Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College (publicatie)

maandag 12 juni 2023

16:00 - 16:30
Locatie

Nieuwe Zaal

Voorzitter
Sybrand Buma
Agenda documenten

Agendapunten

 1. A.3

 2. A.4.1

  De fractie van de FNP heeft schriftelijke vragen gesteld over het beantwoorden van een Woo-verzoek over de Regionale opvanglocatie (ROL) aan de Troelstraweg in Leeuwarden.  Het college heeft deze vragen beantwoord.

  Besluit

  De schriftelijke vragen van de fractie van de FNP, gesteld op 12 april  2023, over het aanleveren van van stukken bij het Woo-verzoek inzake de ROL overeenkomstig bijgevoegd aanhangsel te beantwoorden.

 3. A.4.2

  Lijst058 heeft vragen gesteld over de procedures betreffende aanvragen voor laadpalen in de openbare ruimte naar aanleiding van een bericht in de Leeuwarder Courant van 7 mei. Het college heeft deze vragen beantwoord. 

  Besluit

  De schriftelijke vragen van Lijst 058, ingediend op 7 mei 2023, inzake de aanvraag van laadpalen in de de gemeente Leeuwarden te beantwoorden conform bijgevoegd aanhangsel.

 4. A.4.3

  Door de fractie van GroenLinks Leeuwarden zijn op 9 mei jl. vragen gesteld over giften in de bijstand. Het college heeft deze vragen beantwoord.

  Besluit

  De schriftelijke vragen van de fractie GroenLinks Leeuwarden van 9 mei 2023 over giften in de bijstand overeenkomstig bijgevoegde aanhangsel te beantwoorden.

 5. A.4.4

  De VVD heeft schriftelijke vragen gesteld aangaande de uitvoer van een eerder ingediende motie inzake waterrecreatie kleine vaarwegen. Het college heeft de vragen van de raad beantwoord.

  Besluit

  De beantwoording van de  schriftelijke vragen van de VVD, gesteld op 13 april 2023, inzake de uitvoer van een eerder ingediende motie inzake  waterrecreatie kleine vaarwegen, overeenkomstig bijgevoegd aanhangsel vast te stellen.

 6. A.4.5

  Naar aanleiding van de motie 'Samen aan het werk-maak werk van open hiring' heeft het college besloten een pilot 'Open Hiring' te starten en hierover de gemeenteraad te informeren.

  Besluit

  De gemeenteraad te informeren over de afdoening van de motie 'Samen aan het werk-maak werk van open hiring' en de informerende brief aan de gemeenteraad vast te stellen.

 7. A.4.6

  De verwachting is dat in de toekomst door de klimatologische ontwikkelingen natuurbranden intenser kunnen worden, bijvoorbeeld bij langdurige droogte in combinatie met te kort aan bluswater. De kans is daardoor reëel dat we vaker worden geconfronteerd met onbeheersbare natuurbranden die met de huidige tactiek, techniek en capaciteit van de brandweer niet of onvoldoende zijn te bestrijden. Ook neemt de kans op de gelijktijdigheid van zulke branden toe. Daarnaast neemt door het toenemende recreatieve gebruik in de natuurgebieden het risico op dergelijke branden verder toe.

  Om met het oog op deze ontwikkeling goed invulling te geven aan de wettelijke opgelegde brandweerzorg, is het convenant natuurbrandbeheersing Fryslân opgesteld. Het doel van dit convenant is dat de gezamenlijke partners (gemeenten, de VRF, de provincie en diverse natuurorganisaties) de bewustwording over brandgevaar in natuurgebieden te vergroten en maatregelen gaan nemen om de risico’s te verkleinen. De gemeente Leeuwarden is één van de convenantspartijen, vanwege het natuurgebied de Alde Feanen. De Alde Feanen ligt  deels in de gemeenten Tytsjerksteradiel, Smallingerland en Leeuwarden.

  Het college heeft besloten het  convenant aan te gaan. Het is de bedoeling dat burgemeester Buma het convenant op 22 juni 2023 ondertekent.

  Besluit

  Het convenant 'natuurbrandbeheersing Fryslân, samenwerken aan een gebiedsgerichte aanpak' aan te gaan en vast te stellen.

 8. A.4.7

  De Wet inburgering 2022 vraagt van de gemeente om te zorgen voor een passend aanbod aan voorzieningen voor inburgeringsplichtige nieuwkomers. Daarbinnen bestaan er drie leerroutes. Eén van deze leerroutes is de Onderwijsroute. Tot op heden is hier in Leeuwarden nog geen contractpartij voor. Voor het aanbieden van de onderwijsroute is een licentie vereist en de ROC's (Friese Poort & Friesland College, die straks verder gaan onder de naam Firda) zijn de enige partijen die deze licentie hebben. Daarom kiest de gemeente voor het doorlopen van een snellere en eenvoudigere aanbestedingsprocedure. Zodat er ook een Onderwijsroute voor inburgeraars in Leeuwarden komt.

  Besluit

  1. Mede namens de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, De Fryske Marren, Harlingen, Heerenveen, Noardeast-Fryslân, Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland, Súdwest-Fryslân, Tytsjerksteradiel, Waadhoeke en Weststellingwerf een Europese aanbestedingsprocedure uit te schrijven in het kader van de nieuwe Wet inburgering voor sociale en andere specifieke diensten (SAS-diensten) middels een SAS-procedure gezamenlijk met de Friese gemeenten voor de Onderwijsroute inburgering;
  2. Het door de genoemde gemeenten in besluitpunt 1 gegeven mandaat tot het doen van deze aanbesteding te aanvaarden;
  3. Het bijgevoegde startformulier aanbesteding Onderwijsroutes inburgering vast te stellen;
  4. Geheimhouding op te leggen ten aanzien van het startformulier op grond van artikel 87 en 89 Gemeentewet juncto artikel 5.1 lid 2 sub b Wet open overheid tot het moment dat de gunning van de aanbesteding is gepubliceerd.

 9. A.4.8

  De gemeente Leeuwarden heeft in samenwerking met een internationaal consortium een subsidieaanvraag bij het Interreg North West Europe programma ingediend voor het project SCEPA (Scaling up the Energy Poverty Approach - aanpak energiearmoede). Op 23 maart 2023 werd bekend dat deze aanvraag is gehonoreerd.
  SCEPA bestaat uit 8 partners uit Noordwest Europa en richt zich op het verzamelen en opschalen van bestaande methodieken om energiearmoede aan te pakken. Binnen SCEPA heeft de gemeente Leeuwarden de volgende doelstellingen:

  1. In samenwerking met de andere (kennis)partners een toolbox rondom energiearmoede ontwikkelen, met daarin verschillende maatregelen en de omstandigheden/context waarin zij effectief zijn;
  2. Samen met de kennispartners een lokaal SCEPA-plan voor Leeuwarden opstellen;
  3. De activiteiten van het Energieloket opschalen;
  4. Inspiratie ophalen voor communicatiemaatregelen waarmee de energiecoaches een groter bereik hebben en deze eventueel doorvoeren.

  Het project start voor de zomer en gaat 4 jaar duren. In het voorjaar van 2027 wordt SCEPA afgerond. Met dit besluit start het college dit project.

  Besluit

  1. Het interreg project SCEPA aanpak energiearmoede uit te voeren in de periode 2023-2026 overeenkomstig bijgevoegde aanvraag; 
  2. Aan de gemeenteraad voor te stellen om via het verzamelvoorstel begrotingswijzigingen voor het Interreg project SCEPA - aanpak energiearmoede een budget van €492.696 beschikbaar te stellen voor de uitvoering in de periode 2023-2026 en dit te dekken uit de Interreg-subsidie.