Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College (publicatie)

dinsdag 9 mei 2023

16:00 - 16:30
Locatie

Nieuwe Zaal

Voorzitter
Sybrand Buma
Agenda documenten

Agendapunten

 1. A.3

 2. A.4.1

  Door de Lijst058-fractie zijn schriftelijke vragen ingediend. De fractie stelt vragen over de beantwoording van Omrin n.a.v. vragen van een inwoner over een verzamelcontainer waarvan de klep hapert. Het college heeft deze vragen beantwoord.

  Besluit

  De schriftelijke vragen van de Lijst058-fractie, ingediend op 31 maart 2023, over de beantwoording van Omrin n.a.v. vragen van een inwoner overeenkomstig bijgevoegd aanhangsel te beantwoorden.

 3. A.4.2

  Het gebouwdeel Carré van het gemeentehuis kent nog een traditionele cellenkantoor inrichting. Deze inrichting sluit niet aan bij de (nieuwe) vorm van hybride werken. Aanpassing is daarom gewenst. Samen met de gebruiker is een nieuwe inrichting ingetekend waarbij, vanuit budgettair oogpunt, eerst gestart is met de eerste verdieping. Het bouwkundige- en installatietechnische werk wordt uitgewerkt tot bestek waarna een meervoudige onderhandse aanbesteding zal plaatsvinden. De inrichting, het maatwerk- en los meubilair, kan op basis van een Definitief Ontwerp worden aanbesteed zodat er kwalitatieve input vanuit de markt kan plaatsvinden. Dit biedt veel kansen op het gebied van circulariteit. Op dit punt is de markt van inrichters verder dan de bouwwereld. Het college heeft hiervoor een Europese aanbesteding uitgeschreven.

  Besluit

  1. Een Europese aanbesteding uit te schrijven voor de inrichting van de eerste verdieping van het gebouwdeel Carré van het Gemeentehuis;
  2. Het bijgevoegde startformulier aanbesteding inrichting Carré vast te stellen;
  3. Geheimhouding op te leggen ten aanzien van het startformulier op grond van artikel 87 en 89 Gemeentewet juncto artikel 5.1 lid 2 sub b Wet open overheid tot het moment dat de gunning van de aanbesteding is gepubliceerd.

 4. A.4.3

  In 2021 is besloten de aanleg van de Emmakade ZZ voorlopig uit te stellen wegens de mogelijke impact die aanleg van de fietsstraat op de kade zou kunnen hebben. We zien inmiddels mogelijkheden om het hele wegprofiel te herinrichten waarbij zowel de fietsers een prominente plek krijgen en de bestaande bomen kunnen worden behouden zonder dat dit impact heeft op de stabiliteit van de kademuur. De fietsstraat kan worden aangelegd en het groene beeld van de Emmakade wordt verterkt. De uitvoering hiervan kan plaatsvinden binnen de reeds beschikbaar gestelde project- en onderhoudsbudgetten en zal in 2024 uitgevoerd worden.

  Besluit

  De gemeenteraad te informeren over de voortgang van het project Emmakade ZZ fietsstraat en de brief aan de raad vast te stellen.

 5. A.4.4

  Het college heeft het Programma onderwijshuisvesting 2023 vastgesteld en de beschikkingen aan de scholen vastgesteld. De ingediende aanvragen voor scholenbouw in de gemeente Leeuwarden worden op het OOGO (op overeenstemming gericht overleg) Onderwijshuisvesting besproken en vervolgens heeft het college het Programma onderwijshuisvesting 2023 vastgesteld. De schoolbesturen ontvangen de beschikkingen over de aanvragen die in het Programma onderwijshuisvesting 2023 zijn opgesomd.

  Besluit

  1. Het Programma onderwijshuisvesting 2023 vast te stellen;
  2. De beschikkingen aan Bisschop Muller Stichting, PCBO Leeuwarden e.o en Gomarus College vast te stellen.

 6. A.4.5

  Het college stelt de gemeenteraad voor de Verordening Sociaal Medische Indicatie Kinderopvang 2023 gemeente Leeuwarden vast te stellen. Sociaal Medische Indicatie (SMI) is een vangnetregeling die gemeenten de mogelijkheid geeft om gezinnen tijdelijk financieel te ondersteunen in de kosten van de kinderopvang als zij door bepaalde medische of sociale omstandigheden tijdelijk niet in aanmerking voor de kinderopvangtoeslag. Er zijn veel situaties waarin de huidige verordening van de gemeente Leeuwarden knelt waardoor in de praktijk veel wordt afgeweken van de verordening (hardheidsclausule). De gemeente kan SMI conform de huidige verordening formeel bijvoorbeeld niet inzetten wanneer dit de meest adequate en goedkoopste oplossing is binnen het sociaal domein. Ook is de huidige verordening onvoldoende flexibel om toe te kennen wat nodig is. Daarnaast loopt de verordening qua opbouw, taal en inhoud niet in lijn met andere verordeningen binnen het sociaal domein. Daarom is een herziening van de huidige verordening nodig.

  Besluit

  1. De gemeenteraad voor te stellen de Verordening Sociaal Medische Indicatie Kinderopvang 2023 gemeente Leeuwarden vast te stellen.
  2. Het raadsvoorstel vast te stellen.
 7. A.4.6

  In maart 2020 kreeg Nederland als gevolg van de coronapandemie te maken met een lockdown. Veel ondernemers moesten hierdoor hun activiteiten staken en kregen te maken met een verlies van inkomsten. Om deze ondernemers te ondersteunen kwam het kabinet in maart 2020 met een omvangrijk steunpakket, waaronder de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). De Tozo kende twee onderdelen. Een periodieke uitkering voor levensonderhoud en bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157,-. Dit bedrijfskapitaal is verstrekt in de vorm van een lening met hierbij een aflossings- en renteverplichting.


  Vanaf 1 juli 2022 moet het verstrekte bedrijfskapitaal in 6 jaar worden terugbetaald. Niet iedereen is in staat om de vastgestelde aflossingsverplichting te betalen. Als de zelfstandige de aflossing niet kan (of wil) betalen, wordt het verstrekte bedrijfskapitaal teruggevorderd. Bij deze terugvordering (en de verdere invordering) gelden dan de regels zoals ze zijn vastgelegd in deze beleidsregels Terug- en invordering bedrijfskapitaal Tozo. Het college heeft de beleidsregels Terug- en invordering bedrijfskrediet Tozo vastgesteld.

  Besluit

  De Beleidsregels Terug- en invordering bedrijfskrediet Tozo gemeente Leeuwarden vast te stellen

 8. A.4.7

  Met de voorjaarsbrief informeert het college de gemeenteraad over de voorlopige stand van de financiële positie van de gemeenten Leeuwarden. Het financiële beeld is op dit moment positief. De actualisatie van de financiële positie resulteert erin, dat in de jaarschijf 2027 sprake is van een overschot van € 107.000. De laagste stand van de Algemene Reserve is op dit moment in 2023 ruim € 16,3 mln.
  Nog niet alle ontwikkelingen zijn voldoende scherp in beeld. De voorjaarsbrief is dan ook een moment opname. Het budgettaire beeld gaat nog veranderen in de aanloop naar de vaststelling van de Programmabegroting 2024-2027 in november 2023.

  Besluit

  1. De gemeenteraad te informeren over het Financieel Perspectief en de brief aan de raad vast te stellen;
  2. De lijst met structurele mee- en tegenvallers en de lijst met incidentele mee- en tegenvallers vast te stellen.

 9. A.4.8

  Het Dagelijkse bestuur van de Veiligheidsregio Fryslân(VRF) heeft de gemeente Leeuwarden om een zienswijze gevraagd over de jaarstukken 2022, 1e begrotingswijziging 2023, begroting 2024 en om de wensen en bedenkingen te uiten over de deelname van de VRF aan de landelijke Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's. Het college stelt aan de raad voor een zienswijze op de jaarstukken 2022, en wensen en bedenkingen te verstrekken inzake de deelname aan de Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's.

  Besluit

  1. De gemeenteraad voor te stellen een zienswijze te geven op de jaarstukken 2022, en wensen en bedenkingen te verstrekken inzake de deelname aan de Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's en de brief met deze zienswijze en wensen en bedenkingen conform bijgevoegd aanhangsel aan de Veiligheidsregio Fryslân vast te stellen;
  2. Het raadsvoorstel vast te stellen.

 10. A.4.9

  Het college heeft "Regeling Innovatiefonds Circulaire- en Energietransitie" vastgesteld en met terugwerkende kracht per 1 januari 2023 in werking laten treden.


  Leeuwarden innoveert!
  Innovatiefondsregeling Circulaire- en Energietransitie
  In de gemeente Leeuwarden bruist het van innovatieve ideeën rondom de Circulaire- en Energietransitie. Dat blijkt wel uit de activiteiten op de campussen en verschillende broedplaatsen in de stad. De gemeente wil (startende) bedrijven of onderzoekers actief steunen. Het innovatiefonds van de gemeente is een instrument wat daarbij kan helpen.


  Innovatiefonds Circulaire- en Energietransitie
  Het kan zijn dat het innovatiefonds bekend in de oren klinkt. De voorgaande jaren was het fonds beschikbaar voor meer generieke innovaties. De gemeente heeft besloten het fonds specifieker in te zetten. Projecten gericht op de ontwikkeling van innovatieve producten, processen of diensten die een bijdrage leveren aan de transitie om circulair en energieneutraal te worden, komen in aanmerking voor ondersteuning. Het fonds kan een subsidie verstrekken om de innovaties verder te brengen. In de periode 2023-2024 is een budget beschikbaar van €250.000,- voor minimaal tien innovatieve projecten. De exacte voorwaarden staan op de website van gemeente Leeuwarden. De aanvraag voor de regeling begint met een persoonlijk gesprek over het project. Ondernemers kunnen hiervoor contact opnemen via 14 058 of economischezaken@leeuwarden.nl.


  Maatschappelijk effect
  Gemeente Leeuwarden is op zoek naar innovaties die een bijdrage leveren aan de uitdagingen op het gebied van energiebesparing, opwekking van duurzame energie, netcongestie-problematiek en circulaire economie. Als gemeente is het belangrijk een faciliterende rol aan te nemen bij deze vraagstukken. Naast het uitlokken van investeringen bij het MKB, zorgt het innovatiefonds Circulaire- en Energietransitie ervoor dat bedrijven werken aan oplossingen voor maatschappelijke opgaven. In de huidige tijd van hoge (grondstof)prijzen is het van belang dat het MKB blijft investeren in duurzame oplossingen. Op deze manier bouwen wij aan een toekomstbestendige gemeente.

  Besluit

  1. De "Regeling Innovatiefonds Circulaire- en Energietransitie" vast te stellen en met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2023 in werking te laten treden;
  2. Het Format Projectaanvraag regeling Innovatiefonds Circulaire- en Energietransitie en Format Projectplan regeling Innovatiefonds Circulaire- en Energietransitie vast te stellen;
  3. Het subsidieplafond 2023 vast te stellen op € 125.000;
  4. De kosten voor zowel 2023 als 2024 te ramen op € 125.000 per jaar en deze kosten ten laste te brengen van het beleidsprodukt economisch beleid.

 11. A.4.10

  De drukte op het water in de binnenstad van Leeuwarden is toegenomen. Daarom zijn nadere regels opgesteld voor de commerciële exploitanten die actief zijn op het water in de binnenstad. Deze nadere regels zijn inclusief een aanpassing van het Aanwijzingsbesluit ligplaatsen die zijn vastgesteld door het college.

  Besluit

  1. De Nadere regels inzake het gebruik van verhuurboten en (open) rondvaartschepen varende in de binnenstad van Leeuwarden vast te stellen;
  2. Het Aanwijzingsbesluit Ligplaatsen vast te stellen.
 12. A.4.11

  De jaarstukken 2022 en de concept begroting 2024 van GR SW Fryslân zijn 24 maart 2023 door het bestuur van de gemeenschappelijke regeling vastgesteld. De GR SW Fryslân is de formele werkgever van inwoners met een SW-indicatie die werkzaam zijn bij Caparis NV. Gemeenteraden worden in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van de jaarstukken 2022 en eventueel een zienswijze te geven op de begroting 2024 van de Gemeenschappelijke Regeling. Het college van Leeuwarden stelt de gemeenteraad voor om geen zienswijze in te dienen.

  Besluit

  1. Aan de gemeenteraad voor te stellen geen zienswijze in te dienen op de concept begroting 2024 van de GR SW Fryslân;
  2. Het raadsvoorstel Jaarstukken 2022 en begroting 2024 van de GR SW Fryslân vast te stellen;
  3. De jaarstukken 2022 ter kennisname te zenden naar de gemeenteraad.