Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College (publicatie)

dinsdag 14 november 2023

16:00 - 16:30
Locatie

Nieuwe Zaal

Voorzitter
Sybrand Buma
Agenda documenten

Agendapunten

 1. A.3

 2. A.4.1

  De fractie van de D66 heeft vragen gesteld over de parkeerproblematiek in de Tesselschadestraat. Het college van B&W heeft deze vragen beantwoord.

  Besluit

  De beantwoording van de schriftelijke vragen van de fractie van D66, ingediend op 11 september 2023, inzake de parkeerproblematiek in de Tesselschadestraat overeenkomstig bijgevoegd aanhangsel vast te stellen.

 3. A.4.2

  Op 14 november 2023 heeft demissionair minister van Infrastructuur en Waterstaat Mark Harbers het TNO-rapport Vernieuwing Infrastructuur in ontvangst genomen. Het is een landelijk prognoserapport met daarin de majeure vernieuwingsopgave op het gebied van infrastructuur. De gemeente Leeuwarden heeft actief bijgedragen aan dit landelijke rapport en ook zelf de meerjarige vervangingsopgave voor civiele kunstwerken in beeld gebracht. Het college heeft de raad geïnformeerd over beide rapporten en haar handelingsperspectief aangegeven bij de aanbevelingen van TNO.

  Besluit

  De gemeenteraad te informeren over het landelijke TNO prognoserapport vernieuwingsopgave infrastructuur en het gemeentelijke rapport vervangingsopgave civiele kunstwerken en de brief aan de raad vast te stellen.

 4. A.4.3

  Het college heeft de Beleidsregels Participatie 2023-1 vastgesteld. Er is een voorziening gewijzigd. Deze wijziging gaat over het verhogen van de bijverdienpremie naar 25% met een wettelijk maximum per maand. De bijverdienpremie gaat met terugwerkende kracht in per 1 januari 2023 en kan voor maximaal twee jaar worden gebruikt. Het college informeert de gemeenteraad over deze wijziging. Het is een uitwerking van een concreet voornemen uit het coalitieakkoord gemeente Leeuwarden 2022- 2026.

  Besluit

  1. De Beleidsregels 2023-1 vast te stellen.
  2. De gemeenteraad te informeren over deze wijziging en de informerende brief aan de raad vast te stellen.
 5. A.4.4

  In het Instellingsbesluit Commissie Naamgeving is in artikel 3 lid onder e bepaald dat een medewerker van communicatie als lid wordt benoemd van de commissie. Voorheen was mevrouw A. Feenstra benoemd als lid van de commissie. Zij is uit dienst gegaan, om die reden is een getracht om een opvolger vanuit het team communicatie te vinden. Deze is gevonden in de persoon van R.W.J. Leemhuis.

  Besluit

  De heer R.W.J. Leemhuis, adviseur Communicatie & Marketing, voor onbepaalde tijd te benoemen in de commissie Naamgeving.

 6. A.4.5

  Conform het gemeentelijk aanbestedingsbeleid heeft het college besloten tot het uitschrijven van een Europese aanbesteding voor het leveren van bedrijfsvoertuigen voor de buitendienst.

  Besluit

  1. Een Europese aanbesteding uit te schrijven voor het  leveren van bedrijfsvoertuigen voor de buitendienst;
  2. Het bijgevoegde startformulier 'elektrische bedrijfsvoertuigen buitendienst' vast te stellen;
  3. Geheimhouding op te leggen ten aanzien van het startformulier op grond van artikel 87 en 89 Gemeentewet juncto artikel 5.1 lid 2 sub b Wet open overheid tot het moment dat de gunning van de aanbesteding is gepubliceerd.

 7. A.4.6

  De huidige overeenkomst voor het gebruiksrecht en onderhoud op het BGT-applicatie (Basisregistratie Grootschalige Topografie) loopt ten einde. Het college heeft besloten een Europese aanbesteding uit te schrijven om tijdig een nieuw contract aan te gaan met een leverancier voor het leveren van het gebruiksrecht op een BGT-applicatie t.b.v. de continuïteit van de bedrijfsvoering.

  Besluit

  1. Een Europese aanbesteding uit te schrijven voor het leveren van gebruiksrecht en ondersteunende diensten van een BGT-applicatie.
  2. Bijgevoegd "Startformulier Inkoop en Aanbesteding: BGT-applicatie" vast te stellen.
  3. Geheimhouding op te leggen ten aanzien van de inhoud van het startdocument en de onderbouwing van de raming van de kosten op grond van artikel 55 Gemeentewet juncto artikel 5.1 lid 2 sub b Wet open overheid tot aan de publicatie van het bestek.

 8. A.4.7

  Het college heeft de Nota gronduitgifte en -prijsbeleid 2023 vastgesteld. Het doel van dit beleid is een eenduidige werkwijze, om als gemeentelijke overheid te komen tot transparante, objectieve en redelijke gronduitgiften en marktconforme grondprijzen.

  Besluit

  1. De Nota gronduitgifte en -prijsbeleid 2023 met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2023 vast te stellen;
  2. De grondprijzenbrief op prijspeil 1-1-2023 met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2023 vast te stellen.

 9. A.4.8

  De uitkomst van het Didam-arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 heeft tot gevolg dat bij verkoop van grond en vastgoed door de gemeente o.a. de beschikbaarheid van bouwkavels breed gepubliceerd moet worden zodat iedere serieuze gegadigde een gelijke kans krijgt om een bouwkavel te kopen.


  In 2023 zal de nota “grondprijs- en uitgiftebeleid 2023” aan het college worden aangeboden waarin onder meer ook het nieuwe uitgifte beleid is vastgelegd in het kader van Didam. Voor de uitgifte van bedrijfskavels is op basis van dit nieuwe uitgifte beleid, een nadere uitwerking gemaakt voor de uitgifte van bedrijfsterrein in de gebieden Zwette IV, Zwette V en Frisia. In deze uitgifteleidraad per bedrijventerrein is de selectieprocedure beschreven en welke toetsbare, objectieve en redelijke criteria gebruikt worden om gegadigden te selecteren voor de aankoop van een bedrijfsbouwkavel. Het college heeft deze uitfgifteleidraden vastgesteld.

  Besluit

  De "Uitgifteleidraad bedrijventerreinen Zwette IV en Zwette V" en de "Uitgifteleidraad bedrijventerrein  Frisia Grou vast te stellen.

 10. A.4.9

  Tot 2030 moeten er in Leeuwarden 1.180 woningen voor ouderen worden toegevoegd, in lijn met wat hierover in de volkshuisvestingsvisie en regionale woondeal 2022 - 2030 is opgenomen. Met Woonzorg Nederland heeft de gemeente afspraken over het toevoegen van 400. Met de corporatie Habion wil het college in het kader van de prestatieafspraken 2024 vergelijkbare afspraken maken. Habion heeft aangeven deze bijdrage niet te willen leveren. 


  Het verschil van inzicht over het wel of niet toevoegen van woningen voor ouderen is te groot om te overbruggen. Het geschil zorgt ervoor dat het maken van andere onderwerpen in de prestatieafspraken 2024 onmogelijk wordt. Het college verzoekt de Minister om een uitspraak te doen in dit geschil, zodat partijen daarna alsnog prestatieafspraken 2024 kunnen maken.

  Besluit

  1. Het geschil over de prestatieafspraken 2024 met de corporatie Habion in te dienen bij de Minister en de brief aan de Minister, inclusief bijlagen, vast te stellen;
  2. Een afschrift van deze brief te doen toekomen aan Habion en Nieuw Elan.

 11. A.4.10

  Ten behoeve van een goede en onafhankelijke advisering hebben de vakbonden voorgesteld om een tweede plaatsvervangend lid te benoemen die vanuit de werknemers is voorgedragen. Het college heeft besloten om met onmiddellijke ingang de heer T. Dijk, op voordracht van de bonden, te benoemen als plaatsvervangend lid van de Regionale Geschillencommissie, zoals bedoeld in de cao Gemeenten. De Regionale Geschillencommissie zal met deze benoeming bestaan uit een onafhankelijk voorzitter, een lid en twee plaatsvervangende leden namens werkgever(s) en en lid en twee plaatsvervangende leden namens de werknemers (bonden).

  Besluit

  Met onmiddellijke ingang de heer T. Dijk, op voordracht van de bonden, te benoemen als plaatsvervangend lid van de Regionale Geschillencommissie, zoals bedoeld in artikel 11 lid 2 van de cao Gemeenten.

 12. A.4.11

  Het Protestants Christelijk Basisonderwijs (PCBO) is namens de drie grote basisschoolbesturen penvoerder voor het Oekraïneonderwijs. Op 15 april 2022 is het onderwijs voor Oekraïense leerlingen van start gegaan, eerst in Grou en later ook in Leeuwarden bij IKC de Weide.


  PCBO wordt geconfronteerd met een financieel tekort op het basisonderwijs opgelopen in de periode 15 april 2022 tot 1 mei 2023. Dit tekort is veroorzaakt door verschillende factoren zoals onzekerheid rondom de duur, de aantallen kinderen en een ongunstig instroommoment. Vanwege de onzekerheid over de duur van de oorlog en het verblijf van de Oekraïense vluchtelingen in Nederland is door PCBO besloten om met een inhuurconstructie te gaan werken. Het op de loonlijst zetten zou leiden tot werkgeverslasten die PCBO niet zou kunnen dragen op het moment dat Oekraïense leerlingen maar kort zouden blijven.


  Omdat landelijk meer besturen kampen met hetzelfde probleem is de vraag voor een vergoeding van het tekort, samen met de PO-raad, neergelegd bij het Ministerie van OC&W. Dit heeft tot op heden niets opgeleverd. PCBO heeft daarop een verzoek bij de gemeente ingediend voor een tegemoetkoming voor het opgelopen tekort. Het college heeft daarop besloten om een incidentele subsidie van € 599.600,- toe te kennen aan PCBO. Dit gezien de gezamenlijke maatschappelijke opdracht en de uitzonderlijke omstandigheden.

  Besluit

  1. Een incidentele subsidie van € 599.600 toe te kennen aan het schoolbestuur PCBO Leeuwarden en omgeving om het ontstane financiële tekort in het Oekraïne-onderwijs op te vangen en de continuïteit van het onderwijs te waarborgen.
  2. De bijbehorende subsidiebeschikking voor het verlenen van een incidentele subsidie vast te stellen.
  3. De subsidie onder 1. te dekken uit de beschikbare Rijksbijdrage voor de opvang Oekraïners.
  4. De gemeenteraad hierover te informeren en de brief aan de raad vast te stellen.

 13. A.4.12

  In 3Noord-verband is de gezinspsychiatrie van GGZ Drenthe geprioriteerd met een hoge urgentie in de uitvoeringsagenda 3Noord. Tot 1 januari 2024 is de kliniek Gezinspsychiatrie van GGZ Drenthe binnen de Raamovereenkomst SJH 2018-2023 gecontracteerd. Per 1 januari 2024 zal dit aanbod wel beschikbaar moeten blijven. Jeugdhulpregio Zuid-Drenthe heeft aangegeven namens de verschillende jeugdhulpregio’s deze aanbesteding te willen starten. Hiervoor dienen de andere drie jeugdhulpregio’s de jeugdhulpregio Zuid-Drenthe te mandateren. De gemeente Leeuwarden is hiervoor gemachtigd -op basis van de Centrumregeling- om namens de 18 Friese gemeenten de jeugdzorgregio Zuid- Drenthe te mandateren om de inkoop, aanbesteding en contractering Gezinspsychiatrie in de markt te zetten.

  Besluit

  Namens de 18 Friese gemeenten de jeugdzorgregio Zuid-Drenthe te mandateren de aanbesteding Gezinspsychiatrie te starten.

 14. A.4.13

  Op 31 december 2023 loopt het contract Hoogspecialistische Jeugdhulp in Friesland (hierna HSJ) van rechtswege af. De afgelopen periode hebben de 18 Friese gemeenten en gecontracteerde aanbieders een intensief evaluatietraject doorlopen. Uitkomsten hiervan zijn opgenomen in het rapport Anders denken, anders doen. Zowel gemeenten, als de huidig gecontracteerde partijen hebben aangegeven dit contract in deze vorm niet te willen verlengen. Voor twee onderdelen van HSJ zijn dan nog aparte aanbestedingen en contractering per 1 januari 2024 nodig, namelijk de gesloten Jeugdhulp (JH+) van JHF en de open drie milieuvoorzieningen van JHF en Alliade.

  Besluit

  1. Namens de 18 Friese gemeenten tot het starten van twee SAS-procedures door Sociaal Domein Fryslân en het vaststellen van de twee startformulieren voor de inkoop van Jeugdhulp Plus en Open driemilieuvoorzieningen.
  2. De bijgevoegde startformulieren vast te stellen;
  3. Geheimhouding op te leggen ten aanzien van het startformulier op grond van artikel 87 en 89 Gemeentewet juncto artikel 5.1 lid 2 sub b Wet open overheid tot het moment dat de gunning van de aanbesteding is gepubliceerd.