Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College (publicatie)

donderdag 21 december 2023

16:00 - 16:30
Locatie

Nieuwe Zaal

Voorzitter
Sybrand Buma
Agenda documenten

Agendapunten

 1. A.3

 2. A.4.1

  SC Cambuur heeft de gemeente Leeuwarden op 8 november jongstleden gevraagd een langlopende lening aan haar te verstrekken van € 6 miljoen voor de afbouw van het nieuwe Cambuurstadion. Het college van B&W heeft deze vraag geanalyseerd en onderzocht óf en hoe zij daar gehoor aan zouden willen geven. Hiertoe zijn een aantal scenario’s onderzocht en mogelijke consequenties in beeld gebracht.


  De vraag van Cambuur is afgewogen op basis van dit onderzoek, in het licht van het feit dat de totale financieringsopgave voor de afbouw groter is dan de € 6 miljoen die aan de gemeente wordt gevraagd én in perspectief van de ontwikkelingen die in de stad van de grond zijn gekomen door de beoogde verhuizing van Cambuur. Het resultaat van de afweging is dat het college aan de gemeenteraad voorstelt om de gevraagde langlopende lening te verstrekken onder een aantal harde voorwaarden. Zo moet zeker zijn dat het stadion daadwerkelijk wordt afgebouwd én dat Cambuur een sluitende meerjarenbegroting kan realiseren.

  Besluit

  1. Aan de gemeenteraad voor te stellen om:
  a. Een krediet beschikbaar te stellen van € 6 miljoen voor het verstrekken van een lening van maximaal € 6 miljoen aan SC Cambuur BV voor de afbouw van het stadion;
  b. De lening onder a. alleen te verstrekken als naar het oordeel van het College van B&W een acceptabel pakket aan afspraken kan worden overeengekomen, waarbij in ieder geval aan alle onderstaande de voorwaarden is voldaan:

  • Cambuur overlegt een plan met maatregelen om eventuele risico’s bij latere oplevering van de stadion te mitigeren. Dit plan moet voor de gemeente voldoende zekerheid bieden dat latere oplevering geen additionele financieringsvraag vanuit Cambuur tot gevolg heeft;

  • Op dit moment is de financiering voor € 13,75 miljoen (inclusief de € 6 miljoen van de gemeente) nog onzeker. De lening wordt pas verstrekt als ook de overige financiering zeker is, hetgeen moet blijken uit getekende overeenkomsten;

  • De hoogte van de kosten van de afbouw mag niet meer bedragen dan € 21,3 miljoen. Cambuur overlegt een plan waaruit blijkt dat dit gegarandeerd wordt. Onderdeel van dit plan is in ieder geval een second opinion of de door Cambuur opgegeven kosten van € 21,3 miljoen strikt noodzakelijk zijn.

  • De financiering van de gemeente bedraagt maximaal € 6 miljoen. Als de investering lager uitvalt, wordt de lening die door de gemeente wordt verstrekt ook lager (of niet uitgekeerd uit bouwdepot en automatisch na een bepaalde tijd voor gedeeltelijke aflossing van de lening gebruikt);

  • Cambuur en de gemeente gaan met elkaar in overleg om afspraken contractueel vast te leggen en afspraken te maken over het uitbetalingsschema. Daarbij wordt een methodiek overeengekomen waarbij de lening gedeeltelijk wordt uitgekeerd als de facturen ook daadwerkelijk moeten worden betaald. De exacte afspraken worden onderdeel van een nog af te sluiten leningsovereenkomst;

  • De keuze om voor de voorziening van warmte en koude niet meer een WKO toe te passen mag niet leiden tot meerkosten in de meerjarenbegroting én er moet verzekerd worden dat er genoeg stroom beschikbaar is om het stadion conform de plannen te kunnen gebruiken.

  • De vordering kan per direct worden opgeëist als niet aan de volgende verplichtingen wordt voldaan:

   • Cambuur presenteert jaarlijks een sluitende begroting, waarbij geen transferinkomsten worden meegenomen als opbrengst;
   • de in de leningsovereenkomst gemaakte afspraken voor het gebruiken van extra inkomsten voor het aflossen van leningen.
  • De lening is lineair en wordt aangegaan voor een periode van 30 jaar tegen een rentepercentage dat wordt vastgesteld op basis van het rentepercentage dat de gemeente Leeuwarden moet betalen voor het aantrekken van de lening, vermeerderd met een opslag van 2,2%.
   c. de gemeentelijke rentelasten te dekken uit de ontvangen rente van SC Cambuur BV en het verschil tussen de te betalen rente (projectfinanciering) en de te ontvangen rente te storten in de reserve Stadion Cambuur, ter afdekking van het risico dat op de lening wordt gelopen.
   d. Een aanvullend krediet van € 2,1 mln. beschikbaar te stellen voor de inrichting van de openbare ruimte in het WTC-gebied en de hiermee gepaard gaande kapitaallasten ten bedrage van € 84.000 op te voeren in de begroting 2025.
   e. De begroting 2024 overeenkomstig te wijzigen.
   2. Het raadsvoorstel vast te stellen.
   3. Geheimhouding op te leggen op grond van artikel 87 en 89 Gemeentewet juncto artikel 5.1 lid 2 sub b Wet open overheid ten aanzien van de inhoud van het "Rapport van bevindingen boekenonderzoek Cambuur versie 18-12-2023".
   4. De informerende brief aan Cambuur vast te stellen.