Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College (publicatie)

dinsdag 20 juni 2023

16:00 - 16:30
Locatie

Nieuwe Zaal

Voorzitter
Sybrand Buma
Agenda documenten

Agendapunten

 1. A.3

 2. A.4.1

  De  FNP fractie  heeft schriftelijke vragen gesteld over de Julianalaan.  Het college heeft deze vragen beantwoord.

  Besluit

  De schriftelijke vragen van de fractie van de FNP, ingediend op 12 mei 2023, inzake de Julianalaan te beantwoorden conform het bijgevoegd aanhangsel.

 3. A.4.2

  Door de FNP-fractie zijn schriftelijke vragen gesteld over de milieustraat. Het college heeft deze vragen beantwoord.

  Besluit

  De  schriftelijke vragen van de FNP-fractie, ingediend op 9 mei 2023, inzake de milieustraat te beantwoorden overeenkomstig bijgevoegd aanhangsel.

 4. A.4.3

  Door de FNP zijn op 21 februari 2023 vragen gesteld over het kunstwerk in Stiens. Het college heeft deze vragen beantwoord.

  Besluit

  De schriftelijke vragen van de FNP van 21 februari 2023 over het kunstwerk in Stiens, overeenkomstig bijgevoegde aanhangsel te beantwoorden.

 5. A.4.4

  De gemeente Leeuwarden heeft een contract met Caparis-Business Post voor de postbezorging. Het huidige contract expireert i.c. loopt af per 31 december a.s. en kan niet meer worden verlengd. Om te komen tot een nieuw contract moet opnieuw worden aanbesteed. De procedure wordt gestart met een zogenaamde oproep tot mededinging, waarmee inzichtelijk wordt gemaakt welke marktpartijen geïnteresseerd zijn. Het doel van deze aanbesteding is om te komen tot een opdracht met één opdrachtnemer voor de postbezorging.

  Besluit

  1. Een Europese aanbesteding, inclusief een 'oproep tot mededinging', uit te schrijven voor de postbezorging;
  2. Het bijgevoegde startformulier aanbesteding postbezorging vast te stellen;
  3. Geheimhouding op te leggen ten aanzien van het startformulier op grond van artikel 87 en 89 Gemeentewet juncto artikel 5.1 lid 2 sub b Wet open overheid tot het moment dat de gunning van de aanbesteding is gepubliceerd.
 6. A.4.5

  De raad heeft op 30 november het raadsvoorstel ‘Aanpak gevolgen van inflatie in Leeuwarden’ vastgesteld, en op 12 april j.l. het raadsvoorstel ‘Aanpak gevolgen van inflatie in Leeuwarden, deel 2’ vastgesteld. Het college informeert de raad regelmatig over de uitvoering van de aanpak op inflatie. Dat gebeurt steeds op de onderdelen inwoners, bedrijfsleven, diverse partijen, en bedrijfsvoering.  Het college heeft bijgaande derde inflatiebrief aan de raad vastgesteld.

  Besluit

  De gemeenteraad voor de derde keer te informeren over de aanpak van de inflatie en bijgevoegde brief aan de raad vast te stellen.

 7. A.4.6

  Op 1 juli 2023 start het landelijk Herdenkingsjaar Slavernijverleden. De gemeenteraad heeft een motie aangenomen (d.d. 13-07-2022) waarin het college wordt verzocht een plan van aanpak (PvA) aan te leveren waarmee we in de gemeente Leeuwarden de afschaffing, 150 jaar geleden, van de slavernij herdenken. Door de stichting Stichting Comité 30 juni-1 juli Fryslân is samen met partners een PvA opgesteld. Het PvA geeft op een waardige en waardevolle manier invulling aan het (nationale) herdenkingsjaar. Er is alle vertrouwen dat met dit plan (en door de betrokken partners) een waardevolle herdenking gerealiseerd kan worden. Het college van B en W stelt € 70.000 beschikbaar voor de uitvoering.

  Besluit

  De raad te informeren over de uitvoering van de motie ‘2023, Ons Herdenkingsjaar Slavernijverleden’ en bijgaande brief aan de raad vast te stellen.

 8. A.4.7

  De externe accountant van de gemeente (PwC) heeft de jaarrekeningcontrole over het boekjaar 2022 bijna afgerond. De gemeenteraad ontvangt na afronding van de controle van PwC het “Accountantsverslag 2022”. In dit verslag zijn de uitkomsten van de controle opgenomen. Middels de informerende brief geeft het college hier een korte inhoudelijke reactie en toelichting op. Deze reactie is gebaseerd op een concept versie van het Accountantsverslag 2022.

  Besluit

  1. De reactie op het Accountantsverslag 2022 aan de gemeenteraad vast te stellen en de gemeenteraad te informeren over het het Accountantsverslag 2022 en de reactie van het college erop middels bijgevoegd aanhangsel;
  2. De informerende brief aan de raad hieromtrent conform bijgevoegd aanhangsel vast te stellen.

 9. A.4.8

  Het college heeft besloten om de raad te informeren over de voortgang van de majeure projecten. De financiële verordening bepaalt dat de raad minimaal één keer per jaar wordt geïnformeerd over de voortgang van de majeure projecten. De rapportage betreft de stand van zaken van programma's en projecten per peildatum 1 mei 2023.

  Besluit

  1. De rapportage majeure projecten en programma's met peildatum 1 mei 2023 vast te stellen;
  2. De gemeenteraad te informeren en de brief aan de raad vast te stellen.

 10. A.4.9

  Op 30 mei jongstleden heeft het college de ontwerp jaarstukken ter vaststelling aan de gemeenteraad gestuurd. Het college informeert de raad nu over een paar correcties op de jaarstukken. Die correcties hebben verder geen gevolgen voor het in de jaarstukken vermelde resultaat. De correcties zijn ook verwerkt in de jaarstukken zelf. Het college vraagt de raad nu bijgevoegde gecorrigeerde versie van de jaarstukken in de plaats te stellen van de versie van 30 mei en hierover op 12 juli te besluiten.

  Besluit

  1. Het corrigendum op de Jaarstukken gemeente Leeuwarden 2022 vast te stellen.
  2. Het corrigendum aan te bieden aan de gemeenteraad als aanvullend document op de ontwerp Jaarstukken 2022.
  3. Wethouder Kuiken te mandateren om het corrigendum af te ronden.

 11. A.4.10

  Sinds lange tijd wordt gesproken met Heren3Architecten om het parkeerterrein gelegen aan de Seerp van Galemawei te Mantgum te ontwikkelen voor woningbouw. Dit plan betreft 9 appartementen, vier huur en vijf koop, op een inbreidingslocatie in het dorp Mantgum. De appartementen worden gerealiseerd in twee gebouwen die voorzien zijn van een lift waardoor deze geschikt zijn voor ouderen. Ten behoeve van deze ontwikkeling is een uitgebreide planologische procedure gevoerd (met verklaringen van geen bedenkingen door de gemeenteraad).

  Besluit

  1. Het parkeerterrein gelegen aan de Seerp van Galamawei te Mantgum te verkopen aan Bouwbedrijf Klaversma voor een bedrag van € 85.000,- inclusief btw en kosten koper;
  2. De koopovereenkomst vast te stellen;
  3. Het nadelig netto verkoopresultaat ten bedrage van € 33.010,- ten laste te brengen van het product grondbeleid.