Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College (publicatie)

dinsdag 3 oktober 2023

16:00 - 16:30
Locatie

Nieuwe Zaal

Voorzitter
Sybrand Buma
Agenda documenten

Agendapunten

 1. A.3

 2. A.4.1

  De fractie van Lijst058 heeft schriftelijke vragen gesteld over warmtenetten, de Voortgangsrapportage RES en de Warmtevisie Leeuwarden. Het college heeft deze vragen beantwoord.

  Besluit

  De beantwoording van de schriftelijke vragen van de fractie van Lijst058, gesteld op 24 juli 2023, inzake warmtenetten, de voortgangsrapportage RES en de Warmtevisie Leeuwarden overeenkomstig bijgevoegd aanhangsel vast te stellen.

 3. A.4.2

  Van oudsher heeft de gemeente wettelijk een toezichthoudende taak ten aanzien van het openbaar onderwijs. Naast de zorg voor voldoende openbaar onderwijs heeft dit vooral betrekking op de besluitvorming rondom de begroting en de jaarrekening. De trend is dat de toezichthoudende rol meer op afstand komt te staan waarbij er een mogelijkheid is in te grijpen en met elkaar in gesprek te gaan als dat noodzakelijk wordt geacht. Het college heeft de begroting van de Stichting Proloog en de Stichting Elan Onderwijsgroep voor het jaar 2023 ter goedkeuring aan de gemeenteraad aangeboden en de overige begrotingen voor kennisgeving aan de gemeenteraad opgestuurd. De aangeboden begrotingen voor het jaar 2023 geven geen reden om één van de begrotingen niet goed te keuren of opmerkingen/zienswijzen in te dienen.

  Besluit

  1. De gemeenteraad voor te stellen:


  a. De jaarrekening 2021 van Stichting Proloog goed te keuren;
  b. de begroting van de Stichting Proloog en de Stichting Elan Onderwijsgroep voor het jaar 2023 goed te keuren;
  c. de begroting van de Stichting Kyk voor het jaar 2023 voor kennisgeving aan te nemen;
  d. de begroting van de Stichting Speciaal Onderwijs Fryslân voor het jaar 2023 voor kennisgeving aan te nemen en geen opmerkingen te maken;
  e. de begroting van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Fryslân-Noord Fryslân voor het jaar 2023 voor kennisgeving aan te nemen en geen zienswijzen in te dienen.
  2. Het raadsvoorstel vast te stellen.

 4. A.4.3

  Het openbaar schoolbestuur Elan heeft de gemeenteraad van Leeuwarden verzocht om de bestuurder en leden van de Raad van Toezicht te benoemen. En de openbare schoolbesturen Proloog en OVO vragen de gemeenteraad om een lid van de Raad van Toezicht te benoemen. Het college legt een voorstel hiertoe aan de raad ter vaststelling voor.

  Besluit

  1. Aan de gemeenteraad voor te stellen:
  a. De heer J. Bosma per 1 augustus 2022 te benoemen als lid van de Raad van Toezicht van het schoolbestuur Proloog;
  b. Per 1 januari 2023 ontslag te verlenen aan mevrouw A. Wachter-van Veen als lid van de Raad van Toezicht van het schoolbestuur Elan;
  c. De heer T. Oosterveld per 1 januari 2023 te benoemen als lid van de Raad van Toezicht van het schoolbestuur Elan;
  d. De heer E. Elsinga per 1 augustus 2022 voor een tweede termijn te benoemen als lid van de Raad van Toezicht van het schoolbestuur Elan;
  e. De heer S.T. van der Galiën per 1 juli 2022 te benoemen als bestuurder van het schoolbestuur Elan;
  f. Mevrouw B.J. Kooistra – Akse te benoemen als lid van de Raad van Toezicht van het schoolbestuur OVO.
  2. Het raadsvoorstel Openbaar onderwijs benoemen bestuur en leden Raad van Toezicht vast te stellen.

 5. A.4.4

  Bij de gemeente Leeuwarden is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor de bouw van een twee-onder-een-kapwoning op het adres Hounsdyk 6 te Goutum. De twee-onder-één-kapwoning dient ter vervanging van de bestaande paardenschuur. Ook de twee bestaande paardenbakken op het perceel worden gesloopt. De aanvraag omgevingsvergunning voorziet verder in de bouw van een zwembad van 50 m2. Het zwembad wordt niet overkapt. De bestaande sloot achter het erf wordt deels uitgegraven om een aanlegplaats voor boten te realiseren.


  Dit verzoek is in strijd met het ter plekke geldende bestemmingsplan ‘Goutum’ en ‘Leeuwarden – De Zuidlanden, plandeel Oost en Techum’. Aan dit verzoek kan medewerking worden verleend door af te wijken van het bestemmingsplan. Daarvoor is een verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad vereist.


  Op 31 mei 2023 heeft de gemeenteraad besloten een ontwerp vvgb vast te stellen, waarna de ontwerp omgevingsvergunning met ontwerp vvgb en overige stukken ter visie hebben gelegen. Binnen de tervisietermijn is er één zienswijze ingediend. De zienswijze heeft voor het college geen aanleiding gegeven om tot een aanpassing van het plan te komen. Het college stelt om die reden aan de raad voor een verklaring van geen bedenkingen af te geven. Indien de raad besluit een verklaring van geen bedenkingen af te geven dan zal de omgevingsvergunning daarna worden verleend door het college.

  Besluit

  1. Aan de gemeenteraad voor te stellen om de verklaring van geen bedenkingen conform artikel 6.5 lid 1 van het Besluit omgevingsrecht voor de bouw van een twee-onder-een-kapwoning op het adres Hounsdyk 6 te Goutum af te geven;

  2. De reactie- en antwoordnota zienswijzen vast te stellen;

  3. Het raadsvoorstel vast te stellen.

 6. A.4.5

  Jaarlijks worden voor de heffing van de meeste gemeentelijke belastingen nieuwe belastingverordeningen vastgesteld met daarin opgenomen de tarieven voor het nieuwe jaar. Daarnaast worden in deze verordeningen nieuwe ontwikkelingen op fiscaal-juridisch gebied verwerkt en de gevolgen van beleidswijzigingen. Het college heeft besloten om de belastingverordeningen 2024 ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad. De politieke discussie over het tarievenbeleid is onderdeel van de behandeling van de programmabegroting 2024. In de nu voorliggend verordeningen richt het besluit zich vooral op de fiscaal-juridische aspecten en het wettelijk kader ter vastlegging van het fundament voor de heffing in 2024.
  De Verordening afvalstoffenheffing en de Verordening Riool- en waterzorgheffingen zijn afwijkend eerder al voorgelegd aan de raad.

  Besluit

  1. De gemeenteraad voor te stellen de volgende verordeningen vast te stellen:
   a. de Verordening begraafrechten Leeuwarden 2024 en de bij deze verordening behorende tarieventabel;
   b. de Verordening havengelden pleziervaart en beroepsvaart Leeuwarden 2024 en de bij deze verordening behorende tarieventabellen;
   c. de Verordening hondenbelasting Leeuwarden 2024 en de bij deze verordening behorende bijlage;
   d. de Legesverordening Leeuwarden 2024 en de bij deze verordening behorende tarieventabel;
   e. de Verordening onroerendezaakbelastingen Leeuwarden 2024;
   f. de Verordening parkeerbelastingen Leeuwarden 2024 en de bij deze verordening behorende tarieventabel “Tarieventabel parkeren Leeuwarden 2024” en bijlagen;
   g. de Verordening precariobelasting Leeuwarden 2024 en de bij deze verordening behorende tarieventabel en bijlagen;
   h. de Verordening veergelden pont de Burd Leeuwarden 2024;
   i. de Verordening toeristenbelasting Leeuwarden 2024;
   j. de Verordening watertoeristenbelasting Leeuwarden 2024.
   2. De gemeenteraad voor te stellen om in afwijking van de Verordening precariobelasting Leeuwarden 2022 vanwege de uitzonderlijke omstandigheden door de opgelegde beschermingsmaatregelen vanwege COVID-19 een ontheffing te verlenen voor precariobelasting voor terrassen en evenementen voor het belastingjaar 2022.
   3. Het raadsvoorstel vast te stellen.
   4. De Tarieventabel parkeergarages 2024 goed te keuren.
 7. A.4.6

  Het college heeft besloten Dbieb een incidentele subsidie in 2023 te verlenen van  € 406.000,- vanwege de sterk gestegen inflatie- en energielasten. De gemeenteraad heeft in februari 2023 extra middelen beschikbaar gesteld voor een breed pakket aan steunmaatregelen om deze prijsstijgingen te kunnen opvangen. Door prijsstijgingen en toename van de loonkosten zijn de structurele kosten van Dbieb met € 216.000 gestegen ten opzichte van de indexering van de gemeentelijke subsidie 2023. Daarnaast zijn de energiekosten gestegen met ruim € 190.000 gestegen. De reservepositie van Dbieb is onvoldoende om deze schade te kunnen dragen.

  Besluit

  1. Aan Dbieb voor 2023 een incidentele subsidie te verlenen van € 406.000,- voor de gestegen energielasten;
  2. De subsidie onder 1. te dekken uit het Programma Sociale Basis;
  3. De subsidiebeschikking 2023 compensatie energie- en inflatielasten Dbieb vast te stellen.

 8. A.4.7

  Het college van B&W van Leeuwarden heeft de Beleidsregel Subsidiëring buurt-, wijk- en dorpshuizen 2024 vastgesteld. Deze subsidie is bedoeld voor activiteiten georganiseerd door de buurt-, wijk- en dorpshuizen die gericht zijn op het bevorderen van participatie, het versterken van de sociale cohesie en het voorkomen van achterstanden. De wordt om technische redenen geactualiseerd zodat de regeling voor 2024 correct kan worden toegepast.

  Besluit

  De Beleidsregel subsidiëring activiteiten buurt-, wijk- en dorpshuizen 2024 vast te stellen.

 9. A.4.8

 10. A.4.9

  Het jaarverslag van de KBNL moet vanwege het financieel toezicht op basis van de Wet financieel toezicht, door het college van B&W van de gemeente Leeuwarden worden goedgekeurd. Het college heeft besloten die goedkeuring te verlenen aan het jaarverslag van de KBNL.

  Besluit

  De jaarrekening 2022 van de Kredietbank Nederland goedkeuren.

 11. A.4.10

  Het rijk heeft eenmalig geld beschikbaar gesteld om de sociale basis rondom ouderen te versterken. De gemeente Leeuwarden besteedt dit geld aan de Unie Van Vrijwilligers Grou, Bezoek& Co en een Maatjesproject voor mensen met dementie. Op deze manier kunnen zij (extra) activiteiten opzetten en vrijwilligers vinden en behouden.

  Besluit

  1. De ontvangen rijksmiddelen 'Besteding decentralisatie-middelen 2022 ten behoeve van het (extra) versterken van de sociale basis rondom ouderen' als volgt te bestemmen:
  a. een incidentele subsidie van € 10.000 aan de Unie van Vrijwilligers Grou voor de periode 2024 tot en met 2026;
  b. een incidentele subsidie van € 15.000 aan Stichting Bezoek&Co voor 2023 en 2024;
  c. een incidentele subsidie van € 50.000 de Stichting Kameraad ten behoeve van het maatjesproject voor mensen met dementie.
  2.  De kosten van € 75.000 in 2023 te onttrekken uit de reserve budgetoverheveling ten gunste van de budgetten van programma Sociale Basis, beleidsproduct Burgerkracht.
  3. De begroting te wijzigen middels het verzamelvoorstel begrotingswijziging voor het opnemen van de middelen van de decentralisatie-uitkering.

 12. A.4.11

  Het College heeft ervoor gekozen om bij de Tweede Kamerverkiezingen de stemmen centraal te gaan tellen. Dit betekent dat de stembureaus na sluiting de stemmen tellen per partij. De volgende dag worden de stemmen, met een frisse groep tellers, per kandidaat geteld. Het voordeel hiervan is dat de werkzaamheden op de stembureaus niet meer tot diep in de nacht duren.


  Ook heeft het College de leden voor het Hoofdstembureau en Gemeentelijk stembureau benoemd. Het hoofdstembureau stelt de uitslag van Kieskring Fryslân vast. Het Gemeentelijk stembureau zorgt voor de Centrale telling en stelt de uitslag van de gemeente Leeuwarden vast.

  Besluit

  1. De verkiezingsuitslag voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 vast te stellen via Centrale Stemopneming (C.S.O.);
  2. Het bedrijfsverzamelgebouw "Stationskwartier", Snekertrekweg 1 te Leeuwarden aan te wijzen als centrale tellocatie;
  3. Als leden van het Hoofdstembureau te benoemen:
  - Voorzitter: mr S. van Haersma Buma
  - Plaatsvervangend voorzitter/lid: dhr. E. van de Kamp
  - Leden: mw. B. Roos, dhr. H. Drewel en dhr. P. Meerdink
  - Plaatsvervangende leden: dhr. W. Loef, mw. A.L. Bangma en dhr. M. Lei.
  4. Als leden van het Gemeentelijk Stembureau te benoemen:
  - Voorzitter: dhr. F. van der Heide
  - Plaatsvervangend voorzitter: dhr. G. Vos
  - Leden: mw. B. van der Woude, mw. B. van der Zwaag, mw. I. Hulshof, dhr. M. van der Mei en dhr. R. Miedema.

 13. A.4.12

  Vanuit de rijksoverheid worden diverse ondersteunende maatregelen voor de bouwkolom getroffen met als doel de bouwproductie op peil te houden. Recentelijk is de regeling SBI (Start Bouw Impuls) door het Rijk gestart. De regeling stelt ontwikkelaars in staat om via de gemeente als penvoerder een bijdrage te vragen om de voorgenomen bouw te gaan starten. Belangrijke voorwaarden hierbij zijn dat er planologisch geen belemmeringen zijn en er minimaal 50% betaalbare woningen in de aanvraag zit. Er zijn 12 projecten (partijen) die zich bij de gemeente hebben gemeld. Het gaat om in totaal 539 woningen en een gevraagde bijdrage aan het Rijk van € 5 miljoen.

  Besluit

  1. Als penvoerder mede namens de betrokken makelaars en ontwikkelaars een aanvraag te doen voor twaalf projecten van in totaal 539 woningen met een omvang van € 5 miljoen voor de Rijksregeling SBI conform bij de bijgevoegde bijlage “Lijst projecten SBI aanvraag”;
  2. Geheimhouding op te leggen ten aanzien van de bijlage “Lijst projecten SBI-regeling”, op grond van artikel 87 en 89 Gemeentewet juncto artikel 5.1 lid 1 sub c van de Wet Open Overheid;
  3. Directeur H. de Jong te mandateren de aanvraag af te ronden en de daartoe bestemde in te dienen aanvraagformulieren vast te stellen.
 14. A.4.13

  In juni 2023 heeft de raad de nieuwe financiële verordening vastgesteld. In het daarbij behorende raadsvoorstel, is ook ingegaan op de nieuwe indeling van de begroting. Hierin is aangegeven dat de programma-indeling en het autorisatieniveau in de financiële verordening wordt aangepast bij de behandeling van de begroting 2024. Op dat moment wordt dan ook de begroting 2023 gewijzigd. Het college stelt de raad voor om deze wijzigingen door te voeren via dit voorstel.

  Besluit

  1. De gemeenteraad voor te stellen om de Financiële Verordening Leeuwarden 2023 te wijzigen conform het bijgevoegde concept-raadsbesluit.
  2. De gemeenteraad voor te stellen om de actuele begroting 2023 op basis van de nieuwe programma-indeling te wijzigen conform het bijgevoegde concept-raadsbesluit.
  3. Het raadsvoorstel vast te stellen.

 15. A.4.14

  De gemeenteraad heeft in haar vergadering van 10 juli 2017 het college via een motie verzocht om de rubbergranulaatvelden op natuurlijke vervangingsmomenten te vervangen voor velden met een natuurlijker materiaal. In 2026 zouden dan alle kunstgrasvelden met rubbergranulaat uitgefaseerd zijn.  In het raadsvoorstel voor de begroting 2024 wat het college recent aan de raad heeft aangeboden is het voorstel opgenomen om de resterende 6 kunstgrasvelden met rubbergranulaat nu vervroegd te vervangen. Namelijk in de zomer van 2024. Met het versturen van deze informerende brief geeft het college aan hoe het aan het verzoek van de raad om de rubbergranulaatvelden te vervangen omgaat en geeft daarmee ook nader informatie in aanvulling op het raadsvoorstel inzake de begroting 2024.

  Besluit

  De gemeenteraad te informeren over de vervroegde vervanging van kunstgrasvelden met rubberkorrels en de brief aan de raad vast te stellen.