Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College (publicatie)

dinsdag 30 mei 2023

16:00 - 16:30
Locatie

Nieuwe Zaal

Voorzitter
Sybrand Buma
Agenda documenten

Agendapunten

 1. A.3

 2. A.4.1

  De VVD heeft schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van het landelijk onderzoek dat is uitgevoerd naar aanbieders van PGB zorg.

  Besluit

  De schriftelijke vragen van VVD, gesteld op 3 mei 2023 , inzake ondermijning in de PGB-zorg te beantwoorden conform bijgevoegd aanhangsel.

 3. A.4.2

  De VVD-fractie heeft vragen gesteld inzake de woningbouwversnelling Middelsee. Het college heeft deze vragen beantwoord.

  Besluit

  De beantwoording van de schriftelijke vragen van de VVD fractie, gesteld op 25 april 2023, inzake de woningbouwversnelling in Middelsee overeenkomstig bijgevoegd aanhangsel vast te stellen.

 4. A.4.3

  De gemeenteraad  heeft op 12 april 2023 de ‘Aanpak gevolgen van inflatie in Leeuwarden, deel 2’ vastgesteld. In de aanpak heeft de raad € 200.000 beschikbaar gesteld voor een noodfonds. Het college heeft nu de 'Regeling noodfonds inflatie gemeente Leeuwarden 2023' vastgesteld. Met deze regeling kan de gemeente noodsteun in de vorm van subsidie verlenen. De noodsteun is bedoeld om lokale maatschappelijke organisaties of instellingen uit de gemeente Leeuwarden, zonder winstoogmerk, te kunnen steunen als deze als gevolg van de hoge inflatie in 2022 en 2023 in hun voortbestaan worden bedreigd. Het gaat om organisaties/instellingen die in de periode 1 januari 2022 tot en met 31
  december 2023 geen financiële relatie met de gemeente Leeuwarden in de vorm van een subsidie en/of overeenkomst hebben. Dit betekent dat onder meer (sport)verenigingen en vrijwilligersorganisaties een beroep op de regeling kunnen doen.

  Besluit

  1. De 'Regeling noodfonds inflatie gemeente Leeuwarden 2023' vast te stellen.
  2. De kosten van de regeling onder 1. te bepalen op maximaal € 200.000 en deze te dekken uit het door de raad op 12 april 2023 beschikbaar gestelde budget voor het noodfonds inflatie.

 5. A.4.4

  De provincie heeft de gemeente Leeuwarden verzocht om mee te werken aan het vestigen van een busremise op bedrijventerrein Zwette VI. De gemeente heeft aangegeven aan de provincie dat als de provincie hiervoor de benodigde planologische procedures start, en er tot overeenstemming wordt gekomen over de verkoop van gemeentelijke grond, zij hier in beginsel positief in staat. Dit is in een brief aan de provincie kenbaar gemaakt, met daarin de voorwaarden die de gemeente stelt.

  Besluit

  1. Medewerking te verlenen aan het verzoek van de provincie Fryslân om een tijdelijke en definitieve busremise te realiseren op Zwette VI, nabij het Swettehûs, onder het voorbehoud van de nog te doorlopen planologische procedures en de besluitvorming in de gemeenteraad van Leeuwarden hieromtrent;
  2. De bijgevoegde brief aan de provincie vast te stellen.
 6. A.4.5

  Het college kent een subsidieregeling Kansen voor Kinderen 2023, die scholen in staat stelt subsidie te krijgen voor plannen in de realisatie en doorontwikkeling van Integrale Kinstcentra (IKC's). Veel IKC's en basisscholen hebben voor volgend schooljaar plannen gemaakt voor deze regeling. Hierdoor werd het subsidieplafond fors overvraagd. Binnen de Leeuwarden begroting op het onderdeel Onderwijsachterstandenbeleid is ruimte gevonden om het subsidieplafond te verhogen. Doordat het college het subsidieplafond eenmalig met 100.000 euro ophoogt, hoeft er niet fors in de plannen gesneden te worden, maar kunnen IKC's doen wat nodig is voor kinderen. Hiervoor wordt de regeling subsidie 'Kansen voor Kinderen' 2023 gewijzigd vastgesteld.

  Besluit

  1. Het subsidieplafond van de Regeling Subsidie 'kansen voor kinderen' 2023 met € 100.000,- te wijzigen naar € 1.640.000,- en de regeling gewijzigd vast te stellen conform bijgevoegd aanhangsel.
  2. De verhoging van het subsidieplafond te dekken uit de middelen voor Onderwijsachterstandenbeleid.

 7. A.4.6

  Er is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor de bouw van een woning op een perceel aan Achter de Hoven in Leeuwarden. Het gaat om een perceel tussen Achter de Hoven 204 en 206. Deze aanvraag is in strijd met het bestemmingsplan. Er kan medewerking worden verleend door het vaststellen van een nieuw bestemmingsplan. Op 30 november 2022 heeft de gemeenteraad de coördinatieregeling voor dit plan van toepassing verklaard, zodat de procedures voor het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning gelijktijdig doorlopen kunnen worden. In het ontwerpbestemmingsplan is onderbouwd dat de bouw van de woning in overeenstemming is met het gemeentelijke beleid en dat de woning goed in het straatbeeld past. Het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp-omgevingsvergunning hebben 6 weken voor zienswijzen ter visie gelegen. Binnen de ter visie termijn zijn geen zienswijzen ingediend. Het college heeft besloten het bestemmingsplan ter vaststelling aan te bieden aan de de raad.

  Besluit

  1. Aan de gemeenteraad voor te stellen om:
  a. het bestemmingsplan 'Leeuwarden - bouw woning Achter de Hoven' vast te stellen onder toekenning van het nummer NL.IMRO.0080.05003BP01-VG01
  b. geen exploitatieplan vast te stellen;
  2. Het raadsvoorstel vast te stellen.

 8. A.4.7

  Bij de gemeente Leeuwarden is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het bouwen van een botenhuis en het realiseren van een insteekhaven bij de woonboerderij op het adres Greft 4 te Warten. Dit verzoek is in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan “Buitengebied 2008”. Aan dit verzoek kan medewerking worden verleend door af te wijken van het bestemmingsplan. Daarvoor is een verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad vereist. 
  De gemeenteraad heeft op 22 maart 2023 besloten de ontwerp verklaring van geen bedenkingen voor ter visielegging vast te stellen. De aanvraag met de ontwerp vvgb en de ontwerp-omgevingsvergunning hebben in het kader van de planologische procedure voor een periode van zes weken ter visie gelegen. Binnen deze termijn zijn geen zienswijzen ingediend. Het college heeft besloten om aan de gemeenteraad voor te stellen om een verklaring van geen bedenkingen af te geven, zodat daarna de omgevingsvergunning kan worden verleend.

  Besluit

  1. De gemeenteraad voor te stellen om een verklaring van geen bedenkingen af te geven conform artikel 6.5, lid 1 Bor voor het bouwen van een botenhuis en het realiseren van een insteekhaven bij de woonboerderij op het adres Greft 4 te Warten;
  2. Het raadsvoorstel vast te stellen.

 9. A.4.8

  Op 9 november 2022 is door de gemeenteraad de motie schoolontbijt aangenomen. In deze motie roept de gemeenteraad het college op om een inventarisatie te doen naar de effecten van het gratis schoolontbijt op de Leeuwarder scholen die daarvoor in aanmerking kwamen en de gemeenteraad daarover te informeren . Het college informeert de gemeenteraad via bijgaande brief over de afhandeling van deze motie en beschrijft de waargenomen effecten van het gratis schoolontbijt.

  Besluit

  De gemeenteraad te informeren over een inventarisatie naar de effecten van het gratis schoolontbijt op de Leeuwarder scholen en de informerende brief aan de gemeenteraad vast te stellen.

 10. A.4.9

  De gemeente Leeuwarden is conform Wet kinderopvang verantwoordelijk voor het toezicht op en de handhaving van de kwaliteit en veiligheid van kinderopvangvoorzieningen. Het college stelt jaarlijks het jaarverslag over de verantwoording van de handhaving vast. 

  Er waren in 2022 geen bijzonderheden. Alle wettelijke taken zijn uitgevoerd. Ook zijn geconstateerde tekortkomingen tijdig hersteld door kinderopvangvoorzieningen waardoor er bijvoorbeeld geen boetes op hoefden te worden gelegd.

  Besluit

  1. De jaarverantwoording kinderopvang 2022, gemeente Leeuwarden, vast te stellen.
  2. De raad te informeren over de jaarverantwoording kinderopvang 2022 en bijgaande brief aan de raad vast te stellen.

 11. A.4.10

  Op 21 december 2022 heeft de raad met het vaststellen van het Programma Water en Riolering 2023-2027 besloten om de rioolheffing om te vormen naar een bredere riool- en waterzorgheffing. Hiermee komt er een nieuwe basis voor de bekostiging van de rioolvervanging en de klimaatopgave. Bij amendement is besloten om de raad verschillende scenario’s voor te leggen. Het college legt middels deze informerende brief de scenario's voor en deelt welk scenario door het college als voorkeursscenario geldt.

  Besluit

  De raad informeren over het voorkeursscenario voor de op te stellen riool-en waterzorgverordening en de brief aan de raad vaststellen.

 12. A.4.11

  er komt een afzonderlijk persbericht

  Besluit

  1. Het voornemen te hebben om met het COA een bestuursovereenkomst af te sluiten voor tijdelijke noodopvang van asielzoekers in het pand Campanile te Goutum;
  2. De gemeenteraad hierover te informeren en de brief aan de raad vast te stellen.