Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College (publicatie)

dinsdag 27 juni 2023

16:00 - 16:30
Locatie

Nieuwe Zaal

Voorzitter
Sybrand Buma
Agenda documenten

Agendapunten

 1. A.3

 2. A.4.1

  In de Telegraaf van vrijdag 16 juni 2023 verscheen een artikel over het vastlopen van het asielsysteem in ons land. Burgemeester Buma wordt genoemd als een van de kartrekkers van een document dat namens de CDA-bestuurdersvereniging is verstuurd aan de Eerste en Tweede Kamer. De fractie van Lijst058 heeft hierover schriftelijke vragen gesteld, die het college beantwoordt.

  Besluit

  De schriftelijke vragen van de fractie van Lijst058, ingediend op 16 juni 2023, inzake de brandbrief van CDA-bestuurders over het asielsysteem te beantwoorden conform het bijgevoegd aanhangsel.

 3. A.4.2

  Op 7 juni 2023 heeft de fractie van D66 Leeuwarden een aantal schriftelijke vragen ingediend omtrent de voorlichting nieuwe niet-Nederlandse EU burgers. Het college heeft deze beantwoord.

  Besluit

  De schriftelijke vragen van D66, gesteld op 7 juni 2023, over de voorlichting nieuwe niet-Nederlandse EU burgers conform bijgevoegd aanhangsel te beantwoorden.

 4. A.4.3

  Het college heeft besloten om aan de gemeenteraad het tweede verzamelvoorstel voor de wijziging van de begroting 2023 vast te stellen. Het verzamelvoorstel begrotingswijzigingen bestaat uit inhoudelijke begrotingswijzigingen en uit financieel technische begrotingswijzigingen, zijnde wijzigingen van zuiver financieel technische aard zonder beleidsmatige aspecten. De wijzigingen verlopen budgetneutraal.

  Besluit

  1. De gemeenteraad voor te stellen het tweede verzamelvoorstel begrotingswijzigingen 2023 vast te stellen.
  2. Het raadsvoorstel vast te stellen.

 5. A.4.4

  De gemeente heeft over het jaar 2022 een tekort op het budget voor bijstandsuitkeringen. Een deel van dit tekort kan worden verhaald op het vangnet voor bijstandsuitkeringen van het rijk.
  Het college heeft het aanvraagformulier vangnetuitkering 2022 vastgesteld en legt dit voor instemming voor aan de gemeenteraad.

  Besluit

  1. Een aanvraag in te dienen voor de vangnetuitkering BUIG 2022 onder het voorbehoud van de onder punt 3. genoemde instemming door de gemeenteraad;
  2. Het aanvraagformulier vangnetuitkering BUIG 2022 vast te stellen en te verklaren dat het college voor 15 augustus 2023 de in het aanvraagformulier genoemde interne en externe maatregelen heeft getroffen om te komen tot verdere tekortreductie.
  3. De raad voor te stellen om in te stemmen met de verklaring waarmee het college verklaart dat er voor 15 augustus 2023 de in het aanvraagformulier vangnetuitkering Participatiewet (BUIG) 2022 genoemde interne en externe maatregelen zijn getroffen om te komen tot verdere tekortreductie en het raadsvoorstel vast te stellen.

 6. A.4.5

  Op basis van de gemeenschappelijke regeling van Hûs en Hiem kunnen raden hun zienswijze geven over de jaarrekening en de ontwerpbegroting.


  De begroting gaat uit van een ongewijzigde voorzetting van de huidige adviespraktijk. De cao-verhoging wordt opgevangen door een tariefsverhoging door te voeren. Er wordt rekening gehouden met een stabiel planaanbod, maar Hûs en Hiem is zich bewust van de onzekerheden die er op dit moment zijn op dat vlak alsmede rondom de introductie van de Omgevingswet die op 1-1-2024 ingaat en de mogelijke impact daarvan op de bedrijfsvoering.


  Het resultaat 2022 na resultaatbestemming is uitgekomen op €109.000 negatief. In het najaar van 2022 heeft een meerderheid van het Algemeen Bestuur middels een schriftelijke consultatie ingestemd met een wijziging op de begroting van 2022. In de gewijzigde begroting 2022 is uitgegaan van een negatief resultaat van € 150.000.


  Het college heeft kennisgenomen van het jaarverslag 2021 en de ontwerpbegroting 2023 van Hûs en Hiem en stelt de gemeenteraad voor geen zienswijze in te dienen.


  Tot slot biedt het college de raad ter informatie het jaarverslag 2022 aan, waarmee de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit invulling geeft aan de wettelijke verplichting om eens per jaar te rapporteren over haar werkzaamheden in uw gemeente. Hiertegen is geen zienswijze mogelijk.

  Besluit

  1. Aan de gemeenteraad voorstellen om geen zienswijze in te dienen op de begroting 2024 van Hûs en Hiem en de gemeenteraad voor te stellen de brief aan Hus en Hiem vast te stellen;
  2. Het raadsvoorstel vast te stellen.

 7. A.4.6

  Eind 2022 zijn 8.000 inwoners van gemeente Leeuwarden uitgenodigd om mee te doen aan de inwonersenquête. In totaal hebben 1.846 personen de vragenlijst ingevuld, een totale respons 23%. Zij hebben vragen beantwoord over diverse onderwerpen die de gemeente aangaan, zoals:
   - Werk & Inkomen;
   - Uitgaven & Schulden;
   - Vrije tijd, Sociale activiteiten & Cultuur;
   - Gezondheid, Sport & Welzijn;
   - Wonen;
   - Leefomgeving & Onderhoud;
   - Overlast & Ergernissen;
   - Veiligheid;
   - Wijk, Dorp & Gemeente.  Het college presenteert nu de uitkomsten van deze inwonersenquête 2022 en informeert de raad hierover. De uitkomsten geven zicht op de mening van inwoners van de gemeente over uiteenlopende onderwerpen. Omdat de inwonersenquête al jaren wordt gehouden, zijn trends over meerdere jaren beschikbaar voor beleidsevaluatie.

  Besluit

  De gemeenteraad te informeren over de uitkomsten van de inwonersenquête 2022 en de brief aan de raad vast te stellen.

 8. A.4.7

  De gemeenteraad heeft op 31 mei 2023 de Veiligheidsagenda 2023-2026 vastgesteld. Dit document bevat de kaders en prioritaire thema's voor de komende periode. De concrete inzet op het gebied van Veiligheid voor de komende twee jaar is uitgewerkt in het  ‘uitvoeringsprogramma Veiligheid 2023-2024’. Het uitvoeringsprogramma was bij de Veiligheidsagenda gevoegd, maar is niet vastgesteld. Het vaststellen van dit uitvoeringsprogramma is de bevoegdheid van het college. Het college heeft het uitvoeringsprogramma Veiligheid 2023-2024 vastgesteld.

  Besluit

  1. Het uitvoeringsprogramma Veiligheid 2023-2024 vast te stellen;
  2. De kosten voor het Uitvoeringsprogramma Veiligheid 2023-2024 te ramen op € 550.000,- en deze kosten te dekken binnen het programma Veiligheid.

 9. A.4.8

  Het Leger des Heils Jeugdbescherming en -reclassering (LJ&R) en de William Schrikker Stichting (WSS) hebben voor het uitvoeren van de maatregelen Jeugdbescherming & Jeugdreclassering (JB&R) in 2022 subsidie ontvangen. Het college stelt deze subsidie vast op basis van de daadwerkelijk uitgevoerde maatregelen. Zowel LJ&R als WSS hebben meer maatregelen uitgevoerd dan begroot. Dat heeft tot gevolg dat er een aanvullende subsidie is verleend en dat de uiteindelijke subsidie voor 2022 hoger is vastgesteld.

  Besluit

  1. De subsidie 2022 in het kader van de uitvoering maatregelen jeugdbescherming en -reclassering te verhogen aan:
  - Leger de Heils Jeugdbescherming en -reclassering (LJ&R) met € 355.453,20, waardoor de subsidie 2022 uitkomt op € 2.186.859,31;
  - de William Schrikker Stichting met € 328.292,74, waardoor de subsidie 2022 uitkomt op € 4.687.012,34;
  2. Het Leeuwarder aandeel van deze aanvullende subsidies van € 500.517 dekken ten laste van de lokale jeugdmiddelen 2022 en het overige deel van € 183.228,94 dekken uit de gemeentelijke bijdragen van de overige Friese gemeenten;
  3. de subsidie 2022 aan LJ&R en WSS vast te stellen op respectievelijk € 2.186.859,31 en € 4.687.012,34;
  4. de vaststellingsbeschikkingen subsidie 2022 aan LJ&R en WSS vast te stellen.

 10. A.5.1

  Het college heeft besloten om contrair te gaan op het advies van de bezwaarschriftencommissie inzake de geweigerde omgevingsvergunning voor een woningsplitsing aan de Gealanden 120.

  Besluit

  1. Contrair te gaan op het advies van de adviescommissie bezwaarschriften van 14 april 2023 met kenmerk BZW.1.23.0031.01, inzake het bezwaarschrift van 10 januari 2023, aangevuld tijdens de hoorzitting d.d. 20 maart 2023, tegen de geweigerde omgevingsvergunning voor het splitsen van de woning Gealanden 120 voor huisvesting van arbeidsmigranten; 
  2. Het bezwaar ongegrond te verklaren; 
  3. Het bestreden besluit d.d. 9 december 2022, kenmerk 11054700, niet te herroepen.
  (collegebesluit 6 juni 2023)

 11. A.5.2

  Het college stelt aan de gemeenteraad voor om de jaarlijkse rapportage over de stand van zaken m.b.t. de grondexploitaties vast te stellen. Uit deze rapportage blijkt dat het verwachte resultaat van de grondexploitaties ten opzichte van vorig jaar nadeliger geworden is. In totaliteit zijn de resultaten t.o.v. 2022 met ca. € 0,87 mln. verslechterd. Dit wordt met name veroorzaakt door een verslechtering van het resultaat van Wirdum ad. € 0,42 mln. Echter ook de resultaten van de overige grondexploitaties zijn verslechterd. Met name de hoge inflatie is een belangrijke factor voor deze verslechtering van de resultaten. Echter ook de hogere rente heeft een nadelige invloed op het resultaat.
  De marktomstandigheden zijn in het afgelopen jaar ook verslechterd. Als gevolg van de hoge inflatie en oplopende hypotheekrente is de vraag simpelweg afgevlakt doordat bij de kopers de grenzen van wat ze kunnen betalen in zicht is gekomen. De verwachting is echter dat dit niet leidt tot een langdurige huizencrisis mede als gevolg van de krapte op de woningmarkt, de lage werkeloosheid en de gestegen lonen. Bij de uitgangspunten van de calculaties is rekening mee gehouden.

  Besluit

  1. De gemeenteraad voor te stellen om:
  a. De hercalculaties 2023 van De Zuidlanden (totaal), Wirdum Hekkemieden, Wytgaard uitbreiding, Grut Palma, Frisia, De Zwette IV en De Zwette V vast te stellen en de kredieten overeenkomstig te wijzigen;
  b. De jaarlijkste rentelasten op Ontwikkellocaties en Strategische verwervingen ad. € 61.000,- en het Ontwikkelbudget ad. € 58.000,- te onttrekken aan de reserve grondexploitaties;
  c. De resterende looptijd van De Zuidlanden te bepalen op 17 jaar;
  d. De begroting 2023 overeenkomstig te wijzigen;
  e. Het reeds verleende voorbereidingsbudget 2023 voor Spoordok te verhogen met €200.000,- en dit te dekken uit de toekomstige grondexploitatie danwel kostenverhaal derden;
  2. Het raadsvoorstel vast te stellen;
  3. Geheimhouding op te leggen ten aanzien van de bijlagen "Grondexploitatie De Zuidlanden 2023" en "Bijlage calculaties grondexploitaties 2023" op grond van artikel 87 en 89 Gemeentewet juncto artikel 10 lid 2 sub b van de Wet openbaarheid van bestuur.


  (collegebesluit 20 juni 2023)