Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College (publicatie)

dinsdag 12 september 2023

16:00 - 16:30
Locatie

Nieuwe Zaal

Voorzitter
Sybrand Buma
Agenda documenten

Agendapunten

 1. A.3

 2. A.4.1

  De fractie van Lijst058 heeft vragen gesteld over het vertrek van FIB Beersystems vanuit Leeuwarden naar Heerenveen. Het college heeft deze vragen beantwoord.

  Besluit

  De schriftelijke vragen van de fractie van de Lijst058, ingediend op 30 juni 2023, inzake de verhuizing van FIB naar Heerenveen conform het bijgevoegd aanhangsel te beantwoorden.

 3. A.4.2

  De fracties van de VVD en de ChristenUnie hebben schriftelijke vragen gesteld over de geacteerde straatintimidatie tijdens LEIP.  Het college heeft de vragen beantwoord.

  Besluit

  De  schriftelijke vragen van de fracties van de VVD en de ChristenUnie, gesteld op 31 augustus 2023, met als onderwerp geacteerde straatintimidatie te beantwoorden conform bijgevoegd aanhangsel.

 4. A.4.3

  De gemeenteraden, provinciale staten en het algemeen bestuur van het Wetterskip Fryslân worden in de gelegenheid gesteld zienswijzen over de begrotingswijziging FUMO 2024 naar voren te brengen. Het college heeft kennis genomen van de stukken. Over de begrotingswijziging 2024 stelt het college de gemeenteraad voor om geen zienswijze in te dienen bij het Dagelijks Bestuur van de FUMO. De FUMO vraagt € 136.470 extra geld voor de kosten die samenhangen met de toename van de uitvoering van de basistaken en de invoering van de Omgevingswet per 1-1-2024.

  Besluit

  1. Aan de gemeenteraad voor te stellen om geen zienswijze in te dienen over de begrotingswijziging 2024 en de gemeenteraad voor te stellen de brief aan de FUMO vast te stellen;
  2. Het raadsvoorstel vast te stellen.

 5. A.4.4

  Er zijn plannen voor de aanleg van drie recreatiearken op het adres De Burd 22 in Grou. De gemeente kan medewerking verlenen aan dit initiatief door middel van een nieuw bestemmingsplan. Met het oog op een voorspoedige voortgang en het bundelen van beroepsprocedures, wordt aan de gemeenteraad voorgesteld om planologische medewerking te verlenen door het doorlopen van een bestemmingsplanprocedure gelijktijdig met de procedure voor de aanvraag omgevingsvergunning: de zgn. coördinatieregeling.

  Besluit

  1. Aan de gemeenteraad voor te stellen om de coördinatieregeling op grond van artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening van toepassing te verklaren voor de aanleg van drie recreatiearken op het adres De Burd 22 in Grou;
  2. Het raadsvoorstel vast te stellen.
 6. A.4.5

  JFB Projectontwikkeling BV uit Tzummarum heeft plannen voor woningbouw in Hijum. In het geldende bestemmingsplan zijn echter de bouwblokken ongunstig gesitueerd waardoor de verkoop en de realisatie van de woningen wordt bemoeilijkt. JFB Projectontwikkeling wil dit aanpassen; het aantal te bouwen woningen blijft wel gelijk. In dat kader is het bestemmingsplan “Hijum – Spoarleane’ opgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan heeft zes weken ter inzage gelegen. Gedurende deze periode zijn er geen zienswijzen ingediend.
  Het college heeft besloten het bestemmingsplan ter vaststelling aan te bieden aan de de raad.

  Besluit

  1 Aan de gemeenteraad voor te stellen om:
  a. het bestemmingsplan 'Hijum - Spoarleane' vast te stellen onder toekenning van het nummer NL.IMRO.0080.35000BP00-VG01;
  b. geen exploitatieplan vast te stellen;
  2. Het raadsvoorstel vast te stellen.

 7. A.4.6

  Op 1 januari 2021 zijn er contracten voor het uitvoeren van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) afgesloten met Amaryllis/Incluzio, Windkracht058, Miep en Thuiszorg het Friese Land (THFL). Het gaat hier om Basisondersteuning, Aanvullende Ondersteuning en Hulp bij Huishouden. Deze contracten lopen tot en met 31 december 2024 en hebben een verlengingsmogelijkheid van 2 maal twee jaar.
  De tussentijdse evaluatie laat een positief beeld zien: er is een goede samenwerking tussen de zorgaanbieders onderling en de gemeente, er is tevredenheid bij bewoners over de ondersteuning en de kwaliteit daarvan. Daarom wordt de eerste verlengingsmogelijkheid van 2 jaar ingevuld en worden de contracten voor 2 jaar verlengd.

  Besluit

  1. De overeenkomsten die in het kader van de Wmo op 1 januari 2021 zijn afgesloten met ingang van 1 januari 2025 met 2 jaar te verlengen voor:
  a. Perceel 1: Basisondersteuning, met Amaryllis/Incluzio;
  b. Perceel 2: Aanvullende ondersteuning, met Windkracht058;
  c. Perceel 3: Hulp bij Huishouden, met Thuiszorg Het Friese Land (THFL) en MIEP.
  2. De raad te informeren over de verlenging van de Wmo-overeenkomsten en bijgaande brief aan de raad vast te stellen.

 8. A.4.7

  Het college heeft vastgesteld, in overeenstemming met het advies van het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties, dat er geen verrekening van neveninkomsten over het jaar 2022 behoeft plaats te vinden door de leden van het college. Het college heeft hiermee voldaan aan de verplichtingen die in artikel 44 en 66 van de Gemeentewet worden gesteld.

  Besluit

  De verrekening van de neveninkomsten van de collegeleden over 2022 als volgt te laten plaatsvinden:
  a. met burgemeester Van Haersma Buma, op basis van de gedane opgave, geen verrekening plaats te laten vinden;
  b. met wethouder De Haan, op basis van de gedane opgave, geen verrekening plaats te laten vinden;
  c. met wethouder Kuiken, op basis van de gedane opgave, geen verrekening plaats te laten vinden;
  d. met wethouder Reitsma, op basis van de gedane opgave, geen verrekening plaats te laten vinden
  e. met wethouder Stellingwerf, op basis van de gedane opgave, geen verrekening plaats te laten vinden;
  f. met wethouder Kramers, op basis van de gedane opgave, geen verrekening plaats te laten vinden;
  g. met wethouder Jacobse, op basis van de gedane opgave, geen verrekening plaats te laten vinden;
  h. met oud-wethouder Wassink, op basis van de gedane opgave, geen verrekening plaats te laten vinden;
  i. met oud-wethouder Tjeerdema, op basis van de gedane opgave, geen verrekening plaats te laten vinden.

 9. A.4.8

  Op 6 juni jl. heeft het college het wijzigingsplan ‘Leeuwarden – woningbouw Potmarge, Smedinglocatie’ vastgesteld. Na de vaststelling bleek echter dat een van de bijlagen van het wijzigingsplan, nl. de stikstofberekening, niet aan de vereisten voldeed. Met het oog hierop is een aangepaste stikstofberekening opgesteld. Deze aangepaste berekening is bij het wijzigingsplan gevoegd. Voorgesteld wordt om het aangepaste wijzigingsplan opnieuw vast te stellen.

  Besluit

  Het aangepaste wijzigingsplan 'Leeuwarden - woningbouw Potmarge op de Smedinglocatie'' vast te stellen onder toekenning van het nummer NL.IMRO.0080.05003WP02-VG01.

 10. A.4.9

  Het college stelt vooruitlopend op het debat in de raad op 13 september 2023 over de stand van zaken in de Jeugdhulp, in het bijzonder over de situatie bij Woodbrookers, nadere informatie aan de raad beschikbaar.

  Besluit

  De gemeenteraad te informeren over de Situatie Woodbrookers Jeugdhulp Friesland en de brief aan de raad vast te stellen.