Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College (publicatie)

dinsdag 28 november 2023

16:00 - 16:30
Locatie

Nieuwe Zaal

Voorzitter
Sybrand Buma
Agenda documenten

Agendapunten

 1. A.3

 2. A.4.1

  De fracties van de Partij van de Arbeid en Groen Links hebben vragen gesteld over de bijzondere bijstand. Het college heeft deze vragen beantwoord.

  Besluit

  De beantwoording van de schriftelijke vragen van Partij van de Arbeid en Groen Links van 5 oktober 2023 over de bijzondere bijstand, vast te stellen conform bijgevoegd aanhangsel.

 3. A.4.2

  De FNP heeft vragen gesteld over de begaanbaarheid van stoepen in de gemeente Leeuwarden. Het college heeft de vragen beantwoord.

  Besluit

  De beantwoording van de schriftelijke vragen van de FNP, gesteld op 26 oktober 2023, inzake de begaanbaarheid van stoepen in de gemeente Leeuwarden overeenkomstig bijgevoegd aanhangsel vast te stellen.

 4. A.4.3

  De gemeente Leeuwarden werkt al jaren samen met verschillende gemeenten en publieke organisaties op het terrein van de bedrijfsvoering. De colleges van de gemeente Dantumadiel en de gemeente Leeuwarden hebben het voornemen om op het terrein van de bedrijfsvoering te gaan samenwerken. Daarvoor vragen de colleges toestemming tot het treffen van de ‘centrumgemeenteregeling samenwerking Dantumadiel en Leeuwarden’.

  Besluit

  1. De gemeenteraad voor te stellen toestemming te verlenen voor het treffen van de centrumgemeenteregeling samenwerking gemeente Dantumadiel en de gemeente Leeuwarden.
  2. Het raadsvoorstel vast te stellen.
  3. Onder voorbehoud van toestemming van de gemeenteraad, overgaan tot het treffen van de centrumgemeenteregeling samenwerking gemeente Dantumadiel en de gemeente Leeuwarden.
  4. De 'centrumgemeenteregeling samenwerking Dantumadiel en Leeuwarden' vast te stellen.
 5. A.4.4

  Het openbare schoolbestuur Proloog vraagt de gemeenteraad om een lid van de Raad van Toezicht te benoemen. Het college legt een voorstel hiertoe aan de raad ter vaststelling voor.

  Besluit

  1. De gemeenteraad voor te stellen mevrouw M. Kat met terugwerkende kracht per 1 augustus 2021 te benoemen als lid van de Raad van Toezicht van het schoolbestuur Proloog.
  2. Het raadsvoorstel vast te stellen.

 6. A.4.5

  De Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr) is op 1 juli 2022 gewijzigd. Naar aanleiding van deze wetswijziging moeten alle centrumgemeenteregelingen vóór 1 juli 2014 worden aangepast. Het college stelt aan de raad voor om geen zienswijze te geven op de geactualiseerde centrumgemeenteregelingen.

  Besluit

  1. De gemeenteraad voor te stellen geen zienswijze te geven op: 
  a. Het ontwerp centrumgemeenteregeling samenwerking gemeente Noardeast Fryslân en de gemeente Leeuwarden;
  b. Het ontwerp centrumgemeenteregeling samenwerking Dienst Sociale zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân en de gemeente Leeuwarden;
  c. Het ontwerp centrumgemeenteregeling samenwerking gemeente Waadhoeke en de gemeente Leeuwarden;
  d. Het ontwerp centrumgemeenteregeling samenwerking gemeenten Vlieland, Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling en Vlieland en de gemeente Leeuwarden;
  e. Het ontwerp wijzigingsbesluit centrumgemeenteregeling samenwerking Sociaal Domein Fryslân 2023.
  2. Het raadsvoorstel zienswijze geactualiseerde centrumgemeenteregelingen vast te stellen.

 7. A.4.6

  Het college heeft het Financieel Besluit Wmo 2024 gemeente Leeuwarden en het Financieel Besluit Jeugdhulp 2024 gemeente Leeuwarden vastgesteld. In de Financiële Besluiten zijn de PGB-tarieven voor formele ondersteuning aangepast op basis van de jaarlijkse indexering die wordt gehanteerd voor de Zorg in Natura tarieven. De PGB tarieven voor Jeugdhulp zijn ook aangepast aan de nieuwe profielen voor de inkoop Jeugdhulp 2024. De PGB tarieven voor informele ondersteuning zijn aangepast aan de CAO VVT.

  Besluit

  1. Het Financieel Besluit Wmo 2024 gemeente Leeuwarden vast te stellen.
  2. Het Financieel Besluit Jeugdhulp 2024 gemeente Leeuwarden vast te stellen.
 8. A.4.7

  In december 2016 is de gemeente akkoord gegaan met een garantstelling van € 800.000 voor een lening aan Stichting De Blauwe Poarte voor de aankoop en herontwikkeling van het voormalige “Friesch koffiehuis” aan het Ruiterskwartier 177-179 in Leeuwarden. De BNG heeft de geldlening verstrekt aan de Stichting, met de gemeente als borg. De BNG heeft de geldlening aan de Stichting gecategoriseerd als non-performing. Op grond van de Algemene Kredietvoorwaarden is de BNG alsdan gerechtigd door mededeling aan de Stichting de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.
  Het college heeft besloten om middels contactoverneming de geldlening over te nemen van de Stichting (onder voorbehoud van krediet van de gemeenteraad) en aan de gemeenteraad voor te stellen hiervoor een krediet van € 673.630 beschikbaar te stellen voor het aangaan van een leningsovereenkomst met de Stichting.

  Besluit

  1 Aan de gemeenteraad voor te stellen om :
  a. Een krediet beschikbaar te stellen van € 673.630 voor het aangaan van een leningovereenkomst met de Stichting De Blauwe Poarte;
  b. De rentelasten van de BNG-lening te dekken uit de renteopbrengsten van de lening met de Stichting De Blauwe Poarte;
  c. De begroting 2023 overeenkomstig te wijzigen;
  2. Het raadsvoorstel vast te stellen.
  3. Een overeenkomst van geldlening met de Stichting De Blauwe Poarte aan te gaan voor een bedrag van € 673.630 onder voorbehoud van beschikbaar stellen krediet door de gemeenteraad en de conceptovereenkomst vast te stellen;
  4. De geldleningsovereenkomst van de BNG met de Blauwe Poarte voor een bedrag van € 673.630 over te nemen van de Blauwe Poarte onder voorbehoud van beschikbaar stellen krediet door de gemeenteraad en de akte van contractoverneming met de BNG en de Stichting De Blauwe Poarte vast te stellen;
  5. Het vestigen van een hypothecaire zekerheid, 4de hypotheek, op het pand Ruiterskwartier 177-179 te Leeuwarden middels hypothecaire akte;
  6. Geheimhouding op te leggen ten aanzien van de volgende documenten op grond van artikel 87 en 89 Gemeentewet juncto artikel 5.1 lid 1 onder c, d en e, en lid 2 onder e en f Wet open overheid:

  • Akte van contractoverneming Blauwe Poarte
  • Overeenkomst van Geldlening Blauwe Poarte
  • Akte van borgtocht lening BNG;
  • Opzeggingsbrief lening BNG;
  • Betaalschema BNG;
  • Meerjarenbegroting Stichting Blauwe Poarte 2023-2035;
  • Jaarrekening 2022 Stichting De Blauwe Poarte;
  • Ann. Geldlening gemeente aan de Stichting;
  • Terugbetaling regresvordering;
  • Risicoprofiel.
 9. A.4.8

  Het college heeft besloten om aan de gemeenteraad het vierde verzamelvoorstel voor de wijziging van de begroting 2023 (inclusief mutaties 2024) vast te stellen. Het verzamelvoorstel begrotingswijzigingen bestaat uit inhoudelijke begrotingswijzigingen en uit financieel technische begrotingswijzigingen, zijnde wijzigingen van zuiver financieel technische aard zonder beleidsmatige aspecten. De wijzigingen verlopen budgetneutraal.

  Besluit

  1. De gemeenteraad voor te stellen het vierde verzamelvoorstel begrotingswijzigingen 2023 vast te stellen.
  2. Het raadsvoorstel vast te stellen.

 10. A.4.9

  Conform het gemeentelijk aanbestedingsbeleid heeft het college besloten tot het uitschrijven van een Europese aanbesteding voor regulier slootonderhoud.

  Besluit

  1. Een Europese aanbesteding uit te schrijven voor regulier slootonderhoud;
  2. Het bijgevoegde startformulier 'Regulier slootonderhoud 2024 ( Hekkelen)' vast te stellen;
  3. Geheimhouding op te leggen ten aanzien van het startformulier op grond van artikel 87 en 89 Gemeentewet juncto artikel 5.1 lid 2 sub b Wet open overheid tot het moment dat de gunning van de aanbesteding is gepubliceerd.

 11. A.4.10

  Conform het gemeentelijk aanbestedingsbeleid heeft het college besloten tot het uitschrijven van een Europese aanbesteding voor het regulier vellen en rooien van bomen.

  Besluit

  1. Een Europese aanbesteding uit te schrijven voor het vellen en rooien van bomen;
  2. Het bijgevoegde startformulier 'Vellen en rooien bomen' vast te stellen;
  3. Geheimhouding op te leggen ten aanzien van het startformulier op grond van artikel 87 en 89 Gemeentewet juncto artikel 5.1 lid 2 sub b Wet open overheid tot het moment dat de gunning van de aanbesteding is gepubliceerd.

 12. A.4.11

  Het college van B&W heeft het Handelingsperspectief vergunningverlening, toezicht en handhaving Wkb vastgesteld. Het handelingsperspectief geeft aan hoe de gemeente omgaat met haar taken voor VTH op grond van Wet kwaliteitsborging voor het bouwen.

  Besluit

  1. Het Handelingsperspectief vergunningverlening, toezicht en handhaving Wkb Gemeente Leeuwarden vast te stellen;
  2. De gemeenteraad te informeren over het Handelingsperspectief vergunningverlening, toezicht en handhaving Wkb en de bijgevoegde brief aan de raad vast te stellen.

 13. A.4.12

  Op 25 april 2023 heeft het college besloten tot het aangaan van het Regenboogconvenant 2023-2026. Wethouder Kramers heeft op 29 september 2023, namens het College van Burgemeester en Wethouders, het Regenboogconvenant met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, ondertekend. Daarnaast is de gemeente Leeuwarden bezig met de ontwikkeling van nieuw regenboogbeleid 2024-2026 i.s.m. verschillende partijen. Met deze informerende brief stelt het College de raad op de hoogte van de stand van zaken.

  Besluit

  De raad te informeren over het Regenboogconvenant 2023-2026 en de lokale uitwerking van het landelijke Regenboogprogramma en de brief aan de raad vast te stellen.

 14. A.4.13

  Op 13 september jl. vond in de gemeenteraad het spoeddebat plaats over Woodbrookers. In dit spoeddebat werd gedebatteerd over de toen opnieuw ontstane onrust en zorg over de kwaliteit van de zorg die geboden wordt bij Woodbrookers, de locatie voor Jeugdhulp+ (gesloten jeugdzorg) van Jeugdhulp Friesland (JHF).· In dit debat heeft wethouder Kramers zes toezeggingen gedaan met de belofte om de raad vòòr 1 december te informeren. Het college informeert de raad over de stand van zaken van deze toezeggingen.

  Besluit

  De raad te informeren over de stand van zaken toezeggingen aangaande Woodbrookers gedaan 13 september 2023 en de brief aan de raad vast te stellen.

 15. A.4.14

  Onder de Omgevingswet is de reguliere procedure van 8 weken standaard van toepassing op een afwijking van het omgevingsplan (Bopa). De gemeenteraad heeft een lijst vastgesteld van Bopa’s waarvoor bindend advies van de gemeenteraad vereist is. Voor deze aanvragen is de termijn van 8 weken te kort om tot een besluit te komen. Het college kan de uitgebreide procedure van toepassing verklaren op een Bopa. Dat moet per aanvraag worden besloten maar er kan wel in een beleidsregel worden bepaald wanneer dat gedaan zal worden. Het college heeft besloten om de lijst waarvoor de gemeenteraad bindend advies moet af te geven vast te stellen als beleidsregel voor gevallen waarop de uitgebreide procedure van toepassing zal worden verklaard.

  Besluit

  De beleidsregel over van toepassing verklaren uitgebreide procedure op aanvraag omgevingsvergunning buitenplanse omgevingsplanactiviteit (artikel 16.65, lid 4, Omgevingswet) vast te stellen.