Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College (publicatie)

dinsdag 21 februari 2023

16:00 - 16:30
Locatie

Nieuwe Zaal

Voorzitter
Sybrand Buma
Agenda documenten

Agendapunten

 1. A.3

 2. A.5.1

  Fractie Lijst058 heeft schriftelijke vragen gesteld over de loonsituatie Caparis waarin SW medewerkers zich in bevinden en de verschillende CAO's die van toepassing zijn. Het college heeft de vragen beantwoord.

  Besluit

  De schriftelijke vragen van fractie Lijst058, ingediend op 11 januari 2023, inzake de loonsituatie Caparis te beantwoorden overeenkomstig bijgevoegd aanhangsel.

 3. A.5.2

  De CDA fractie heeft schriftelijke vragen gesteld over de opties voor het behoud van de unieke vondst op het Waagplein Leeuwarden. Met de beantwoording van de vragen wordt uitgelegd welke mogelijkheden er zijn om met deze vondsten om te gaan.

  Besluit

  De beantwoording van schriftelijke vragen van de CDA fractie, ingediend op 3 februari 2023, inzake het behoud van de unieke vondst op het Waagplein vast te stellen conform bijgevoegd aanhangsel.

 4. A.5.3

  De fractie van Lijst058 heeft schriftelijke vragen gesteld over de energietoeslag in 2023. Het college heeft deze vragen beantwoord.

  Besluit

  De beantwoording van de schriftelijke vragen van Lijst058 van 3 februari 2023 over de energietoeslag in 2023, vast te stellen conform bijgevoegd aanhangsel.

 5. A.5.4

  De fracties van D66 heeft schriftelijke vragen gesteld over de schuldhulpregeling en de problematiek rondom levensonderhoud. Het college heeft deze vragen beantwoord.

  Besluit

  De beantwoording van de schriftelijke vragen van D66 van 5 september 2022, over de schuldhulpverlening en de problematiek rondom levensonderhoud, vast te stellen conform bijgevoegd aanhangsel.

 6. A.5.5

  De fractie van Groen Links heeft in september 2022 schriftelijke vragen gesteld over de ondersteuning van inwoners die door hoge inflatie en energielasten in financiële problemen (dreigen te) komen. Het college heeft deze vragen beantwoord.

  Besluit

  De beantwoording van de schriftelijke vragen van GL, van 16 september 2022, over de ondersteuning van inwoners die door hoge inflatie en energielasten in financiële problemen (dreigen te) komen, vast te stellen conform bijgevoegd aanhangsel.

 7. A.5.6

  Op 30 november 2022 heeft de raad de aanpak van de gevolgen van inflatie in Leeuwaren vastgesteld. De aanpak richt zich op inwoners en studenten, aan de gemeente gelieerde partijen en de gemeentelijke bedrijfsvoering. Het college informeert de raad over de voortgang van de aanpak en doet voorstellen aan de raad om budget beschikbaar te stellen om een aantal partijen in 2023 financieel te steunen.

  Besluit

  1. De raad voor te stellen:
  I. Voor 2023 een budget beschikbaar te stellen van € 2.514.000 voor het oplossen van knelpunten als gevolg van inflatie         op de volgende onderdelen:
      a. Harmonie: € 495.000
      b. dbieb: € 406.000
      c. Neushoorn: € 133.000
      d. Broedplaatsen, de Doas en Haniahof: € 200.000
      e. Buurt-, wijk- en dorpshuizen: € 80.000
      f. BV Sport: € 1.000.000
      g. Noodfonds: € 200.000
  II.  Het budget van € 2.514.000,- te dekken ten laste van de Algemene Reserve.
  III. De begroting 2022 dienovereenkomstig te wijzigen.
  2. Het raadsvoorstel vast te stellen.

 8. A.5.7

  Eind 2022 heeft de gemeenteraad besloten over de aanpak van de gevolgen van de inflatie in Leeuwarden. Deze aanpak bevat onder andere het verstrekken van een tegemoetkoming in de energiekosten aan studenten en aan inwoners met een inkomen van 125-150% van de bijstandsnorm. Het college heeft besloten tot een verlenging van deze beleidsregels tot 1 juli 2023. Er wordt meer ingezet op communicatie naar deze groepen om het bereik van de regelingen te vergroten.

  Besluit

  1. De Beleidsregels 'Eenmalige tegemoetkoming energiekosten Leeuwarden 2022 voor studenten' vast te stellen;
  2. De Beleidsregels tegemoetkoming energiekosten Leeuwarden 2022 voor inkomens hoger dan 125% bijstandsnorm' vast te stellen.
  3. De gemeenteraad te informeren en de brief aan de raad vast te stellen.
 9. A.5.8

  Het belang van de Inclusie Agenda is het agenderen van de thema’s inclusie en toegankelijkheid binnen de gemeente en het daarmee creëren van bewustwording. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is: “Niets over ons, zónder ons!”. De gemeenteraad van Leeuwarden heeft al in 2020 een Lokale Inclusie Agenda 2018 - 2028 vastgesteld. Daarna is een uitvoeringsagenda voor 2020 - 2022 opgesteld.  Bij de uitvoering van de agenda wordt nauw samengewerkt met ervaringsdeskundigen, waaronder de leden van de Werkgroep Toegankelijkheid Leeuwarden. Het college informeert de raad over de voortgang van de Lokale Inclusie Agenda en over het proces om te komen tot een uitvoeringsagenda voor 2023 - 2025.

  Besluit

  De gemeenteraad te informeren over de voortgang van de Lokale Inclusie Agenda 2018-2028 en de brief aan de raad vast te stellen.

 10. A.5.9

  Bij de gemeente Leeuwarden is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor de uitbreiding van een jachthaven op het adres Leechlân 4 te Grou met 70 ligplaatsen. In de beoogde nieuwe situatie biedt de jachthaven ruimte voor 150 plaatsen. Dit verzoek is in strijd met het ter plekke geldende bestemmingsplan Buitengebied - 2008. Aan dit verzoek kan medewerking worden verleend door af te wijken van het bestemmingsplan. Daarvoor is een verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad vereist. Het college heeft besloten om aan de gemeenteraad voor te stellen om de ontwerp verklaring van geen bedenkingen vast te stellen voor tervisielegging samen met het ontwerpbesluit omgevingsvergunning.

  Besluit

  1. Aan de gemeenteraad voor te stellen om de ontwerp verklaring van geen bedenkingen conform artikel 6.5 lid 1 van het Besluit omgevingsrecht voor de uitbreiding van een jachthaven op het adres Leechlân 4 te Grou voor ter visielegging vast te stellen;
  2. Het raadsvoorstel vast te stellen.

 11. A.5.10

  In het Coalitieakkoord 2022-2026 wordt geconstateerd dat er sprake is van intensiever gebruik van het gemeentelijk water door meer toeristen, dagjesmensen en ondernemers. Tegelijkertijd is de ambitie om een aantrekkelijke en vitale binnenstad te hebben en om er te kunnen wonen, werken, ondernemen, winkelen en recreëren. Om ervoor te zorgen dat het watergebruik duurzaam en toekomstbestendig ingericht wordt, wil de gemeente het tegen betaling aanbieden van rondvaarten of ter beschikking stellen van rondvaartboten reguleren. Met de toevoeging van de artikelen 5.31.10 t/m 5.31.13 in de APV wordt een systeem van exploitatievergunningen ingevoerd voor de bedoelde partijen. Door deze activiteiten voortaan te vergunnen, wordt beoogd om de schaars wordende ruimte op het water in de binnenstad eerlijk te verdelen. Een vergunningstelsel is ook de enige mogelijkheid om, gelet op het grote gebruik, de openbare orde en veiligheid te garanderen. Daarnaast maakt de wijziging het mogelijk dat het college nadere regels stelt in het belang van de veiligheid, het milieu en het uiterlijk aanzien van de omgeving.

  Besluit

  1. De gemeenteraad voor te stellen om de APV Leeuwarden te wijzigen conform het bijgevoegde concept-raadsbesluit.
  2. Het raadsvoorstel vast te stellen.

 12. A.5.11

  Het college heeft besloten over de subsidieverlening voor de instandhouding van voorzieningen en instellingen op het gebied van de Maatschappelijke Opvang en Openbare Geestelijke Gezondheidszorg in 2023 door Wender. De subsidie wordt verleend voor activiteiten en ondersteuning zoals opvang, bemoeizorg, begeleiding en activering. Deze ondersteuning draagt bij aan het maatschappelijk herstel van mensen die dakloos zijn geworden en voorkomt waar mogelijk maatschappelijke teloorgang van hen die zorgmijdend zijn.

  Besluit

  1. Voor de uitvoering van de maatschappelijke opvang en openbare geestelijke gezondheidszorg in 2023 subsidie te verstrekken aan Wender van in totaal € 7.757.752,-.
  2. Een subsidiebedrag ad € 7.542.752,- te dekken ten laste van de begroting van de gemeente Leeuwarden, programma Jeugdzorg en maatschappelijke ontwikkeling en voor het onderdeel Skrep een subsidiebedrag ad € 215.000,- te dekken ten laste van de begroting van de gemeente Leeuwarden, programma Werk en inkomen.
  3. De subsidiebeschikking aan de onder 1. genoemde instelling vast te stellen.
 13. A.5.12

  In 2022 heeft de gemeente extra financiële middelen ontvangen voor de Wmo. Het college heeft besloten deze middelen in te zetten om knelpunten in de WMO op te lossen en voor nieuwe beleidsontwikkeling. Zo worden de middelen ingezet voor een pilot hulp bij huishouden voor de inzet van een stofzuigerrobot, een tegemoetkoming in de kosten van een sportvoorziening voor mensen met een beperking, betere ondersteuning van mensen met een ernstig psychische aandoening en het dementievriendelijk maken van onze gemeente.

  Besluit

  1. De Uitvoeringsnotitie voor de besteding van extra Wmo middelen vast te stellen.
  2. De kosten voor de Uitvoeringsnotitie structureel per 2023 te ramen op € 680.000,-, incidenteel voor 2023 te ramen op € 360.500,-, incidenteel voor 2024 te ramen € 170.500,-, en deze te dekken uit het programma Jeugdzorg en Maatschappelijke Ondersteuning, beleidsproduct  Maatschappelijke Ondersteuning.

 14. A.5.13

  Eens per 3 of 4 jaar moet de Lijst van monumentale en waardevolle bomen in de gemeente Leeuwarden geactualiseerd worden. De laatst vastgestelde lijst dateert van december 2019. Het gaat om monumentale en waardevolle bomen op zowel openbaar als particulier terrein. Deze keer zijn alle particulieren aangeschreven omdat bleek dat zij er soms niet van op de hoogte waren dat zij eigenaar zijn van 1 of meer bijzondere bomen. In de brief zijn zij o.a. geïnformeerd over wat dat betekent en werd de gelegenheid geboden hierop te reageren. Een aantal particulieren heeft hier gebruik van gemaakt.
  De concept-lijst is door het college ter inzage gelegd. Eigenaren krijgen daarmee nogmaals de gelegenheid om te reageren op het voornemen hun boom als monumentaal of waardevol aan te merken.

  Besluit

  De Conceptlijst Monumentale en waardevolle bomen van de gemeente Leeuwarden 2023 vast te stellen en op basis van de gemeentelijke inspraakverordening vrij te geven voor inspraak.

 15. A.5.14

  De Kieswet is met ingang van 1 januari 2023 gewijzigd. Als gevolg daarvan heeft het college voor de periode 01-01-2023 tot 01-01-2027 de leden van het centraal stembureau (opnieuw) benoemd. In verband met de komende verkiezing van Provinciale Staten en het Waterschapsbestuur heeft het college de leden en de ondersteuners van het gemeentelijk stembureau benoemd.

  Besluit

  Centraal stembureau Gemeenteraadsverkiezingen
  Als plaatsvervangend voorzitter en lid te benoemen:
  De heer J.W.P.E. van de Kamp
  Als leden te benoemen:
  Mevrouw B.A. Roos
  De heer H. Drewel
  De heer P. Meerdink
  Als plaatsvervangende leden te benoemen:
  Mevrouw A.L. Bangma
  De heer M. Lei
  De heer W. Loef


  Gemeentelijk stembureau verkiezing Provinciale Staten en het Waterschapsbestuur
  Als voorzitter te benoemen:
  De heer F. van der Heide
  Als plaatsvervangend voorzitter te benoemen:
  Mevrouw mr. G.J.J. Hoving
  Als lid te benoemen:
  Mevrouw B. van der Woude
  Mevrouw B.J. van der Zwaag
  Mevrouw I.J.H. Hulshof
  Als plaatsvervangend lid te benoemen:
  Mevrouw P.J. Kuperus-Dodde
  De heer J. Ibrahimagic
  De heer M.R. Vissia
  Mevrouw H.H.M. Veldman


  Ondersteuners gemeentelijk stembureau verkiezing Provinciale Staten en Waterschapsbestuur
  Als ondersteuners te benoemen:
  Alle medewerkers in dienst van de gemeente Leeuwarden