Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College (publicatie)

dinsdag 11 juli 2023

16:00 - 16:30
Locatie

Nieuwe Zaal

Voorzitter
Sybrand Buma
Agenda documenten

Agendapunten

 1. A.3

 2. A.4.1

  De FNP fractie heeft schriftelijke vragen gesteld over onveilige verkeerssituatie in Koarnjum. Het college heeft deze vragen beantwoord.

  Besluit

  De beantwoording van de schriftelijke vragen van de fractie van de FNP, ingediend op 30 mei 2023, inzake de onveilige verkeerssituatie in Koarnjum conform het bijgevoegd aanhangsel vast te stellen.

 3. A.4.2

  De fractie van GroenLinks Leeuwarden heeft schriftelijke vragen gesteld over Rijksmonument Vijverzathe te Jelsum. Het college heeft deze vragen beantwoord.

  Besluit

  De beantwoording van de schriftelijke vragen van GroenLinks, ingediend op 17 mei 2023, over Rijksmonument Vijverzathe te Jelsum vast te stellen overeenkomstig bijgevoegd aanhangsel.

 4. A.4.3

  De fractie van Gemeentebelangen heeft op 31 mei 2023 schriftelijke vragen gesteld betreffende de toename van het aantal kinderen die niet naar school gaan en thuisonderwijs krijgen. Het college heeft deze vragen beantwoord.

  Besluit

  De schriftelijke vragen van Gemeentebelangen Leeuwarden van 31 mei 2023 over de toename van de kinderen die niet naar school gaan te beantwoorden overeenkomstig bijgevoegd aanhangsel.

 5. A.4.4

  De gemeente Leeuwarden heeft een deel van de milieutaken ondergebracht bij de FUMO. De FUMO voert deze taken uit voor de gemeente Leeuwarden en de andere deelnemers. Gemeenten, provincie en de FUMO hebben voor de uitvoering hiervan gezamenlijk een jaarprogramma 2023 opgesteld. Het college heeft dit jaarprogramma vastgesteld. Alle deelnemers van de FUMO moeten dit jaarprogramma vaststellen.

  Besluit

  1. Het Jaarprogramma VTH Fryslân 2023 vast te stellen; 
  2. De gemeenteraad hierover te informeren en de brief aan de raad vast te stellen.

 6. A.4.5

  Jaarlijks stelt het college een Handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP) en een Jaarverslag HUP vast. Voor de Wabo-domeinen is dit een wettelijke verplichting. Het jaarverslag vindt zijn oorsprong in de door de Raad vastgestelde Kadernota Handhaving en in het Besluit Omgevingsrecht. Het Handhavingsjaarverslag HUP 2022 heeft betrekking op de Wabo-domeinen, Bodem, Fysieke openbare ruimte, Bijzondere wetten en Veiligheid. Het verslag geeft inzicht in de inspanning van toezicht en handhaving en de hiermee bereikte effecten op het naleefgedrag.

  Besluit

  1. Het Handhavingsjaarverslag HUP 2022 Fysieke Leefomgeving en Veiligheid vast te stellen;
  2. De gemeenteraad te informeren over het Handhavingsjaarverslag HUP 2022 Fysieke Leefomgeving en Veiligheid en de bijgevoegde brief aan de raad vast te stellen.

 7. A.4.6

  Het college heeft de subsidieregelingen 'witgoedwissel' en 'energiebesparende woningmaatregelen' vastgesteld. Deze subsidieregelingen zijn voor de aanpak van energiearmoede en volgen uit het ‘Geactualiseerde plan van aanpak energiearmoede 2022’. Er gelden subsidieplafonds van €715.500,- en €832.500,- voor de subsidieregelingen.


  Op 9 november 2022 is tevens de motie Toepassing Isolatiemanifest aangenomen. De raad heeft het college verzocht om de aanbevelingen uit het isolatiemanifest tot uitvoering te brengen. Het college informeert de gemeenteraad over de afhandeling van deze motie.

  Besluit

  1. De subsidieregelingen 'witgoedwissel gemeente Leeuwarden' en ‘energiebesparende woningmaatregelen gemeente Leeuwarden ’ vast te stellen;
  2. De kosten van de subsidieregelingen van in totaal € 1.547.900 ten laste te brengen van het beleidsprodukt milieubeleid;
  3. De aanvraagformulieren voor de beide subsidieregelingen vast te stellen;
  4. Ten behoeve van de levering van witgoed aan de doelgroep van de Subsidieregeling Witgoedwissel, een Open house toelatingsprocedure te starten met als doel raamovereenkomsten te sluiten met meerdere gekwalificeerde, lokaal gevestigde, ondernemers;
  5. De gemeenteraad te informeren over de afhandeling van de motie "toepassing isolatiemanifest" en over de ontwikkelingen rondom energiebesparing en energiearmoede en de brief aan de raad vast te stellen;
  6. Het startformulier “Inkoop en aanbesteding witgoedwissel” en de bijbehorende raming vast te stellen;
  7. Geheimhouding op te leggen op het startformulier op grond van artikel 87 en 89 Gemeentewet juncto artikel 5.1 lid 2 Wet Open Overheid tot het moment dat de gunning van de aanbesteding is gepubliceerd.

 8. A.4.7

  Op 26 januari 2022 heeft de gemeenteraad voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld voor het project Leeuwarden Oost. Onderdeel hiervan is een experiment met huiseigenaren. Daarvoor heeft het college de subsidieregeling Pilot Verduurzaming Leeuwarden-Oost vastgesteld. Hierbij wordt gezamenlijk het gehele traject van subsidieaanvraag tot en met oplevering van de benodigde maatregelen opgepakt tussen huiseigenaren en gemeente. De subsidieregeling vormt de grondslag om de subsidie nu daadwerkelijk te kunnen beschikken aan vooraf geselecteerde deelnemers.

  Besluit

  1. De subsidieregeling ’Subsidieregeling Pilot Verduurzaming Leeuwarden-Oost' vast te stellen;
  2. Het aanvraagformulier voor de subsidieregeling vast te stellen;
  3. De kosten ter hoogte van € 900.000,- van de subsidieregeling ten laste te brengen van het reeds beschikbaar gestelde voorbereidingskrediet voor Verduurzaming Leeuwarden-Oost;
  4. De gemeenteraad te informeren over de subsidieregeling en de aanpak van het experiment en de brief aan de raad vast te stellen.

 9. A.4.8

  Over de vondst van de unieke binnenvloer van de oude Waag is dit voorjaar summier gecommuniceerd. Het college informeert de raad nu over de te volgen procedure en de tijd die dit vraagt, vanuit archeologisch perspectief. Het gaat dan om de herbestemming van de gevonden binnenvloer, een digitale reconstructie en de mogelijke inpassing van de vondst in de herinrichting van de Nieuwestad.

  Besluit

  De gemeenteraad te informeren over de archeologische procedures rondom de vondst van de oude Waag  en de bijgevoegde informerende brief aan de raad vast te stellen.

 10. A.4.9

  Begin 2023 is de ‘Friese Energietafel’ (FET) opgericht. De formele vastlegging van deze samenwerking heeft uitgemond in een samenwerkingsovereenkomst Friese Energietafel (FET) tussen overheden in Friesland en een separate overeenkomst tussen verschillen samenwerkende maatschappelijke instellingen in de Friese Energie Alliantie ‘FEA’.


  In een brief vanuit de gezamenlijke overheden FET aan de deelnemende partijen in de FEA wordt aan de FEA gevraagd om de eerder uitgesproken intenties om samen te werken onderling te bekrachtigen. Gemeente Leeuwarden, als penvoerder van de FET, is gemachtigd om namens de gezamenlijke overheden de brief te ondertekenen.

  Besluit

  1. Namens de provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân en Friese gemeenten, verenigd in de Friese Energie Tafel (FET), aan de deelnemende partijen in de Friese Energie Alliantie (FEA) de eerder uitgesproken intenties om samen te werken onderling te bevestigen;
  2. De bijgevoegde brief namens de gezamenlijke overheden in de FET aan de deelnemende partijen in de FEA om de eerder uitgesproken intenties om samen te werken onderling te bevestigen vast te stellen.

 11. A.4.10

  In vervolg op het collegebesluit in te stemmen met het verzoek van het COA om noodopvang te realiseren in hotel Campanile in Leeuwarden moet een bestuurlijke overeenkomst worden opgesteld. Het college gaat nu een bestuurlijke overeenkomst aan met het COA inzake de noodopvang Campanile te Goutum. In deze bestuurlijke overeenkomst zijn de voorwaarden die het college heeft gesteld opgenomen. De gemeenteraad is over het voornemen en de voorgestelde voorwaarden geïnformeerd per brief op 31 mei 2023.

  Besluit

  1. Een bestuurlijke overeenkomst aan te gaan met het COA inzake de noopopvang Campanile te Goutum;
  2. De bestuurlijke overeenkomst vast te stellen.
  3. De gemeenteraad te informeren en de brief aan de raad vast te stellen.