Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College (publicatie)

dinsdag 31 januari 2023

16:00 - 16:30
Locatie

Nieuwe Zaal

Voorzitter
Sybrand Buma
Agenda documenten

Agendapunten

 1. A.3

 2. A.5.1

  De FNP heeft vragen gesteld over het strooibeleid heid en het plaatsen van zoutbakken in wijken en dorpen. Het college heeft de vragen beantwoord.

  Besluit

  De schriftelijke vragen van de FNP, gesteld op 16 december 2022, inzake het strooibeleid en zoutbakken overeenkomstig bijgevoegd aanhangsel te beantwoorden.

 3. A.5.2

  De raadsfractie van Lijst 058 heeft schriftelijke vragen gesteld over het gebruik van het Aeriusmodel. Het college heeft deze vragen beantwoord.

  Besluit

  De schriftelijke vragen de fractie van Lijst 058, ingediend op 16 december 2022, inzake het gebruik van het Aeriusmodel te beantwoorden overeenkomstig het bijgevoegde aanhangsel.

 4. A.5.3

  De VVD heeft schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State over het Weda-pand aan de Oostersingel in Leeuwarden. Het college heeft deze vragen beantwoord.

  Besluit

  De schriftelijke vragen van de de fractie van de VVD, gesteld op 12 december 2022, inzake de de uitspraak van de Raad van State over het Weda-pand aan de Oostersingel in Leeuwarden, conform bijgevoegd aanhangsel te beantwoorden.

 5. A.5.4

  De gemeenteraad is in de gelegenheid gesteld om zijn wensen en bedenkingen op het concept bestedingsplan cultuur per 2023 te geven. Dit heeft niet geleid tot aanpassingen in het bestedingsplan. Het college van B&W heeft vervolgens op 31 januari 2023 het bestedingsplan cultuur vastgesteld. Met de inwerkingtreding van dit plan worden knelpunten in de culturele basisinfrastructuur opgelost en wordt geïnvesteerd in:
  - Amateurkunst
  - Cultuureducatie
  - (jonge) makers
  - Kwalitatief hoogstaande producties en evenementen
  - Frysk en Meertaligheid
  - Cultuur bereikbaar maken voor iedereen – cultuur dichter bij mensen in wijken en dorpen brengen

  Besluit

  1. Het bestedingsplan cultuur per 2023 vast te stellen.
  2. De informerende brief aan de raad over het bestedingsplan cultuur vast te stellen.

 6. A.5.5

  In het gebied Unia Oost, het gedeelte tussen de Wergeasterdyk en de Wirdumer Feart, zijn 100 tot 150 woningen voorzien. De bedoeling is dat in 2027 de eerste woningen worden gebouwd. Dat moment ligt dermate ver weg dat het lastig is op dit moment een inschatting te maken van welke type woningen op dat moment behoeft zal zijn. Voor het maken van een stedenbouwkundig plan is het juist van belang dat een goede inschatting gemaakt kan worden van de beoogde differentiatie aan woningtype en woonmilieus. Om die reden heeft het college besloten een alternatief proces te hanteren waarbij participatie plaatsvindt aan de hand van stedenbouwkundige scenario's en waarbij het stedenbouwkundig plan wordt opgesteld in 2025. Het bestemmingsplan zal worden opgesteld aan de hand van de scenario's.

  Besluit

  1. Voor de ontwikkeling van het buurtschap Unia Oost het volgende planproces vast te stellen:

  • participatie laten plaatsvinden aan de hand van 3 stedenbouwkundige scenario's;
  • het bestemmingsplan opstellen op basis van stedenbouwkundige scenario's;
  • aansluitend een stedenbouwkundig plan en welstandscriteria opstellen.

  2. De gemeenteraad hierover informeren en de brief aan de raad vast te stellen.

 7. A.5.6

  Sinds het voorjaar van 2022 worden Oekraïense vluchtelingen opgevangen in onze gemeente. Gezien de huidige ontwikkeling van de oorlog in Oekraïne is het noodzakelijk de huidige opvang de komende periode te verlengen en naar waarschijnlijkheid uit de breiden. Het college heeft besloten de raad voor te stellen de opvang te continueren en een budget beschikbaar te stellen van € 18.463.000 voor de opvang van Oekraïners door de gemeente, waarvan € 403.000 voor de opvang van Oekraïners bij particulieren beschikbaar is. Daarnaast stelt het college voor aanvullende zorgverlening aan te bieden en daarvoor een budget van € 100.000 voor deze zorgkosten beschikbaar te stellen. De opvangkosten zullen gedekt worden uit de Specifieke Uitkering die het Rijk hiervoor beschikbaar stelt.

  Besluit

  1. Aan de gemeenteraad voor te stellen om de opvang voor gevluchte Oekraïners voort te zetten tot en met 31 december 2023 en de kosten voor de opvang door de gemeente en door particulieren te ramen € 18.463.000,-, dit bedrag te dekken uit de nog te ontvangen Rijksbijdrage en de begroting dienovereenkomstig te wijzigen;
  2. Het raadsvoorstel vast te stellen.

 8. A.5.7

  Het college van B&W heeft op 31 januari 2023 de volgende geactualiseerde subsidieregelingen op het gebied van cultuur vastgesteld:
  Regeling subsidie kleine producties 2023
  Regeling subsidie talentontwikkeling 2023
  Regeling subsidie amateurkunst 2023
  Regeling subsidie beeldende kunst en vormgeving 2023


  De regelingen zijn beter op elkaar afgestemd en sluiten aan bij de speerpunten uit de Cultuurvisie van de gemeente Leeuwarden. Daarnaast zijn de regelingen op een aantal punten aangescherpt, waardoor beter ingespeeld kan worden op de behoefte vanuit het culturele veld.

  Besluit

  1. De volgende regelingen in te trekken:
  a. Regeling subsidie kleine producties cultuur 2018;
  b. Regeling subsidie talentontwikkeling cultuur;
  c. Regeling subsidie amateurkunst 2022;
  d. Regeling subsidie beeldende kunst en vormgeving.
  2. De subsidieplafonds van de in te trekken regelingen op € 0 te zetten.
  3. De volgende regelingen vast te stellen:
  a. Regeling subsidie kleine producties cultuur 2023
  b. Regeling subsidie talentontwikkeling cultuur 2023
  c. Regeling subsidie amateurkunst 2023
  d. Regeling subsidie beeldende kunst en vormgeving 2023
  4. Het subsidieplafond voor 2023 van de regeling subsidie talentontwikkeling 2023 vast te stellen op € 102.000,-.
  5. Het subsidieplafond voor 2023 van de regeling subsidie kleine producties cultuur 2023 vast te stellen op € 145.000,-.
  6. Het subsidieplafond voor 2023 van de regeling subsidie amateurkunst 2023 vast te stellen op € 40.000,-.
  7. Het subsidieplafond voor 2023 van de regeling subsidie beeldende kunst en vormgeving 2023 vast te stellen op € 30.000,-.