Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College (publicatie)

dinsdag 16 mei 2023

16:00 - 16:30
Locatie

Nieuwe Zaal

Voorzitter
Sybrand Buma
Agenda documenten

Agendapunten

 1. A.3

 2. A.4.1

  In het kader van het uitvoeringsprogramma Binnenstad heeft de VVD vragen gesteld over de bekendheid over en gebruik maken van de impulsregeling binnensteden. Het college heeft deze vragen beantwoord.

  Besluit

  De beantwoording van de schriftelijke vragen van de VVD, gesteld op 27 maart 2023, inzake de impulsregeling binnensteden  conform bijgaand aanhangsel vast te stellen.

 3. A.4.2

  De fractie van de VVD heeft vragen gesteld inzake status van de Leeuwarder database Lokale Ondernemers (DALO). Het college heeft deze vragen beantwoord.

  Besluit

  De beantwoording van de schriftelijke vragen gesteld door de VVD-fractie, gesteld op 19 februari 2023, inzake de status van de Leeuwarder database voor Lokale Ondernemers (DALO) te beantwoorden overeenkomstig bijgevoegde aanhangsel.

 4. A.4.3

  De fractie van de PvdA heeft vragen gesteld over openbaar zwemwater. De bevoegdheid om openbaar zwemwater aan te wijzen ligt bij de provincie Fryslân. Binnen het op te stellen beleidskader water zal de behoefte nader worden geïnventariseerd waarna de mogelijkheden met de provincie worden besproken. Het college heeft de vragen beantwoord.

  Besluit

  De beantwoording van de schriftelijke vragen van de PvdA, gesteld op 12 april 2023, inzake openbaar zwemwater overeenkomstig bijgevoegd aanhangsel vast te stellen.

 5. A.4.4

  Vanaf 1 juli 2023 wordt de Participatiewet aangepast, het Breed Offensief genaamd. Met het Breed Offensief worden maatregelen voorgesteld om meer mensen met een beperking aan een baan te helpen en aan het werk te houden. In verband hiermee stelt het college van B&W van Leeuwarden de gemeenteraad voor de Participatieverordening gemeente Leeuwarden 2023 vast te stellen.

  Besluit

  1. De gemeenteraad voor te stellen om de Participatieverordening gemeente Leeuwarden 2023 vast te stellen;
  2. Het raadsvoorstel vast te stellen.

 6. A.4.5

  Vanaf 1 juli 2023 wordt de Participatiewet aangepast, het Breed Offensief genaamd. Met het Breed Offensief worden maatregelen voorgesteld om meer mensen met een beperking aan een baan te helpen en aan het werk te houden. In verband hiermee moet de Participatieverordening gemeente Leeuwarden 2023 worden aangepast en daarmee ook de Beleidsregels Participatie 2023. Het college van B&W van Leeuwarden heeft de beleidsregels vastgesteld onder voorbehoud dat de gemeenteraad de Participatieverordening gemeente Leeuwarden 2023 vaststelt.

  Besluit

  1. De Beleidsregels Participatie 2023 vast te stellen, onder voorbehoud van de vaststelling van de Participatieverordening gemeente Leeuwarden 2023 door de gemeenteraad;
  2. De Beleidsregels Participatie geldend van 1 januari 2020 in te trekken.

 7. A.4.6

  Het bestemmingsplan ‘Leeuwarden – Bouw tankstation en fastfoodrestaurant Coronaweg’ heeft betrekking op perceel 6662 aan de Coronaweg op bedrijventerrein De Hemrik in Leeuwarden. Het perceel ligt momenteel deels braak en wordt deels gebruikt als parkeerterrein (ten behoeve van een garagebedrijf). Op het perceel rust een bestemming die de bouw van een fastfoodrestaurant met een oppervlak van 550 m2 mogelijk maakt. De bouw van een 15 meter hoge reclamezuil is ook reeds toegestaan. Het bestemmingsplan ‘Leeuwarden – Bouw tankstation en fastfoodrestaurant Coronaweg’ maakt de bouw van fastfoodrestaurant én een tankstation (o.a. voor waterstof) met horeca en ondergeschikte detailhandel mogelijk met een gezamenlijke oppervlakte van 725 m2. Het college stelt aan de gemeenteraad voor om het bestemmingsplan vast te stellen.

  Besluit

  1. Aan de gemeenteraad voor te stellen om:
      a. De reactie- en antwoordnota zienswijzen vast te stellen;
      b. Het ambtshalve ingebrachte wijzigingsvoorstel vast te stellen;
      c. Het bestemmingsplan 'Leeuwarden - Bouw fastfoodrestaurant en tankstation'  gewijzigd vast te stellen;
      d. Geen exploitatieplan vast te stellen;
  2. Het raadsvoorstel vast te stellen.

 8. A.4.7

  Sinds 1 januari 2023 bestaat de afvalstoffenheffing uit een vast en een variabel gedeelte. Het variabele gedeelte is gebaseerd op de hoeveelheid aangeboden afval. Sommige inwoners hebben echter vanwege een medische situatie te maken met onvermijdelijk (en extra veel) afval. Het college heeft besloten dat de betreffende inwoners hiervoor een tegemoetkoming van 50% kunnen aanvragen op het variabele gedeelte van de afvalstoffenheffing.

  Besluit

  De beleidsregel ‘Tegemoetkoming afvalstoffenheffing bij medische indicatie’ vast te stellen.

 9. A.4.8

  De gemeente biedt aan haar inwoners met een laag inkomen, weinig vermogen en hoge zorgkosten de collectieve zorgverzekering, de AV Frieso Compleet aan. Deze zorgverzekering wordt ook in 2023 aangeboden. De afspraken hierover heeft de gemeente najaar 2022 met De Friesland gemaakt. In de overeenkomst AV Frieso Compleet 2023 worden de afspraken vastgesteld.

  Besluit

  1.   Met de Friesland Zorgverzekeraar N.V. de Collectieve Zorgverzekeringsovereenkomst minima (CZM) 2023 aan te gaan en  de Collectieve Zorgverzekeringsovereenkomst minima (CZM) 2023 inclusief bijlagen vast te stellen;
  2.   Met Achmea Zorgverzekeringen N.V.  de Collectieve overeenkomst aanvullende ziektekostenverzekering minima(CZM) 2023 aan te gaan en de Collectieve overeenkomst aanvullende ziektekostenverzekering minima (CZM) 2023 inclusief bijlagen vast te stellen;
  3.   Bovengenoemde overeenkomsten met terugwerkende kracht in werking treden op 1 januari 2023 en van rechtswege eindigen per 31 december 2023.

 10. A.4.9

  Aan de westkant van Warten wordt woningbouwplan Oer de Barten 2 voorbereid. Op deze locatie zijn er al vele jaren plannen voor woningbouw. Projectontwikkelaar Zwanenburg en de gemeente beschikken in dit plan beiden over grond waarop woningbouw is voorzien. Er zijn meerdere bijeenkomsten geweest om de plannen te bespreken met het dorp. Zwanenburg en de gemeente willen nu een volgende stap zetten door het sluiten van een intentieovereenkomst. In deze intentieovereenkomst maken de gemeente Leeuwarden en Zwanenburg onder andere afspraken over de te doorlopen stappen in de intentie- c.q. onderhandelingsfase. Het is de bedoeling om te komen tot een haalbaar plan en een anterieure overeenkomst.

  Besluit

  1. Een intentieovereenkomst aan te gaan met Zwanenburg Projecten B.V. voor de voorbereiding van het woningbouwplan Oer de Barten 2 in Warten en de intentieovereenkomst vast te stellen;
  2. Aan de gemeenteraad voor te stellen om via het verzamelvoorstel begrotingswijzigingen in 2023 een budget van € 35.000 beschikbaar te stellen en dit te dekken uit de met Zwanenburg overeengekomen vergoeding van de voorbereidingskosten.
 11. A.4.10

  Leeuwarden wil in 2035 klimaatadaptief zijn. Dit is vastgelegd in het programma water en riolering 2023 t/m 2027 en de uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie 2021-2035. Om dit te realiseren voeren we projecten uit om wateroverlast op te lossen en vergroenen we stenige plekken in de stad. Een van deze gebieden betreft bedrijventerrein de Hemrik. De Hemrik is ernstig versteend hierdoor treedt hittestress en wateroverlast op. Dit kan worden tegengegaan door meer groen aan te leggen op de publieke delen van de Hemrik. Om dit te doen, en om bedrijven te stimuleren hetzelfde te doen op het private deel van de Hemrik, is een extra investering nodig. Daarom heeft de gemeente Leeuwarden in samenwerking met een internationaal consortium een subsidieaanvraag bij het Interreg North West Europe programma ingediend voor het project IB Green (Industrial Business parks Green). Op 23 maart 2023 werd bekend dat deze aanvraag is gehonoreerd. Het college heeft besloten om de raad voor te stellen budget beschikbaar te maken voor de uitvoering van IB Green, en de partnerovereenkomst aan te gaan.

  Besluit

  1. Een partnerovereenkomst van het project IB Green tussen de gemeente en de penvoerder Climate Alliance aan te gaan en de partnerovereenkomst van IB Green vast te stellen;
  2. Aan de gemeenteraad voor te stellen om middels het verzamelvoorstel begrotingswijzigingen een budget van €481.449 beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het Interreg project IB Green op de Hemrik in de periode 2023-2026 en dit te dekken uit de Interreg subsidie.

 12. A.4.11

  In de financiële verordening zijn de belangrijkste uitgangspunten voor het financiële beheer, beleid en inrichting van gemeente Leeuwarden vastgelegd. De nota afschrijvingen bevat regels voor waardering en afschrijving van vaste activa. In de controleverordening zijn de belangrijkste uitgangspunten opgenomen ten aanzien van de controle op bovengenoemd financieel beheer, beleid en inrichting. De huidige controleverordening dateert van 2014. De huidige financiële verordening en nota afschrijvingen dateren van 2020.  De wet- en regelgeving is continu in beweging. Derhalve is het noodzakelijk om de financiële verordening te actualiseren. Het is noodzakelijk om de financiële verordening aan te passen met terugwerkende kracht tot 1 januari 2023 om ervoor te zorgen dat we blijven voldoen aan alle wet- en regelgeving. Het vaststellen van de financiële verordening, de nota afschrijvingen en de controleverordening is een bevoegdheid van de gemeenteraad.

  Besluit

  1. De gemeenteraad voor te stellen de Financiële verordening gemeente Leeuwarden 2023, de Nota afschrijvingen gemeente Leeuwarden 2023 en de Controleverordening Leeuwarden 2023 vast te stellen.
  2. Het raadsvoorstel vast te stellen.
  3. De volgende richtlijnen in te trekken:
  - Richtlijnen contant geldverkeer en financiering Leeuwarden 2016;
  - Richtlijnen renteberekening en inflatie Leeuwarden 2017;
  - Richtlijnen verplichtingen Leeuwarden 2016;
  - Richtlijnen begrotingswijzigingen Leeuwarden 2016;
  - Richtlijnen formatiebeheer Leeuwarden 2016;
  - Richtlijnen budgethouders Leeuwarden 2016;
  - Richtlijnen reserves en voorzieningen Leeuwarden 2017.

 13. A.4.12

  De gemeenteraden en provinciale staten worden in de gelegenheid gesteld zienswijzen over de begrotingswijziging 2023 en de ontwerpbegroting Recreatieschap Marrekrite 2024 en meerjarenraming 2025-2027 naar voren te brengen. Het college heeft kennis genomen van de stukken. Het college adviseert de gemeenteraad om geen zienswijzen kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur van de Marrekrite.

  Besluit

  1. Aan de gemeenteraad voor te stellen om geen zienswijze in te dienen over de begrotingswijziging 2023 en de ontwerpbegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 en de gemeenteraad voor te stellen de brief aan Recreatieschap Marrekrite vast te stellen.
  2. Het raadsvoorstel vast te stellen.
 14. A.4.13

  Bij onderhoud van openbaar groen in de gemeente komt bermgras en hekkelspecie vrij. Met aandacht voor duurzaamheid en biodiversiteit zijn er mogelijkheden om dit circulair te verwerken. De coöperatie Agricycling wil deze vrijkomende materialen ontvangen, composteren en toepassen op het land van de agrariërs. Er zijn al succesvolle proeven gedaan in verschillende Friese gemeenten. Door mee te werken aan dit initiatief van Agricycling geeft de gemeente Leeuwarden vorm aan de ambities zoals beschreven in de omgevingsvisie en het coalitieakkoord. Het college van B&W heeft daarom besloten een driejarige samenwerking aan te gaan met coöperatie Agricycling.

  Besluit

  1. Een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met de coöperatie Agricycling voor de periode 2023 t/m 2025 ten behoeve de verwerking van gemeentelijke groene reststromen door Agricycling en deze na compostering in te zetten voor bodemverbetering, en de samenwerkingsovereenkomst vast te stellen;
  2. De kosten te ramen op een totaal € 149.000,- , zijnde een bijdrage van € 5.000,- aan coöperatie Agricycling voor de aanloopkosten in 2023 voor het inrichten van de organisatie en een bijdrage in de verwerking van biomassamateriaal ter hoogte van € 144.000,-, en deze kosten ten laste te brengen van de beleidsproducten openbaar groen en waterwerken;
  3. De gemeenteraad hierover te informeren en brief aan de raad vast te stellen.
 15. A.4.14

  Corporatie Habion heeft het voornemen om hun resterende bezit in Leeuwarden te gaan verkopen en de opbrengst elders in haar werkgebied te herinvesteren. Het betreft de locaties: De Hofwijck, St. Jozef, en Eezicht. Dit voornemen staat haaks op het volkshuisvestingsbeleid van de gemeente Leeuwarden en de rijksoverheid. Ook in Leeuwarden is sprake van sterk toenemende vergrijzing en daarmee behoefte aan uitbreiding van moderne ouderenhuisvesting. Het college zal later dit jaar formeel een negatieve zienswijze op de verkoop geven, maar wil nu alvast aan betrokken partijen duidelijk maken dat deze voorgenomen verkoop zeer ongewenst is. Daarom verstrekt het college nu een negatieve zienswijze.

  Besluit

  1. Een vooraankondiging te doen aan Habion inzake het voornemen om een negatieve zienswijzen in te dienen ten aanzien van de de verkoop van hun complexen in de gemeente Leeuwarden en de brief aan Habion vast te stellen;
  2. Een afschrift van  deze brief te doen toekomen aan de Autoriteit Woningcorporaties, de RvC van Habion, Nieuw Elan, Aedes en Makelaardij Hoekstra.

 16. A.4.15

  Op 8 mei 2023 is de Veiligheidsagenda 2023-2026 en het uitvoeringsprogramma 2023-2024 in een informerende bijeenkomst besproken. Naar aanleiding van de toen gestelde vragen, informeert het college de raad over een aantal zaken die relatie hebben met de Veiligheidsagenda 2023-2026.

  Besluit

  De informerende brief aan de gemeenteraad inzake 'Nadere informatie na raadsbehandeling veiligheidsagenda 2023-2026 op 8 mei 2023' vast te stellen .