Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College (publicatie)

dinsdag 10 januari 2023

16:00 - 16:30
Locatie

Nieuwe Zaal

Voorzitter
Sybrand Buma
Agenda documenten

Agendapunten

 1. A.3

 2. A.5.1

  De FNP heeft schriftelijke vragen gesteld over de concept-Huisvestingsverordening Gemeente Leeuwarden. Het college heeft deze vragen beantwoord.

  Besluit

  De schriftelijke vragen van de FNP, gesteld op 20 oktober 2022, over de concept-Huisvestingsverordening Gemeente Leeuwarden, conform bijgevoegd aanhangsel te beantwoorden.

 3. A.5.2

  De Veiligheidsregio Fryslân heeft de Kaderbrief 2024-2027 voor een zienswijze naar de gemeenteraad gestuurd. Het college stelt de gemeenteraad voor geen zienswijze naar de Veiligheidsregio Fryslân te versturen. Het college is van mening dat de ontwikkelingen die in de Kaderbrief aan de orde komen zeker relevant en van  belang zijn voor de komende beleidsplanperiode. De groei van het financieel kader is een gevolg van beleidsmatige autonome ontwikkelingen. Het college stelt daarom aan de raad voor geen zienswijze op de Kaderbrief 2024-2027 in te dienen.

  Besluit

  1. De gemeenteraad voor te stellen geen zienswijze te geven op de Kaderbrief 2024-2027 van de Veiligheidsregio Fryslân en dit middels een brief aan de Veiligheidsregio Fryslân te laten weten.
  2. Het raadsvoorstel vast te stellen.

 4. A.5.3

  Het college van B&W informeert de gemeenteraad over de ontwikkelingen binnen het Jeugdexpertteam. Deze ontwikkelingen hebben mogelijk impact op kinderen, ouders en jeugdzorginstellingen, en het Jeugdexpertteam zelf. Het college schetst een aanpak hoe het deze ontwikkelingen verder oppakt.

  Besluit

  De gemeenteraad te informeren over de ontwikkelingen binnen het Jeugdexpertteam en bijgevoegde brief aan de raad vast te stellen.

 5. A.5.4

  Op grond van de Gemeentewet heeft het college besloten over de waarneming van de burgemeester wanneer die verhinderd is om besluiten te nemen. Daarvoor heeft het college loco-burgemeesters aangewezen.

  Besluit

  1. Op grond van art 77 Gemeentewet wordt bij verhindering of ontstentenis van de burgemeester zijn ambt waargenomen door de volgende wethouders en in de volgende volgorde:
  - 1e loco-burgemeester - wethouder de Haan
  - 2e loco-burgemeester - wethouder Kramers
  - 3e loco-burgemeester - wethouder Jacobse
  - 4e loco-burgemeester - wethouder Reitsma
  - 5e loco-burgemeester - wethouder Kuiken
  - 6e loco-burgemeester - wethouder Stellingwerf
  2. Indien ondertekening van een besluit door een loco-burgemeester vereist is, wordt in de ondertekening onder "burgemeester", getekend met de eigen handtekening onder vermelding van naam en loco-burgemeester.

 6. A.5.5

  Vanuit oogpunt van integriteit en een transparant openbaar bestuur zijn in de Gemeentewet voorschriften opgenomen over nevenfuncties. Op grond van de Gemeentewet en de gedragscode integriteit moeten de ambtsgebonden nevenfuncties (q.q.) én de niet-ambtsgebonden nevenfuncties openbaar worden gemaakt. In verband met het aantreden van het nieuwe college heeft het college een overzicht van nevenfuncties van de burgemeester en wethouders vastgesteld. De burgemeester heeft één nevenfunctie die bezoldigd is.

  Besluit

  Het overzicht van nevenfuncties van het college van burgemeester en wethouders 2022-2026 vast te stellen.

 7. A.5.6

  Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De gemeente Leeuwarden heeft in haar privacy beleid en informatiebeveiligingsbeleid vastgelegd hoe het omgaat met de bescherming van persoonsgegevens. Het huidige privacy beleid van Leeuwarden gaat alleen uit van de AVG. Echter de verwerking van persoonsgegevens door buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) valt niet alleen onder de AVG maar ook onder de Wet politiegegevens (Wpg). Het college heeft besloten om het bestaande privacybeleid aan te vullen door de verplichtingen uit de Wpg hier aan toe te voegen door een apart addendum op het privacybeleid vast te stellen.

  Besluit

  Het addendum inzake de verwerking van persoonsgegevens op grond van de Wet Politiegegevens vast te stellen als aanvulling op het gemeentelijke privacy beleid.

 8. A.5.7

  De begroting van de Kredietbank Nederland heeft de goedkeuring nodig van het college van B&W van de gemeenten Leeuwarden. Het college heeft besloten om die goedkeuring te verlenen aan de begroting 2023 van de KBNL.

  Besluit

  De begroting 2023 van de Kredietbank Nederland goed te keuren.

 9. A.5.8

  Het college heeft besloten om aan Stichting Jeugdfonds Sport & Cultuur Friesland een subsidie te verlenen van € 311.130,- voor de activiteiten in het jaar 2023. De activiteiten dragen bij aan de doelstelling van de gemeente Leeuwarden om zoveel mogelijk gelijke (ontwikkel)kansen te bieden aan kinderen in de gemeente Leeuwarden, op het gebied van onderwijs, sport en cultuur. De stichting verwacht in 2023 met de activiteiten 1.170 kinderen te bereiken.

  Besluit

  1. Aan de Stichting Jeugdfonds Sport & Cultuur Friesland een subsidie te verlenen van € 311.130,- voor de uitvoering van de activiteiten voor kinderen op het gebied van onderwijs, sport en cultuur in het jaar 2023 in de gemeente Leeuwarden;
  2. De subsidie te dekken uit het programma Werk en Inkomen, budget Armoede Samen voor alle kinderen;
  3. De beschikking subsidieverlening 2023 aan Stichting Jeugdfonds Sport en Cultuur Friesland vast te stellen.

 10. A.5.9

  Het college heeft besloten aan Stichting Leergeld Leeuwarden een subsidie te verlenen van € 392.023,- voor de activiteiten in het jaar 2023.

  Besluit

  1. Aan de Stichting Leergeld Leeuwarden een subsidie te verlenen van € 392.023,- voor de uitvoering van activiteiten in het jaar 2023.
  2. De subsidie te dekken uit het programma Werk en Inkomen, budget Armoede Samen voor alle kinderen.
  3. De beschikking subsidieverlening 2023 aan Stichting Leergeld Leeuwarden vast te stellen.

 11. A.5.10

  Het college heeft het Financieel Besluit Jeugdhulp 2023 gemeente Leeuwarden vastgesteld. Het Financieel Besluit regelt de financiële uitvoeringsaspecten van de Jeugdzorg, zoals de hoogte van Persoonsgebonden Budgetten (PGB's). Het Financiële Besluit is aangepast naar aanleiding van de indexering van de PGB-tarieven. Deze tarieven worden gebaseerd op de tarieven die de gemeente Leeuwarden heeft afgesproken met gecontracteerde zorgaanbieders.

  Besluit

  Het Financieel Besluit Jeugdhulp 2023 gemeente Leeuwarden vast te stellen.

 12. A.6.1

  Het college heeft besloten het advies van de bezwarencommissie omtrent de geweigerde omgevingsvergunning voor het wijzigen van de bestemming naar bedrijfswonen op de Ceresweg te Leeuwarden niet te volgen. De bezwarencommissie is van oordeel dat er niet tijdig een beslissing is genomen. De rechtbank heeft op 14 oktober 2022 uitspraak gedaan dat er wel degelijk tijdig een beslissing is genomen. Het college volgt de uitspraak van de rechtbank en is het dus oneens met het advies van de bezwarencommissie. Het college is dan ook van oordeel dat de geweigerde omgevingsvergunning op de juiste gronden is genomen en niet hersteld hoeft te worden.

  Besluit

  1. Contrair te gaan op het advies van de Adviescommissie bezwaarschriften van 29 augustus 2022, inzake het bezwaarschrift van 12 mei 2022 tegen de geweigerde omgevingsvergunning voor het wijzigen van de bestemming naar bedrijfswonen op de Ceresweg te Leeuwarden;
  2. Het bezwaar ongegrond te verklaren;
  3. Het bestreden besluit d.d. 19 april 2022, verzonden 20 april 2022, kenmerk 11050238, niet te herroepen en ongewijzigd in stand te laten.
  (Collegebesluit 29 november 2022)

 13. A.6.2

  Stefan van der Pal uit Leeuwarden heeft een bijzondere sportprestatie geleverd. Hij is de eerste persoon ooit die de Elfstedentriatlon heeft volbracht. Binnen een dikke week zwom hij 200 kilometer, daarna fietste hij de tocht en vervolgens legde hij de route nog een keer hardlopend af. Met deze prestatie ondersteunt hij bovendien een bijzonder goed doel, namelijk het financieel ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek naar een levensgevaarlijke of zeldzame ziekte en het vervullen van wensen van zieke mensen.
  Stefan van der Pal heeft zijn Elfstedentriatlon vijf dagen gezwommen, zeven uren gefietst en 32,5 uren hardgelopen. Met de actie heeft Van der Pal ruim 80.000 euro opgehaald voor Stichting Semmy, die zich inzet voor onderzoek naar hersenstamkanker bij kinderen. Momenteel wordt er nog steeds gedoneerd.
  Vanwege deze uitzonderlijke prestatie heeft het college besloten om aan Stefan van der Pal de sportpenning toe te kennen.

  Besluit

  De gemeentelijke Sportpenning toe te kennen aan Stefan van der Pal uit Leeuwarden voor het als eerste volbrengen van de Elfstedentriatlon.
  (collegebesluit 13 december 2022)