Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College (publicatie)

dinsdag 31 oktober 2023

16:00 - 16:30
Locatie

Nieuwe Zaal

Voorzitter
Sybrand Buma
Agenda documenten

Agendapunten

 1. A.3

 2. A.4.1

  De fractie van Lijst 058 heeft vragen gesteld over de klimaatcoalitie. Het college heeft deze vragen beantwoord.

  Besluit

  De beantwoording van de schriftelijke vragen van de Lijst 058, gesteld op 11 september 2023 inzake 'Klimaatcoalitie' overeenkomstig bijgevoegd aanhangsel vast te stellen.

 3. A.4.2

  Op dit moment is het college van Leeuwarden 1,5 jaar op weg om uitvoering te geven aan het coalitieakkoord ‘Nu investeren in de toekomst’ (2022-2026). Zoals gebruikelijk in de gemeente Leeuwarden wordt halverwege de bestuursperiode de balans opgemaakt van de uitvoering van het coalitieakkoord. In de evaluatie wordt gemonitord in hoeverre de realisatie van de doelen van het coalitieakkoord op koers liggen en waar bijsturing nodig is.


  Het college informeert de raad met een brief over de voorgenomen aanpak en planning van de zogeheten Midterm Review (MTR) van het coalitieakkoord. De raad ontvangt in april 2024 de MTR (informerende brief) met daarin de monitor van het coalitieakkoord en de noodzakelijke bijstellingsvoorstellen passend binnen de actuele financiële positie. De raad kan in het debat over de MTR richting geven voor de begroting 2025.

  Besluit

  1. Het proces van de MidTerm Review voor het coalitieakkoord ‘Nu investeren in de toekomst’ (2022-2026)(MTR) te starten;
  2. De raad te informeren over het proces van de MidTerm Review en de brief aan de raad vast te stellen.

 4. A.4.3

  Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties heeft na Prinsjesdag de septembercirculaire 2023 uitgebracht. De septembercirculaire geeft een geactualiseerd beeld van de ontwikkelingen van het gemeentefonds. Vanwege de aanstaande behandeling van de begroting heeft het college besloten de gemeenteraad, conform de vastgestelde P&C-planning, te informeren.

  Besluit

  De gemeenteraad te informeren over de uitkomsten van de septembercirculaire 2023 en de brief aan de gemeenteraad vast te stellen.

 5. A.4.4

  Op basis van de eerste twee jaar van de buurt- en dorpskamers is een evaluatie gedaan in hoeverre de buurt- en dorpskamers bijdragen aan de doelen uit de Herijking Ondersteuning Wmo. Het college stelt de evaluatie met haar reactie erop beschikbaar aan de raad. Op de aanbevelingen maakt het college de kanttekening dat het te vroeg is om de naamgeving van de buurt- en dorpskamers los te laten.

  Besluit

  De gemeenteraad te informeren over de evaluatie van de buurt- en dorpskamers en de brief aan de raad vast te stellen.

 6. A.4.5

  Het college heeft besloten de gemeenteraad voor te stellen om de Verordening Jeugdhulp 2024 gemeente Leeuwarden vast te stellen. En het college heeft besloten de gemeenteraad voor te stellen om de Verordening Wmo 2022 gemeente Leeuwarden te wijzigen. De belangrijkste wijzigingen betreffen:

  • aanbod Jeugdhulp: splitsing woonvoorziening van Specialistische Jeugdhulp als gevolg van de nieuwe Inkoop Jeugdhulp;
  • PGB informeel tarief: aangepast aan CAO VVT op basis van een uitspraak van de Centrale raad van Beroep;
  • wijziging eigen bijdrage Wmo: aanpassing vanwege indexatie van de wetgever op het abonnementstarief;
  • tekstuele aanpassing van een aantal bepalingen, om beter aan te sluiten bij de wettelijke bepalingen of ter verduidelijking.

  Besluit

  1. De gemeenteraad voor te stellen;
   a. de Verordening Jeugdhulp 2024 gemeente Leeuwarden vast te stellen, en;
   b. de Verordening tot wijziging Verordening Wmo 2022 gemeente Leeuwarden (derde wijziging) vast te stellen.
  2. Het raadsvoorstel vast te stellen.
 7. A.4.6

  Het college heeft de Beleidsregels Jeugdhulp 2024 gemeente Leeuwarden vastgesteld. EN het college heeft de Beleidsregels Wmo 2024 gemeente Leeuwarden vastgesteld. De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • aanbod Jeugdhulp: splitsing woonvoorziening van Specialistische Jeugdhulp als gevolg van de nieuwe Inkoop Jeugdhulp;
  • een aantal (begrips)bepalingen is tekstueel aangepast om beter aan te sluiten bij de nieuwe Inkoop Jeugdhulp en wettelijke bepalingen of te verduidelijken.
  • een aantal PGB bepalingen is aangepast om de rol van een vertegenwoordiger, de geldigheid van een VOG en de opbouw van het PGB tarief te verduidelijken en de reiskostenvergoeding voor een zorgaanbieder aan te laten sluiten bij de nieuwe maximale belastingvrije reiskostenvergoeding.

  Besluit

  1. De Beleidsregels Jeugdhulp 2024 gemeente Leeuwarden vast te stellen, onder voorbehoud van de vaststelling door de gemeenteraad van de Verordening Jeugdhulp 2024.
  2. De Beleidsregels Wmo 2024 gemeente Leeuwarden vast te stellen, onder voorbehoud van de vaststelling door de gemeenteraad van de Verordening tot wijziging Verordening Wmo 2022 (derde wijziging).
 8. A.4.7

  Het college heeft besloten de gemeenteraad voor te stellen om de Verordening Leerlingenvervoer 2018 van de gemeente Leeuwarden te wijzigen. Kinderen die niet zelfstandig naar school kunnen reizen, maken gebruiken van leerlingenvoer. De afstanden van de enkele reistijd en de  route voor advisering over de dichtstbijzijnde toegankelijke school zijn aangepast.

  Besluit

  1. De gemeenteraad voor te stellen de Verordening  tot wijziging van de Verordening Leerlingenvervoer 2018 gemeente Leeuwarden vast te stellen.
  2.  Het raadsvoorstel vast te stellen.

 9. A.4.8

  Het college heeft de Beleidsregels Leerlingenvervoer 2023 gemeente Leeuwarden vastgesteld.


  Kinderen die niet zelfstandig naar school kunnen reizen, maken gebruiken van leerlingenvoer. De afstanden van de enkele reistijd en de route voor advisering over de dichtstbijzijnde toegankelijke school zijn aangepast.

  Besluit

  De Beleidsregels Leerlingenvervoer 2023 gemeente Leeuwarden vast te stellen, onder voorbehoud van de vaststelling door de gemeenteraad van de Verordening tot wijziging Verordening Leerlingenvervoer 2018 gemeente Leeuwarden.

 10. A.4.9

  In de Programmabegroting 2023 zijn conform het coalitieakkoord 2022-2026 de volgende drie fondsen opgenomen:
  1. klimaat, energie en biodiversiteit (€ 10 miljoen);
  2. maatschappelijke vernieuwing, inclusief preventie, sport en cultuur (€ 15 miljoen);
  3. strategische ontwikkeling, inclusief innovatie, stedelijke vernieuwing en mobiliteit (€ 15 miljoen).


  Voor de zomer van dit jaar heeft de gemeenteraad de kaders vastgesteld waaraan de aanvragen op de fondsen moeten voldoen. Het college van B&W heeft nu 4 voorstellen voor een bijdrage uit de fondsen aan de raad voorgelegd. De gemeenteraad zal naar verwachting in december a.s. hierover een besluit nemen.


  Het college vraagt aan de raad om € 3.770.000 beschikbaar te stellen voor Leeuwarden Oost uit de fondsen. Daarmee wordt een bijdrage geleverd aan het doorbreken van de armoede van generatie op generatie in 5 wijken in Leeuwarden Oost. Met een breed en langdurig offensief; de gemeente werkt 20 jaar lang samen met ca. 50 partners aan een integraal programma. Met interventies (maatregelen) gericht op 4 pijlers: leren, werken, gezondheid en wonen.

  Besluit

  1. Aan de gemeenteraad voor te stellen om:
  a. De besteding van de middelen van € 3,77 miljoen aan de bijlage 3 genoemde activiteiten vast te stellen;
  b. De uitgaven te dekken uit de reserve maatschappelijke vernieuwing;
  c. De begroting te wijzigen zoals uiteengezet in bijlage 1.
  2. Het raadsvoorstel vast te stellen.

 11. A.4.10

  In de Programmabegroting 2023 zijn conform het coalitieakkoord 2022-2026 de volgende drie fondsen opgenomen:
  1. klimaat, energie en biodiversiteit (€ 10 miljoen);
  2. maatschappelijke vernieuwing, inclusief preventie, sport en cultuur (€ 15 miljoen);
  3. strategische ontwikkeling, inclusief innovatie, stedelijke vernieuwing en mobiliteit (€ 15 miljoen).


  Voor de zomer van dit jaar heeft de gemeenteraad de kaders vastgesteld waaraan de aanvragen op de fondsen moeten voldoen. Het college van B&W heeft nu 4 voorstellen voor een bijdrage uit de fondsen aan de raad voorgelegd. De gemeenteraad zal naar verwachting in december a.s. hierover een besluit nemen.


  Het college vraagt aan de raad om € 800.000 beschikbaar te stellen uit de Fondsen voor de Investeringsagenda Blockbusterproducties voor de periode 2024 tot en met 2026. Met kwalitatief hoogstaande tijdelijke producties wordt Leeuwarden regionaal en (inter)nationaal op de kaart gezet. Denk aan bijzondere, tot de verbeelding sprekende tentoonstellingen in het Fries Museum of buitententoonstellingen ‘op straat’ of in parken. Blockbusters versterken het artistieke klimaat, ondersteunen het cultureel-toeristische aanbod, spelen in op seizoenverlenging en versterken de (be)leefbaarheid van Leeuwarden voor bewoners én bezoekers.

  Besluit

  1. Aan de gemeenteraad voor te stellen om:
  a. Voor de periode 2024 tot en met 2026 een bedrag van € 800.000 beschikbaar te stellen voor de investeringsagenda Blockbusterproducties;
  b. De uitgaven voor een bedrag van € 400.000 te dekken uit het fonds maatschappelijke vernieuwing en voor € 400.000 uit het fonds strategische ontwikkeling;
  c. De begroting te wijzigen zoals uiteengezet in bijlage 1.
  2. Het raadsvoorstel vast te stellen.

 12. A.4.11

  In de Programmabegroting 2023 zijn conform het coalitieakkoord 2022-2026 de volgende drie fondsen opgenomen:
  1. klimaat, energie en biodiversiteit (€ 10 miljoen);
  2. maatschappelijke vernieuwing, inclusief preventie, sport en cultuur (€ 15 miljoen);
  3. strategische ontwikkeling, inclusief innovatie, stedelijke vernieuwing en mobiliteit (€ 15 miljoen).


  Voor de zomer van dit jaar heeft de gemeenteraad de kaders vastgesteld waaraan de aanvragen op de fondsen moeten voldoen. Het college van B&W heeft nu 4 voorstellen voor een bijdrage uit de fondsen aan de raad voorgelegd. De gemeenteraad zal naar verwachting in december a.s. hierover een besluit nemen.


  Het college vraagt aan de gemeenteraad om voor het Programma 2024-2026 een budget van € 1,8 mln aan Arcadia beschikbaar te stellen.
  In 2022 vond de eerste editie van Arcadia plaats als onderdeel van de driejaarlijkse kunst- en cultuurtriënnales. Met onder andere Bosk. De volgende triënnale vindt plaats in 2025. Arcadia heeft als doel meegekregen beweging die in gang is gezet met Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad 2018 voort te zetten. Dit door het organiseren, vormgeven en uitvoeren van culturele evenementen en programma’s.

  Besluit

  1. Aan de gemeenteraad voor te stellen om:
  a. Voor de periode 2024 tot en met 2026 een bedrag van € 1.800.000 beschikbaar te stellen ten behoeve van Arcadia;
  b. De uitgaven te dekken voor een bedrag van € 360.000 te dekken uit het fonds klimaat, energie en biodiversiteit, voor een bedrag van € 740.000 uit het fonds maatschappelijke vernieuwing en voor € 700.000 uit het fonds strategische ontwikkeling;
  c. De begroting te wijzigen zoals uiteengezet in bijlage 1.
  2. Het raadsvoorstel vast te stellen

 13. A.4.12

  In de Programmabegroting 2023 zijn conform het coalitieakkoord 2022-2026 de volgende drie fondsen opgenomen:
  1. klimaat, energie en biodiversiteit (€ 10 miljoen);
  2. maatschappelijke vernieuwing, inclusief preventie, sport en cultuur (€ 15 miljoen);
  3. strategische ontwikkeling, inclusief innovatie, stedelijke vernieuwing en mobiliteit (€ 15 miljoen).


  Voor de zomer van dit jaar heeft de gemeenteraad de kaders vastgesteld waaraan de aanvragen op de fondsen moeten voldoen. Het college van B&W heeft nu 4 voorstellen voor een bijdrage uit de fondsen aan de raad voorgelegd. De gemeenteraad zal naar verwachting in december a.s. hierover een besluit nemen.


  Het college vraagt aan de gemeenteraad om een krediet beschikbaar te stellen voor de aanleg van een circulaire Grondbank aan de Hendrik Algraweg en vraagt eveneens aan de raad om € 250.000 uit de fondsen beschikbaar te stellen voor de verduurzaming van de Grondbank.
  De Grondbank is bedoeld om de grondstromen binnen gemeente Leeuwarden 100% circulair te laten verlopen. Een fysieke plek waar partijen grond worden ingenomen, gekeurd, opgewerkt en hergebruikt. Een project dat inspeelt op de verwachte omvang van grondverzet binnen Leeuwarden, met onder andere Spoordok en Middelsee.

  Besluit

  1. Aan de gemeenteraad voor te stellen om:
  a. Een krediet beschikbaar te stellen van € 1.212.000 voor de aanleg van een grondbank aan de Hendrik Algraweg;
  b. Een krediet beschikbaar te stellen van € 250.000 voor de verduurzaming van de grondbank;
  c. Een storting te doen in de reserve afschrijvingen van € 200.000, te dekken uit het fonds klimaat, energie en biodiversiteit;
  d. De begroting te wijzigen zoals uiteengezet in bijlage 1.
  2. Het raadsvoorstel vast te stellen.

 14. A.4.13

  Stichting Praamvaren heeft subsidie aangevraagd voor twee AED's op twee van hun vijf pramen. Deze subsidie was eerst afgewezen. Reden daarvoor was dat deze AED's telkens bewegen en daardoor, op dit moment, geen bijdrage kunnen leveren aan het oproepennetwerk van AED's bij HartslagNu. Het college verleent de subsidie naar aanleiding van het bezwaar van de stichting nu alsnog. Het college vindt namelijk dat deze situatie uniek is in Leeuwarden: de pramen zijn ook te vinden op plekken waar geen AED in de buurt is. Bovendien heeft de stichting zelf al behoorlijk in hartveiligheid geïnvesteerd.


  Omdat de Adviescommissie bezwaarschriften geadviseerd had de afwijzing beter gemotiveerd in stand te laten, is dit een situatie waarin het college contrair gaat aan het advies. In zo'n situatie is het college formeel gezien zelf aan zet. Het college besluit daarom om in afwijking van haar eerdere besluit en het advies van de adviescommissie de aangevraagde subsidie alsnog te verlenen.

  Besluit

  1.. Contrair te gaan op het advies van de adviescommissie bezwaarschriften van 27 juli 2023 met kenmerk BZW.1.23.0377.01, inzake het bezwaarschrift van 21 april 2023, aangevuld tijdens de hoorzitting d.d. 3 juli 2023, tegen de geweigerde subsidie van de Stichting Praamvaren;
  2. Het bezwaar gegrond te verklaren;
  3. Het bestreden besluit, d.d. 13 maart 2023 met kenmerk 2023-029576 waarbij de subsidieaanvraag van de Stichting Praamvaren Leeuwarden voor de aanschaf van twee AED’s wordt afgewezen, te herroepen;
  4. Het besluit op bezwaar conform bijgevoegd aanhangsel vast te stellen.

 15. A.4.14

  Het college heeft de heer H. Brink aangewezen als loco-gemeentesecretaris van de gemeente Leeuwarden.

  Besluit

  1. De heer H. Brink per 1 oktober 2023 aan te wijzen als 3e loco-gemeentesecretaris van de gemeente Leeuwarden.
  2. Het aanwijzingsbesluit vast te stellen.

 16. A.4.15

  De mentale gezondheid van jongeren en jongvolwassenen neemt af. Dit blijkt al langer uit zowel landelijke als lokale data. Daarnaast is zelfdoding nog altijd nummer één doodsoorzaak onder jongeren. School is voor jongeren een belangrijke vindplaats. Vanuit gezondheid en onderwijs is onderzocht welke (integrale) aanpak voor jongeren in de verbinding (mentale) gezondheid en onderwijs kansrijk is. Hieruit blijkt dat de STORM aanpak succesvolle methodiek is die op school ingezet kan worden. STORM staat voor Strong Teens and Resilient Minds en is een wetenschappelijk onderbouwde, preventieve aanpak die tot doel heeft een depressie of suïcide bij jongeren voor te zijn. De aanpak richt zich op het stimuleren van zelfvertrouwen, weerbaarheid en veerkracht van de jongeren van 12 t/m 21 jaar (VO/MBO). Het college besluit te starten met de STORM-aanpak op twee scholen en gaat hiertoe een intentieverklaring aan.

  Besluit

  1. de STORM-aanpak, modelgetrouw, volledig te implementeren in de regio voor minimaal de periode vanaf januari 2024 tot eind 2025;
  2. De intentieverklaring daartoe vast te stellen.

  De burgemeester besluit wethouder N. Kramers te machtigen om namens hem de intentieverklaring te ondertekenen.

 17. A.4.16

  Het college heeft met Kontour Vastgoed BV een intentieovereenkomst gesloten voor het realiseren van een recreatiegebied ten noorden van Grou in Leechlân. Om een belangrijke eerste stap te kunnen zetten heeft het college besloten een intentieovereenkomst te sluiten met Kontour Vastgoed BV. In deze intentieovereenkomst maken gemeente Leeuwarden en Kontour Vastgoed BV onder andere afspraken over het verkennen en uitwerken van verschillende onderwerpen met betrekking tot de planontwikkeling voor een recreatiegebied ten noorden van Grou in Leechlân.

  Besluit

  1. Met Kontour Vatgoed BV een intentieovereenkomst aan te gaan om te komen tot een anterieure overeenkomst in de zin van de Wet ruimtelijke ordening voor een hoogwaardige kwalitatieve recreatieve ontwikkeling ten noorden van Grou in Leechlân;
  2. De bijgevoegde intentieovereenkomst vast te stellen.
  3. De raad voor te stellen om via het verzamelvoorstel begrotingswijzigingen in 2023 een budget van € 50.000 beschikbaar te stellen en dit te dekken uit de bijdrage van Kontour Vastgoed BV.

 18. A.4.17

  Op 12 april 2023 heeft de gemeenteraad de aanpak van de gevolgen van inflatie in Leeuwarden, deel 2, vastgesteld. Onderdeel van deze aanpak is een eenmalige financiële ondersteuning van culturele instellingen die ruimte(s) huren in de Broedplaatsen in onze gemeente.


  De afgelopen periode is onderzocht voor welke huurders de financiële ondersteuning van toepassing is. Hierbij is voornamelijk gekeken of een huurder valt binnen de definitie van een culturele, creatieve maker of organisatie. Daarnaast is de hoogte van de compensatie per individuele huurder onderzocht. Met dit college besluit kan de eenmalige tegemoetkoming gerealiseerd worden middels een korting op de huur of op de servicekosten.

  Besluit

  1. Als eenmalige tegemoetkoming in de gestegen energielasten, de huur- of servicekosten van (een deel van) de huurders van DeDOAS, Atelier 9a en Haniahof te verlagen met in totaal € 81.449,11 overeenkomstig de bijlage "eenmalige tegemoetkoming atelierhouders";
  2. Dit bedrag te verrekenen door middel van het geven van een eenmalige tegemoetkoming in de huur- of energielasten aan de individuele huurders;
  3. De verlaging te dekken uit het bedrag van € 200.000,- zoals beschikbaar gesteld door de gemeenteraad in de vergadering van 12 april 2023.
  4. Geheimhouding op te leggen ten aanzien van de inhoud van bijlage "eenmalige tegemoetkoming atelierhouders" op grond van artikel 87 en 89 Gemeentewet juncto artikel 5.1 lid 2 sub d Wet open overheid.

 19. A.4.18

  Het college heeft de "Beleidsregel handhaving onjuist aangeboden (huishoudelijke) afvalstoffen" vastgesteld. De wijziging van de beleidsregel heeft tot doel om het beleid beter te laten aansluiten op de handhavingspraktijk bij de constatering van overtredingen op het gebied van onjuist aangeboden huishoudelijke afvalstoffen. Daarnaast wordt met de wijziging beoogd om ruimte te maken voor de jaarlijkse indexering van de kosten die de gemeente maakt bij het toepassen van de spoedeisende bestuursdwang m.b.t. onjuist aangeboden afvalstoffen.

  Besluit

  De Beleidsregel handhaving onjuist aangeboden (huishoudelijke) afvalstoffen conform bijgevoegd aanhangsel vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de Beleidsregel handhaving onjuist aangeboden (huishoudelijke) afvalstoffen, daterende van 1 maart 2022.

 20. A.5.1

  De raad heeft op 30 november 2022 het raadsvoorstel ‘Aanpak gevolgen van inflatie in Leeuwarden’ vastgesteld, en op 12 april j.l. het raadsvoorstel ‘Aanpak gevolgen van inflatie in Leeuwarden, deel 2’ vastgesteld. Ook heeft de raad op 21 december 2022 de 'Aanpak gevolgen inflatie voor ondernemers' vastgesteld. Het college informeert de raad regelmatig over de uitvoering van de aanpak op inflatie. Dat gebeurt steeds op de onderdelen inwoners, bedrijfsleven, diverse partijen, en bedrijfsvoering. Het college heeft bijgaande vierde inflatiebrief aan de raad vastgesteld met de jongste stand van zaken.

  Besluit

  1. De gemeenteraad voor de vierde maal te informeren over de aanpak van de inflatie en bijgevoegde brief aan de raad vast te stellen.
  2. Wethouder Kuiken te mandateren om de informerende brief “Inflatiebrief 4” af te ronden.
  (collegebesluit 17 oktober 2023)

 21. A.5.2

  Op 17 juli 2023 ontvingen wij van de coöperatie WTC Leeuwarden (het World Trade Center voor exportdienstverlening) een hulpvraag.


  WTC Leeuwarden verzoekt ons als licentiehouder (en subsidient) het initiatief te nemen tot een brede verkenning voor het toekomstperspectief van exportdienstverlening richting ondernemers. De reden is dat de huidige organisatie- en financieringsvorm van het WTC Leeuwarden al langer onder druk staat en daardoor de dienstverlening niet gegarandeerd kan worden voor de toekomst.


  Wij informeren de gemeenteraad dat wij hebben aangegeven in te gaan op de gestelde hulpvraag van WTC Leeuwarden.

  Besluit

  De gemeenteraad te informeren over WTC Leeuwarden hulpvraag, en de brief aan de raad vast te stellen.
  (collegebesluit 17 oktober 2023)