Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College (publicatie)

dinsdag 19 december 2023

16:00 - 16:30
Locatie

Nieuwe Zaal

Voorzitter
Sybrand Buma
Agenda documenten

Agendapunten

 1. A.3

 2. A.4.1

  Lijst058 heeft vragen gesteld over de de veiligheid van de rotonde bij Westeinde. Het college heeft deze vragen beantwoord.

  Besluit

  De beantwoording van de schriftelijke vragen van Lijst058, ingediend op 9 november 2023, over de veiligheid van de rotonde bij Westeinde conform bijgevoegd aanhangsel vast te stellen.

 3. A.4.2

  De fractie van Lijst058 heeft schriftelijke vragen gesteld over een inval van politie in café Cambuur op 19 november 2023. 
  Deze vragen betreffen niet een bevoegdheid van het college, maar raken aan de portefeuille van de burgemeester t.a.v. de handhaving van de openbare orde. Daarom heeft de burgemeester deze vragen beantwoord.

  Besluit

  De burgemeester besluit de schriftelijke vragen van Lijst058 d.d. 20 november 2023, over inval politie in Cambuur café, te beantwoorden overeenkomstig bijgevoegd aanhangsel.

 4. A.4.3

  Op 1 juli jl. is de Wet goed verhuurderschap in werking getreden. Het doel van het wet is het voorkomen en tegengaan van ongewenste verhuurpraktijken bij alle groepen huurders. Elke gemeente dient de instrumenten van de wet per 1-1-2024 ingevoerd te hebben. Inwoners kunnen vanaf dan voor algemene informatie over goed verhuurderschap en een verzoek om handhaving terecht bij de gemeente. Het Huurteam van Stichting Nieuw Elan ondersteunt in het onderzoek naar de meldingen.

  Besluit

  De gemeenteraad te informeren over de implementatie van de Wet goed verhuurderschap en de brief aan de gemeenteraad vast te stellen.

 5. A.4.4

  In 2022 is de Risicoanalyse Verkeersveiligheid uitgevoerd en door het college vastgesteld. In de Risicoanalyse is een gerichte aanpak beschreven waarmee de belangrijkste verkeersveiligheidsrisico’s in de gemeente Leeuwarden in de komende jaren aangepakt kan worden. De vervolgstap is om met een Uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid vast te stellen welke specifieke onderwerpen en doelgroepen de komende jaren prioriteit krijgen en welke maatregelen daartoe worden genomen. Het Uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid bevat een agenda voor een termijn van 5 jaar en maakt onderdeel uit van het jaarlijks vast te stellen Meerjaren Programma Infrastructuur (MPI).

  Besluit

  1. Het uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid 2024-2028 vast te stellen;
  2. De gemeenteraad te informeren over het Uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid en de brief aan de raad vast te stellen.

 6. A.4.5

  Inwoners van de gemeente Leeuwarden met een arbeidsbeperking kunnen onder begeleiding werken bij Caparis. Het gaat om mensen met een lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap. Afhankelijk van de indicatie vallen deze werknemers onder de Sociale Werkvoorziening, Baanafspraak banen of Beschut Werk. Leeuwarden heeft voor de uitvoering van deze wettelijke taken drie dienstverleningsovereenkomsten met Caparis. Deze dienstverleningsovereenkomsten lopen eind volgend jaar af. Het college van de gemeente Leeuwarden heeft besloten om deze taken ook voor de periode 2025 tot en met 2029 door Caparis te laten uitvoeren. De komende drie jaar zal de gemeente Leeuwarden ook meer mensen met begeleiding van Caparis aan werk helpen.

  Besluit

  1. Caparis N.V. voor de duur van de looptijd van de Dienstverleningsovereenkomst, in ieder geval tot 1 januari 2030, inzake de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) aan te wijzen als rechtspersoon voor de uitvoering van de Wsw, zoals bedoeld in artikel 2, tweede lid van de Wet sociale werkvoorziening, tevens inhoudende het verlenen van een uitsluitend recht aan Caparis N.V.;
  2. De Dienstverleningsovereenkomsten Nieuw Beschut Werk en Banenafspraak banen vanaf 1 januari 2025 te verlengen;
  3. De aanvullende kosten als gevolg van de onder 2. genoemde verlenging voor jaarlijks 20 extra Beschut Werkenplekken en 10 extra Baanafspraak banen in de jaren 2024, 2025 en 2026 van € 275.000,- per jaar te dekken binnen het programma Bestaanszekerheid te dekken.

 7. A.4.6

  Het college heeft het Actieplan Kansrijke Start vastgesteld. Het Actieplan Kansrijke Start bestaat, net als het landelijk actieprogramma Kansrijke Start, uit drie actielijnen met landelijk opgestelde doelen:
  Actielijn 1 Voor de zwangerschap
  Actielijn 2 Tijdens de zwangerschap
  Actielijn 3 Na de geboorte


  Vanuit de Leeuwarder Coalitie Kansrijke Start, die bestaat uit vertegenwoordigers van de kraamzorg, geboortezorg, jeugdgezondheidszorg, gemeente Leeuwarden, Amaryllis, Verslavingszorg en de pop-polie van het MCL is de lokale vertaling van deze doelen naar acties opgesteld vanuit vijf uitgangspunten:
  · Het implementeren, verbeteren en borgen van de reeds ingezette activiteiten. (we investeren immers al een aantal jaar in deze belangrijke eerste 1000 dagen)
  · Het wegnemen van financiële drempels tijdens en vlak na de zwangerschap
  · Werken vanuit nabijheid en beschikbaarheid
  · Versterken informeel netwerk
  · Faciliterende en aanjagende rol gemeente


  De acties staan niet op zichzelf, maar zijn integraal onderdeel van en worden in samenhang uitgevoerd met: Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA), de lokale Jeugd Agenda en de Friese Preventie Aanpak (FPA).


  De punten uit het “manifest sterke gezinnen” zijn in dit actieplan geïntegreerd conform de motie sterke gezinnen.

  Besluit

  1. Het Actieplan Kansrijke Start 2023-2026 vast te stellen.
  2. De de kosten te ramen op € 145.000 in 2023 en € 251.622 in 2024, 2025 en 2026 en deze kosten te dekken uit het programma Bestaanszekerheid en het programma Volksgezondheid en Sport.

 8. A.4.7

  Het college van B&W heeft besloten om de regeling Mienskipsfonds 2024 op onderdelen aan te passen en vast te stellen. Het Mienskipsfonds is een fonds dat initiatieven van bewoners stimuleert en mogelijk maakt. Daarbij gaat het om initiatieven die bijdragen aan de leefbaarheid en participatie in de wijken en dorpen van de gemeente Leeuwarden.

  Besluit

  1. De regeling subsidie Mienskipsfonds 2024 vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de regeling subsidie Mienskipsfonds 2023.
  2. De kosten van de regeling subsidie Mienskipsfonds 2024 van € 300.000,-  te dekken uit het Programma Meedoen, Taakveld 0610 - Samenkracht en burgerparticipatie.

 9. A.4.8

  Het college heeft besloten subsidie te verstrekken voor de instandhouding van voorzieningen en instellingen op het gebied van de Maatschappelijke Opvang en de Openbare geestelijke gezondheidszorg in 2024 door opvangaanbieders en instellingen voor GGZ en verslavingszorg. 


  De subsidie wordt verleend voor activiteiten en ondersteuning zoals opvang, bemoeizorg, begeleiding en activering in alle Friese gemeenten. Deze ondersteuning draagt bij aan het maatschappelijk herstel van mensen die dakloos zijn geworden en voorkomt waar mogelijk maatschappelijke achteruitgang van hen die zorgmijdend zijn.

  Besluit

  1.  Voor de uitvoering van de maatschappelijke opvang, openbare geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg in 2024 subsidie te verstrekken aan:
   - LIMOR van € 2.042.636,-
   - Wender van € 8.224.912,-
   - Leger des Heils van € 868.080,-
   - Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) van € 2.882.778,- en € 932.731,-
   - GGZ Friesland van € 1.056.832,50.
  2. De subsidiebedragen te dekken ten laste van de begroting van de gemeente Leeuwarden, programma Meedoen.
  3. De subsidiebeschikkingen aan de onder 1. genoemde instellingen vast te stellen.
 10. A.4.9

  Het college besluit subsidie te verstrekken voor de uitvoering van de vrouwenopvang en de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling subsidie voor 2024 aan Fier en voor Veilig Thuis. De subsidie wordt vergoed vanuit de Decentralisatie uitkering Vrouwen opvang (DUVO), de Decentralisatie Uitkering Uitstapprogramma's Prostituees (DUUP) en een bijdrage van de Friese gemeenten op basis van de vooraf vastgestelde verdeelsleutel.

  Besluit

  1. Voor de uitvoering van de vrouwenopvang en de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in 2024 subsidie te verstrekken aan de volgende instellingen:
   - Fier van € 3.510.954;
   - Regiecentrum Bescherming en Veiligheid (Veilig Thuis Friesland) van € 10.075.592.
  2. De subsidie te dekken ten laste van de begroting 2024 van de gemeente Leeuwarden, programma Meedoen en de bijdrage van alle Friese gemeenten volgens de vooraf vastgestelde verdeelsleutel op basis van inwoneraantal.
  3. De subsidiebeschikkingen aan de onder 1. genoemde instellingen vast te stellen.
 11. A.4.10

  WTC Expo en Van Wijnen Projectontwikkeling Noord hebben hun ambities en wensen voor het huidige WTC Expo-gebied met de gemeente gedeeld. De gemeente heeft daarop toegezegd zich te gaan oriënteren op een geschikte locatie voor de ambitie van WTC Expo en middels een gebiedsvisie zich te oriënteren op de wensen voor herinrichting van het huidige WTC gebied. Het college informeert de gemeenteraad over het beoogde proces en de verhouding tussen het gebied WTC Expo en het naastgelegen Tesselschadestraat.

  Besluit

  De raad te informeren over de beoogde processtappen richting een Gebiedsvisie WTC e.o. en de bijgevoegde brief vast te stellen.

 12. A.4.11

  Op dit moment wordt de prepaid pinkaart van de BNG gebruikt voor mensen die geen reguliere bankrekening kunnen openen zoals daklozen of vluchtelingen. Deze pinkaart heeft een (dag) limiet en kan niet onbeperkt gebruikt worden. Vanwege regelgeving (o.a. AVG, Wwft en Sanctiewet) moet de BNG uiterlijk 1 maart 2024 stoppen met deze prepaid pinkaart. Als alternatief heeft de BNG de Maatschappelijke Pas ontwikkeld. In de basis is deze pas vergelijkbaar met de huidige prepaid pinkaart. Het college gaat een overeenkomst met de BNG aan om deze Maatschappelijke Pas in te kunnen voeren.

  Besluit

  Een samenwerkingsovereenkomst met de BNG Bank N.V. inzake Maatschappelijke Passen referentienummer 3306916 aan te gaan en de samenwerkingsovereenkomst vast te stellen.


  De burgemeester besluit Bianca Vermeer-Keijzer, sectormanager Financiën en Administratie te machtigen om deze overeenkomst te ondertekenen.

 13. A.4.12

  Op 26 september 2023 is het Leeuwarder Plan van Aanpak Straatintimidatie aangeboden aan de gemeenteraad. Met deze brief wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de stand van zaken van de uitvoering van dit plan. In de brief wordt aangegeven welke stappen er sinds 26 september 2023 zijn gezet en dat er een uitvoeringsplan straatintimidatie wordt gemaakt.

  Besluit

  De gemeenteraad informeren over de stand van zaken aanpak straatintimidatie en de brief aan de raad vast te stellen.

 14. A.4.13

  Voor de aanpak energiearmoede zijn er vanuit het rijk twee additionele bedragen van gezamenlijk €2.638.070 toegevoegd aan de in 2022 ontvangen middelen. De totale bijdrage voor de aanpak van energiearmoede komt hiermee op een bedrag van €5.975.721. Deze aanvullende middelen geven de mogelijkheid om de aanpak zoals beschreven in het Geactualiseerde plan van aanpak 2022 te intensiveren, versnellen en uit te breiden en huishoudens verder te ondersteunen om (op korte termijn) energiebesparende maatregelen te treffen.


  Voor de aanpak van energiearmoede zijn de regelingen 'fixteams energiearmoede', 'witgoedwissel' en 'energiebesparende woningmaatregelen' ingesteld. Met de aanvullende rijksmiddelen en verkregen Europese middelen kunnen deze regelingen worden verhoogd. Ook kunnen de looptijden met een jaar worden verruimd. Het college heeft daarom besloten om de subsidieplafonds op te hogen tot respectievelijk €325.000 voor de regeling fixteams, €1.687.500 voor de regeling witgoedwissel en €2.225.000 voor de regeling energiebesparende woningmaatregelen. De looptijd van de drie regelingen wordt verruimd tot 31 december 2025. Daarnaast zijn de regelingen inhoudelijk op enkele onderdelen herzien om beter aan te sluiten bij de behoefte van onze inwoners en onze interne werkwijze.

  Besluit

  1. Het Besluit tot wijziging van drie subsidieregelingen, te weten de subsidieregelingen 'fixteams gemeente Leeuwarden', 'witgoedwissel gemeente Leeuwarden' en ‘energiebesparende woningmaatregelen gemeente Leeuwarden’, conform bijgevoegd aanhangsel vast te stellen;
  2. Ten behoeve van de levering en uitbreiding van witgoed aan de doelgroep van de Subsidieregeling Witgoedwissel, een Open house toelatingsprocedure te starten met als doel raamovereenkomsten te sluiten met meerdere gekwalificeerde, lokaal gevestigde, ondernemers;
  3. Het startformulier “Inkoop en aanbesteding witgoedwissel uitbreiding” en de bijbehorende raming vast te stellen;
  4. Geheimhouding op te leggen op het startformulier op grond van artikel 87 en 89 Gemeentewet juncto artikel 5.1 lid 2 Wet Open Overheid tot het moment dat de gunning van de aanbesteding is gepubliceerd;
  5. De verhoging van de subsidieplafonds van de in besluit punt 1 genoemde subsidieregelingen van in totaal € 2.464.500,- (zijnde een verhoging van €100.000 voor de subsidieregeling 'fixteams gemeente leeuwarden', een verhoging van €972.000 voor de subsidieregeling 'witgoedwissel gemeente leeuwarden' en een verhoging van €1.392.500 voor de subsidieregeling 'energiebesparende woningmaatregelen gemeente leeuwarden'), ten laste te brengen van het beleidsprodukt milieubeleid;
  6. De gemeenteraad te informeren over de voortgang van de aanpak energiearmoede en de herziening van de subsidieregelingen 'fixteams gemeente Leeuwarden', 'witgoedwissel gemeente Leeuwarden' en ‘energiebesparende woningmaatregelen gemeente Leeuwarden' en de brief aan de raad vast te stellen.

 15. A.4.14

  Leeuwarden heeft als ambitie dé evenementenstad van het Noorden te zijn. Met die insteek zijn jaren geleden voor het eerst ook grotere (meerdaagse) muziekevenementen georganiseerd in De Groene Ster. Maar het houden van (meerdaagse) muziekevenementen is in het huidige bestemmingsplan voor De Groene Ster niet toegestaan.Een bestemmingsplan beschrijft wat er in een bepaald gebied mag gebeuren en volgens welke regels. De Groene Ster is een gebied dat bedoeld en ingericht is als recreatiegebied. En zo wordt het ook gebruikt. En op dat gebruik is het huidige bestemmingsplan ook afgestemd.
  Het huidige bestemmingsplan functioneert grotendeels goed, daarbij komt dat evenementen niet in het gehele plangebied van de Groene Ster plaatsvinden. Daarom is een gedeeltelijke aanpassing van het bestemmingsplan doorgevoerd (partiële herziening). Het huidige bestemmingsplan blijft bestaan waarbij de partiële herziening geldt voor een beperkt gebied, met specifieke regelgeving. Met de aanpassingen van het bestemmingsplan is een basis gelegd voor het gebruik van een deel van De Groene Ster als evenemententerrein en onder welke voorwaarden dat mag plaatsvinden.

  Bijlagen

  Besluit

  1. Aan de gemeenteraad voor te stellen om:
  a. De “Belangenafweging Partiële herziening bestemmingsplan Leeuwarden – Recreatiegebied Groene Ster t.b.v. evenementen” vast te stellen;
  b. De “Reactienota zienswijzen ontwerp partiële herziening bestemmingsplan Leeuwarden - Recreatiegebied Groene Ster t.b.v. evenementen en/of PlanMER” vast te stellen;
  c. De “Reactie op toetsingsadvies Commissie m.e.r. d.d. 1 juni 2023 Recreatiegebied Groene Ster, gemeente Leeuwarden (projectnummer 3451)” vast te stellen;
  d. De nota “Wijzigingsvoorstellen ontwerpbestemmingsplan “Partiële herziening bestemmingsplan Leeuwarden - Recreatiegebied Groene Ster t.b.v. evenementen (n.a.v. zienswijzen, advies Commissie m.e.r. en ambtshalve wijzigingen)” vast te stellen;
  e. Het bestemmingsplan “Partiële herziening bestemmingsplan Leeuwarden - Recreatiegebied Groene Ster t.b.v. evenementen” gewijzigd vast te stellen onder toekenning van het nummer NL.IMRO.0080.04017BP00-VG01;
  2. Het raadsvoorstel vast te stellen.
  3. De onderhoudslasten van € 65.000 te dekken uit de onderhoudsbudgetten in de begroting 2025.

 16. A.4.15

  Het college legt de Jeugd Agenda 2024-2028 ter vaststelling voor aan de gemeenteraad. De Jeugd Agenda is de lokale vertaling van de opgaven uit de Hervormingsagenda Jeugd en uit de Fryske Regiovisie Jeugdhulp die in februari 2023 door de gemeente raad is vastgesteld.
  Met de Jeugd Agenda bouwen we aan en investeren we samen met lokale partners in een stevig fundament: een sterke sociale basis gericht op normaliseren en preventie, inclusief onderwijs en een toegang waarin het inzetten van de juiste hulp op het juiste moment, zo licht als mogelijk, maar zwaar indien nodig (ook wel Matched care) voorop staat.
  De Jeugd Agenda is een meerjarenagenda waarin we kiezen voor een focus op drie pijlers. Elke pijler bevat een aantal doelen die in de periode 2024-2028 in nauwe samenwerking met partners, ouders en jeugdigen worden omgezet in concrete acties. Het college heeft, onder voorbehoud van vaststelling van de Jeugd Agenda, het Uitvoeringsplan 2024 vastgesteld.

  Besluit

  1. De gemeenteraad voor te stellen:
  a. De Jeugd Agenda 2024-2028, met uitzondering van de bijlage Uitvoeringsagenda Jeugd 2024 vast te stellen;
  b. De incidentele kosten van de uitvoering in 2024-2026 van € 3.366.940 te dekken uit de reserve budgetoverheveling (een begrotingswijziging via het verzamelvoorstel begrotingswijzigingen volgt) en het programma Meedoen
  2. Het raadsvoorstel vast te stellen;
  3. De Reactienota vast te stellen;
  4. Onder voorbehoud van het vaststellen van de Jeugd Agenda door de gemeenteraad, de Uitvoeringsagenda Jeugd 2024 vast te stellen.

 17. A.5.1

  Gezamenlijk persbericht met WoonFriesland, Elkien, Nieuw Elan en de Bewonersraad en ondertekening vindt plaats op 14 december 2023

  Besluit

  1. De prestatieafspraken 2024 tussen de gemeente Leeuwarden, de corporaties WoonFriesland en Elkien en de huurdersorganisaties Nieuw Elan en De Bewonersraad vast te stellen.
  2. De gemeenteraad te informeren over de prestatieafspraken 2024 en de brief aan de raad vast te stellen.


  De burgemeester besluit:
  Wethouder De Haan te machtigen om namens de gemeente Leeuwarden de prestatieafspraken 2024 tussen de gemeente Leeuwarden, de corporaties WoonFriesland en Elkien en de huurdersorganisaties Nieuw Elan en De Bewonersraad te ondertekenen.


  (collegebesluit 12 december 2023)

 18. A.5.2

  Vanaf 2015 maakt de gemeente jaarlijks prestatieafspraken met de in onze gemeente aanwezige corporaties. Eén van deze corporaties is de landelijk werkzame corporatie voor ouderenhuisvesting Stichting Woonzorg Nederland. In 2021 heeft de gemeenteraad de gemeentelijke volkshuisvestingsvisie 2021 "Ongedeeld en Vitaal" vastgesteld. Woningcorporaties dragen bij aan het gemeentelijke volkshuisvestingsbeleid. De bijdrage van de woningcorporatie wordt vastgelegd in prestatieafspraken tussen gemeente, bewonersorganisatie en de woningcorporatie. Woonzorg Nederland en gemeente Leeuwarden hebben in 2022 gezamenlijk een nieuwe raamovereenkomst opgesteld voor de jaren 2023 - 2028, als uitwerking van de gemeentelijke volkshuisvestingsvisie. Met deze overeenkomst voor de middellange termijn kunnen wij als partijen gezamenlijk resultaten boeken op onder meer voldoende passend aanbod in de sociale huursector specifiek voor de doelgroep ouderen. Het college heeft nu de prestatieafspraken met Woonzorg Nederland in een jaarschijf voor 2024 vastgesteld. In de jaarschijf prestatieafspraken 2024 is opgenomen hoe de afspraken uit de raamovereenkomst worden uitgevoerd in 2024. In de prestatieafspraken wordt onder andere ingegaan op de thema's betaalbaarheid, voldoende aanbod, kwaliteit van de woning en woonomgeving, duurzaamheid en wonen en zorg.

  Besluit

  De prestatieafspraken 2024 tussen de gemeente Leeuwarden en Woonzorg Nederland op basis van de "Raamovereenkomst 2023 – 2028 en jaarschijf prestatieafspraken 2024 Gemeente Leeuwarden - Woonzorg Nederland" vast te stellen.
  (collegebesluit 12 december 2023)

 19. A.5.3

  In het coalitieakkoord 2022 “Nu investeren in de toekomst” is ten behoeve van “de verankering van duurzaamheid in eigen gemeentelijke organisatie” voor de jaren 2023 t/m 2025 jaarlijks €500.000,- gereserveerd voor het verduurzamen van 20 eigen gebouwen met maatschappelijke functie naar energielabel A++. Het college heeft besloten om de gemeenteraad te informeren over de stand van zaken. en het plan van aanpak ten aanzien van de uitvoering.

  Besluit

  De gemeenteraad te informeren over de stand van zaken van "de uitvoering van de verduurzaming van het maatschappelijke vastgoed" en de brief aan de raad vast te stellen.
  (collegebesluit 12 december 2023)

 20. A.5.4

  Het Uitvoeringsprogramma Binnenstad is een concrete uitwerking van het programma zoals dat in het coalitieakkoord is opgenomen. Doel van het programma is om te komen tot een aantrekkelijke en vitale binnenstad. Het volgt op de Agenda Binnenstad die als ambitiedocument in de vorige college- en raadsperiode is opgesteld. Het Uitvoeringsprogramma kent een diversiteit aan projecten voor korte, middellange en lange termijn. De komende jaren wil de gemeente Leeuwarden fors investeren in een springlevend en groen stadshart. Onder meer de Nieuwestad en het Ruiterskwartier krijgen een nieuwe en eigentijdse inrichting.


  De binnenstad heeft meer beleving en meer verblijfskwaliteit nodig om aantrekkelijk te zijn en te blijven voor de consument om te komen winkelen en de toerist om de stad te bezoeken. Iedereen profiteert daarvan, ondernemers, bewoners en bezoekers.
  Daarom wordt er prioriteit gegeven aan voetgangers en fietsers, wat ruimte geeft voor een aantrekkelijke en groenere omgeving die ook nog eens klimaatbestendig is. Ook de grachten worden aantrekkelijker, bijvoorbeeld met steigers en trappen of openbare zitgelegenheid nabij het water. Meer straten worden autoluw ingericht.


  Versterken wat de binnenstad uniek maakt
  Voor de aankomende periode wil het college investeren in de volgende 6 projecten, waarmee vaart wordt gemaakt met de aanpak van de binnenstad:
  · De Nieuwestad. Het winkelhart van de binnenstad krijgt een groenere inrichting, de Chinese keien worden vervangen en de relatie met de gracht wordt vergroot.
  · Het Ruiterskwartier en de Harmonie. Dit culturele kwartier krijgt een groenere inrichting met ruimte voor terrassen en evenementen en aanlegmogelijkheden en steigers in de stadsgracht. Schouwburg De Harmonie wordt verbouwd.
  · Economisch pakket. Er komt extra ondersteuning en advisering voor ondernemers.
  · De Eewal. Om dit autoluwe gebied te handhaven komen er camera’s. Daarnaast wordt de verblijfskwaliteit verhoogd door een stevige groene inrichting van o.a. een flink aantal parkeerplaatsen op Wortelhaven/Eewal/Gouverneursplein en een groenomranding van terrassen.
  · RUG Campus Fryslân. Aan de zuidzijde komen veel bomen en groen dat aansluit op het water van de Zuiderstadsgracht. Er komen ook zitplekken voor studenten en andere liefhebbers die van deze prachtplek willen genieten.
  · Ipe Brouwersteeg. Met een bijzonder digitaal kunstproject wordt deze steeg een aantrekkelijke verbinding en looproute tussen het culturele kwartier en het winkelhart.


  Behalve deze 6 projecten zijn er nog diverse projecten die gepland zijn voor het 2e deel van deze collegeperiode en voor een volgend college/Raad.
  De eerstvolgende voorstellen daarvoor volgen eind 2024/begin 2025.

  Besluit

  1. Aan de gemeenteraad voor te stellen om:
  a. Het programmaplan ‘Uitvoeringsprogramma Binnenstad’ vast te stellen;
  b. Een aanvullend budget van € 150.000 beschikbaar te stellen voor de realisatie van het project “Vergroening omgeving RUG Campus Fryslân" en ter dekking hiervan €100.000 te onttrekken aan de reserve fonds 3 “strategische ontwikkeling & innovatie, stedelijke vernieuwing en mobiliteit” en € 50.000 uit een bijdrage van de RUG.
  c. Een krediet van respectievelijk € 668.500 en € 81.500 beschikbaar te stellen voor het project “Herinrichting (vergroening en cameratoezicht) en autoluw maken van de Eewal / Gouverneursplein”;
  d. Het krediet van € 668.500 voor de herinrichting af te schrijven in 20 jaar op basis van een rente omslagpercentage van 1,5% en de hiermee gepaard gaande afschrijving ten bedrage van € 33.500 ten dekken uit de reserve afschrijving;
  e. Het krediet van € 81.500 voor de camerahandhaving af te schrijven in 5 jaar op basis van een rente omslagpercentage van 1,5% en de hiermee gepaard gaande afschrijving ten bedrage van € 16.300 te dekken uit de reserve afschrijving;
  f. De rentelasten van de beide kredieten ten bedrage van € 11.250 alsmede de exploitatielasten van het cameratoezicht ten laste te brengen van het programma verkeer, vervoer en waterstaat;
  g. Een bedrag van € 300.000 uit het budget voor de structurele Vergroeningsgelden, een bedrag € 200.000 uit de reserve fonds 1 “klimaat, energie en biodiversiteit” en een bedrag van € 250.000 uit de reserve fonds 3 “strategische ontwikkeling, inclusief innovatie, stedelijke vernieuwing en mobiliteit” te storten in de reserve afschrijving;.
  h. Een budget van € 500.000 beschikbaar te stellen in de periode 2024 t/m 2026 voor een economisch pakket bestaande uit 10 concrete maatregelen voor economische ondersteuning en stimulering in de binnenstad.
  i. Het budget onder h. voor een bedrag van € 50.000 te onttrekken aan de reserve fonds 1: klimaat, energie en biodiversiteit, voor een bedrag van € 115.000 te onttrekken aan de reserve fonds 2 maatschappelijke vernieuwing, preventie, sport, cultuur en voor een bedrag van € 335.000 te onttrekken aan de reserve fonds 3 strategische ontwikkeling, inclusief innovatie, stedelijke vernieuwing en mobiliteit;
  j. De begroting 2024 overeenkomstig bijlage 2 te wijzigen;
  2. Het voorbereidingsbudget uit fonds 1 ad € 250.000, uit fonds 2 ad. € 375.000 en uit fonds 3 ad. € 375.000 te onttrekken en in te zetten als voorbereidingsbudget van € 500.000 voor project 1 en van € 500.000 voor project 2.
  3. Het raadsvoorstel vast te stellen.
  (Collegevoorstel 12 december 2023)