Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College (publicatie)

dinsdag 28 maart 2023

16:00 - 16:30
Locatie

Nieuwe Zaal

Voorzitter
Sybrand Buma
Agenda documenten

Agendapunten

 1. A.3

 2. A.5.1

  Lijst058 heeft schriftelijke vragen gesteld over de gevolgen van de uitbreiding van de Lidl aan het Willem Alexanderplein in Leeuwarden. Het college heeft deze vragen beantwoord.

  Besluit

  De schriftelijke vragen van Lijst058, gesteld op 20 februari 2023, inzake de gevolgen van de uitbreiding van de Lidl aan het Willem Alexanderplein in Leeuwarden, conform bijgevoegd aanhangsel te beantwoorden.

 3. A.5.2

  Het college heeft besloten om een Europese aanbesteding uit te schrijven voor de levering van sanitaire middelen voor alle gemeentelijke gebouwen.

  Besluit

  1. Een Europese aanbesteding uit te schrijven voor de levering van Sanitaire middelen voor alle gemeentelijke gebouwen.
  2. Bijgevoegd 'Startformulier inkoop en aanbesteding Sanitaire middelen' vast te stellen.
  3. Geheimhouding op te leggen ten aanzien van het bijgevoegde startformulier op grond van artikel 55 gemeentewet juncto 10 lid 2 sub b en g Wet openbaarheid bestuur totdat het bestek is gepubliceerd.

 4. A.5.3

  Vanaf 2013 zijn Fagot BV en de gemeente Leeuwarden in gesprek over de herontwikkeling van het Halbertsmaterrein in Grou. Eind 2022 is Fagot BV overgegaan naar een nieuwe eigenaar. Om een belangrijke eerste stap te kunnen zetten heeft het college besloten een intentieovereenkomst te sluiten met Fagot BV. In deze intentieovereenkomst maken gemeente Leeuwarden en Fagot BV onder andere afspraken over het verkennen en uitwerken van verschillende onderwerpen met betrekking tot de planontwikkeling van het Halbertsmaterrein.

  Besluit

  1. Een intentieovereenkomst met Fagot Projectontwikkeling BV. aan te gaan voor de planontwikkeling van het Halbertsmaterrein in Grou en de intentieovereenkomst vast te stellen;
  2. De raad voor te stellen om via het verzamelvoorstel begrotingswijzigingen in 2023 een budget van € 50.000 beschikbaar te stellen en dit te dekken uit de bijdrage van Fagot.
 5. A.5.4

  In de Programmabegroting 2023 van de gemeente zijn conform het coalitieakkoord voor de bestuursperiode 2022 – 2026, de volgende drie fondsen opgenomen:
  1. klimaat, energie en biodiversiteit (€ 10 miljoen);
  2. maatschappelijke vernieuwing, inclusief preventie, sport en cultuur (€ 15 miljoen);
  3. strategische ontwikkeling, inclusief innovatie, stedelijke vernieuwing en mobiliteit (€ 15 miljoen).
  Het college van B&W stelt aan de gemeenteraad voor om voor de aanwending van deze fondsen enkele afspraken vast te stellen. De grote transities (bijvoorbeeld ten aanzien van energie, landbouw, economie) zijn vertrekpunt voor de aanwending van de fondsen in de komende jaren. Investeringsvoorstellen worden door het college inhoudelijk en financieel beoordeeld. Besluitvorming over kredietaanvragen en investeringsvoorstellen worden afzonderlijk aan de raad ter besluitvorming voorgelegd.

  Besluit

  1. Aan de raad voor te stellen:
   a. De notitie ‘Kaderstelling Fondsen Programmabegroting 2023’ vast te stellen;
   b. Artikel 11 lid 10 van de Financiële Verordening gemeente Leeuwarden 2020 aan te vullen met onderstaande opsomming:
         i. sub f. de reserve fonds klimaat, energie en biodiversiteit voor zover de mutatie is bedoeld ter dekking van voorbereidingskosten voor investeringsvoorstellen uit het betreffende fonds, waarbij de investeringskosten in totaal niet meer bedrag dan 2,5% van de middelen die in de reserve zijn gestort.
         ii. sub g. de reserve fonds maatschappelijke vernieuwing voor zover de mutatie is bedoeld ter dekking van voorbereidingskosten voor investeringsvoorstellen uit het betreffende fonds, waarbij de investeringskosten in totaal niet meer bedrag dan 2,5% van de middelen die in de reserve zijn gestort.
        iii. sub h. de reserve fonds strategische ontwikkeling voor zover de mutatie is bedoeld ter dekking van voorbereidingskosten voor investeringsvoorstellen uit het betreffende fonds, waarbij de investeringskosten in totaal niet meer bedrag dan 2,5% van de middelen die in de reserve zijn gestort.
  2. Het raadsvoorstel vast te stellen.
 6. A.6.1

  De fractie van GBL heeft schriftelijke vragen gesteld over de veiligheid in de openbare ruimte. Het college heeft de vragen beantwoord.

  Besluit

  De schriftelijke vragen van GBL gesteld op 8 februari 2023 inzake veiligheid in de openbare ruimte te beantwoorden overeenkomstig bijgevoegd aanhangsel.
  (collegebesluit 21 maart 2023)