Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College (publicatie)

dinsdag 23 mei 2023

16:00 - 16:30
Locatie

Nieuwe Zaal

Voorzitter
Sybrand Buma
Agenda documenten

Agendapunten

 1. A.3

 2. A.4.1

  Lijst 058 heeft schriftelijke vragen gesteld over afhaken initiatiefnemers Zalen Schaaf. Het college heeft deze vragen beantwoord.

  Besluit

  De schriftelijke vragen van Lijst 058, gesteld op 27 april 2023, over afhaken initiatiefnemers Zalen Schaaf conform bijgevoegd aanhangsel te beantwoorden.

 3. A.4.2

  De fracties van D66 en PVDA hebben schriftelijke vragen gesteld over de ernstige problemen bij de helft van de sportverenigingen. Het college heeft deze vragen beantwoord.

  Besluit

  De schriftelijke vragen van D66 en PVDA, gesteld op 3 april 2023 , inzake de ernstige problemen bij de helft van de sportverenigingen te beantwoorden conform bijgevoegd aanhangsel.

 4. A.4.3

  De fractie van de VVD heeft vragen gesteld over de vergoeding aan de dierenambulance in relatie tot vogelgriep. Het college heeft de vragen beantwoord.

  Besluit

  De schriftelijke vragen van de VVD, gesteld op 14 april 2023, inzake vergoeding aan de dierenambulance in relatie tot vogelgriep overeenkomstig bijgevoegd aanhangsel te beantwoorden.

 5. A.4.4

  De fractie van de FNP heeft schriftelijke vragen gesteld over de kosten en vergunningaanvraag bij de organisatie van kleinschalige evenementen. Het college heeft de vragen beantwoord.

  Besluit

  De schriftelijke vragen van de fractie van de FNP, gesteld op 6 april 2023, over de kosten en vergunningaanvraag bij de organisatie van kleinschalige evenementen te beantwoorden conform bijgevoegd aanhangsel.

 6. A.4.5

  Eens per 4 jaar moet de Lijst van monumentale en waardevolle bomen in de gemeente Leeuwarden bijgewerkt worden. Het gaat om monumentale en waardevolle bomen op zowel openbaar als particulier terrein. Op de laatst vastgestelde lijst stonden 750 monumentale en 1671 waardevolle bomen. In 2023 heeft de gemeente Leeuwarden 818 monumentale en 1626 waardevolle bomen. het college heeft de lijst van 2023 vastgesteld.

  Besluit

  1. De Lijst monumentale en waardevolle bomen gemeente Leeuwarden 2023 vast te stellen;
  2. De "Definitieve lijst monumentale en waardevolle bomen 2020" in te trekken.

 7. A.4.6

  Bij de gemeente Leeuwarden is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor de bouw van een twee-onder-een-kapwoning op het adres Hounsdyk 6 te Goutum. De twee-onder-één-kapwoning dient ter vervanging van de bestaande paardenschuur. Ook de twee bestaande paardenbakken op het perceel worden gesloopt.
  De aanvraag omgevingsvergunning voorziet verder in de bouw van een zwembad van 50 m2. Het zwembad wordt niet overkapt. De bestaande sloot achter het erf wordt deels uitgegraven om een aanlegplaats voor boten te realiseren.
  Dit verzoek is in strijd met het ter plekke geldende bestemmingsplan ‘Goutum’ en ‘Leeuwarden – De Zuidlanden, plandeel Oost en Techum’.  Aan dit verzoek kan medewerking worden verleend door af te wijken van het bestemmingsplan. Daarvoor is een verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad vereist. Het college heeft besloten om aan de gemeenteraad voor te stellen om de ontwerp verklaring van geen bedenkingen vast te stellen voor tervisielegging samen met het ontwerpbesluit omgevingsvergunning.

  Besluit

  1. Aan de gemeenteraad voor te stellen om de ontwerp verklaring van geen bedenkingen conform artikel 6.5 lid 1 van het Besluit omgevingsrecht voor de bouw van een twee-onder-een-kapwoning op het adres Hounsdyk 6 te Goutum voor ter visielegging vast te stellen;
  2. Het raadsvoorstel vast te stellen.

 8. A.4.7

  De Lange Termijn Agenda voor de gemeenteraad geeft zicht op stukken die voor besluitvorming van de raad beschikbaar komen in de loop van 2023 en een doorkijk naar de jaren daarna, inclusief een indicatie van de planning.

  Besluit

  Het presidium te informeren over de LTA en daartoe de informerende brief aan het presidium vast te stellen.

 9. A.4.8

  Het college heeft besloten het Charter Diversiteit aan te gaan. Het Charter Diversiteit stimuleert diversiteit en inclusie op de werkvloer. Het richt zich op meerdere dimensies: arbeidsvermogen, etnisch-culturele diversiteit, gender, leeftijd en LHBTI. Het Charter is een intentieverklaring die de werkgever ondertekent. Daarmee committeert de organisatie zich aan zelf opgestelde doelen om diversiteit en inclusie op de eigen werkvloer te bevorderen. Het Charter Diversiteit is een initiatief van SER Diversiteit in Bedrijf. In het Charter Diversiteit omschrijft de werkgever de concrete uitdaging op het gebied van diversiteit en inclusie op de eigen werkvloer. Op 25 mei 2023 ondertekent de gemeente Leeuwarden het Charter Diversiteit.

  Besluit

  1. De intentieverklaring ‘Charter diversiteit’ met SER Diversiteit in Bedrijf aan te gaan.

  De burgemeester besluit wethouder G. Jacobse te machtigen om namens hem het Charter Diversiteit te ondertekenen.