Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College (publicatie)

dinsdag 26 september 2023

16:00 - 16:30
Locatie

Nieuwe Zaal

Voorzitter
Sybrand Buma
Agenda documenten

Agendapunten

 1. A.3

 2. A.4.1

  De fractie D66 heeft vragen gesteld inzake 'Steeds meer ondernemers in problemen door hoge kosten en schulden na corona'. Het college heeft deze vragen beantwoord.

  Besluit

  De beantwoording van de schriftelijke vragen van de D66-fractie, gesteld op 18 augustus 2023, inzake 'Steeds meer ondernemers in problemen door hoge kosten en schulden na corona' overeenkomstig bijgevoegd aanhangsel vast te stellen.

 3. A.4.2

  Het college informeert de raad met betrekking tot de uitwerking van de motie liefdewerk oud papier. Op 10 mei 2023 is bij de besluitvorming over de invoering van de JA-sticker door de raad de motie Liefdewerk Oud Papier aangenomen. Hierin wordt opgeroepen om onderzoek te doen naar alternatieve werkzaamheden voor maatschappelijke organisaties die als gevolg van de invoering van de JA-sticker inkomsten zullen kunnen verliezen. Met de informerende brief aan de gemeenteraad wordt de gevraagde informatie uit de motie aan de raad verstrekt.

  Besluit

  De gemeenteraad te informeren over de uitwerking van de motie liefdewerk oud papier en de informerende brief aan de raad vast te stellen.

 4. A.4.3

  Per 1 januari 2016 kunnen gemeenten vennootschapsbelastingplichtig worden. Voor alle activiteiten binnen de gemeente is beoordeeld of vennootschapsbelastingplicht ontstaat. Voor de belangrijkste onderwerpen heeft de afgelopen jaren overleg plaatsgevonden met de Belastingdienst om vast te stellen wat de exacte gevolgen zijn voor gemeente Leeuwarden. Daarbij is discussie ontstaan over de vraag of vennootschapsbelastingplicht ontstaat voor het grondbedrijf en de reclame activiteiten en over de wijze waarop de exploitatie van de parkeergarages in de aangifte moet worden verwerkt.


  Inmiddels is er overeenstemming met de Belastingdienst over de grondexploitaties en de parkeergarages. Om discussie over de verwerking van de parkeeractiviteiten te beëindigen, is een vaststellingsovereenkomst opgesteld. Voor de reclame activiteiten worden de uitkomsten van gerechtelijke procedures afgewacht. De uitkomsten van de afstemming met de Belastingdienst zijn ongunstiger dan waar budgettair rekening mee is gehouden. Daarom wordt de gemeenteraad nader geïnformeerd.

  Besluit

  1. Een vaststellingsovereenkomst met de Belastingdienst aan te gaan en de vaststellingsovereenkomst met de Belastingdienst conform bijgevoegd aanhangsel vast te stellen;
  2. De gemeenteraad te informeren over de gevolgen van de gemeente Leeuwarden aangaande de vennootschapsbelasting en de informerende brief aan de raad vast te stellen.

 5. A.4.4

  Op 1 december 2021 is het bestemmingsplan Arken en woonschepen vastgesteld door de raad. Bij deze besluitvorming is een motie aangenomen door de raad om te onderzoeken hoe de arken aan de Oostersingel kunnen worden vervangen door woonschepen. Het voornemen was om het bestemmingsplan te wijzigen voor deze locatie aan de Oostersingel, waarbij de aanduiding “specifieke vorm van water – woonarkenligplaats” in de bestemming Water zou worden vervangen door de aanduiding “woonschepenligplaats”.


  Het ontwerp bestemmingsplan Leeuwarden – woonschepen Oostersingel 80 t/m 118 heeft vanaf donderdag 25 mei ter inzage gelegen. Dit bestemmingsplan leidde bij de eigenaren van de arken tot grote onrust. Op dinsdag 4 juli heeft een inloopbijeenkomst plaatsgevonden. De gemeenteraad heeft na de inloopbijeenkomst unaniem een motie aangenomen om de procedure voor het nieuwe bestemmingsplan te stoppen. De motie van de raad is nog geen officieel besluit. Voor het definitief stoppen van de procedure is een besluit van de gemeenteraad nodig over het bestemmingsplan dat als ontwerp ter inzage is gelegd. Het college heeft besloten om aan de gemeenteraad voor te stellen om te besluiten het bestemmingsplan Leeuwarden – woonschepen Oostersingel 80 t/m 118 niet vast te stellen.

  Besluit

  1. Aan de gemeenteraad voor te stellen om het bestemmingsplan Leeuwarden – woonschepen Oostersingel 80 t/m 118, zoals dat als ontwerp ter inzage heeft gelegen, niet vast te stellen;
  2. Het raadsvoorstel vast te stellen.

 6. A.4.5

  In de vergadering van de Raad van 21 december 2022 is de legesverordening 2023 en de daarbij behorende tarieventabel vastgesteld. Er zijn een aantal wijzigingen voor de leges. Deze wijzigingen zijn doorgevoerd In de tarieventabel. Hierbij biedt het college de gemeenteraad een voorstel tot het wijzigen van de tarieventabel behorende bij de Legesverordening Leeuwarden 2023 aan. De wijzigingen zien toe op het tarief voor het rijbewijs, het tarief voor instemmingsbesluiten voor kabelleggingen en de tarieven met betrekking tot de kansspelautomaten. Het gewijzigde tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs wordt door het college vastgesteld, maar is wel onderdeel van de door de raad vast te stellen tarieventabel.

  Besluit

  1. Het gewijzigde tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs vast te stellen op € 48,15.
  2. De gemeenteraad voor te stellen de wijziging voor de Legesverordening Leeuwarden 2023 en de bij deze verordening behorende tarieventabel, vast te stellen.
  3. Het raadsvoorstel vast te stellen.

 7. A.4.6

  Steenslân II vormt de afronding van de oostelijke dorpsrand van Stiens.
  Het stedenbouwkundig plan voor Steenslân II voorziet in de realisatie van 103 woningen, waarvan 30% sociale huur. Het woonprogramma is gevarieerd en bestaat uit een mix van rijwoningen, twee-onder-een-kapwoningen, vrijstaande woningen, arken en appartementen. De woningen worden gesitueerd in een groene- en waterrijke omgeving met wandel-, fiets- en vaarroutes. 


  Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is een wijziging van het bestemmingplan noodzakelijk. Voordat een bestemmingsplanprocedure wordt doorlopen is voor het gebied een stedenbouwkundig plan opgesteld. Het stedenbouwkundig plan bepaalt de ruimtelijke kaders voor de nadere uitwerking van het bestemmingsplan. Het ontwerp stedenbouwkundig plan heeft van 2 februari 2023 t/m 15 maart 2023 voor inspraak ter inzage gelegen. Binnen deze termijn zijn 17 inspraakreacties ingediend. De inspraakreacties geven het college aanleiding om het stedenbouwkundig plan gewijzigd aan de gemeenteraad voor te leggen. Verder stelt het college  aan de gemeenteraad  een tiental ambtshalve wijzigingen voor ten opzichte van het ontwerp stedenbouwkundig plan. Het college heeft besloten de gemeenteraad voor te stellen het stedenbouwkundig plan 'Stiens - Steenslân II' gewijzigd vast te stellen.

  Besluit

  1. De gemeenteraad voor te stellen om:
  a. de reactie- en antwoordnota inspraak vast te stellen;
  b. de ambtshalve wijzigingsvoorstellen vast te stellen;
  c. het stedenbouwkundig plan ‘Steenslân II’ gewijzigd vast te stellen en een dag na bekendmaking in werking te laten treden.
  2. Geheimhouding op te leggen ten aanzien van de bijlage ‘Financiële verkenning stedenbouwkundig plan Steenslân II’ ingevolge artikel 87 en 89 Gemeentewet juncto artikel 5.1, lid 2 sub b van de Wet open overheid.
  3. Het raadsvoorstel vast te stellen.

 8. A.4.7

  Per 28 augustus 2023 heeft het college en de burgemeester Sandra van Riet aangewezen als functionaris voor gegevensbescherming (FG). De FG ziet toe op naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en adviseert de burgemeester en het college hierover. Daarnaast verzoekt het college de raad om de FG ook aan te wijzen voor gegevensverwerkingen door de raad.

  Besluit

  1. De gemeenteraad voor te stellen:
  a. Met terugwerkende kracht vanaf 28 augustus 2023 Sandra van Riet aan te wijzen als functionaris gegevensbescherming als bedoeld in artikel 37 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en artikel 36 van de Wet Politiegegevens (Wpg) vallen onder gelijktijdige intrekking van de aanwijzing van Michel Boot als de functionaris gegevensbescherming;
  b. Het Aanwijzingsbesluit Functionaris Gegevensbescherming conform bijgevoegd aanhangsel vast te stellen.
  2. Het raadvoorstel vast te stellen.
  3. Met terugwerkende kracht vanaf 28 augustus 2023 Sandra van Riet aan te wijzen als functionaris gegevensbescherming als bedoeld in artikel 37 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en artikel 36 van de Wet Politiegegevens (Wpg) onder gelijktijdige intrekking van de aanwijzing van Michel Boot als de functionaris gegevensbescherming.


  De burgemeester besluit:
  Met terugwerkende kracht vanaf 28 augustus 2023 Sandra van Riet aan te wijzen als functionaris gegevensbescherming als bedoeld in artikel 37 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en artikel 36 van de Wet Politiegegevens (Wpg) onder gelijktijdige intrekking van de aanwijzing van Michel Boot als de functionaris gegevensbescherming.

 9. A.4.8

  Op 13 juli 2022 heeft de gemeenteraad de motie ‘brede aanpak straatintimidatie’ aangenomen. In deze motie is het college van burgemeester en wethouders gevraagd om een brede aanpak op te stellen om straatintimidatie in de gemeente Leeuwarden tegen te gaan. Deze motie vormt de aanleiding voor de ontwikkelde aanpak straatintimidatie.
  Het college heeft de aanpak vastgesteld en biedt de aanpak aan de gemeenteraad aan.


  De Leeuwarder aanpak straatintimidatie richt zich op een breed scala aan maatregelen op verschillende doelgroepen, niet alleen op de slachtoffers, maar ook op de daders en omstanders. We hebben hierbij veel aandacht voor bewustwording en preventie.

  Besluit

  1. De Aanpak Straatintimidatie vast te stellen;
  2. De gemeenteraad te informeren over de Aanpak Straatintimidatie en de informerende brief aan de gemeenteraad vast te stellen.

 10. A.4.9

  Het college heeft besloten over de vertegenwoordiging van het college bij de afdeling Bestuursrecht van Rechtbank Noord-Nederland, de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State en de Centrale Raad van Beroep. Met deze besluiten kunnen ambtenaren van de gemeente Leeuwarden de gemeente vertegenwoordigen bij juridische procedures bij deze instanties zonder hiervoor over afzonderlijke machtigingen van het college of de burgemeester te beschikken. Deze actualisatie vindt jaarlijks plaats.

  Besluit

  De burgemeester van Leeuwarden en het college van burgemeester en wethouders van Leeuwarden
  ieder voor zover het hun eigen bevoegdheid betreft, besluiten:
  1. De bijgevoegde verzamelbesluiten van de vertegenwoordiging van de gemeente bij de afdeling
       Bestuursrecht van Rechtbank Noord-Nederland, de afdeling Bestuursrechtspraak van de
       Raad van State en de Centrale Raad van Beroep, vast te stellen;
  2. De verzamelbesluiten d.d. 5 juli 2022, zaaknummer 2022-143872, in te trekken.