Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College (publicatie)

dinsdag 10 oktober 2023

16:00 - 16:30
Locatie

Nieuwe Zaal

Voorzitter
Sybrand Buma
Agenda documenten

Agendapunten

 1. A.3

 2. A.4.1

  De fractie D66/Pvda heeft vragen gesteld inzake ‘vertrek Aegon-vestiging en Leeuwarder vestigingsklimaat’. Het college heeft deze vragen beantwoord.

  Besluit

  De beantwoording van de schriftelijke vragen gesteld door de fractie D66/Pvda, gesteld op 1 september 2023, inzake ‘vertrek Aegon-vestiging en Leeuwarder vestigingsklimaat’ te overeenkomstig bijgevoegde aanhangsel vast te stellen.

 3. A.4.2

  De fractie van D66 heeft vragen gesteld over de werkzaamheden aan het spoor in de zomer van 2024 en wat hiervan de gevolgen zijn voor de reizigers. Het college heeft deze vragen beantwoord.

  Besluit

  De beantwoording van de schriftelijke vragen van D66, gesteld op 1 september 2023, over de werkzaamheden aan het spoor in de zomer van 2024, overeenkomstig bijgevoegd aanhangsel vast te stellen.

 4. A.4.3

  De tussentijdse rapportage over het begrotingsjaar 2023 is door het college vastgesteld. In de tussentijdse rapportage staan de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting. Op basis van de nu beschikbare gegevens wordt een positief rekeningresultaat verwacht. Bij vaststelling van de jaarstukken 2023 in 2024 wordt bekend wat het werkelijke resultaat is.

  Besluit

  1. De Turap 2023 en het resultaat van de Turap vast te stellen.
  2. De gemeenteraad hierover te informeren en de brief aan de raad vast te stellen.

 5. A.5.1

  Zie persbericht.

  Besluit

  1. De raad voor te stellen:
  a. De in de begroting voorgestelde programma-indeling en paragrafen vast te stellen;
  b. De begroting 2024 en meerjarenraming t/m 2027 van de gemeente Leeuwarden vast te stellen;
  c. Tot het doen van uitgaven en het verwerven van inkomsten in overeenstemming met de overzichten van baten en lasten in de programma’s en het totaaloverzicht in hoofdstuk 3.1;
  d. De investeringskredieten voor 2024 vast te stellen, zoals opgenomen in bijlage B van de begroting 2024;
  e. De in bijlage 1 van het raadsvoorstel genoemde structurele en incidentele mee- en tegenvallers vast te stellen, en voor de jaarschijf 2023 de begroting, inclusief genoemde investeringskredieten dienovereenkomstig te wijzigen;
  f. De in bijlage 2 van het raadsvoorstel genoemde ‘1e begrotingswijziging 2024’ vast te stellen, en voor de jaarschijf 2024 de begroting dienovereenkomstig te wijzigen.
  2. Het raadsvoorstel vast te stellen.
  3. Wethouder Kuiken te mandateren om de begroting 2024 af te ronden.
  (collegebesluit 3 oktober 2023)