Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College (publicatie)

dinsdag 7 november 2023

16:00 - 16:30
Locatie

Nieuwe Zaal

Voorzitter
Sybrand Buma
Agenda documenten

Agendapunten

 1. A.3

 2. A.4.1

  De fractie van de FNP heeft schriftelijke vragen gesteld over de nieuwe verkeerssituatie in Koarnjum en het ongeval op de Skeltedyk. Het college heeft deze vragen beantwoord.

  Besluit

  De beantwoording van de schriftelijke vragen van de fractie van de FNP, ingediend op 22 september 2023, inzake de nieuwe verkeerssituatie in Koarnjum en het ongeval op de Skeltedyk conform het bijgevoegde aanhangsel vast te stellen.

 3. A.4.2

  Het openbare schoolbestuur Proloog vraagt de gemeenteraad om twee leden van de Raad van Toezicht te benoemen. Het college legt een voorstel hiertoe aan de raad ter vaststelling voor.

  Besluit

  1. De gemeenteraad voor te stellen de heer L. Benthum en de heer C. van Zuidam per 1 augustus 2023 te benoemen als lid van de Raad van Toezicht van het schoolbestuur Proloog.
  2. Het raadsvoorstel vast te stellen.

 4. A.4.3

  Het door het college vastgestelde beleidsplan beschrijft hoe gemeente Leeuwarden data-ethiek gaat inzetten. De gemeente laat zich daarbij leiden door 8 publieke waarden: rechtvaardigheid, menselijkheid, autonomie, privacy, veiligheid, controle op techniek, duurzaamheid en mienskip. Zo zorgen we voor een goed en tegelijk verantwoord gebruik van data en technologie.
  Ook is de opzet van een data-ethische commissie vanuit DataFryslân toegevoegd. Naar verwachting kan deze data-ethische commissie nog voor het einde van dit jaar van start gaan.

  Besluit

  1. Het beleidsplan invoering verantwoorde data-ethiek vast te stellen;
  2. De gemeenteraad te informeren over het in besluitpunt 1 genoemde beleidsplan en de informerende brief aan de raad vast te stellen.

 5. A.4.4

  Steen Invest uit Leeuwarden is voornemens een appartementengebouw te realiseren aan de Beukenstraat in Leeuwarden. De appartementen zijn in strijd met het ter plekke geldende bestemmingsplan ‘Tussen Ee en Vliet’. De gemeente kan medewerking verlenen aan dit initiatief door het vaststellen van een nieuw bestemmingsplan. Het ontwerpbestemmingsplan heeft voor een periode van 6 weken voor zienswijzen ter visie gelegen.


  Binnen de tervisietermijn is een zienswijze ingediend door de werkgroep Beukenstraat. Deze zienswijze is door circa 50 bewoners ondertekend. Uit de zienswijze blijkt dat de omwonenden zorgen hebben over de aantasting van hun woon- en leefklimaat als gevolg van de bouw de appartementen. In de reactienota is uiteengezet dat er geen sprake zal zijn van een onaanvaardbare aantasting van hun woon- en leefklimaat. Deze zienswijze is geen aanleiding om goedkeuring aan het bestemmingsplan te onthouden.


  Het college heeft besloten om het bestemmingsplan ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.

  Besluit

  1. Aan de gemeenteraad voor te stellen om:
  a. de reactie- en antwoordnota zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan "Leeuwarden - appartementenbouw Beukenstraat 1' vast te stellen;
  b. het bestemmingsplan 'Leeuwarden - appartementenbouw Beukenstraat 1' vast te stellen onder toekenning van het nummer NL.IMRO.0080.04019BP00-VG01
  c. geen exploitatieplan vast te stellen;
  2. Het raadsvoorstel vast te stellen.

 6. A.4.5

  De Landelijke Handhavingsstrategie Omgevingsrecht (LHSO) is de opvolger van de Landelijke Handhavingsstrategie (LHS).  Aanleiding is de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Het Omgevingsbesluit stelt eisen aan de kwaliteit van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) Ook zijn alle organisaties die betrokken zijn bij de handhaving verplicht een uitvoerings- en handhavingsstrategie vast te stellen. Voor het handhavingsdeel zijn in Fryslân afspraken gemaakt om de LHSO te gebruiken. Toepassing van de LHSO leidt tot afgestemd en effectief bestuursrechtelijk en/of strafrechtelijk optreden. Het college heeft de LHSO vastgesteld.

  Besluit

  De Landelijke Handhavingsstrategie Omgevingsrecht (LHSO) vast te stellen ten behoeve van de uitvoering van toezicht en handhaving onder de Omgevingswet.

 7. A.4.6

  Het college heeft een dienstverleningsovereenkomst met de BV Sport afgesloten voor het jaar 2023 voor de exploitatie van de sportaccommodaties in de gemeente Leeuwarden. Daarbij wordt wederom vastgesteld dat de bv Sport wordt belast met Diensten van algemeen Economisch Belang (DAEB) inhoudende huren en verhuren van de gemeentelijke sportaccommodaties, het beheren, exploiteren en onderhouden van de gemeentelijke (sport)accommodaties en de uitvoering van een Programma Sport- en beweegactiviteiten.

  Besluit

  1. De Dienstverleningsovereenkomst Gemeente Leeuwarden – B.V. Sport voor het jaar 2023 aan te gaan en vast te stellen.
  2. De kosten voor de uitvoering van de Dienstverleningsovereenkomst door de BV Sport voor het jaar 2023 vast te stellen op € 11.771.565,- excl. BTW en deze te dekken uit het programma Economie en Toerisme beleidsproduct Vastgoed.

 8. A.4.7

  Het college stelt de raad voor om een krediet van € 11,365 miljoen beschikbaar te stellen voor de aankoop en verbouw van het kantoorpand aan het Jacob Catsplein 3 in Leeuwarden. Het plan is om dit pand in te zetten voor de uitvoering van Skills in Leeuwarden. Het college heeft ook besloten om de vereiste overeenkomsten aan te gaan (met het Rijks Vastgoed Bedrijf, Leger des Heils, LIMOR en Wender) om Skills uit te kunnen voeren. Dit onder de voorwaarde van een positief raadsbesluit.


  Skills heeft het doel om kwetsbare jongeren in Friesland een eigen plek te bieden, een (t)huis waar zij op weg geholpen kunnen worden om tot rust te komen en verder te groeien in zelfstandigheid en volwassenheid. In Skills wordt (beschermd) wonen, inloop en begeleiding (zorg & ondersteuning) op één locatie aangeboden. Het gecombineerd aanbieden van de diverse vormen van maatschappelijke ondersteuning door de betrokken aanbieders (Leger des Heils, LIMOR, Wender) heeft ook een preventieve werking.


  Na aankoop van het pand vindt eerst de verbouw plaats voordat Skills in Leeuwarden kan starten (begin 2026).

  Besluit

  1.Aan de gemeenteraad voor te stellen om :
  a. Een krediet beschikbaar te stellen van € 11.365.000 voor de aankoop en verbouw van het pand Jacob Catsplein 3 te Leeuwarden, kadastraal bekend gemeente Leeuwarden, sectie D, nummer 10864, voor Skills in Leeuwarden;
  b. Het krediet onder a. voor een bedrag van € 1,5 mln. te dekken uit de middelen Brede Aanpak Dakloosheid en voor € 1,365 mln. te dekken uit de middelen Huisvesting Kwetsbare groepen;
  c. Het resterende bedrag van € 8,5 miljoen te activeren en af te schrijven in 40 jaar en de hiermee gepaard gaande kapitaallasten alsmede alle andere pandgebonden exploitatielasten te dekken uit de huurinkomst van het Leger des Heils;
  2. Het raadsvoorstel vast te stellen.
  3. Een ‘Koopovereenkomst (Jacob Catsplein 3 te 8913 CS Leeuwarden)’ voor de aankoop van het pand Jacob Catplein 3 te Leeuwarden aan te gaan met het Rijks Vastgoed Bedrijf en de concept-koopovereenkomst vast te stellen onder voorbehoud van beschikbaar stellen van het krediet onder 1. door de raad.
  4. Een ‘Samenwerkingsovereenkomst Skills’ aan te gaan met Leger des Heils, Limor en Wender voor de uitvoering van het concept Skills in Jacob Catsplein 3 ten behoeve van gecombineerde functies voor jongeren van 16-27 jaar van maatschappelijk-wonen (niet zijnde regulier wonen), maatschappelijke-begeleiding en een inloopfunctie en bijgevoegde concept-samenwerkingsovereenkomst vast te stellen, onder voorbehoud van beschikbaar stellen van het krediet onder 1. door de raad.
  5. Een ‘Huurovereenkomst zorggebouw’ aan te gaan met hoofdhuurder Leger des Heils voor de huur van het pand Jacob Catsplein 3 te Leeuwarden, onder voorbehoud van beschikbaar stellen van het krediet onder 1. door de raad.
  6. Geheimhouding op te leggen ten aanzien van de inhoud van het document "Opzet gebouwgebonden exploitatie huurder JC3" op grond van artikel 87 en 89 Gemeentewet juncto artikel 5.1 lid 2 sub b Wet open overheid.

 9. A.4.8

  Op 31 oktober jl. heeft het college van B&W vier raadsvoorstellen met aanvragen op de Fondsen uit de Programmabegroting 2023, ter besluitvorming aangeboden aan de raad. Het gaat om aanvragen voor een bijdrage voor Blockbusters, Arcadia, Leeuwarden Oost en Verduurzaming Grondbank. De raad zal naar verwachting in december hierover een besluit nemen. In aanvulling hierop heeft het college ook een brief gestuurd naar de raad met een overzicht van potentiële aanvragen op de fondsen. Dat zijn aanvragen die nog niet inhoudelijk of financieel beoordeeld zijn en ook niet op zeer korte termijn voorgelegd kunnen worden. Maar waarvan wel verondersteld mag worden dat enkele daarvan komend jaar voorgelegd zullen worden.

  Besluit

  De raad informeren over potentiële aanvragen op de in de Programmabegroting 2023 opgenomen Fondsen en de bijgevoegde brief aan de raad vast te stellen.

 10. A.5.1

  zie bijgevoegd persbericht.

  Besluit

  1. Het Convenant Regio Deal Noardwest Fryslân aan te gaan met het Rijk en de regiopartners Provinsje Fryslân, Wetterskip Fryslân, gemeente Harlingen en gemeente Waadhoeke en het Convenant conform bijgevoegd aanhangsel vast te stellen;
  2. De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waadhoeke te mandateren dan wel te machtigen conform bijgevoegd "Besluit mandaat, machtiging en volmacht Regio Deal Noardwest Fryslân" en het "Besluit mandaat, machtiging en volmacht Regio Deal Noardwest Fryslân" vast te stellen.
  (collegebesluit 31 oktober 2023)