Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College (publicatie)

dinsdag 21 november 2023

16:00 - 16:30
Locatie

Nieuwe Zaal

Voorzitter
Sybrand Buma
Agenda documenten

Agendapunten

 1. A.3

 2. A.4.1

  Het college van burgemeester en wethouders heeft antwoord gegeven op schriftelijke vragen van de fracties Groen Links en D’66 over Heppie (T)huis en JIM (preventie uithuisplaatsing en alternatief voor gesloten jeugdzorg).

  Besluit

  De schriftelijke vragen van de fracties Groen Links en D’66, ingediend op 4 oktober, over Heppie (T)huis en JIM te beantwoorden overeenkomstig bijgevoegd aanhangsel.

 3. A.4.2

  De fractie van Lijst 058 heeft schriftelijke vragen gesteld over de recente geweldsincidenten in Leeuwarden. Het college heeft deze vragen beantwoord.

  Besluit

  De schriftelijke vragen van de fractie van Lijst 058 over de recente geweldsincidenten in Leeuwarden, ingediend op 10 oktober 2023, te beantwoorden overeenkomstig het bijgevoegde aanhangsel.

 4. A.4.3

  De Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr) is op 1 juli 2022 gewijzigd. Naar aanleiding van deze wetswijziging moeten alle gemeenschappelijke regelingen vóór 1 juli 2014 worden aangepast. De Veiligheidsregio Fryslân (VRF) heeft aan de gemeenteraad van Leeuwarden, middels een ontwerp-wijzigingsbesluit om een zienswijze gevraagd over deze aanpassingen van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Fryslân. Het college stelt aan de raad voor om geen zienswijze te geven.

  Besluit

  1. De gemeenteraad voor te stellen geen zienswijze te geven op het ontwerp-wijzigingsbesluit gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Fryslân en dit middels een brief aan de Veiligheidsregio Fryslân te laten weten.
  2. Het raadsvoorstel vast te stellen.

 5. A.4.4

  Het college wil de raad informeren over de armoedeproblematiek en het gebruik van de minimaregelingen in de gemeente Leeuwarden.
  Het college doet dit door jaarlijks een Armoedemonitor op te stellen. Deze Armoedemonitor wordt gebruikt om de doelgroep (omvang en kenmerken) en het gebruik van de minimaregelingen te monitoren. Aanvullend hierop is de halfjaar rapportage bijzondere bijstand en minimaregelingen 2023. In deze rapportage wordt een beeld gegeven van de stand van zaken van het gebruik van de minimaregelingen in het eerste half jaar van 2023. Voor zover van toepassing wordt ook een beeld gegeven van het budget van deze minimaregelingen.

  Besluit

  1. De Armoedemonitor 2023 en de Half jaar rapportage 2023 bijzondere bijstand en minimaregelingen vast te stellen;
  2. De gemeenteraad te informeren over de de armoedeproblematiek en het gebruik van de minimaregelingen in de gemeente Leeuwarden en de brief aan de gemeenteraad vast te stellen.
 6. A.4.5

  Het college heeft besloten om € 200.000,- beschikbaar voor het Fries Landbouwmuseum. Het Fries Landbouwmuseum is bezig met de uitbreiding van haar museum: de Wereld van het Friese Paard. Deze uitbreiding van het Fries Landbouwmuseum stimuleert een duurzame cross-sectorale samenwerking tussen het landbouwmuseum, onderwijs, en bedrijfsleven. De expositie draagt bij aan een aantrekkelijke stad voor lokale en (inter)nationale bezoekers en is jaar rond te bezichtigen.

  Besluit

  1. Aan het Fries Landbouwmuseum een subsidie te verlenen van € 200.000,-- voor het inrichten van de expositie "De wereld van het Friese Paard;
  2. De subsidie te dekken uit het produkt Toerisme;
  3. De subsidiebeschikking de wereld van het Friese paard vast te stellen.

 7. A.4.6

  Het college van burgemeester en wethouders heeft de Uitvoerings- en handhavingsstrategie 2024 Omgevingswet vastgesteld. De strategie  geeft aan hoe de gemeente omgaat met haar taken voor vergunningverlening, toezicht en handhaving  op grond van de Omgevingswet.

  Besluit

  1 De Uitvoerings- en handhavingsstrategie 2024  vast te stellen;
  2 De gemeenteraad te informeren over de UItvoerings- en handhavingsstrategie 2024  en de brief aan de raad vast te stellen.

 8. A.4.7

  Onder de Omgevingswet verandert een aantal zaken op het gebied van erfgoed, waardoor de erfgoedverordening voor inwerkingtreding van de Omgevingswet aangepast moet zijn. De belangrijkste wijzigingen betreffen de verwijzingen naar wet- en regelgeving, definities zijn aangepast of aangevuld en de grondslagen zijn aangepast. Het college heeft besloten om de Erfgoedverordening ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.

  Besluit

  1. Aan de gemeenteraad voor te stellen om:
  a. de Erfgoedverordening gemeente Leeuwarden 2024 vast te stellen;
  b. de Erfgoedverordening gemeente Leeuwarden 2024 per 1 januari 2024 in werking te laten treden;
  c. de Erfgoedverordening gemeente Leeuwarden (2018) in te trekken;
  2. Het raadsvoorstel vast te stellen.

 9. A.4.8

  Vanwege het bezwaarschrift  tegen het besluit van de gemeenteraad om geen supermarkten toe te staan op de locatie Avondsterweg/ Planetenlaan, zal de gemeenteraad een besluit moeten nemen over dit bezwaarschrift. Het college heeft besloten om aan de gemeenteraad voor te stellen om het bezwaar ongegrond te verklaren en het besluit onder verbetering van de motivering dat dit besluit niet in strijd is met de Dienstenrichtlijn in stand te laten.

  Besluit

  1. Aan de gemeenteraad voor te stellen het bezwaar van Heerenstede Vastgoed b.v. en Winkelplein Hemrik Vastgoed B.V., d.d. 21 februari 2023, tegen de afwijzing van het verzoek tot herziening van het bestemmingsplan 'Leeuwarden - Industrieterrein Leeuwarden Oost en De Hemrik' (vestigen van een supermarkt), d.d. 25 januari 2023, ongegrond te verklaren en het besluit onder verbetering van de motivering dat dit besluit niet in strijd is met de dienstenrichtlijn in stand te laten;
  2. Het raadsvoorstel vast te stellen.

 10. A.4.9

  Het college heeft besloten het advies van de bezwarencommissie omtrent de knip in de Snekertrekweg en het verlagen van de snelheid aldaar van 50 naar 30 km/u niet te volgen. De bezwarencommissie is van oordeel dat het besluit niet zorgvuldig tot stand is gekomen. Het college is van mening dat de maatschappelijke urgentie voor het huisvesten van doelgroepen als Oekrainers, statushouders en andere spoedzoekers dermate groot is dat de geringe onzorgvuldigheden te rechtvaardigen zijn en heeft besloten om de ingediende bezwaren ongegrond te verklaren.

  Besluit

  1. Het bezwaarschrift inzake het verkeersbesluit van 11 mei 2023 (gepubliceerd op 17 mei 2023, VB-23-34), d.d. 6 juni 2023, ontvangen 8 juni 2023 van de heer H.J. Bisschop namens Friese-producten.nl ongegrond te verklaren;
  2. Het bezwaarschrift inzake het verkeersbesluit van 11 mei 2023 (gepubliceerd op 17 mei 2023, VB-23-34), d.d. 8 juni 2023, ontvangen 13 juni 2023 en aangevuld met nadere gronden d.d. 29 augustus 2023, ontvangen 1 september 2023, van de heer A. Bouma namens Albouw OG BV ongegrond te verklaren;
  3. Het bestreden besluit d.d. 11 mei 2023, bekendgemaakt d.d. 17 mei 2023, kenmerk VB-23-34 in stand te laten;
  4. Het advies van de adviescommissie bezwarenschriften van 23 oktober 2023 (BZW.1.23.0526.01 en 02) niet over te nemen.
  5. Het besluit op bezwaar vast te stellen.

 11. A.4.10

  Het college investeert (opnieuw) samen met het kabinet in Cultuureducatie met Kwaliteit voor de periode 2025-2028. Hiertoe geeft het college een verklaring af aan het Ministerie van OCW, die de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit in stand houdt. De regeling Cultuureducatie met Kwaliteit bestaat sinds 2012. De regeling loopt steeds vier jaar. Eerdere jaren waren 2012 – 2016 en 2017 – 2020. Gemeente Leeuwarden heeft sinds het begin gebruik gemaakt van de regeling, waarbij Kunstkade penvoerder en uitvoerder is van het projectplan. Ook in de periode 2021-2024 blijft het Fonds voor Cultuurparticipatie investeren in goed cultuuronderwijs met een subsidieregeling met een looptijd van vier jaar.

  Besluit

  1. Deel te nemen aan de rijksregeling Cultuureducatie met Kwaliteit;
  2. Verklaart daartoe de rijksbijdrage te matchen met € 0,85 per inwoner voor een totaalbedrag van € 108.004,40 en stelt de verklaring, zoals het als formulier in het Matchingsverzoek van de staatssecretaris van OCW is opgenomen, vast;
  3. De matching van de rijksbijdrage van € 0,85 per inwoner voor een totaalbedrag van € 108.004,40 te dekken ten laste van het programma Sociale basis, beleidsproduct Kunst en Cultuur, Cultuurparticipatie (EP270075).


  De burgemeester besluit wethouder H. Kuiken te machtigen om namens hem de verklaring, zoals het als formulier in het Matchingsverzoek van de staatssecretaris van OCW is opgenomen, te ondertekenen.

 12. A.4.11

  Sinds 2016 heeft de gemeente Leeuwarden POH- (praktijkondersteuner huisartsen) GGZ Jeugd ingezet in huisartspraktijken. Doel van de POH-GGZ Jeugd is in een eerder stadium laagdrempelig adequate zorg en ondersteuning te bieden aan kinderen en hun ouders om ernstige problematiek te voorkomen. Sinds 2020 is de POH-GGZ Jeugd structureel geborgd middels een Open House inkoopprocedure. Deze inkoop loopt tot en met april 2024. Om de inzet van de POH-GGZ Jeugd voort te zetten wordt een nieuwe Open House inkoopprocedure voor zes jaar gestart. Op deze wijze kan de praktijkondersteuner opnieuw bij verschillende organisaties worden ingekocht.

  Besluit

  1. Een nieuwe Open House inkoop POH-GGZ Jeugd 2024-2030 te starten.
  2. Het startformulier voor de nieuwe inkoop vast te stellen.
  3. Geheimhouding op te leggen ten aanzien van het startformulier op grond van artikel 87 en 89 Gemeentewet juncto artikel 5.1 lid 2 sub b Wet open overheid tot het moment dat de gunning van de aanbesteding is gepubliceerd.

 13. A.4.12

  In vervolg op de vastgestelde Financiële verordening Leeuwarden 2023 wordt de nota reserves en voorzieningen 2023 geactualiseerd. De nota bevat een uitwerking van het gemeentelijk beleid, aangevuld met een overzicht van de bestemmingsreserves en voorzieningen die in gebruik zijn, voorzien van specifieke regels en afspraken. Van een aantal bestemmingsreserves is het niet langer noodzakelijk deze voor het specifieke doel in stand te laten. Het doel is niet meer langer aanwezig, of er kan op een andere wijze in worden voorzien. De raad wordt voorgesteld deze reserves op te heffen.

  Besluit

  1. De gemeenteraad voor te stellen:
   a. De Nota reserves en voorzieningen gemeente Leeuwarden 2023 vast te stellen.
   b. De reserves SIOF (RES003), Economische participatie (RES053) en Sociale werkvoorziening (RES066) op te heffen, het restantsaldi ad € 2.849.000 toe te voegen aan de algemene reserve, en de begroting 2023, dienovereenkomstig te wijzigen.

  2. Het raadsvoorstel vast te stellen.

 14. A.4.13

  Vanaf 2020 tot heden is in de Vlietzone, conform het plan van aanpak Vlietzone, ingezet op verbetering van de leefbaarheid en veiligheid in dit gebied. Van deze inzet en het effect hiervan is een projectrapportage opgesteld die een beeld geeft van de voortgang van dit plan van aanpak. Het college heeft deze projectrapportage vastgesteld en biedt het aan de gemeenteraad aan.

  Besluit

  1. De Projectrapportage Vlietzone vast te stellen.
  2. De gemeenteraad te informeren over de voortgang aanpak Vlietzone aan de hand van de onder 1. genoemde Projectrapportage Vlietzone en de brief aan de gemeenteraad vast te stellen.

 15. A.4.14

  Ook voor 2023 mag de gemeente eenmalig een energietoeslag verstrekken aan huishoudens met een laag inkomen. Om het verstrekken van de energietoeslag mogelijk te maken heeft het college de Beleidsregels Eenmalige energietoeslag Leeuwarden 2023 vastgesteld.

  Besluit

  1. De Beleidsregels Eenmalige energietoeslag Leeuwarden 2023 vast te stellen.
  2. De lasten van de beleidsregels te ramen op €9.117.843,- en deze te dekken uit het programma Bestaanszekerheid en het verwachte tekort van €660.000,- ten laste te brengen van het rekeningresultaat 2023.

 16. A.4.15

  Het college heeft een bestuursovereenkomst afgesloten met het COA waarin afspraken zijn vastgelegd voor de overlooplocatie WTC van het COA. Deze afspraken zijn in lijn met de voorwaarden zoals deze zijn besproken met de gemeenteraad.

  Besluit

  1. Een bestuursovereenkomst inzake de vestiging van een overlooplocatie in WTC Leeuwarden aan te gaan met het COA.
  2. De bestuursovereenkomst vast te stellen.
 17. A.4.16

  Ter voorbereiding op de Omgevingswet moet de bestaande GR van Hûs en Hiem worden aangepast. Deze wijziging zorgt er voor dat de GR ‘Omgevingwet-proof’ is. Het college is bevoegd de GR te treffen. Voor het college dit kan doen, kan de raad een zienswijze indienen en moet de raad toestemming te verlenen aan ons college om de regeling te treffen. Wij stellen de raad voor geen zienswijze in te dienen. Als de raad geen zienswijze indient, verklaart zij, onder voorbehoud, toestemming te verlenen voor het treffen van de regeling. Het college van de gemeente van de plaats van vestiging zorgt voor publicatie. Op het moment dat alle aan de GR deelnemende gemeenten hebben ingestemd met de gewijzigde Gemeenschappelijke regeling, zal deze dan ook door de gemeente Leeuwarden worden gepubliceerd. Na de bekendmaking treedt de regeling in werking

  Besluit

  1. Aan de gemeenteraad voor te stellen:
  a. ten aanzien van de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling (GR) Hûs en Hiem geen zienswijze in te dienen;
  b. toestemming te verlenen aan het college voor het treffen van deze onder a. genoemde Gemeenschappelijk Regeling.
  2. het raadsvoorstel vast te stellen.

 18. A.4.17

  In essentie blijft de rolverdeling tussen de gemeenteraad en het college van B&W na de inwerkingtreding van de Omgevingswet onveranderd. De gemeenteraad kan op grond van artikel 2.8 Omgevingswet de bevoegdheid tot het vaststellen van delen van het omgevingsplan delegeren aan B&W. Om uitvoering te geven aan deze mogelijkheid stelt het college aan de gemeenteraad voor een delegatiebesluit te nemen waarin de reikwijdte van de bevoegdheid wordt aangegeven. Dit delegatiebesluit bepaalt dus in welke gevallen de bevoegdheid kan of moet worden uitgeoefend. De onderwerpen in het delegatiebesluit, zoals dat aan de raad wordt voorgesteld, hebben geen impact op de fysieke leefomgeving en geen zwaarwegende benadeling van inwoners/initiatiefnemers tot gevolg.

  Besluit

  1. Aan de gemeenteraad voor te stellen om:
  a. het Delegatiebesluit omgevingsplan Leeuwarden vast te stellen;
  b. het Delegatiebesluit omgevingsplan Leeuwarden in werking te laten treden per 1 januari 2024;
  2. Het raadsvoorstel vast te stellen.