Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College (publicatie)

dinsdag 24 januari 2023

16:00 - 16:30
Locatie

Nieuwe Zaal

Voorzitter
Sybrand Buma
Agenda documenten

Agendapunten

 1. A.3

 2. A.5.1

  De fractie van PvdA heeft schriftelijke vragen gesteld over minimumloon van 14 euro per uur. Het college heeft de vragen beantwoord.

  Besluit

  De beantwoording van de schriftelijke vragen van de fractie van de PvdA over de 14 euro ingediend op 18 november 2022 te beantwoorden overeenkomstig het bijgevoegd aanhangsel.

 3. A.5.2

  Het college heeft besloten om de 3e kwartaalrapportage 2022 Goed Terecht In Leeuwarden 2022 ter informatie aan te bieden aan de gemeenteraad. Het algemene beeld is dat er een positief effect zichtbaar is op de hoeveelheid ingezameld restafval. Op basis van het resultaat van de eerste drie kwartalen is de prognose dat de hoeveelheid restafval in 2022 met ca. 20% daalt ten opzichte van 2021. Dit komt neer op 139 kg restafval per inwoner per jaar.

  Besluit

  De gemeenteraad te informeren over de derde kwartaalrapportage 2022 van Goed Terecht In Leeuwarden en de brief aan de raad vast te stellen.

 4. A.5.3

  De externe accountant heeft een management letter 2022 voor het college en een tussentijdse raadsrapportage 2022 voor de gemeenteraad opgesteld. Het college informeert de gemeenteraad over hoe zij uitvoering zal geven aan de bevindingen en aanbevelingen in de tussentijdse raadsrapportage.

  Besluit

  1. Uitvoering te geven aan de aanbevelingen zoals opgenomen in de door de externe accountant opgestelde management letter 2022.
  2. De gemeenteraad te informeren over de reactie van het college op de tussentijdse raadsrapportage 2022 en de brief aan de raad vast te stellen.

 5. A.5.4

  Het college heeft besloten om te participeren in de Funderingsaanpak Veenweidegebied Fryslân ten behoeve van de circa 1100 woningen in de gemeente Leeuwarden die potentieel schadegevoelig zijn. De Funderingsaanpak Veenweidegebied Fryslân is een gezamenlijke aanpak van Provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân en zeven veenweidegemeenten binnen het Veenweideprogramma 2021-2030. Met onze participatie in de Funderingsaanpak Veenweide Fryslân vergroten we de kennis over funderingsherstel en maken we het gebruik van deze opgebouwde expertise voor onze inwoners toegankelijker. De deelname van de gemeente Leeuwarden ziet op informatievoorziening en voorlichting aan huiseigenaren die potentieel schadegevoelig zijn binnen deze Funderingsaanpak.

  Besluit

  1. Deel te nemen aan de activiteiten omtrent informatievoorziening en voorlichting aan huiseigenaren van de de Funderingsaanpak Veenweidegebied Fryslân.
  2. Het aandeel van de gemeente Leeuwarden voor de kosten voor de onder 1. genoemde informatievoorziening en voorlichting te ramen op eenmalige bijdrage van € 6733,- voor 2023 en een bedrag van € 28.800,- per jaar en deze jaarlijkse bijdragen ten laste te brengen van het programma Wonen.
  3. De gemeenteraad te informeren over de deelname en de brief aan de raad vast te stellen.

 6. A.5.5

  Het college stelt de gemeenteraad voor  De Fryske Regiovisie Jeugdhulp 2023-2026 vast te stellen. De 18 Friese gemeenten zetten zich blijvend in voor goede jeugdhulp. Een scherpe visie, sterke regionale samenwerking en goed opdrachtgeverschap zijn belangrijke voorwaarden voor goede jeugdhulp. In De Fryske Regiovisie Jeugdhulp komen de ambities in de jeugdhulp voor de periode 2023 – 2026 aan bod. Hiermee willen de Friese gemeenten blijvend passende en kwalitatief hoogwaardige jeugdhulp leveren. De regiovisie wordt door elke gemeente afzonderlijk vastgesteld waarna een lokale uitwerking plaatsvindt.

  Besluit

  1. Aan de gemeenteraad voor te stellen De Fryske Regiovisie Jeugdhulp 2023 - 2026 vast te stellen.
  2. Het raadsvoorstel vast te stellen.

 7. A.5.6

  Conform het gemeentelijk aanbestedingsbeleid heeft het college besloten tot het uitschrijven van een Europese aanbesteding voor onderhoudswerkzaamheden in plan de Zuidlanden en Middelsee.

  Besluit

  1. Een Europese aanbesteding uit te schrijven voor onderhoudswerkzaamheden in plan de Zuidlanden en Middelsee;
  2. Het bijgevoegde startformulier Raamovereenkomst onderhoud Zuidlanden en Middelsee vast te stellen;
  3. Geheimhouding op te leggen ten aanzien van het startformulier op grond van artikel 55 Gemeentewet juncto artikel 5.1 lid 2 sub b Wet open overheid tot het moment dat de gunning van de aanbesteding is gepubliceerd.

 8. A.5.7

  Conform het gemeentelijk aanbestedingsbeleid heeft het college besloten tot het uitschrijven van een Europese aanbesteding voor wegbouwkundige diensten.

  Besluit

  1. Een Europese aanbesteding uit te schrijven voor wegbouwkundig onderzoek en advisering;
  2. Het bijgevoegde startformulier Inkoop en aanbesteding: wegbouwkundig onderzoek en advisering vast te stellen;
  3. Geheimhouding op te leggen ten aanzien van het startformulier op grond van artikel 55 Gemeentewet juncto artikel 5.1 lid 2 sub b Wet open overheid tot het moment dat de gunning van de aanbesteding is gepubliceerd.

 9. A.5.8

  Het college heeft besloten een Europese aanbesteding uit te schrijven voor het verwerven van een overeenkomst voor de dienst ICT Monitoring en Response. De huidige overeenkomst expireert per 30 mei 2023 en daarom is het nodig om een Europese Aanbesteding voor het verwerven van een nieuwe overeenkomst te starten. Daarnaast bestaat de noodzaak om deze dienstverlening uit breiden. De nieuwe overeenkomst wordt voor de duur van 4 jaar afgesloten en wordt vervolgens jaarlijks opzegbaar.

  Besluit

  1. Een Europese aanbesteding uit te schrijven voor het verwerven van een overeenkomst voor de levering van dienst ICT Monitoring en Response.
  2. Het startformulier ICT Monitoring en Response en de bijbehorende raming vast te stellen.
  3. Geheimhouding op te leggen ten aanzien van het bijgevoegde startformulier en de raming op grond van artikel 55 gemeentewet juncto 5.1 lid 2 sub b Wet open overheid totdat het bestek is gepubliceerd.

 10. A.5.9

  Het stedennetwerk G40 maakt gebruik van de kennis en expertise van Platform31. Platform31 is een onafhankelijke kennis- en netwerkorganisatie die de G40 ondersteunt bij (kennis)vragen, een platform biedt voor uitwisseling en betrokken organisaties bij elkaar weet te brengen. Daarvoor heeft de G40 een convenant met  Platform 31 aangegaan voor de komende 5 jaar. Het G40-Stedennetwerk heeft geen rechtspersoonlijkheid en daarom wordt uitvoering van het convenant gerealiseerd doordat ieder lid van de G40 een eigen samenwerkingsovereenkomst met Platform31 aangaat. Het college heeft besloten om de samenwerkingovereenkomst aan te gaan.

  Besluit

  1. Ter uitvoering van het convenant inzake de ondersteuning van Platform 31 aan het G40 stedennetwerk een samenwerkingsovereenkomst met Platform 31 aangaan;
  2. De samenwerkingsovereenkomst met Platform 31 vast te stellen