Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College (publicatie)

dinsdag 18 juli 2023

16:00 - 16:30
Locatie

Nieuwe Zaal

Voorzitter
Sybrand Buma
Agenda documenten

Agendapunten

 1. A.3

 2. A.4.1

  De fractie LIJST058 heeft vragen gesteld naar aanleiding van het artikel in de Telegraaf op 13 juni 2023 met de titel “Angst van ondernemers wordt werkelijkheid: ’Stroomnet in grote delen van Nederland op slot’. Het college heeft de vragen beantwoord.

  Besluit

  De schriftelijke vragen van LIJST058, gesteld op 14 juni 2023, over het stroomnet  te beantwoorden overeenkomstig bijgevoegd aanhangsel.

 3. A.4.2

  De fractie van de CU heeft schriftelijke vragen gesteld aan de burgemeester over het aantal wietvondsten na opheffing van het hennepteam van de politie. De burgemeester heeft deze vragen beantwoord.

  Besluit

  De burgemeester besluit de schriftelijke vragen van de fractie van de CU, gesteld op 26 april 2023, over het aantal wietvondsten na opheffing van het hennepteam van de politie, te beantwoorden conform bijgevoegd aanhangsel.

 4. A.4.3

  De fractie Lijst058 heeft 16 juni 2023 schriftelijke vragen ingediend over het handhavingsbeleid van de gemeente en bijstandsfraude. Het college heeft de vragen beantwoord.

  Besluit

  De beantwoording van de schriftelijke vragen van de fractie Lijst058, ingediend op 16 juni 2023, over bijstandsfraude conform bijgevoegd aanhangsel vast te stellen.

 5. A.4.4

  De afgelopen vier jaar heeft het college van B&W, voor het stimuleren van de economie en het ondernemerschap, gewerkt met de “Aanpak economische ontwikkeling 2019-2022”. In 2022 is dat beleid geëvalueerd o.a. met inzet van een externe deskundige. Met die uitkomsten en tegen de achtergrond van de veranderende maatschappij en de grote transities op digitaal, zorg, circulair, energie en arbeidsmarktgebied, is een (nieuw) strategisch kader voor de economische ontwikkeling van Leeuwarden t/m 2030 opgesteld. Hierin staan brede welvaart, toegevoegde waarde en bijdrage van de economie aan maatschappelijke uitdagingen centraal. Dit Beleidskader economische ontwikkeling 2023-2030 wordt ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad.

  Besluit

  1. Aan de gemeenteraad voor te stellen om het "Beleidskader economische ontwikkeling 2023-2030" vast te stellen;
  2. Het raadsvoorstel vast te stellen.

 6. A.4.5

  De gemeente heeft de afgelopen decennia stevig geïnvesteerd in sociale wijkvernieuwingsprojecten. Onder andere in de wijk Heechterp. Daar heeft woningbouwcorporatie Elkien een groot deel van de woningen in bezit. De bouwkundige staat van een deel van deze woningen laat momenteel echter te wensen over en behoeft een nieuwe impuls. Samen met Elkien hebben wij de afgelopen jaren daarom gewerkt aan de planvorming voor de vernieuwing van Heechterp. Elkien is specifiek verantwoordelijk voor het ontwikkelen en bouwen van het aandeel sociale huurwoningen in Heechterp. De gemeente is aan zet voor de inrichting van de openbare ruimte en voor het realiseren van de koopwoningen.
  Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen van 16 februari 2023 tot en met 30 maart 2023 en gedurende deze periode kon een ieder zijn of haar zienswijze kenbaar maken.
  De investeringen van de gemeente in de openbare ruimte zijn opgedeeld in twee onderdelen; een grondexploitatie en een krediet voor de inrichting van de openbare ruimte.
  Het college stelt aan de gemeenteraad voor om het bestemmingsplan Heechterp en de grondexploitatie vast te stellen en een aanvullend krediet voor de inrichting van de openbare ruimte beschikbaar te stellen.

  Besluit

  1. Aan de gemeenteraad voor te stellen om:
  a. De reactie- en antwoordnota zienswijzen inzake Het bestemmingsplan “Heechterp Vernieuwt” vast te stellen;
  b. Het bestemmingsplan ““Heechterp Vernieuwt” gewijzigd vast te stellen onder toekenning van het nummer NL.IMRO.0080.04013BP01-OW01;
  c. De grondexploitatie Heechterp Vernieuwt 2023 vast te stellen en de kredieten overeenkomstig te wijzigen;
  d. De kosten voor de herinrichting openbare ruimte te ramen op € 2.026.000 en hiervan € 1.526.000 ten laste te brengen van het reeds beschikbaar gestelde herinirchting Heechterp en een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 500.000 en dit te dekken uit een bijdrage uit het Volkshuisvestingsfonds ten bedrage van € 500.000;
  e. de begroting 2023 overeenkomstig te wijzigen;
  2. Geheimhouding op te leggen ten aanzien van de bijlagen "Grondexploitatie Heechterp Vernieuwt 2023" op grond van artikel 87 en 89 Gemeentewet juncto artikel 5.1. lid 2 sub b Wet open overheid;
  3. Het raadsvoorstel vast te stellen.

 7. A.4.6

  Het college heeft besloten de gemeenteraad voor te stellen om de Verordening Jeugdhulp 2022 van de gemeente Leeuwarden te wijzigen.


  De belangrijkste wijzigingsvoorstellen betreffen:

  • tekstuele aanpassing van een aantal begripsbepalingen, om beter aan te sluiten bij de wettelijke bepalingen of ter verduidelijking;
  • regels voor het Persoongebonden budget (PGB) met betrekking tot eisen aan budgetbeheerder die aansluiten op de wettelijke taken.

  Besluit

  1. De gemeenteraad voor te stellen de Verordening tot wijziging van de Verordening Jeugdhulp 2022 gemeente Leeuwarden (eerste wijziging) vast te stellen.
  2. Het raadsvoorstel vast te stellen.

 8. A.4.7

  In 2021 is de Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 vastgesteld. Hierdoor ligt er een breed gedragen ambitie om in Fryslân tenminste 3,0 Terawattuur (TWh) aan grootschalige hernieuwbare elektriciteit op land te produceren in 2030. In deze eerste voortgangsrapportage wordt de progressie en prognose ten opzichte van deze doelstelling beschreven. Ook bevat de rapportage informatie voor de Regionale Structuur Warmte. Deze voortgangsrapportage wordt door de Friese Energietafel (opvolger RES) nu ter kennisname aangeboden. Op 1 juli 2023 is de voortgangsrapportage aangeboden bij het Nationaal Programma RES (NP RES), die het op haar beurt aan het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) verstrekt. Het college heeft besloten om de rapportage ter informatie aan te bieden aan de gemeenteraad.

  Besluit

  De gemeenteraad te informeren over de Voortgangsrapportage RES 1.0 en de bijgevoegde brief aan de raad vast te stellen.

 9. A.4.8

  In 2022 heeft de gemeenteraad de moties ‘omarmen van visie Grou’ en ‘geen onomkeerbare besluiten nemen over de locatie ‘voormalig Groene Kruislocatie’ aangenomen. Het college heeft besloten om de raad te informeren over de afhandeling van deze moties.

  Besluit

  De gemeenteraad te informeren over de afhandeling van de ‘moties Grou’ en de brief aan de raad vast te stellen.

 10. A.4.9

  Dr. Edward van der Torre, prof. dr. Pieter Tops en mr. Titia Jongepier Msc hebben onderzoek uitgevoerd naar ondermijning in Leeuwarden. De uitkomsten van het onderzoek zijn neergelegd in het rapport ‘Leeuwarder Ondermijning, een bestuurskundig-criminologische analyse’.


  Ondermijnende criminaliteit is een van de prioritaire thema’s in de recent vastgestelde Veiligheidsagenda 2023-2026. Ook in het coalitieprogramma is het onderwerp benoemd ‘als groeiend probleem dat onze samenleving bedreigt’.


  In afstemming met het RIEC Noord-Nederland is de opdracht verstrekt een onderzoek uit te voeren naar de verschijningsvormen en effecten van ondermijnende criminaliteit in de gemeente Leeuwarden. Daarbij zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd:
  1. Wat zijn belangrijke criminele gelegenheidsstructuren in de gemeente Leeuwarden?
  2. Wat zijn belangrijke criminele fenomenen in de gemeente Leeuwarden en wat zijn daarvan de effecten?
  3. Hoe geeft de gemeente Leeuwarden, organisatorisch en inhoudelijk, gestalte aan de aanpak van ondermijning?
  4. Welke aanbevelingen kunnen worden geformuleerd voor de gemeentelijke aanpak van ondermijning?
  De uitkomsten van het onderzoek zijn opgenomen in bijgevoegd onderzoeksrapport.


  Het college biedt het rapport Leeuwarder Ondermijning aan aan de gemeenteraad.

  Besluit

  Het rapport 'Leeuwarder Ondermijning Een bestuurskundig-criminologische analyse' aan te bieden aan de gemeenteraad en de informerende brief aan de raad vast te stellen.

 11. A.4.10

  Als gemeente Leeuwarden hebben we de ambitie vastgelegd om in 2035 aangepast te zijn aan de gevolgen van klimaatverandering. Om onze inwoners en bedrijven te stimuleren zelf ook klimaatadaptieve maatregelen te nemen is de stimuleringsregeling ‘Klimaatbewust Leeuwarden’ vastgesteld. Voor de regeling is jaarlijks een bedrag van €100.000 beschikbaar. Dit bedrag lijkt de aankomende maanden volledig te worden besteed en bij een ongewijzigde begroting zal de gemeente aanvragen afwijzen. Daarom wordt voorgesteld de middelen voor deze subsidie te verhogen met €50.000.

  Besluit

  1. Het subsidieplafond 2023 voor de stimuleringsregeling klimaatbewust vast te stellen op €150.000;.
  2. De verhoging van het subsidieplafond van € 50.000 ten laste te brengen van product riolering;
  3. De gemeenteraad te informeren over de voortgang van de subsidieregeling Klimaatbewust Leeuwarden en de brief aan de raad vast te stellen.

 12. A.4.11

  Het College informeert de raad over de ontwikkelingen inzake warmtenetten, over de uitgangspunten en randvoorwaarden en het vervolg van deze ontwikkelingen. Daarnaast wordt verzocht het proces in gang te zetten om specifiek voor Heechterp Vernieuwt een ontwikkelpartner te zoeken om het warmtenet te ontwikkelen.

  Besluit

  1. De selectieprocedure op te starten voor de zoektocht naar een ontwikkelpartner om de (financiële) haalbaarheid van een warmtebedrijf in het Heechterp te onderzoeken.
  2. De gemeenteraad te informeren over de ontwikkelingen rondom warmtenetten in Leeuwarden, de uitgangspunten en randvoorwaarden en het vervolg en de brief aan de raad vast te stellen.
 13. A.4.12

  Het College heeft de Startnotitie beleidskader Water vastgesteld. Dit is een bespreekstuk dat de start markeert van het proces dat moet leiden tot een nog op te stellen beleidskader Water. Water draagt in grote mate bij aan ons welbevinden, het is een thema dat veel andere thema’s raakt. Juist door deze diversiteit aan thema’s zullen er heldere kaders moeten worden gesteld en keuzes worden gemaakt tussen bijvoorbeeld bescherming (waterkwaliteit) en benutting van het water. Het uiteindelijke beleidskader zal juridische duidelijkheid geven over de gemeentelijke rol en verantwoordelijkheid en moet duidelijk maken welke opdracht de raad het college meegeeft voor de uitvoering van taken op het gebied van water.

  Besluit

  1. De Startnotitie Beleidskader Water vast te stellen;
  2. De gemeenteraad te informeren over de startnotitie Beleidskader water en de bijgevoegde brief aan de raad vast te stellen.
 14. A.4.13

  Het college heeft een aangepaste personeelsregeling, het functieboek en de functiematrix vastgesteld. De Werktijdenregeling is gewijzigd in verband met onder andere wijzigingen voortvloeiende uit de cao Gemeenten. Daarnaast is de werkingssfeer uitgebreid met de werknemers vallende onder de cao Sociale Werkvoorziening. De ‘Functiematrix HR 21 Leeuwarden – functies Leeuwarden vanaf 1 juli 2023’ en van het ‘HR21 functieboek Leeuwarden vanaf 1 juli 2023’ zijn vastgesteld in verband met uitbreiding / toevoegen van (nieuwe) lokale functies vanwege recente ontwikkelingen, zoals (soms in regionaal verband) het vertalen van demografische, economische, politieke, ecologische, sociale en technologische ontwikkelingen naar de opgaven en aanpak van de gemeente.

  Besluit

  1. Met terugwerkende kracht per 1 juli 2023 de Werktijdenregeling 2023 inclusief haar bijlagen uit het personeelshandboek gemeente Leeuwarden vast te stellen. 
  2. Met terugwerkende kracht per 1 juli 2023 de ‘Functiematrix HR21 Leeuwarden’ en het ‘HR21 functieboek Leeuwarden’ in te trekken.
  3. Met terugwerkende kracht per 1 juli 2023 de ‘Functiematrix HR 21 Leeuwarden – functies Leeuwarden vanaf 1 juli 2023’ en van het ‘HR21 functieboek Leeuwarden vanaf 1 juli 2023’ vast te stellen.
 15. A.4.14

  Wetsus heeft op 6 juni 2023 per brief subsidie aangevraagd voor 2023. Dit verzoek is in lijn met eerder gemaakte afspraken tussen Wetsus en gemeente Leeuwarden.  Ondersteuning die voor het behalen van de lange termijndoelstellingen van de WaterCampus belangrijk is. In het huidige coalitieakkoord wordt het belang van innovatie en kenniseconomie benoemd, waarbij ingezet wordt op diverse campussen, waaronder de WaterCampus met ‘Wetsus als blikvanger’. De subsidieaanvraag wordt als passend binnen deze kaders gezien en het college heeft besloten om voor 2023 een subsidie beschikbaar te stellen.

  Besluit

  1. Aan Wetsus voor het jaar 2023 een subsidie te verlenen van € 500.000 voor de ondersteuning van het onderzoeksprogramma Wetsus 2023 en de concept-beschikking vast te stellen;
  2. Het subsidiebedrag ten laste te brengen van het product Economisch Beleid.

 16. A.4.15

  Leeuwarden heeft als centrumgemeente van de arbeidsmarktregio Friesland ruim € 1,9 miljoen uit het Europees Sociaal Fonds toegekend gekregen. Friese gemeenten kunnen deze subsidie dit jaar inzetten om kwetsbare werkzoekenden te begeleiden naar werk. Ondanks de huidige krapte op de arbeidsmarkt zijn er nog veel mensen in Friesland die niet deelnemen aan het arbeidsproces. Denk aan nieuwkomers en mensen met verslavings- of schuldenproblematiek. Friese gemeenten zetten komend jaar extra capaciteit in om naar schatting 1.700 kwetsbare werkzoekenden op een passende wijze te begeleiden in hun ontwikkelingsmogelijkheden.


  Ook heeft Leeuwarden als centrumgemeente van de arbeidsmarktregio Fryslân ruim € 2,36 miljoen toegekend gekregen als aanvulling op eerder toegekende React-EU subsidie. Friese gemeenten, instellingen voor Voortgezet Speciaal Onderwijs en (speciaal) Primair onderwijs, de arbeidsmarktregio en gemeente Leeuwarden zetten dit in voor intensivering van zorg en ontwikkeling voor kwetsbare inwoners in gemeenten, deelnemers op scholen en arbeidsmobiliteit in via Fryslân Werkt.


  Het college heeft besloten de ontvangen middelen in te zetten voor de genoemde doelen.

  Besluit

  1. Als centrumgemeente in het kader van de Arbeidsmarktregio Fryslân een bedrag van € 1.941.200 beschikbaar te stellen voor het regionale project Samen aan de slag 2023 gericht op begeleiding van kwetsbare werkzoekenden naar werk of participatie en daarbij:
  a) € 1.232.000 te verdelen over de Friese gemeenten conform bijlage 2 bij de overeenkomst; Financiële verdeling ESF Samen aan de slag 2023;
  b) € 614.200 in te zetten voor het participatiebeleid van de gemeente Leeuwarden;
  c) € 95.000 in te zetten voor de projectorganisatie vanuit het Programmabureau Fryslân Werkt.
  2. de Overeenkomst “ESF+ Samen aan de slag Arbeidsmarktregio Friesland 2023”, ieder afzonderlijk, aan te gaan met genoemde gemeenten in de tabel Financiële verdeling ESF+ 2023 en deze overeenkomst vast te stellen.
  3. De kosten onder 1. van € 1.941.200 te dekken ten laste van de op 3 april 2023 verleende ESF+ subsidie 2023.
  4. De onder 1.b en 1.c genoemde bedrag te verdelen over de jaarschijven 2023 (€ 110.200), 2024 (€ 350.000), 2025 (€ 165.000) en 2026 (€ 85.000).
  5. Als centrumgemeente in het kader van de arbeidsmarktregio Fryslân een bedrag van € 2.367.500 beschikbaar te stellen voor inzet vanuit React EU, gericht op begeleiding van kwetsbare groepen in de Friese gemeenten en de randvoorwaarden die daarvoor nodig zijn en daarbij:
  a) € 874.000 te verdelen over de Friese gemeenten;
  b) € 438.561 in te zetten voor participatiebeleid van de gemeente Leeuwarden;
  c) € 580.000 in te zetten voor het meerjarenuitvoeringsprogramma van Fryslân Werkt;
  d) € 385.000 te verdelen over Friese onderwijsinstellingen VSO/PrO;
  e) € 90.000 in te zetten voor dekking projectorganisatie vanuit het Programmabureau Fryslân Werkt.
  6. De kosten onder 5. van € 2.367.500 te dekken ten laste van de op 16 november 2022 verleende React-EU subsidie 2020
  7. De onder 5.b en 5.e genoemde bedragen toe te wijzen naar jaarschijf 2023 (€ 528.561).
  8. Het onder 5.c genoemde bedrag toe te wijzen naar jaarschijf 2024 (€ 580.000).
  9. Via een verzamelvoorstel begrotingswijzingen de gemeenteraad voor te stellen de lasten en baten van de begroting te verhogen met € 709.200 ESF+ 'Samen aan de Slag', zoals vermeld bij punt 4.
  10. Via een verzamelvoorstel begrotingswijzingen de gemeenteraad voor te stellen de lasten en baten van de begroting 2023 te verhogen met € 528.561 React-EU en de begroting 2024 te verhogen met € 580.000, zoals vermeld bij punten 7 en 8.

 17. A.4.16

  In het Uitvoeringsprogramma 'Kansen voor Kinderen 2' is gekozen voor het werken met negen plus-IKC’s . Dit zijn IKC’s in aandachtsgebieden waar onderwijsachterstanden zijn geconstateerd. In deze plus-IKC’s wordt een jeugdondersteuner ingezet. Het idee achter de inzet van de jeugdondersteuners is dat hun inzet leidt tot meer en betere samenwerking tussen onderwijs, kinderopvang, zorg en welzijn dichtbij het kind. Het draagt bij aan normaliseren, afschalen en minder dure en/of zware zorg kan worden voorkomen.


  Om de effectiviteit van jeugdondersteuners inzichtelijk te maken heeft in 2023 opnieuw een verdiepend onderzoek plaatsgevonden. Het onderzoek laat zien dat bovenstaande doelen worden gehaald.


  Het al dan niet continueren van de structurele inzet van de jeugdondersteuners moet zijn weg vinden in samenhang met de te nemen besluiten rondom de integrale uitwerking van de lokale jeugdagenda. Om deze keuze afgewogen te kunnen maken is tijd nodig. Daarom heeft het college besloten om de van de inzet van de jeugdondersteuners continueren gedurende het jaar 2024.

  Besluit

  1. De inzet van de jeugdondersteuners gedurende het jaar 2024 te continueren;
  2. De kosten zijnde € 461.667,- incidenteel te dekken uit de voorwaardelijke reserve budgetoverheveling RES063-161.

 18. A.4.17

  Het college heeft de Beleidsregels Jeugdhulp 2023 gemeente Leeuwarden vastgesteld.


  De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Een aantal (begrips)bepalingen is tekstueel aangepast om beter aan te sluiten bij de wettelijke bepalingen. Dit om te verduidelijken of om onjuistheden te corrigeren.
  • Persoonsgebonden budget (PGB) regels over de eisen aan een budgetbeheerder en de rol van de wettelijk vertegenwoordiger, die aansluiten op de wettelijke taken.

  Besluit

  De Beleidsregels Jeugdhulp 2023 gemeente Leeuwarden vast te stellen, onder voorbehoud van de vaststelling door de gemeenteraad van de Verordening tot wijziging Verordening Jeugdhulp 2022 (eerste wijziging).

 19. A.4.18

  Het pakket voor subsidieaanvragen is aan vervanging toe. Dit pakket betreft een digitaal systeem waarin het college de subsidieaanvragen in afhandelt. Het college heeft besloten een Europese aanbesteding op te starten.

  Besluit

  1. Een Europese aanbesteding uit te schrijven voor de aanschaf van een subsidiepakket;
  2. Het bijgevoegde startformulier inkoop en aanbesteding subsidiepakket vast te stellen;
  3. Geheimhouding op te leggen ten aanzien van het startformulier op grond van artikel 87 en 89 Gemeentewet juncto artikel 5.1 lid 2 sub b Wet open overheid tot het moment dat de gunning van de aanbesteding is gepubliceerd.

 20. A.4.19

  Het college heeft besloten een aanbesteding te starten voor de regelinstallatie van de trekkenwand in de Harmonie. De regelinstallatie van de trekkenwand van de Harmonie moet vervangen worden.

  Besluit

  1. Een Europese aanbesteding uit te schrijven voor de vervanging van de regelinstallatie van de trekkenwand van De Harmonie, middels een onderhandelingsprocedure zonder aankondiging conform de artt. 2.32 en 2.33 Aw ;
  2. Het bijgevoegde afwijkingenformulier vast te stellen;
  3. Geheimhouding op te leggen ten aanzien van het afwijkingenformulier op grond van artikel 87 en 89 Gemeentewet juncto artikel 5.1 lid 2 sub b Wet Open Overheid tot het moment dat de gunning van de aanbesteding is gepubliceerd.

 21. A.4.20

  De gemeente Leeuwarden wil 192 flexwoningen voor verschillende doelgroepen realiseren op het voormalige Brada-terrein in Spoordok: de Pier. Met het RVB is nu een samenwerkings- en koopovereenkomst gesloten en met het COA een bestuurlijk overeenkomst.

  Besluit

  1. Een aantal van 192 flexwoningen te verwerven van de Nederlandse Staat (Rijksvastgoedbedrijf);
  2. De samenwerking- en koopovereenkomst tijdelijke woningen met de Nederlandse Staat (Rijksvastgoedbedrijf) aan te gaan en vast te stellen;
  3. De bestuurlijke overeenkomst flexwoningen voor statushouders gemeente Leeuwarden met het COA aan te gaan en vast te stellen;
  4. De totale kosten van deze onder 1. genoemde verwerving te ramen op € 21.496.674,69 excl. btw en deze kosten voor een bedrag van € 11.435.696,-- excl. btw te dekken uit het op 12 juli 2023 door de gemeenteraad beschikbaar gestelde krediet Flexwonen op de Pier, en deze kosten voor een bedrag van € 10.060.978,18 excl. btw te dekken uit een bijdrage van het COA.
 22. A.4.21

  De gemeente Leeuwarden wil 192 flexwoningen voor verschillende doelgroepen realiseren op het voormalige Brada-terrein in Spoordok: de Pier. Met de grondeigenaar is daarom een erfpachtovereenkomst gesloten voor een periode van 10 jaar.

  Besluit

  1. Een erfpachtoverenkomst aan te gaan met grondeigenaar Baia voor het perceel met kadstraal nummer LWD00G18342 , voor de duur van 10 jaar waarbij een erfpachtcanon ter hoogte van € 400.000 per jaar is overeengekomen.
  2. De bijgaande erfpachtovereenkomst vast te stellen.
  3. De kosten voor de onder 1. En 2. genoemde overeenkomst te dekken uit het op 12 juli 2023 door de gemeenteraad beschikbaar gestelde krediet Flexwonen op de Pier.
  4. Geheimhouding op te leggen ten aanzien van de overeenkomst genoemd onder 1. en 2. op grond van artikel 87 en 89 Gemeentewet juncto artikel 5.1 lid 1 onder c en lid 2 onder f Wet open overheid voor de duur van 10 jaren, althans in ieder geval gedurende de looptijd van de overeenkomst.