Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College (publicatie)

dinsdag 7 februari 2023

16:00 - 16:30
Locatie

Nieuwe Zaal

Voorzitter
Sybrand Buma
Agenda documenten

Agendapunten

 1. A.3

 2. A.5.1

  De FNP heeft vragen gesteld over de aanleg van glasvezel in de gemeente Leeuwarden. Het college heeft de vragen beantwoord.

  Besluit

  De schriftelijke vragen van de FNP, gesteld op 17 januari 2023, inzake de aanleg van glasvezel in de gemeente Leeuwarden overeenkomstig bijgevoegd aanhangsel te beantwoorden.

 3. A.5.2

  De Rijksoverheid heeft provincies en gemeenten uitgenodigd om aan te sluiten bij het Schone Lucht Akkoord (SLA). Het doel van het SLA is verbetering van de luchtkwaliteit en het bevorderen van gezondheid van mensen. De luchtkwaliteit in Fryslân is goed, maar het kan altijd beter. Het doel van het SLA is positief en Leeuwarden wil daar alsnog aan bijdragen. Leeuwarden houdt bij ontwikkelingen en projecten al rekening met luchtkwaliteit. Maatregelen voor verkeer, duurzaamheid en energie hebben een positief effect op de lokale luchtkwaliteit. Het college besluit te verzoeken deel te nemen aan het Schone Lucht Akkoord en de daarbij behorende uitvoeringsagenda.

  Besluit

  De Stuurgroep Schone Lucht Akkoord te verzoeken de gemeente Leeuwarden toe te laten tot het Schone Lucht Akkoord en deel te laten nemen aan de Uitvoeringsagenda Schone Lucht Akkoord 2021 - 2023.

 4. A.5.3

  In de Friese taskforce wonen en zorg werken de 18 Friese gemeenten, corporaties, zorgorganisaties, huurdersorganisaties en andere betrokken partners samen om integrale oplossingen op het gebied van wonen en zorg te ontwikkelen. Daarvoor is een plan van aanpak opgesteld wat het college heeft vastgesteld.. In het plan van aanpak staat dat per regio een uitvoeringsagenda wordt gemaakt. De ambitie is om aan de hand van de regionale uitvoeringsagenda's samen met alle betrokkenen een ontwikkelrichting voor de komende jaren te bepalen. Centraal staat de vraag: waar en op welke wijze kunnen de groeiende groep ouderen en overige aandachtsgroepen die ondersteuning nodig hebben, straks terecht als de zorgvraag toeneemt? Dit plan van aanpak en de uitkomsten ervan vormen een bouwsteen voor de Leeuwarder woonzorgvisie, de Leeuwarder uitvoeringsagenda.  Wethouder Jouke Douwe de Vries van Noardeast-Fryslân zal dit namens de 18 gemeenten (waaronder Leeuwarden) ondertekenen.

  Besluit

  1. Het Plan van aanpak om te komen tot regionale uitvoeringsagenda's wonen en zorg vast te stellen;


  De burgemeester besluit:
  Wethouder Jouke Douwe de Vries van Noardeast-Fryslân namens de gemeente Leeuwarden het Plan van aanpak te laten ondertekenen.

 5. A.6.1

  In januari 2021 is de Uitvoeringsagenda Circulaire Economie 2021-2022 vastgesteld. In vervolg hierop heeft het college nu een Roadmap vastgesteld, die ertoe moet leiden dat de gemeente in 2025 maximaal circulair inkoopt. In de Roadmap staan de stappen die de gemeente Leeuwarden de komende jaren zet om dit te bereiken. Voor 2023 zijn 10 aansprekende projecten/inkooptrajecten geselecteerd, die op circulaire wijze worden uitgevoerd. Daarmee wil de gemeente het goede voorbeeld geven en laten zien dat het kan! Niet alleen erover praten, maar ook dóen.
  Op 7 februari 2023 - in de week van de Circulaire Economie -  wordt de Roadmap en het projectenboekje binnen de gemeentelijke organisatie geïntroduceerd. Op een later moment gaat de gemeente ook, in samenwerking met partners zoals Circulair Fryslân en (inkoop)netwerken, aandacht buiten de organisatie voor circulair inkopen vragen.

  Besluit

  De Roadmap 'Maximaal Circulair Inkopen in 2025' vast te stellen.
  (Collegebesluit 31 januari 2023)