Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College (publicatie)

dinsdag 14 maart 2023

16:00 - 16:30
Locatie

Nieuwe Zaal

Voorzitter
Sybrand Buma
Agenda documenten

Agendapunten

 1. A.3

 2. A.5.1

  Op 14 november 2022 diende de fractie Gemeente Belangen Leeuwarden schriftelijke vragen in over onderhoud schoolgebouwen in de gemeente Leeuwarden. Het college heeft deze vragen beantwoord.

  Besluit

  De beantwoording van de schriftelijke vragen van de fractie Gemeente Belangen Leeuwarden over "onderhoud schoolgebouwen in de gemeente Leeuwarden” d.d.14 november 2022 conform bijgevoegd aanhangsel vast te stellen.

 3. A.5.2

  De fractie van het CDA heeft schriftelijke vragen gesteld inzake het dak van een studentencomplex aan de Tweebaksmarkt. Het college heeft deze vragen beantwoord.

  Besluit

  De schriftelijke vragen van de fractie van het CDA, gesteld op 9 februari 2023, over het dak van een studentencomplex aan de Tweebaksmarkt te beantwoorden overeenkomstig bijgevoegd aanhangsel.

 4. A.5.3

  Het college geeft de raad per brief een update over de problemen op het stroomnet. De brief geeft een schets van de huidige problemen en op welke wijze de netwerkbedrijven Liander en TenneT werken aan oplossingen en welke rol de gemeente inneemt.

  Besluit

  De gemeenteraad te informeren over de problematiek met het stroomnet en de brief aan de raad vast te stellen.

 5. A.5.4

  Door de raad worden jaarlijks moties aangenomen bij behandeling van diverse onderwerpen of buiten de orde van de vergadering. Het college rapporteert regelmatig met overzichten en afzonderlijke brieven aan de raad over de uitvoering daarvan. Het college informeert de raad nu met een nieuw overzicht over in hoeverre raadsmoties in het afgelopen half jaar door het college zijn uitgevoerd en afgehandeld.

  Besluit

  De raad informeren over de stand van zaken uitvoering moties per februari 2023 en de brief aan de raad hierover vast te stellen.

 6. A.5.5

  Het oude wijkgebouw ‘t Skiphûs is in een zeer slechte staat van onderhoud en opknappen ervan is niet langer mogelijk. De gemeente is eigenaar en het college zal op korte termijn iets met het pand moeten doen. De Schepenbuurt heeft de wens om daar een goede en veilige ontmoetingsplek te hebben voor bewoners uit de wijk, voor jong en oud. Het pand heeft een belangrijke sociale en maatschappelijke functie voor de bewoners uit de wijk. Dit is voor het college reden om over te gaan tot een haalbaarheidsonderzoek voor nieuwbouw en de gemeenteraad hierover te informeren.

  Besluit

  De gemeenteraad te informeren over de stand van zaken met betrekking tot het wijkgebouw 't Skiphûs en de brief aan de raad vast te stellen.

 7. A.5.6

  Het college heeft subsidieregeling klimaatbewust Leeuwarden vastgesteld. De huidige subsidieregeling rondom klimaatadaptatie is herzien en meer op de behoefte van bewoners en bedrijven afgestemd. Er geldt een subsidieplafond van €100.000,- per jaar voor de subsidieregeling.

  Besluit

  1. De “Subsidieregeling Klimaatbewust Leeuwarden" vast te stellen;
  2. Het subsidieplafond vast te stellen op € 100.000 per jaar;
  3. De kosten ten laste te brengen van het product riolering.

 8. A.5.7

  De gemeente Leeuwarden is aangewezen als centrumgemeente voor taken binnen de Friese arbeidsmarktregio. Daarbinnen is Fryslân Werkt een netwerkorganisatie waarin alle Friese gemeenten samenwerken met het UWV, de vakbonden, de provincie Fryslân, de onderwijsinstellingen en de sociale werkbedrijven. Fryslân werkt zet zich in voor een inclusieve arbeidsmarkt, waarin mensen zoveel mogelijk mee kunnen doen. De partijen binnen Fryslân Werkt zorgen voor goede dienstverlening aan werknemers en werkgevers met als doel participatie op de Friese arbeidsmarkt (duurzaam) te verhogen. Daarvoor is nu het Convenant Fryslân Werkt opgesteld. Het convenant regelt de organisatie, structuur en samenwerkingsafspraken in de arbeidsmarktregio Fryslân. In het convenant zijn de rollen, doelen en bevoegdheden geregeld en de speciale positie van centrumgemeente Leeuwarden. Het college van burgemeester en wethouders van Leeuwarden heeft het Convenant Fryslan Werkt vastgesteld en wethouder Abel Reitsma gemachtigd om het convenant op 23 maart a.s. te ondertekenen tijdens het arbeidsmarktevent Krachttoer in De Lawei in Drachten.

  Besluit

  1. Het Convenant Fryslân Werkt aan te gaan met de Friese gemeenten, de Provinciee Fryslân, het UWV, de Sociale werkbedrijven Caparis NV, Empatec NV en Dokwurk, Stichting Firda, NHL-Stenden, SO Fryslân, Stichting RENN4, Stichting Samenwerkingsbestuur Kyk en Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Fryslân-Noord en dit convenant conform aanhangsel vast te stellen.

  De burgemeester besluit wethouder A. P. W. Reitsma te machtigen het Convenant Fryslân Werkt te ondertekenen.