Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College (publicatie)

dinsdag 18 april 2023

16:00 - 16:30
Locatie

Nieuwe Zaal

Voorzitter
Sybrand Buma
Agenda documenten

Agendapunten

 1. A.3

 2. A.5.1

  Het college heeft de schriftelijke vragen van de FNP over 't Skiphûs beantwoord.

  Besluit

  De beantwoording van de schriftelijke vragen van de FNP over 't Skiphûs vast te stellen conform bijgaand aanhangsel.

 3. A.5.2

  Het college heeft besloten de gemeenteraad voor te stellen om de Verordening tot wijziging van de Verordening Wmo 2022 gemeente Leeuwarden (tweede wijziging) vast te stellen. De wijziging betreft de toevoeging van sportvoorzieningen in het aanbod van ondersteuning vanuit de Wmo. Hiermee verbreedt de gemeente het aanbod van sportvoorzieningen vanuit de Wmo, welke nu alleen in de vorm van een sportrolstoel in het aanbod is opgenomen.

  Besluit

  1. De gemeenteraad voor te stellen de Verordening tot wijziging van de Verordening WMO 2022 gemeente Leeuwarden (tweede wijziging) vast te stellen.
  2. Het raadsvoorstel vast te stellen.

 4. A.5.3

  In oktober 2022 heeft het college van B&W van Leeuwarden geconstateerd dat er onvoldoende slagingskans was voor het uitvoeren van activiteiten binnen het huidige stichtingsstructuur van Stichting Huntu. In de informerende brief aan de raad is toegezegd overleg te voeren met de landelijke Stichting Ocan om namens Stichting Huntu op te treden als belangenbehartiger en projectmanager. Ondanks dat zowel Stichting Huntu, Stichting Ocan als de gemeente Leeuwarden de doelgroep een warm hart toedragen, is gebleken dat het beter is om stichting Huntu te ontmantelen.


  Dat wil niet zeggen dat er daarmee geen oog meer is voor Caribische Nederlanders in Leeuwarden. Specifieke aandacht en activiteiten voor deze doelgroep blijft nodig. Het college gaat daarover opnieuw in gesprek met de doelgroep en betrokken organisaties. De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de recente ontwikkelingen.

  Besluit

  1. De subsidie voor het jaar 2021 van 60.000 aan stichting Huntu voor het uitvoeren van de activiteiten zoals omschreven in het plan van aanpak ‘Preventieve aanpak toekomst perspectieven Caribische Nederlanders in de gemeente Leeuwarden’, inclusief de niet te verantwoorden middelen van € 18.469, ambtshalve vast te stellen.
  2. De raad te informeren over de laatste stand van zaken ten aanzien van de aanpak Caribische Nederlanders en de brief aan de raad vast te stellen.
 5. A.5.4

  De woonzorgvisie is bedoeld om een koers voor de komende jaren te bepalen: waar en op welke wijze kan een groeiende groep ouderen en andere aandachtsgroepen die ondersteuning nodig hebben, straks in de gemeente Leeuwarden terecht als de zorgvraag (tijdelijk) toeneemt? Niet alleen is dit wettelijk per 1 januari 2024 verplicht, tegelijkertijd verwacht de gemeente Leeuwarden de komende jaren een dusdanige verschuiving in de woonzorgvraag- en aanbod waarop de gemeente tijdig moet anticiperen. Denk aan een sterk toenemende en meer intensieve zorgvraag van met name ouderen, oplopende personeelstekorten in de zorg, deels ongeschikte woningen en/of woonomgevingen voor meer intensieve zorg en afnemende mobiliteit in dunbevolkte gebieden. De gemeenteraad van Leeuwarden heeft het college verzocht om een startnotitie voor de woonzorgvisie op te stellen. Deze startnotitie is door het college van B&W van Leeuwarden vastgesteld en wordt aan de raad aangeboden.

  Besluit

  1. De startnotitie Woonzorgvisie vast te stellen;
  2. De raad te informeren over het onder punt 1 genoemde besluit en bijgevoegde brief aan de raad vast te stellen.

 6. A.5.5

  Het college heeft de Beleidsregels Wmo 2023-2 gemeente Leeuwarden en het Financieel Besluit Wmo 2023-2 gemeente Leeuwarden vastgesteld. De belangrijkste wijziging is de toevoeging van beleidskaders voor sportvoorzieningen vanuit de Wmo. Hiermee verbreedt de gemeente de kaders voor sportvoorzieningen vanuit de Wmo, welke nu alleen voor een sportrolstoel zijn opgenomen.

  Besluit

  1. De Beleidsregels Wmo 2023-2 gemeente Leeuwarden vast te stellen, onder voorbehoud van de vaststelling door de gemeenteraad van de Verordening tot wijziging Verordening Wmo 2022 (tweede wijziging).
  2. Het Financieel Besluit Wmo 2023-3 gemeente Leeuwarden vast te stellen, onder voorbehoud van de vaststelling door de gemeenteraad van de Verordening tot wijziging Verordening Wmo 2022 (tweede wijziging).

 7. A.5.6

  Het ministerie van EZK vraagt de gemeente om advies i.h.k.v. de Mijnbouwwet betreffende de verruiming van de gaswinning voor de gasvelden Warga en Wartena. Vermilion heeft hiervoor bij het ministerie in 2022 een verzoek ingediend. Het betreft hier een veld waarvoor in 2019 ook al een verruiming van de vergunning is aangevraagd. Hierop is toen geadviseerd om aan de verruiming een duidelijk einddatum te stellen en de gaswinning in 2024 definitief te beëindigen. Ook bij het huidige verzoek is dat advies meegegeven aan de minister.

  Besluit

  1. Het advies over de gaswinning uit het gasveld Warga-Wartena aan het ministerie van EZK uit 2019 opnieuw te bekrachtigen en te adviseren om de gaswinning definitief te beëindigen in 2024. Indien het ministerie dit advies niet volgt, het ministerie te adviseren om bij de beoordeling van het winningsplan tenminste de inhoudelijke adviezen over het winningsplan ter harte te nemen;
  2. De brief aan het ministerie van EZK met daarin het advies over het Winningsplan Warga-Wartena vast te stellen.