Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College (publicatie)

dinsdag 17 januari 2023

16:00 - 16:30
Locatie

Nieuwe Zaal

Voorzitter
Sybrand Buma
Agenda documenten

Agendapunten

 1. A.3

 2. A.5.01

  De fractie van de VVD heeft vragen aan het college gesteld over het datalek TOZO. Het college heeft deze vragen beantwoord.

  Besluit

  De schriftelijke vragen van de fractie van de VVD van 8 december 2022, over het datalek TOZO, te beantwoorden overeenkomstig bijgevoegd aanhangsel.

 3. A.5.02

  De CU heeft op 29 november schriftelijke vragen gesteld over de toename van dakloosheid in Leeuwarden. Het college heeft de vragen beantwoord.

  Besluit

  De schriftelijke vragen van de CU over dakloosheid gesteld op 29 november 2022, te beantwoorden overeenkomstig bijgevoegd aanhangsel.

 4. A.5.03

  Het college heeft besloten de raad te informeren over de afhandeling van de motie Julianalaan van 14 december 2020. Het college heeft laten onderzoeken in hoeverre het mogelijk is om de verkeersbewegingen op de Julianalaan te beperken zonder de functie van de weg aan te passen. Het doel is om overlast veroorzakende aspecten aan te pakken, namelijk de pieken als gevolg van evenementenverkeer en ervaren overlast als gevolg van vrachtverkeer. In 2021 en 2022 vond een aantal overleggen plaats met bewoners en wijkpanels waar diverse maatregelen zijn besproken. Ook is er verschillende keren gesproken met Friesland Campina. In de brief wordt een aantal maatregelen beschreven die in 2023 zullen worden uitgevoerd. Daarmee is de motie afgehandeld.

  Besluit

  De gemeenteraad te informeren over de afhandeling van de motie Julianalaan van 14-12-2020 en de brief aan de raad vast te stellen.

 5. A.5.04

  De gemeente heeft als taak om toezicht en handhaving uit te voeren op het gebied van de Wabo domeinen, Bodem, Fysieke openbare ruimte, Bijzondere wetten en Veiligheid. Toezicht en handhaving leveren een bijdrage aan het woon-, werk- en leefplezier en een veilige omgeving. Het college heeft het Handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP) 2023 vastgesteld. Hierin wordt aangegeven op welke onderwerpen het toezicht en de handhaving zich richten, welke handhavingsdoelen worden beoogd, welke aanpak daarbij is gekozen en welke inspanning er wordt geleverd. De aandacht richt zich op die plaatsen waar een grote kans is op overtredingen (niet naleving) waardoor sterk ongewenste of gevaarlijke situaties kunnen ontstaan.

  Besluit

  1. Het Handhavingsjaarprogramma (HUP) 2023 Fysieke Leefomgeving en Veiligheid vast te stellen.
  2. De gemeenteraad te informeren over het Handhavingsjaarprogramma (HUP) 2023 Fysieke Leefomgeving en Veiligheid en de bijgevoegde brief aan de raad vast te stellen.

 6. A.5.05

  In Nederland hebben zich 30 regio’s gevormd die in 2021 in een Regionale Energie Strategie (RES) aangaven hoeveel grootschalig duurzame Elektriciteit zij in 2030 willen opwekken. Fryslân vormt één RES-regio. Alle 18 gemeenten, de provincie Fryslân en het Wetterskip Fryslân hebben in de Friese RES 1.0 aangegeven dat er tenminste 3,0 Terawattuur (TWh) duurzame elektriciteit op land geproduceerd kan worden. Er is draagvlak voor verbreding van de regionale samenwerking naar de warmtetransitie, de energie-infrastructuur en Mienskipsenergie in onderlinge samenhang. Het college heeft in dit verband besloten om deel te gaan nemen aan de Friese Energietafel (FET).

  Besluit

  1. Deel te nemen aan de Friese Energie Tafel en daartoe de "samenwerkingsovereenkomst Friese Energietafel 2023-2030" aan te gaan;
  2. De "samenwerkingsovereenkomst Friese Energietafel 2023-2030' vast te stellen;
  3. De jaarlijkse bijdrage voor Leeuwarden van € 79.679,- ten laste te brengen van het product 'Leeuwarder Energie Agenda';
  4. De gemeenteraad te informeren en de brief aan de raad vast te stellen;
  5. De FET organisatie te informeren en de brief aan FET vast te stellen.

  De burgemeester besluit:
  Wethouder Stellingwerf te machtigen om de samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen.

 7. A.5.06

  Het bestemmingsplan “Leeuwarden – Buurtschap Barrahûs onderdeel van Middelsee” heeft ter visie gelegen. Er zijn twee zienswijzen ingediend, nl van ProRail en van een bewoner. De zienswijze van ProRail leidt tot een aanpassing van het bestemmingsplan. De gemeenteraad wordt voorgesteld het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.

  Besluit

  1. Aan de gemeenteraad voor te stellen om:
   a. De reactie- en antwoordnota zienswijzen inzake “Leeuwarden – Buurtschap Barrahûs onderdeel van Middelsee” vast te stellen;
   b. De nota ambtelijke aanpassingen inzake “Leeuwarden – Buurtschap Barrahûs onderdeel van Middelsee” vast te stellen;
   c. Het bestemmingsplan “Leeuwarden – Buurtschap Barrahûs onderdeel van Middelsee” gewijzigd vast te stellen onder toekenning van het nummer NL.IMRO.0080.06028BP00 -VG01;
   d. Geen exploitatieplan vast te stellen;
   e. Op dit besluit de Crisis- en herstelwet van toepassing te verklaren;
  2. Het raadsvoorstel over het bestemmingsplan “Leeuwarden – Buurtschap Barrahûs onderdeel van Middelsee” vast te stellen.
 8. A.5.07

  In de afgelopen jaren zijn de procedures voor het organiseren van verkiezingen steeds verder aangescherpt door het ministerie
  van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties(BZK) en de Kiesraad. Dat heeft effect op de leden van een stembureau én op de kosten voor het organiseren van verkiezingen. Door de nieuwe procedure voor het vaststellen van verkiezingsuitslagen wordt
  de verantwoordelijkheid voor het correct tellen van de stemmen en het invullen van het proces verbaal voor alle leden van het stembureau groter. Daarom wordt de raad voorgesteld om de huidige presentiegelden voor de leden van het stembureau te verhogen.

  Besluit

  1. De gemeenteraad voor te stellen:
   - De gewijzigde verordening presentiegelden verkiezingen vast te stellen;
   - De verhoging van de presentiegelden te ramen op € 25.000 per jaar en deze ten laste te brengen van de egalisatiereserve verkiezingen en de begroting 2023 dienovereenkomstig te wijzigen
  2. Het raadsvoorstel vast te stellen;
 9. A.5.08

  Het bestemmingsplan voor Middelsee fase 2 heeft met bijbehorende stukken (beeldkwaliteitsdocumenten) ter inzage gelegen. Er zijn vijf zienswijzen ingediend, onder andere door Provincie Fryslân, ProRail en gebruikers van het gebied. Het college heeft besloten om op grond van de ontvangen zienswijzen enkele aanpassingen en aanvullingen in het bestemmingsplan door te voeren. Het college stelt de gemeenteraad voor om in te stemmen met de aanpassingen en het bestemmingsplan (met bijbehorende documenten) vast te stellen.

  Besluit

  1. Aan de gemeenteraad voor te stellen om:
  a. De reactie- en antwoordnota zienswijzen inzake Het bestemmingsplan “Leeuwarden – Middelsee fase 2” vast te stellen;
  b. De nota ambtelijke aanpassingen inzake het bestemmingsplan “Leeuwarden – Middelsee fase 2”  vast te stellen;
  c. Het bestemmingsplan “Leeuwarden – Middelsee fase 2” gewijzigd vast te stellen onder toekenning van het nummer NL.IMRO.0080.06029BP00-VG01;
  d. Het stedenbouwkundig basisplan “Middelsee” ongewijzigd vast te stellen;
  e. Het Beeldkwaliteitsplan en Welstandscriteria “Wetterstêd II (Súd)” vast te stellen en deze onderdeel te laten uitmaken van de welstandsnota;
  f.  Het Beeldkwaliteitsplan en Welstandscriteria “De Fellingen” vast te stellen en deze onderdeel te laten uitmaken van de welstandsnota;
  g. De beeldkwaliteitsplannen en de welstandsrichtlijnen in werking te laten treden een dag na bekendmaking hiervan;
  h. Geen exploitatieplan vast te stellen;
  i. Op dit besluit de Crisis- en herstelwet van toepassing te verklaren;
  2. Het raadsvoorstel over het bestemmingsplan “Leeuwarden – Middelsee fase 2”, het stedenbouwkundig basisplan Middelsee en de beeldkwaliteitsplannen en welstandscriteria voor Wetterstêd II (Súd) en de Fellingen vast te stellen.

 10. A.5.09

  Het college heeft besloten de stichting Cultureel Centrum De Harmonie in 2023 een subsidie te verlenen van € 3.703.100,-
  Na twee jaar Covid-19 staat de Harmonie voor een nieuwe financiële uitdaging, de sterk stijgende inflatie- en energielasten. Ook heeft Covid-19 een na-ijl effect, het publiek komt niet vanzelf weer terug naar voorstellingen. Dit alles zal zeker invloed gaan krijgen op de programmering, activiteiten en bedrijfsvoering van de Harmonie. De subsidie wordt ook in 2023 verleend voor een flexibele, brede culturele programmering en presentatie, passend bij het profiel van een stadsschouwburg, en voor de ondersteuning van het algemene bestaansrecht en de instandhouding van de Harmonie. Dit is voor de gemeente Leeuwarden van belang om de culturele basisinfrastructuur in Leeuwarden te behouden én een aantrekkelijk cultureel programma in Leeuwarden te kunnen blijven realiseren.

  Besluit

  1. Aan de Stichting Cultureel Centrum De Harmonie voor 2023 een subsidie te verlenen van € 3.703.100,-;
  2. De subsidie te dekken uit het programma Sociale Basis;
  3. De subsidiebeschikking 2023 aan Stichting Cultureel Centrum De Harmonie vast te stellen.

 11. A.5.10

  Als er sprake is van schulden heeft een gemeente soms een dubbelrol: aan de ene kant die van schuldhulpverlener en aan de andere kant die van schuldeiser. Het college heeft besloten dat de gemeente per 1 maart 2023 als schuldeiser aansluit bij het convenant lokale overheid voor de minnelijke schuldhulpverlening. Op basis van de afspraken in het convenant werkt de hele gemeente samen aan schuldenrust en het sneller regelen van schulden voor de hulpvrager. Op deze manier neemt de gemeente ook als schuldeiser haar maatschappelijke verantwoordelijkheid.

  Besluit

  1. Met de NVVK, vereniging van schuldhulpverlening en sociaal bankieren, het Convenant lokale overheid inzake Minnelijke schuldhulpverlening af te sluiten;
  2. Het convenant en het addendum op het Convenant lokale overheid inzake minnelijke schuldhulpverlening vast te stellen.

 12. A.5.11

  In 2018 is het bestuursconvenant 'vestigen in Friesland' opgesteld door de samenwerkende F4 gemeenten Leeuwarden, Smallingerland, Heerenveen, Súdwest-Fryslân en de Provincie Fryslân. Kortweg F4. De NOM en Port of Harlingen zijn inmiddels ook toegetreden als convenantsleden. Door middel van gezamenlijke profilering van het vestigingsklimaat, de ontwikkeling van vestigingsfactoren en de begeleiding met kennis en kunde wordt in de samenwerking ingezet op:

  1. het aantrekken van ondernemingen die nog niet in Fryslân zijn gevestigd;
  2. het behoud van ondernemingen die in Fryslân zijn gevestigd;
  3. Het ondersteunen van uitbreidingvraagstukken van in Fryslân gevestigde ondernemingen.

  Het college heeft besloten om het bestuursconvenant Vestigen in Friesland te verlengen tot 2028.

  Besluit

  1. Het bestuursconvenant "Vestigen in Friesland 2023-2028" aan te gaan;
  2. De jaarlijkse kosten voor de gemeente Leeuwarden te ramen op € 10.000 per jaar en deze ten laste te brengen in de begroting op het product economisch beleid.

 13. A.5.12

  Het college van B&W heeft besloten om voor de uitvoering van het Europese project Active Cities als trekker op te treden van een internationaal consortium van 11 partners. Het project richt zich op het stimuleren van actieve vormen van mobiliteit (lopen, fietsen) in Europese steden. De gemeente Leeuwarden wil dit project inzetten om actieve mobiliteit te stimuleren in het nieuwe Spoordok, waar het STOMP-principe (Stappen, Trappen, Openbaar Vervoer, Mobility as a service, Privé-auto) leidend moet worden. De Europese subsidie bedraagt € 3 mln. Als trekker van het consortium sluit het college een subsidieovereenkomst.

  Besluit

  1. Het Europese project Active Cities uit te voeren en hiervoor als trekker op te treden voor de verdeling van de ontvangen Europese subsidie en voor de verantwoording van de besteding van de ontvangen subsidiegelden .
  2. Voor de Europese subsidie van € 3.082.866 een subsidieovereenkomst aan te gaan met het Interreg NSR secretariaat en de subsidieovereenkomst vast te stellen;
  3. Voor de verdeling van de Europese subsidie over de 11 Europese partners een partnerovereenkomst aan te gaan ter regeling van de financiële verantwoordelijkheden van de partners en de partnerovereenkomst vast te stellen.
  4. De bijdrage van Leeuwarden aan het project te bepalen op een bedrag van € 923.958 en dit bedrag te dekken ten laste van de begroting.  De burgemeester besluit:
  De directeur Ruimtelijke Ontwikkeling en Economisch Beleid te machtigen om de subsidieovereenkomst ‘Active Cities’ en de partnerovereenkomst ‘Active Cities’ namens de gemeente Leeuwarden te ondertekenen.

 14. A.5.13

  Om een versnelling op de woningmarkt teweeg te kunnen brengen worden voor het project De Fellingen drie tenders op de markt gebracht. De woningen en direct omliggende openbare ruimte worden in drie tenders van ca. 215-220 woningen bij één ontwikkelaar/consortium ondergebracht. Het college heeft besloten om hiervoor een Europese niet-openbare aanbesteding uit te schrijven.

  Besluit

  1. Een Europese aanbesteding uit te schrijven voor de eerste fase van De Fellingen (de realisering van 220 woningen en openbare ruimte);
  2. Het bijgevoegde startformulier Inkoop en Aanbesteding Woningontwikkeling De Fellingen Leeuwarden vast te stellen;
  3. Geheimhouding op te leggen ten aanzien van het startformulier op grond van artikel 55 Gemeentewet juncto 5.1 lid 2 sub b Wet open overheid tot het moment dat de gunning van de aanbesteding is gepubliceerd.

 15. A.5.14

  Het college geeft een reactie op een vordering van het WTC. Het WTC heeft de gemeente gevorderd om gronden die in januari 2019 zijn geleverd terug te leveren. Voor een deel zal de gemeente grond onder protest leveren en dit later weer terug vorderen. Een ander deel kan vanwege de bouw van supermarkten niet meer terug worden geleverd. De gemeente wijst deze claim af en verwijst het WTC hiervoor naar DPPO.

  Besluit

  1. ‘Onder protest’ medewerking verlenen aan de (terug)levering op uiterlijk 8 februari 2023 aan WTC Facility B.V. van (alleen) de percelen D10758 (9.098 m2) en D10759 (7.219 m2).
  2. De vordering van WTC Facility B.V. tot betaling van de boete met betrekking tot de supermarktgronden (D10797 (352 m2) en D10798 (2.994 m2) te betwisten en niet vrijwillig te betalen.
  3. De brief aan WTC Facility B.V. vast te stellen.
  4. De gemeenteraad te informeren en de brief aan de raad vast te stellen.
  5. Geheimhouding op te leggen ten aanzien van de bijlagen 1, 1A en 2 op grond van artikel 55 Gemeentewet juncto artikel 5 lid 2 sub b en i Wet open overheid;
  6. Één of indien nodig meerdere rechtsgedingen te starten om de onder besluitpunt 1 genoemde gronden terug te vorderen met als doel dat de gemeente als rechthebbende weer kan beschikken over de aan WTC terug te leveren gronden en/of haar schade en/of kosten in verband met de teruglevering vergoed krijgt en het procesbesluit hieromtrent conform bijgevoegd aanhangsel vast te stellen.

  De burgemeester besluit Stijl Advocaten te machtigen de onder besluitpunt 6 van het college genoemde procedure(s) met inbegrip van alle beschikbare rechtsmiddelen en rechtsmogelijkheden te voeren.

 16. A.6.1

  Het Spoordok, gelegen tussen het spoor, de Harlingervaart, het Stephensonviaduct/de Heliconweg en de Oude Veemarkt in Leeuwarden, is thans in gebruik voor bedrijfsdoeleinden. De gemeente heeft voor deze locatie een andere bestemming voor ogen. Om de gemeentelijke regie- en sturingsrol bij deze ruimtelijke ontwikkeling te versterken, haar onderhandelingspositie bij de grondverwerving te verbeteren en om te voorkomen dat er grondspeculatie kan plaatsvinden, heeft het college besloten de gronden in Spoordok voorlopig aan te wijzen als gronden waarop de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing is. Dat betekent dat een eigenaar of beperkt gerechtigde van een onroerende zaak in Spoordok niet tot vervreemding mag overgaan, zonder dat (het recht op) de desbetreffende onroerende zaak eerst aan de gemeente ter verwerving is aangeboden. Tevens heeft het college besloten om een ontwerp-raadsbesluit ter inzage te leggen waarbij de aanwijzing van de gronden definitief wordt geregeld. Op grond van het ontwerp-raadsbesluit kunnen betrokkenen desgewenst zienswijzen indienen.

  Besluit

  1. De gronden gelegen tussen het spoor, de Harlingervaart, het Stephensonviaduct/de Heliconweg en de Oude Veemarkt in Leeuwarden (‘Spoordok’), zoals vermeld op de bij dit besluit behorende en daarvan onderdeel uitmakende en als zodanig gewaarmerkte kadastrale overzichtskaart en perceellijst, met daarop vermeld de kadastrale aanduiding van de aan te wijzen gronden, de grootte daarvan, alsmede de namen van de eigenaren en de beperkt gerechtigden, één en ander volgens de openbare registers van het Kadaster naar de stand van 9 januari 2023 op basis van artikel 6 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) (voorlopig) aan te wijzen voor de duur van maximaal drie maanden als gronden waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 van de Wvg van toepassing zijn. De hiervoor bedoelde gronden zijn niet eerder aangewezen op grond van de Wvg en zijn (conform de vigerende bestemming bedrijventerrein en kantoor met aanduidingen voor specifieke vormen van detailhandel) thans in gebruik als gemengd gebied met bedrijven, (perifere) detailhandel en kantoren. De (niet-agrarische) toegedachte bestemming is voornamelijk wonen (met daarbij behorende functies waaronder infrastructuur, groen en water), kleinschalige bedrijvigheid/kantoren en voorzieningen (waaronder cultuur, horeca, maatschappelijk en onderwijs ) en wijkt derhalve af van het huidige gebruik.
  2. De kadastrale overzichtskaart en perceellijst met kenmerk 2022-272542 vast te stellen.
  3. Artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) buiten toepassing te laten en de betrokken belanghebbenden niet in de gelegenheid te stellen om voorafgaand aan dit besluit zienswijzen naar voren te brengen, gezien de vertrouwelijke aard en de vereiste spoed van het onder 1 genoemde besluit.
  4. De gemeenteraad te informeren en de brief aan de raad vast te stellen.
  5. Een ontwerp raadsvoorstel en -besluit inzake een definitieve aanwijzing van de gronden gelegen tussen het spoor, de Harlingervaart, het Stephensonviaduct/de Heliconweg en de Oude Veemarkt in Leeuwarden (‘Spoordok’), zoals vermeld op de bij dit besluit behorende en daarvan onderdeel uitmakende en als zodanig gewaarmerkte kadastrale overzichtskaart en perceellijst, met daarop vermeld de kadastrale aanduiding van de aan te wijzen gronden, de grootte daarvan, alsmede de namen van de eigenaren en de beperkt gerechtigden, één en ander volgens de openbare registers van het Kadaster naar de stand van 9 januari 2023 op basis van artikel 2 juncto 5 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) vanaf 14 januari 2022 ter inzage te leggen.

  (Collegebesluit 10 januari 2023)