Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College (publicatie)

dinsdag 6 juni 2023

16:00 - 16:30
Locatie

Nieuwe Zaal

Voorzitter
Sybrand Buma
Agenda documenten

Agendapunten

 1. A.3

 2. A.4.1

  FB Oranjewoud is voornemens om het terrein van NDC Mediagroep te ontwikkelen naar een media- en innovatiecampus (MICA) met een parkeergarage, studentenhuisvesting en een horecagelegenheid als bijbehorende functie. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk.

  Voor het gebied is op 16 februari 2022 een ontwikkelkader met welstandsrichtlijnen vastgesteld door de gemeenteraad. Vervolgens is gestart met de bestemmingsplanprocedure. Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 16 maart 2023 tot en met 27 april 2023 ter inzage gelegen. Gedurende deze periode zijn er geen zienswijzen ingediend. Het college stelt aan de gemeenteraad voor om het bestemmingsplan vast te stellen.

  Besluit

  1. Aan de gemeenteraad voor te stellen om:
  a. Het bestemmingsplan ‘Leeuwarden – Media- en innovatiecampus’ vast te stellen onder toekenning van het nummer NL.IMRO.0080.05003BP02-VG-01;
  b. Geen exploitatieplan vast te stellen;
  2. Het raadsvoorstel vast te stellen.

 3. A.4.2

  Slokker Vastgoed heeft een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor de bouw van appartementen op de locatie Parkhoven in Achter de Hoven. Deze aanvraag voldoet niet geheel aan de ‘wijzigingscriteria’ die in het bestemmingsplan Achter de Hoven zijn opgenomen. Hierdoor kan er geen gebruik worden gemaakt van de wijzigingsbevoegdheid en is er een bestemmingsplan opgesteld. Op 29 maart 2022 heeft de gemeenteraad besloten voor dit project de coördinatieregeling op grond van artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening van toepassing te verklaren. Dit betekent dat de procedures voor het bestemmingsplan en de aanvraag omgevingsvergunning gelijktijdig worden doorlopen.


  Het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp-omgevingsvergunning hebben ter visie gelegen. Binnen de tervisietermijn zijn zeven zienswijzen ingediend. In de reactienota is uiteengezet dat geen sprake zal zijn van een onaanvaardbare aantasting van hun woon- en leefklimaat. Wel wordt als gevolg van de ingediende zienswijzen het bestemmingsplan op een aantal punten aangepast. Er is geen aanleiding om goedkeuring aan het bestemmingsplan te onthouden.

  Besluit

  1. Aan de gemeenteraad voor te stellen om:
  a. de reactie- en antwoordnota zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan "Leeuwarden - Dorhoutstraat Potmarge' vast te stellen;
  b. het bestemmingsplan 'Leeuwarden - Dorhoutstraat Potmarge' gewijzigd vast te stellen onder toekenning van het nummer IMRO.0080.05014BP00-VG01
  c. geen exploitatieplan vast te stellen;
  2. Het raadsvoorstel vast te stellen.

 4. A.4.3

  De Professor Wassenberghskoalle in Lekkum kampt al jaren met ruimtetekort. Met het oog hierop en conform het gemeentelijke beleid zijn er plannen voor een nieuw Integraal Kindcentrum (IKC) in Lekkum. Er heeft een locatieonderzoek plaatsgevonden naar de meest geschikte plek voor nieuwbouw. Dorpsbelang en de dorpsbewoners zijn in dit proces meegenomen. Uit dit onderzoek komt een voorkeurslocatie naar voren, ten oosten van het dorp, noordelijk van de sportvelden. Voorgesteld wordt om deze voorkeurslocatie vast te stellen.

  Besluit

  1. Aan de hand van het 'Locatieonderzoek Professor Wassenberghskoalle' voor het IKC in Lekkum voorkeurslocatie 4c te hanteren binnen de uitgebreide afwijkingsprocedure voor de bouw van het IKC in Lekkum;
  2. De reactie- en antwoordnota vast te stellen;
  3. De gemeenteraad hierover te informeren en de brief aan de raad vast te stellen.
 5. A.4.4

  De afgelopen jaren is er door een team van internationaal bekroonde theater- en musicalmakers gewerkt aan de beleving van de Elfstedentocht in een bijzondere vorm: Musical De Tocht. Dit grootschalig theaterspektakel vindt vanaf oktober 2023 plaats in Leeuwarden, vlakbij de officiële opstapplek van de Elfstedentocht op de Zwettehaven. Op het bedrijventerrein De Zwette wordt speciaal voor Musical De Tocht het 'Friso Theater' gebouwd. Op loopafstand van het theater wordt een tijdelijke parkeervoorziening gerealiseerd. Musical De Tocht zal naast de musicalvoorstelling een totaalbeleving worden met onder andere horeca-arrangementen in Leeuwarden en Friesland en een educatieprogramma om de Elfstedenbeleving te delen met de nieuwe generatie. Het college stelt aan de gemeenteraad voor om een krediet beschikbaar te stellen voor de aanleg van de parkeervoorziening en vervolgens wordt dit verhuurd aan De Tocht.

  Besluit

  1. Aan de gemeenteraad voor te stellen om:
  a) Een krediet van € 500.000 beschikbaar te stellen voor de aanleg van een tijdelijk parkeerterrein op Zwette VI ten behoeve van Musical De Tocht;
  b) Het bedrag onder a. af te schijven in 3 jaar en de hiermee gepaard gaande kapitaallast ten bedrage van € 166.667 te dekken uit de gebruikersvergoeding van de Tocht BV voor de aanleg van het parkeerterrein;
  c) De jaarlijkse huuropbrengst ten bedrage van € 32.775 voor het gebruik van het parkeerterrein ten gunste te brengen van het produkt grondbeleid;
  d) De begroting 2023 overeenkomstig te wijzigen;
  2. Het raadsvoorstel vast te stellen.
  3. Een gebruikers-/huurovereenkomst met bijbehorende demarcatielijst aan te gaan met de De Tocht B.V. voor het gebruik en de huur van het parkeerterrein onder voorbehoud van het beschikbaar stellen van krediet door de gemeenteraad en de gebruikers-/huurovereenkomst conform bijgevoegd aanhangsel vast te stellen.

 6. A.4.5

  Het concept-FPLG is op 9 mei jl. gepubliceerd. Hierover heeft het college op 10 mei 2023 een brief ontvangen van de Provinsje Fryslân met de uitnodiging om een zienswijze toe te sturen, uiterlijk voor 9 juni 2023.  De 18 Friese gemeenten hebben daarop een gemeenschappelijke zienswijze geformuleerd. Daarnaast heeft Leeuwarden, evenals de meeste andere gemeenten, een aanvullende, eigen zienswijze geschreven. Beide zienswijzen zijn door het college vastgesteld en daarnaast wordt de gemeenteraad hierover geïnformeerd.

  Besluit

  1. Een gezamenlijke zienswijze met de 18 Friese gemeenten af te geven aan de provincie Fryslân op het concept-FPLG en de brief aan de provincie met de gemeenschappelijke zienswijze namens de 18 Friese gemeenten op het concept-FPLG vast te stellen.
  2. Een eigenstandige zienswijze af te geven aan de provincie Fryslân op het concept-FPLG en de brief aan de provincie met daarin de Leeuwarder zienswijze op het concept-FPLG vast te stellen;
  3. De gemeenteraad te informeren over beide zienswijzen over de reacties op het concept-FPLG en de brief aan de raad vast te stellen.

 7. A.4.6

  Het college heeft besloten de Startnotitie Beleidskader Mobiliteit vast te stellen en ter bespreking voor te leggen aan de gemeenteraad. In de Startnotitie wordt het vertrekpunt geformuleerd voor de actualisatie van het gemeentelijk mobiliteitsbeleid. Hiermee kan aan de start van het planproces met de raad van gedachten worden gewisseld over de reikwijdte, de inhoudelijke accenten en het te doorlopen proces.

  In de Startnotitie staat o.a. het waarom van een nieuw Beleidskader Mobiliteit, de ambitie van het college en de belangrijkste opgaven die een rol spelen bij het vormgeven van het nieuwe mobiliteitsbeleid. Ook wordt ingegaan op het (participatie)proces en de planning. 

  Besluit

  1. De Startnotitie voor het Beleidskader Mobiliteit vast te stellen;
  2. De gemeenteraad te informeren over het onder 1 genoemde besluit en de brief aan de raad vast te stellen.

 8. A.4.7

  In het Coalitieakkoord 2022-2026 is opgenomen dat een gemeentelijk Stadsbouwmeester aangesteld zal worden. In het debat over het coalitieakkoord van 15 juni 2022 is dit onderdeel aan bod gekomen. Het college heeft destijds toegezegd op een nader moment te informeren over de uitwerking van de gemeentelijk Stadsbouwmeester. Het college heeft besloten om de raad te informeren over de vorderingen van het Atelier Stadsbouwmeester. 

 9. A.4.8

  Voor de inwoners en bedrijven van Friesland en Noord Nederland is een goed werkende arbeidsmarkt van groot belang. Zodat iedereen mee kan doen via betaald en goed werk en ieders talent wordt benut. En zodat bedrijven en organisaties mee kunnen doen met de veranderingen in de economie en de arbeidsmarkt en over voldoende en vaardig personeel kunnen beschikken. Dat kan alleen als we als overheden, sociale partners en onderwijsinstellingen samenwerken en waarin we ieders rol, kennis en ervaring optimaal benutten. De inzet van de drie noordelijke arbeidsmarktregio's, de drie provincies en het UWV voor een gezamenlijke aanpak met alle relevante partijen is beschreven in het document 'Human Capital Noord Nederland'. Daarnaast is in het gezamenlijke arbeidsmarktoverleg van de Noordelijke overheden (Arbeidsmarkttafel Noord) afgesproken om provincies nadrukkelijk te verzoeken om ook de komende vier jaar een actieve bijdrage te leveren aan deze gezamenlijke Human Capital Aanpak. Alleen dan is het mogelijk om in Noord Nederland sociaal en economisch beleid optimaal met elkaar te verbinden. 
  Het college van B&W van Leeuwarden informeert de gemeenteraad over de ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt en de inspanningen van het regionaal werkbedrijf Fryslân Werkt (waar Leeuwarden de rol van centrumgemeente heeft) daarin.

  Besluit

  1. De inzet van de Noordelijke overheden bij een gezamenlijke Human Capital Aanpak zoals vastgelegd in het document 'Human Capital Noord Nederland' vast te stellen;
  2. De brief die namens de centrumgemeenten voor de arbeidsmarktregio's en het UWV wordt verzonden aan de formateurs van Gedeputeerde Staten van de provincies Friesland, Groningen en Drenthe vast te stellen;
  3. De gemeenteraad te informeren over de 'ontwikkelingen regionale arbeidsmarkt' en de informerende brief aan de raad vast te stellen.

   De burgemeester besluit:
   Wethouder Abel Reitsma te machtigen om namens de gemeente Leeuwarden (als centrumgemeente van de arbeidsmarktregio) de brief aan de formateurs te ondertekenen.
 10. A.4.9

  Het college heeft besloten om een verkorte Europese aanbesteding uit te schrijven voor de aanschaf van inventaris en tijdelijke inrichtng voor de nog te plaatsen woonunits De Pier op het voormalige Brada-terrein.

  Besluit

  1. Een verkorte Europese aanbesteding uit te schrijven voor de inrichting & inventaris van 132 woonunits voor De Pier;
  2. Het bijgevoegde startformulier vast te stellen;
  3. Geheimhouding op te leggen ten aanzien van het startformulier op grond van artikel 87 en 89 Gemeentewet juncto artikel 5.1 lid 2 sub b Wet Open Overheid tot het moment dat de gunning van de aanbesteding is gepubliceerd.
 11. A.4.10

  Slokker Vastgoed heeft een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor de bouw van grondgebonden woningen op de Smedinglocatie in Achter de Hoven. Deze aanvraag voldoet aan de wijzigingscriteria in het bestemmingsplan Achter de Hoven, zodat medewerking kan worden verleend door middel van een wijzigingsplan.
  De raad heeft besloten voor dit project de coördinatieregeling van toepassing te verklaren. Dit betekent dat de procedures voor het wijzigingsplan en de aanvraag omgevingsvergunning gelijktijdig worden doorlopen. In het wijzigingsplan is onderbouwd dat de woningbouw in overeenstemming is met het gemeentelijke beleid en dat er sprake is van goede ruimtelijke ordening.

  Het ontwerpwijzigingsplan en de ontwerp-omgevingsvergunning hebben ter visie gelegen. Binnen de tervisietermijn zijn negen zienswijzen ingediend. In de reactienota is uiteengezet dat geen sprake zal zijn van een onaanvaardbare aantasting van hun woon- en leefklimaat. Wel wordt als gevolg van de ingediende zienswijzen het wijzigingsplan op een aantal punten aangepast. Er is geen aanleiding om goedkeuring aan het bestemmingsplan te onthouden.

  Besluit

  1. De reactie- en antwoordnota zienswijzen op het ontwerpwijzigingsplan 'Leeuwarden - woningbouw Potmarge op de Smedinglocatie'' vast te stellen;
  2. Het wijzigingsplan 'Leeuwarden - woningbouw Potmarge op de Smedinglocatie'' gewijzigd vast te stellen onder toekenning van het nummer NL.IMRO.0080.05003WP02-VG01;.
 12. A.4.11

  Op het perceel Overijsselsestraatweg 22 te Reduzum staat een monumentale boerderij. De agrarische bedrijfsvoering op het perceel is gestaakt. De boerderij wordt uitsluitend nog voor woondoeleinden gebruikt.  De huidige agrarische bestemming staat een reguliere woonfunctie niet toe. De  bewoners van de boerderij hebben de gemeente daarom verzocht de agrarische bestemming te wijzigen naar een woonbestemming. 

  In het geldende bestemmingsplan is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen die het college de mogelijkheid geeft om de bestemming ‘Agrarisch gebied’ te wijzigingen naar de bestemming ‘Woonboerderij’.  Het verzoek om de bestemming te wijzigen voldoet aan de criteria zoals beschreven in de wijzigingsbevoegdheid. Het college is daarmee bevoegd de huidige agrarische bestemming te wijzigen naar een bestemming ‘Woonboerderij’. 

  Besluit

  Het ‘Wijzigingsplan Leeuwarden Buitengebied – Wijzigen bestemming Overijsselsestraatweg 22 Reduzum’ vast te stellen onder toekenning van het nummer NL.IMRO.0080.01002WP05-VG01.

 13. A.4.12

  Door een aanpassing van de Invorderingswet 1990 moet het college zelf de hoogte van de invorderingsrente vaststellen. Vanwege de eenheid van beleid acht het college het wenselijk dat de gemeente Leeuwarden de bij AMvB voor de invorderingsrente vastgestelde percentages van het Rijk volgen. Door dit op te nemen in de Uitvoeringsregeling gemeentelijke belastingen Leeuwarden 2018 hoeft er niet bij elke wijziging van het percentage een apart collegebesluit te worden genomen.

  Besluit

  Het Wijzigingsbesluit Uitvoeringsregeling gemeentelijke belastingen Leeuwarden 2018 met kenmerk 2023-108367 conform bijgevoegd aanhangsel vast te stellen.

 14. A.4.13

  Zie bijgevoegd persbericht.

  Besluit

  1. Het college besluit zijn bevoegdheden betreffende het Volmacht-, mandaat- en machtigingenbesluit van de IZA gemeente Leeuwarden 2023 vast te stellen.
  2. De burgemeester besluit zijn bevoegdheden betreffende het Volmacht, mandaat - en machtigingsbesluit vast te stellen.
  3. De gemeenten Leeuwarden, Súdwest Fryslân, Heerenveen en GGD Fryslân als vertegenwoordigers van alle Friese gemeenten aan te wijzen als ondersteunende koppelgroep voor de gemandateerde gemeente.

 15. A.4.14

  Het college heeft het Uitvoeringsbesluit Avalstoffenverordening Leeuwarden 2023 vastgesteld dat op 1 oktober in werking zal treden. Op 10 mei jl. is de geactualiseerde Afvalstoffenverordening vastgesteld in de raad. Dit was noodzakelijk vanwege de geplande invoering van de ja-sticker. Tegelijkertijd is de Afvalstoffenverordening aangepast zodat wordt voldaan aan de nieuwe Omgevingswet. Omdat de Afvalstoffenverordening is gewijzigd is het noodzakelijk dat ook het Uitvoeringsbesluit opnieuw wordt vastgesteld.

  Besluit

  Het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Leeuwarden 2023 vast te stellen.

 16. A.4.15

  Het college heeft een aantal geactualiseerde personeelsregelingen vastgesteld.

  Besluit

  1. De volgende regelingen vast te stellen:
  a) De Procedureregeling Functiewaardering;
  b) De Regeling Hybride werken;
  c) De Regeling vergoeding reis- en verblijfskosten;
  d) De Regeling intern proces klachten en vertrouwenspersoon;
  e) De Klachtenregeling LKOG’ en bijbehorende toelichting;
  f) De Rechtspositieregeling voor de BABS;
  2. De sluitingsdagen Bevrijdingsdag (5 mei) en de dag na Hemelvaart (19 mei) vast te stellen.

 17. A.4.16

  Het college stelt het regionale beleidsplan aanpak mensenhandel vast en stemt in met de aanstelling van een ketenregisseur aanpak mensenhandel. Het doel hiervan is het voorkomen van slachtofferschap, het beter in beeld krijgen van slachtoffers en hen de ondersteuning bieden die zij nodig hebben, en daarnaast het aanpakken en frustreren van daders. De eisen en kaders genoemd in het regionale beleidsplan zijn door het Rijk vastgesteld. Het regionale beleidsplan aanpak mensenhandel wordt door elke gemeente afzonderlijk vastgesteld waarna een lokale uitwerking plaatsvindt.

  Besluit

  1. Het Regionale Beleidsplan Aanpak Mensenhandel vast te stellen, inclusief de aanstelling van een ketenregisseur aanpak mensenhandel;
  2. De kosten voor de gemeente Leeuwarden van de ketenregisseur aanpak mensenhandel te bepalen op € 18.926 per jaar en de ten laste brengen voor een bedrag van € 9.463,- van het programma Veiligheid, beleidsproduct Integraal Veiligheidsbeleid en oor € 9.463,- van het programma Jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning, beleidsproduct maatschappelijke ondersteuning.

 18. A.4.17

  Aan het Sint Vitusplein in Stiens is het Multifunctioneel Centrum De Skalm vrijgekomen, voor deze locatie is herontwikkeling het meest voor de hand liggende scenario. Op en rond het plein zijn er meer opgaven zoals duurzame mobiliteit, parkeren, verkeersdoorstroming, hittestress en gewenste vergroening. We zien de noodzakelijke herontwikkeling van de oude Skalm als een kans om het gebied voor vele jaren een impuls te geven. De wens is ontstaan om voor het plein en de directe omgeving een integraal ontwikkelkader op te stellen, met het dorp, interne en externe deskundigen en andere belanghebbenden. Het college heeft besloten om hiervoor een ontwikkelkader op te stellen.

  Besluit

  1. Een ontwikkelkader op te stellen voor het Sint Vitusplein in Stiens met de belanghebbenden;
  2. Aan de gemeenteraad voor te stellen om hiervoor via het verzamelvoorstel begrotingswijzigingen een budget van € 63.000 beschikbaar te stellen en dit te dekken uit de verwachte grondopbrengsten.
 19. A.5.1

  Zie bijgevoegd persbericht.

  Besluit

  1. De raad voor te stellen:
  a. De Jaarstukken gemeente Leeuwarden 2022 vast te stellen;
  b. een bedrag van € 3.999.800 te storten in de reserve voorwaardelijke budgetoverheveling;
  c. een bedrag van € 27.271.157 te storten in de reserve budgetoverheveling;
  d. het voordelig resultaat vast te stellen op € 3.850.000 en dit te storten in de Algemene Reserve;
  e. de begroting van het dienstjaar 2023 overeenkomstig te wijzigen.
  2. Het raadsvoorstel en het concept raadsbesluit vast te stellen.
  3. Wethouder Kuiken te mandateren om de jaarstukken 2022 af te ronden.


  (collegebesluit 30 mei 2023)

 20. A.5.2

  De gemeenteraad wordt regelmatig schriftelijk geïnformeerd over de stand van zaken van de gebiedsontwikkeling WTC-Cambuur. Inmiddels zijn er nieuwe ontwikkelingen en kan het college antwoord geven op vragen die door de gemeenteraad zijn gesteld met betrekking tot financiën en de situatie rondom vleermuizen.

  Besluit

  De gemeenteraad te informeren over de stand van zaken mbt de gebiedsontwikkeling WTC/Cambuur en de brief aan de raad vast te stellen.
  (collegebesluit 30 mei 2023)