand gehouden door een aantal stichtingen. Iedere stichting heeft in de statuten vastgelegd wat de rol is van het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad. Deze rol varieert van “voor kennisgeving aannemen…” tot “instemmen met…”. De toezichthoudende rol staat op afstand maar heeft de mogelijkheid om in te grijpen bij ernstige taakverwaarlozing, zoals staat in artikel 48 van de Wet op het primair onderwijs en artikel 3.21 van de Wet Voortgezet Onderwijs 2020.


  De openbare schoolbesturen in Leeuwarden hebben de jaarrekening van 2022 aangeboden. Deze worden goedgekeurd dan wel ter kennisgeving aangenomen. Er wordt geen zienswijze ingediend.

  Besluit

  1. Aan de gemeenteraad voor te stellen om:
  a. De jaarrekening 2022 van Kyk ter kennisgeving aan te nemen en geen zienswijze in te dienen;
  b. De jaarrekening 2022 van SO Fryslân ter kennisgeving aan te nemen en geen zienswijze in te dienen;
  c. Geen zienswijze in te dienen op de jaarrekening 2022 van OVO;
  d. De jaarrekening 2022 van Elan goed te keuren;
  e. De jaarrekening 2022 van Proloog goed te keuren.
  2. Het raadsvoorstel vast te stellen.

 7. A.4.7

  Bij de berekening van de tarieven onroerendezaakbelastingen 2024 is gerekend met voorlopige uitkomsten van de herwaardering 2024 voor de Wet Waardering onroerende zaken (Wet WOZ). Deze tarieven zijn verwerkt in het voorstel Belastingverordeningen 2024 zoals die in de raadsvergadering van 8 november 2023 zijn vastgesteld. Om zo min mogelijk financieel risico te lopen worden de tarieven OZB herberekend op basis van de meest actuele uitkomst van de herwaardering 2024. Het college stelt de gemeenteraad voor deze aangepaste tarieven vast te stellen middels een wijzigingsvoorstel voor Verordening onroerendezaakbelastingen Leeuwarden 2024.
  Daarnaast stelt het college aan de gemeenteraad voor een eerste wijziging van de Legesverordening Leeuwarden 2024 vast te stellen. In deze wijziging zijn technische en wettelijke wijzigingen en de uitkomsten van de vaststelling van de begroting 2024 verwerkt.

  Besluit

  1. De gemeenteraad voor te stellen:
  a. de verordening tot eerste wijziging van de Verordening onroerendezaakbelastingen Leeuwarden 2024 vast te stellen;
  b. de verordening tot eerste wijziging van de Legesverordening Leeuwarden 2024 vast te stellen;
  2. Het raadsvoorstel vast te stellen.

 8. A.4.8

  Cultuureducatie en talentontwikkeling zijn twee belangrijke pijlers binnen het gemeentelijk cultuurbeleid. In de afgelopen jaren heeft Kunstkade laten zien een belangrijke bijdrage te leveren aan de realisatie van deze speerpunten door het stimuleren, coördineren en regisseren van cultuureducatie. Het college heeft daarom besloten om Kunstkade voor 2024 een subsidie te verlenen van € 1.456.350,-.

  Besluit

  1. Kunstkade een subsidie van € 1.456.350 te verlenen voor cultuureducatie en talentontwikkeling;
  2. De subsidie te dekken uit het programma Cultuur;
  3. De subsidiebeschikking conform bijgevoegd aanhangsel vast te stellen.
 9. A.4.9

  Er zijn plannen voor de bouw van appartementen ter plekke van het winkelcentrum aan de Uiterdijksterweg/Marowijnestraat in Leeuwarden. 


  Vooruitlopend op enige formele procedure zijn de omwonenden en het wijkpanel geinformeerd over het woningbouwplan. De omwonenden zijn in de gelegenheid gesteld om schriftelijk op het plan te reageren. Er zijn in totaal 9 reacties ingediend. Enkele reacties zijn namens een (groot) aantal bewoners ingediend. Naar aanleiding van deze reacties heeft er zekerheidshalve een update plaatsgevonden van de parkeer- en de bezonningsstudie. Blijkens deze studies wordt het parkeren naar behoren opgelost en zal slechts een beperkt aantal woningen vermindering van bezonning ondervinden. De ingediende reacties hebben niet geleid tot nieuwe inzichten. Het college heeft de zienswijzennota vastgesteld. 
  Deze reacties vormen geen aanleiding om goedkeuring aan het plan te onthouden.

  Besluit

  De reactienota (informele) zienswijzen in verband met woningbouw aan de Uiterdijksterweg/Marowijnestraat in Leeuwarden vast te stellen.

 10. A.4.10

  Het college heeft besloten om door middel van een addendum de bestuursovereenkomst met het COA ten behoeve van de vestiging van een noodopvang voor vluchtelingen door het COA in Heliconstate te Leeuwarden te verlengen met een jaar tot en met 30 september 2024. Ook heeft het college besloten om in te stemmen met een verlengingsmogelijkheid van telkens een jaar, maar uiterlijk tot de regionale opvanglocatie (ROL) in gebruik is genomen, met inachtneming van een overgangstermijn.

  Besluit

  1. De looptijd van de Bestuursovereenkomst inzake de noodopvanglocatie Heliconstate te Leeuwarden te verlengen met 12 maanden, van 1 oktober 2023 tot en met 30 september 2024 en met de mogelijkheid om de overeenkomst jaarlijks met een jaar te verlengen maar uiterlijk totdat het permanente opvangcentrum in gebruik is genomen;
  2. Het addendum 1 op de bestuursovereenkomst  inzake de noodopvanglocatie Heliconstate te Leeuwarden vast te stellen.

 11. A.4.11

  De gemeente Leeuwarden wil in 2050 klimaatneutraal zijn. Daarvoor moeten o.a. huizen en gebouwen in Leeuwarden van het aardgas af. Om gebouwen van het gas af te halen, zijn er alternatieven nodig om huizen van verwarming te voorzien. Een van de aardgasvrije opties is een collectief warmtenet, waarbij duurzame bronnen zoals aquathermie het net van warmte voorzien. In de Leeuwarder Energie Agenda wordt aquathermie door zowel de provincie als de gemeente genoemd als een kansrijke bron, waarvoor op wijkniveau onderzocht gaat worden of dit een passend alternatief voor aardgas kan zijn. Een van de kansrijke gebieden is het dorp Baard. Gebleken is dat delen van het dorp geschikt zijn voor een koppeling aan een aquathermiesysteem. Om een pilot-aquathermiesysteem in het dorp op zetten, heeft de gemeente Leeuwarden, samen met de provincie, energie coöperatie Grieneko en internationale partners in november 2022 een Europese subsidieaanvraag gedaan bij het Interreg North Sea programma voor het project ‘Water Warmth’. In april 2023 is bekendgemaakt dat deze aanvraag is goedgekeurd. Hierdoor krijgen de gemeente Leeuwarden en Grieneko de middelen om in de periode 2023-2026 een pilot aquathermiesysteem op te zetten in het dorp Baard. Het college van B&W heeft m.b.t. het project Water Warmth besloten om het project uit te voeren onder voorbehoud van beschikbaarstellen budget door de gemeenteraad.

  Besluit

  1. Het Interreg project Water Warmth conform de bijgevoegde aanvraag uit te voeren in de periode 2023-2026 met dien verstande dat de gemeente het projectbudget van subpartner Grieneko en de daarbij behorende subsidie en voor- en cofinancieringslast overneemt.
  2. De partnerovereenkomst van Water Warmth tussen de gemeente en de penvoerder provincie Fryslân aan te gaan en de partnerovereenkomst vast te stellen.
  3. Aan de gemeenteraad voor te stellen om middels het verzamelvoorstel begrotingswijzigingen een budget van €366.571 beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het Interreg project Water Warmth in de periode 2023-2026 en dit te dekken uit de Interreg subsidie en de bijdrage van de provincie.
 12. A.4.12

  De jaarrekeningen van Neushoorn laten een structurele en substantiële negatieve algemene reserve zien. Het ontstaan hiervan ligt voor het grootste deel in aanloopverliezen en een aantal weeffouten bij de start van Neushoorn.


  Neushoorn staat nu voor een noodzakelijke vervangingsinvestering voor geluid en licht, basis ingrediënten voor een goede bedrijfsvoering van een poppodium. De investering wordt geraamd op € 662.000,-.  Mede door de negatieve algemene reserve beschikt Neushoorn niet over de benodigde liquide middelen. Met een negatieve algemene reserve op de balans is het niet mogelijk externe financiering voor deze investering te verkrijgen.


  Vanwege het belang van Neushoorn voor het culturele aanbod van popcultuur en talentontwikkeling in Leeuwarden en het versterken van een duurzame exploitatie van Neushoorn, heeft het college besloten de gemeenteraad voor te stellen een eenmalige bijdrage van € 662.000,- beschikbaar te stellen.


  De exploitatie van de laatste jaren laat een positief stijgende lijn zien, ondanks corona en de nasleep van corona. Ook stelt het college vast dat de organisatie van Neushoorn in een stabiele fase is terecht gekomen. Bedrijfsprocessen zijn op orde, bezoekersaantallen stijgen, profilering van het programma is sterk verbeterd en Neushoorn werkt hard aan diverse samenwerkingsverbanden.  
  Dit geeft het college voldoende vertrouwen het voorstel van een eenmalige bijdrage aan de gemeenteraad voor te stellen.

  Besluit

  1. Aan de gemeenteraad voor te stellen:
  a. een budget van € 662.000,- beschikbaar te stellen voor het verlenen van een eenmalige bijdrage aan Stichting Popcultuur Neushoorn;
  b. De onder a) genoemde bijdrage te dekken uit de Algemene Reserve.
  2. Het raadsvoorstel vast te stellen.

 13. A.5.1

  Met deze brief aan het presidium van de gemeenteraad informeert het college over de ophanden zijnde stukken die behandeling in de gemeenteraad vragen. Aan de hand van dit overzicht is de gemeenteraad, en de Agendacommissie in het bijzonder, in staat om de planning van haar vergaderen voor te bereiden.

  Besluit

  Het presidium van de gemeenteraad van de gemeente Leeuwarden te informeren over de lange termijn agenda 2024 en de brief aan het presidium vast te stellen.
  (Collegebesluit 28 november 2023)