Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College (publicatie)

dinsdag 5 september 2023

16:00 - 16:30
Locatie

Nieuwe Zaal

Voorzitter
Sybrand Buma
Agenda documenten

Agendapunten

 1. A.3

 2. A.4.1

  De fractie van LIJST058 heeft vragen gesteld over het bruggenbeleid. Het college heeft de vragen beantwoord.

  Besluit

  De beantwoording van de schriftelijke vragen van LIJST058, gesteld op 2 augustus 2023, inzake het bruggenbeleid overeenkomstig bijgevoegd aanhangsel vast te stellen.

 3. A.4.2

  Gemeentebelangen heeft schriftelijke vragen ingediend over de rol van Neushoorn en de demonstratie van Extinction Rebellion, 2 juni 2023. Het college beantwoordt hierbij de vragen.

  Besluit

  De schriftelijke vragen van Gemeentebelangen Leeuwarden van 2 juni 2023 inzake Neushoorn en Extinction Rebellion te beantwoorden overeenkomstig bijgevoegd aanhangsel.

 4. A.4.3

  Veel bevoegdheden van het college en van de burgemeester zijn gemandateerd aan leidinggevenden of overige ambtenaren binnen (en soms ook buiten) de ambtelijke organisatie. Om tot een kenbare, juridisch geldige communicatie en besluitvorming door gemandateerden te komen, worden de verleende mandaten vastgelegd in een mandaatstatuut en een mandaatoverzicht. Het statuut en het overzicht worden gepubliceerd, net als bijvoorbeeld beleidsregels.


  Het mandaatstatuut en het daarbij behorende overzicht worden regelmatig geactualiseerd. Bij de actualisaties wordt met name het mandaatoverzicht aangepast. Omdat bij de laatste actualisatie d.d. 20 december 2022 niet alle punten konden worden meegenomen, wordt nu een extra aanpassing aan het mandaatoverzicht gedaan. Het mandaatstatuut wordt niet gewijzigd.

  Besluit

  Het Mandaatoverzicht 2023-2 vast te stellen.

 5. A.4.4

  In 2022 konden buurt-, wijk- en dorpshuizen en sportaccommodaties via een incidentele regeling een deel van de onroerendezaakbelasting (OZB) terugkrijgen. Buurt-, wijk- en dorpshuizen en sportaccommodaties kregen het verschil vergoed tussen het OZB-tarief voor een woning en een niet-woning.
  In het coalitieakkoord gemeente Leeuwarden 2022-2026 is opgenomen dat de gemeente buurt, wijk- en dorpshuizen en sportverenigingen zal blijven compenseren voor de hogere OZB. Met de Subsidieregeling compensatie OZB 2023 tot en met 2026 wil het college het aanvragen van de compensatie voor de genoemde periode regelen.

  Besluit

  1. De Subsidieregeling compensatie OZB 2023 tot en met 2026 vast te stellen.

 6. A.4.5

  Het college van burgemeester en wethouders van Leeuwarden heeft de subsidieplafonds voor het jaar 2024 vastgesteld. Het college stelt jaarlijks de subsidieplafonds vast voor de diverse subsidieregelingen. Subsidieplafonds bieden aanvragers inzicht in de hoogte van de bedragen die maximaal beschikbaar zijn. Daarnaast is de Subsidieregeling stimulering sport- en beweeginitiatieven 2019 ingetrokken, omdat de gemeente Leeuwarden sinds 2022 is aangesloten bij het lokaal sportakkoord. Het lokaal sportakkoord voorziet in dezelfde voorwaarden en is zelfs nog uitgebreider voor het aanvragen van een sportstimuleringssubsidie.

  Besluit

  1. De subsidieplafonds 2024 voor de volgende subsidieregelingen vast te stellen:
  · Regeling subsidie vrijwilligers speciaal jeugdwerk op € 25.000;
  · Regeling subsidie sportevenementen 2019 op € 60.000;
  · Regeling subsidie amateurkunst Leeuwarden op € 40.000;
  · Regeling subsidie talentontwikkeling cultuur op € 80.000;
  · Regeling subsidie beeldende kunst en vormgeving op € 30.000;
  · Regeling subsidie kleine producties cultuur 2023 op € 145.000;
  · Regeling subsidie facilitering vrijwilligersorganisaties financiële hulpverlening 2020 op € 30.000 ;
  · Regeling subsidie financiële educatie op € 30.000;
  · Regeling Werkvoucher 2019 e.v. op € 75.000;
  · Regeling subsidie Voorschoolse educatie gemeente Leeuwarden 2020-2022 op € 2.593.500.
  · Regeling subsidie Zadelfonds gemeente Leeuwarden 2019 op € 20.400;
  · Subsidieregeling Klimaatbewust Leeuwarden op € 150.000.
  2. De volgende subsidieregeling in te trekken: Regeling subsidie stimulering sport- en beweeginitiatieven 2019.

 7. A.4.6

  Vanwege personele wijzigingen heeft het college (plaatsvervangend) secretarissen bij de Algemene Kamer en de Sociale Zekerheidskamer van de Adviescommissie bezwaarschriften aangewezen. Daarnaast is aan een commissielid bij de Algemene Kamer en een plaatsvervangend secretaris bij de Algemene Kamer en de Sociale Zekerheidskamer eervol ontslag verleend.

  Besluit

  Het aanwijzings- en ontslagbesluit adviescommissie bezwaarschriften vast te stellen.

 8. A.4.7

  Het college van burgemeester en wethouders heeft bij besluit van 10 januari 2023, op grond van artikel 6 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (hierna: Wvg), een aantal kadastrale percelen in de gemeente Leeuwarden voorlopig aangewezen als gronden waarop de Wvg van toepassing zijn. Aanleiding voor deze aanwijzing is dat de gemeente Leeuwarden een andere bestemming voor deze kadastrale percelen voor ogen heeft. Dit heeft te maken met de ontwikkelingen rondom het Leeuwarder Spoordokgebied. Door deze aanwijzing verkrijgt de gemeente Leeuwarden het eerste recht van koop. Op 25 januari 2023 heeft bezwaarde tegen het besluit van d.d. 10 januari 2023 een bezwaarschrift ingediend.


  Op 22 maart 2023 heeft de gemeenteraad het definitieve besluit genomen om deze kadastrale percelen in de gemeente Leeuwarden op grond van de Wvg aan te wijzen. In lid 3 van artikel 6 van de Wvg is opgenomen dat wanneer bezwaar of beroep aanhangig is tegen een besluit tot voorlopige aanwijzing en dit besluit vervalt omdat een besluit van de gemeenteraad tot definitieve aanwijzing in werking is getreden, het bezwaar of beroep mede wordt geacht te zijn gericht tegen het besluit van de gemeenteraad.
  Dit betekent dat het bezwaarschrift van bezwaarde kan worden aangemerkt als een bezwaarschrift tegen het raadsbesluit van 22 maart 2023.  Naar aanleiding van het bezwaarschrift heeft op 8 mei 2023 een openbare hoorzitting plaatsgevonden.De Adviescommissie bezwaarschriften heeft de gemeenteraad geadviseerd het bezwaarschrift ongegrond te verklaren en het bestreden raadsbesluit niet te herroepen.


  Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor het advies van de Adviescommissie bezwaarschriften in acht te nemen en te besluiten, met inachtneming van de gronden in het advies van de Adviescommissie bezwaarschriften, de bezwaren ongegrond te verklaren en het bestreden raadsbesluit niet te herroepen.

  Besluit

  1. De gemeenteraad voor te stellen het advies d.d. 19 juli 2023 van de Adviescommissie bezwaarschriften (BZW.1.23.0097.01) in acht te nemen en te besluiten, met inachtneming van de gronden in het advies, de bezwaren ongegrond te verklaren en het bestreden raadsbesluit d.d. 22 maart 2023, met kenmerk 2023-049003, niet te herroepen.
  2. Het raadsvoorstel vast te stellen.