Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College (publicatie)

dinsdag 25 april 2023

16:00 - 16:30
Locatie

Nieuwe Zaal

Voorzitter
Sybrand Buma
Agenda documenten

Agendapunten

 1. A.3

 2. A.5.1

  Het college heeft de schriftelijke vragen van de FNP over het oorlogsmonument in Stiens beantwoord.

  Besluit

  De schriftelijke vragen van de FNP over oorlogsmonument Stiens te beantwoorden conform bijgaand aanhangsel.

 3. A.5.2

  De fractie van de VVD heeft vragen gesteld over de herindeling van de parkeerzones in de binnenstad van Leeuwarden. Het college heeft deze vragen beantwoord.

  Besluit

  De schriftelijke vragen van de VVD, gesteld op 7 maart 2023, over herindeling van de parkeerzones in de binnenstad van Leeuwarden te beantwoorden conform bijgevoegd aanhangsel.

 4. A.5.3

  D66 heeft schriftelijke vragen gesteld over middenhuur. Het college heeft deze vragen beantwoord.

  Besluit

  De schriftelijke vragen van D66, gesteld op 1 maart 2023, over middenhuur te beantwoorden conform bijgevoegd aanhangsel.

 5. A.5.4

  Het bestemmingsplan voor het buurtschap De Hem heeft met bijbehorende stukken (o.a. welstandscriteria) ter inzage gelegen. Er zijn 37 zienswijzen ingediend. Het college stelt de gemeenteraad voor om het bestemmingsplan (met bijbehorende documenten) vast te stellen.

  Besluit

  1. Aan de gemeenteraad voor te stellen om:
   a. De reactie- en antwoordnota zienswijzen vast te stellen;
   b. Het aangepaste stedenbouwkundig plan vast te stellen;
   c. Het bestemmingsplan “Leeuwarden – De Zuidlanden, plandeel De Hem” vast te stellen onder toekenning van het nummer NL.IMRO.0080.06025BP00-VG01;
   d. De welstandsrichtlijnen “Buurtschap De Hem” vast te stellen en deze onderdeel te laten uitmaken van de welstandsnota;
   e. De welstandsrichtlijnen in werking te laten treden een dag na bekendmaking hiervan;
   f. Geen exploitatieplan vast te stellen;
   g. Op dit besluit de Crisis- en herstelwet van toepassing te verklaren.
  2. Het raadsvoorstel vast te stellen.
  3. De notitie “Inrichting en beheer Bufferzone De Hem” vast te stellen.
 6. A.5.5

  Het college heeft besloten om aan de gemeenteraad een eerste verzamelvoorstel voor de wijziging van de begroting 2023 vast te stellen. Het verzamelvoorstel begrotingswijzigingen bestaat uit inhoudelijke begrotingswijzigingen en uit financieel technische begrotingswijzigingen, zijnde wijzigingen van zuiver financieel technische aard zonder beleidsmatige aspecten. In dit voorstel leidt de motie Skûtsjes tot een verlaging van € 18.000 in de algemene reserve. Verder is geen effect op het begrotingsresultaat en verlopen de wijzigingen budgetneutraal.

  Besluit

  1. De gemeenteraad voor te stellen het eerste verzamelvoorstel begrotingswijzigingen 2023 vast te stellen.
  2. Het raadsvoorstel vast te stellen.

 7. A.5.6

  In de Politiewet is vastgelegd dat de gemeenteraad minstens eens per vier jaar de doelen vaststelt die de gemeente op het terrein van de veiligheid nastreeft. Het college legt de Veiligheidsagenda 2023-2026 ter vaststelling voor aan de gemeenteraad. Daarmee wordt richting gegeven aan het lokale veiligheidsbeleid voor de komende periode. De volgende onderwerpen zijn benoemd als prioritaire thema's:

  • Aanpak overlast, waaronder straatintimidatie
  • Verkleinen speelruimte voor ondermijnende criminaliteit
  • Vergroten bewustwording en weerbaarheid digitale veiligheid en tegengaan cybercrime
  • Uitvoering programma Leeuwarden Oost, Preventie met gezag
  • Mensenhandel en prostitutie
  • Maatschappelijke onrust

  Het college is bevoegd het Uitvoeringsprogramma vast te stellen. Na vaststelling van de Veiligheidsagenda door de gemeenteraad zal het college het Uitvoeringsprogramma vaststellen.

  Besluit

  1. Aan de gemeenteraad voor te stellen om de Veiligheidsagenda 2023-2026, met uitzondering van bijlage B Uitvoeringsprogramma Veiligheid 2023-2024, vast te stellen.
  2. Het raadsvoorstel Veiligheidsagenda 2023-2026 vast te stellen.

 8. A.5.7

  In 2021 en 2022 is in het kader van de ‘kerkenvisie’ met kerkeigenaren en andere betrokken partijen het gesprek gevoerd over de toekomst van de kerkgebouwen in de gemeente Leeuwarden. Een waardevol proces waarin de belangen van de verschillende betrokken partijen zijn gehoord en we met elkaar de opgaves en kansen van de kerkgebouwen hebben onderzocht in tijden van afnemend kerkbezoek. De opbrengst van dit proces is beschreven in het rapport ‘Kerken in Leeuwarden, de kerkenvisie: een verslag van een participatieproces’ dat aan de betrokken stakeholders en aan de gemeenteraad wordt aangeboden.

  Besluit

  Het rapport "Kerken in Leeuwarden, de kerkenvisie: een verslag van een participatieproces" ter informatie aan te bieden aan de gemeenteraad en de brief aan de raad vast te stellen.

 9. A.5.8

  De gemeente Leeuwarden stimuleert en faciliteert elektrisch vervoer als onderdeel van een breder pakket van maatregelen om mobiliteit te verduurzamen, onder andere door de positie van de fiets te verbeteren en deelmobiliteit te faciliteren en te stimuleren. Vanaf 2030 zijn alle nieuwe auto’s emissieloos. Voor een belangrijk deel zullen dat elektrische auto’s zijn. Deze voertuigen kunnen alleen rijden als ook de elektrische laadinfrastructuur op orde is.
  Om ervoor te zorgen dat er voldoende laadpunten beschikbaar zijn, is het noodzakelijk om een strategie te bepalen waarmee tijdig een passende laadinfrastructuur voor alle elektrische voertuigen wordt gerealiseerd. De gemeente wil met voorliggend beleidsuitwerking in de toenemende laadbehoefte voorzien en richting geven aan de transitie naar elektrische mobiliteit. Het betreft de ontwikkeling van een dekkend, toegankelijk, betaalbaar en veilig netwerk van laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen. Mede op basis van deze beleidsuitwerking elektrische laadinfrastructuur wordt in 2023 actueel plaatsingsbeleid voor laadinfrastructuur geformuleerd.

  Besluit

  1. De "Beleidsuitwerking Duurzame Mobiliteit, onderdeel elektrische laadinfrastructuur" vast te stellen;
  2. De gemeenteraad hierover te informeren en de brief aan de raad vast te stellen.

 10. A.5.9

  Gemeenten zijn bronhouder van diverse basisregistraties zoals de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en Basisregistratie Ondergrond (BRO). Deze registraties zijn onderdeel van het landelijke overheidsstelsel van basisregistraties. De gemeente is zelf verantwoordelijk voor het tijdig registreren van de gegevens en voor de gegevenskwaliteit. Het college heeft de bijbehorende verantwoordingsrapportage over 2022 vastgesteld. De gemeente voldeed in 2022 aan de gestelde scoringsnormen voor de verschillende basisregistraties.

  Besluit

  1. De ENSIA verantwoordingsrapportage Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en Basisregistratie Ondergrond (BRO) van 2022 vast te stellen;
  2. De gemeenteraad hierover te informeren en de bijgevoegde brief aan de raad vast te stellen.

 11. A.5.10

  In het coalitieakkoord van gemeente Leeuwarden 2022-2026 is opgenomen dat we een nieuwe visie op gezondheid ontwikkelen. Via de Wet Publieke Gezondheid (WPG) zijn gemeenten verplicht iedere vier jaar gezondheidsbeleid te ontwikkelen. Het huidige beleid van gemeente Leeuwarden ‘Samen bewegen naar een gezonde gemeente’ loopt van 2018 t/m 2022.
  Het huidige gezondheidsbeleid is vooral gericht op sporten en bewegen. Dit sluit niet meer aan in de huidige tijd. De trends en ontwikkelingen vragen om een visie op gezondheid die breed en domeinoverstijgend is. Om tot de nieuwe visie op gezondheid te komen is als eerste stap een startnotitie ontwikkeld. Deze startnotitie is door het college van B&W van Leeuwarden vastgesteld en wordt aan de raad aangeboden.

  Besluit

  1. De startnotitie Een nieuwe visie op gezondheid vast te stellen;
  2. De gemeenteraad te informeren over de startnotitie Een nieuwe visie op gezondheid en de informerende brief aan de raad vast te stellen.
 12. A.5.11

  De gemeente Leeuwarden heeft de ambitie om extra te blijven investeren om de kans op werk voor inwoners met een migratieachtergrond te vergroten. Werkgevers geven regelmatig aan dat beheersing van de Nederlandse taal en specifieke beroepsvaardigheden bij deze mensen onvoldoende is en daarmee een belemmering is om hen in dienst te nemen. Daarom heeft Leeuwarden het project 'Taaltrajecten binnen bedrijven' bedacht. Uit het Europese Asiel, Migratie en Integratiefonds (AMIF) is voor dit project een subsidie van € 962.000 toegekend. Leeuwarden gaat bedrijven benaderen waar statushouders gedurende 12 tot 20 weken stage mogen lopen onder begeleiding van een jobcoach en taalcoach. In ruim 2 jaar tijd wil de gemeente op deze manier bij ruim 200 statushouders de praktische beheersing van de Nederlandse taal vergroten.

  Besluit

  1. Het bijgevoegde "Plan van Aanpak Taaltrajecten binnen bedrijven" vast te stellen;
  2. De kosten voor de uitvoering van het project Taaltrajecten binnen bedrijven te ramen op een bedrag van € 962.000 en deze ad € 962.000 te dekken uit de verleende subsidie van het Asiel, Migratie en Integratiefonds (AMIF);
  3. De gemeenteraad voor te stellen om via een verzamelvoorstel begrotingswijzigingen de baten en lasten van de begrotingen 2023, 2024 en 2025 te verhogen met respectievelijk € 222.000, € 370.000 en € 370.000.
 13. A.5.12

  In 2019 is een nieuwe werkwijze geïntroduceerd voor het 'meenemen' of overhevelen van restanten van incidentele budgetten naar het daarop volgende jaar. Budgetten die worden overgeheveld, blijven voor hetzelfde doel beschikbaar in het daaropvolgende jaar. Financieel technisch gebeurt dat door storting in twee daarvoor bestemde reserves. Conform de afgesproken werkwijze heeft het college besloten de lijst met resterende incidentele budgetten uit 2022 vast te stellen en de budgetten volgens de afgesproken criteria over te hevelen naar 2023.

  Besluit

  1. De bijgevoegde lijst met voorgenomen stortingen in de reserves Budgetoverheveling en Voorwaardelijke budgetoverheveling vast te stellen.
  2. Een bedrag van € 27.233.157 te storten in de reserve budgetoverheveling.
  3. Een bedrag van € 3.999.800 te storten in de reserve voorwaardelijke budgetoverheveling.

 14. A.5.13

  De gemeente Leeuwarden is sinds 2008 regenbooggemeente. Het Ministerie van OCW wil een nieuwe meerjarige samenwerking aangaan met de regenbooggemeenten. Het betreft een gezamenlijke aanpak tussen de regenbooggemeenten voor de periode 2023-2026. Om de gezamenlijke afspraken met elkaar te bekrachtigen wordt, naar verwacht in juni 2023, een intentieverklaring ondertekend door alle betrokken partijen. Het college van B en W van Leeuwarden heeft de intentieverklaring vastgesteld.

  Besluit

  De Intentieverklaring regenboogsteden vast te stellen.


  De burgemeester besluit wethouder Kramers te machtigen namens hem de intentieverklaring te ondertekenen.

 15. A.5.14

  Conform het gemeentelijk aanbestedingsbeleid heeft het college besloten tot het uitschrijven van een Europese aanbesteding voor onkruidbestrijdingswerkzaamheden.

  Besluit

  1. Een Europese aanbesteding uit te schrijven voor onkruidbestrijdingswerkzaamheden;
  2. Het bijgevoegde startformulier Onderhouden Groenvoorziening door SW bedrijven
  vast te stellen;
  3. Geheimhouding op te leggen ten aanzien van het startformulier op grond van artikel 87 en 89 Gemeentewet juncto artikel 5.1 lid 2 sub b Wet open overheid tot het moment dat de gunning van de aanbesteding is gepubliceerd.

 16. A.5.15

  De huidige overeenkomsten voor de beveiliging op de verschillende opvanglocaties  voor Oekraïense vluchtelingen eindigen op uiterlijk 1 september 2023. In het kader van de aflopende overeenkomsten wordt een Europese aanbestedingsprocedure opgestart om de beveiliging op alle huidige en toekomstige opvanglocaties voor Oekraïense vluchtelingen in te kopen.

  Besluit

  1. Een Europese aanbesteding uit te schrijven voor de beveiliging van opvanglocaties Oekraïense vluchtelingen;
  2. Het bijgevoegde startformulier vast te stellen;
  3. Geheimhouding op te leggen ten aanzien van het startformulier op grond van artikel 87 en 89 Gemeentewet juncto artikel 5.1 lid 2 sub b Wet Open Overheid tot het moment dat de  gunning van de aanbesteding is gepubliceerd.

 17. A.5.16

  Het college heeft besloten om, in navolging van het raadsbesluit van 22 februari 2023 de opvang van Oekraiense vluchtelingen voort te zetten, overeenkomsten aan te gaan voor de huur en het beheer van de locaties Polaris, Wetterpole en de Friesland. Met deze overeenkomsten is geborgd dat de gemeente Leeuwarden over voldoende locaties en faciliteiten beschikt deze opvang daadwerkelijk te kunnen bieden.

  Besluit

  1. Een overeenkomst aan te gaan met Woonunitverhuur BV voor de huur van woonunits op het terrein de Wetterpolle voor de periode t/m 31 december 2024 en de overeenkomst vast te stellen;
  2. Een overeenkomst aan te gaan met Stenia BV voor het technisch beheer van het pand Polaris voor de periode t/m 28 februari 2025 en de overeenkomst vast te stellen;
  3. Een overeenkomst aan te gaan met Stenia BV voor het technisch beheer van het pand De Friesland voor de periode t/m 30 april 2025 en de overeenkomst vast te stellen;
  4. Een overeenkomst aan te gaan met Sander Dragstra voor de huur van het pand Polaris tot en met 28 februari 2025 en de overeenkomst vast te stellen;
  5. Een overeenkomst aan te gaan met OWC De Friesland BV voor de huur van het pand De Friesland tot en met 30 april 2025 en de overeenkomst vast te stellen;
  6. De kosten met betrekking tot bovengenoemde overeenkomsten te ramen op € 5.740.864,- en deze te dekken uit de Rijksbijdrage voor de opvang Oekraïners.
 18. A.6.1

  Zie gezamenlijk persbericht met BZK, provincie Fryslân en alle Friese gemeenten.

  Besluit

  1. De regionale woondeal 2022 - 2030 regio Leeuwarden inclusief bijlagen vast te stellen;
  2. De gemeenteraad informeren en de brief aan de raad vast te stellen.


  De burgemeester besluit:
  Wethouder De Haan te machtigen om namens de gemeente Leeuwarden de regionale woondeal 2022 - 2030 regio Leeuwarden tussen de gemeente Leeuwarden, de provincie Fryslân en de Minister voor VRO te ondertekenen.


  (collegebesluit 18 april 2023)