Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College (publicatie)

dinsdag 12 december 2023

16:00 - 16:30
Locatie

Nieuwe Zaal

Voorzitter
Sybrand Buma
Agenda documenten

Agendapunten

 1. A.3

 2. A.4.1

  Het college heeft besloten aan Humanitas Leeuwarden voor 2024 een subsidie te verlenen van € 302.111,-. Met deze subsidie kan Humanitas ondersteuning bieden aan inwoners van de gemeente Leeuwarden die het tijdelijk even niet alleen redden. Deze ondersteuning bieden zij met de inzet van getrainde vrijwilligers. Humanitas biedt diverse programma’s die aansluiten bij de ontwikkelingen in de maatschappij en de vraag van inwoners.

  Besluit

  1. Humanitas Leeuwarden een subsidie van € 302.111,- te verlenen voor activiteiten in 2024 ter ondersteuning van inwoners, gezinnen en jongeren.
  2. De subsidie te dekken ten laste van de begroting 2024, voor € 279.821,- uit het programma Meedoen en voor € 22.290,- uit het programma Bestaanszekerheid.
  2. De subsidiebeschikking Humanitas Leeuwarden voor 2024 vast te stellen.

 3. A.4.2

  Het college heeft besloten Stichting Bibliotheken Midden-Fryslân, dbieb, voor 2024 een subsidie te verlenen van € 2.994.990,- voor het uitvoeren van bibliotheekwerk in de gemeente Leeuwarden, voor de hoofdvestiging in Leeuwarden en de nevenvestigingen in Grou en Stiens.

  Besluit

  1. Aan de Stichting Bibliotheken Midden-Fryslân voor 2024 een subsidie te verlenen van € 2.994.990,-.
  2. De subsidie te dekken uit het programma Cultuur, begroting gemeente Leeuwarden 2024.
  3. De beschikking subsidie 2024 Stichting Bibliotheken Midden-Fryslân vast te stellen.
 4. A.4.3

  Het Rijk wil dat de bibliotheek nu én in de toekomst voor iedereen in elke gemeente beschikbaar en bereikbaar is. Daarom komt extra geld voor bibliotheken beschikbaar. En vanaf 2025 zijn gemeenten wettelijk verplicht om te zorgen voor een volwaardige openbare bibliotheek. Inhoudelijk volgt er binnenkort meer informatie vanuit het Rijk over de zorgplicht. De regeling Eenmalige specifieke uitkeringen lokale bibliotheekvoorzieningen 2023-2024 (SPUK Bieb) draagt bij aan het realiseren van toekomstgerichte bibliotheekvoorzieningen in gemeenten. De gemeente Leeuwarden wil voor deze tweede tranche twee aanvragen doen, een voor een nieuwe vestiging in Leeuwarden Oost en verruiming van de openingstijden in Stiens. Daartoe besluit het college een aanvraag voor deze regeling in te dienen.

  Besluit

  1. Een aanvraag in te dienen op de Eenmalige specifieke uitkeringen lokale bibliotheekvoorzieningen 2023-2024 (SPUK Bieb) voor het creëren van een bibliotheeklocatie in Leeuwarden Oost en de verruiming van de openingstijden voor de bibliotheek te Stiens.
  2. De aanvraag voor de locatie Leeuwarden Oost conform bijgevoegd aanhangsel vast te stellen.
  3. De aanvraag voor de verruiming openingstijden Stiens conform bijgevoegd aanhangsel vast te stellen.
  4. De kosten voor het jaar 2024 in totaal te ramen op een bedrag van € 523.095,- en deze voor een bedrag van € 104.619,20 te dekken uit het programma Cultuur (cofinanciering) en voor een bedrag van € 418.476,- te dekken uit de nog te ontvangen specifieke uitkering lokale bibliotheekvoorzieningen 2023-2024 (SPUK Bieb).
  5. De begroting via het verzamelvoorstel begrotingswijzigingen conform het onder besluitpunt 4. genoemde dienovereenkomstig te wijzigen.
  6. De kosten voor 2025 en verder te dekken uit de nog te ontvangen Rijksmiddelen voor Zorgplicht openbare bibliotheekvoorzieningen.

 5. A.4.4

  Jaarlijks vraagt stichting OVO Fryslân Noord een subsidie aan voor de methodiek ‘School als Vindplaats’ in het Voortgezet Onderwijs. School als Vindplaats versterkt de steunstructuur in en rondom de school met als doel het verbeteren van het functioneren van (kwetsbare) leerlingen op school. Daarmee wordt tegelijkertijd beoogd dat meer leerlingen succesvol en ononderbroken het voortgezet onderwijs afronden en minder inzet van tweedelijnszorg nodig is.

  Besluit

  1. Aan de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Fryslân-Noord een subsidie te verlenen van € 270.255,-.
  2. De beschikking aan Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Fryslân-Noord voor School als Vindplaats in het Voortgezet Onderwijs 2024 vast te stellen.
  3. De subsidie van € 270.255,- te dekken ten laste van de in de begroting 2024 opgenomen budgetten in het programma Onderwijs.

 6. A.4.5

  Firda (voorheen Friesland College en Friese Poort) heeft een subsidieaanvraag gedaan bij de gemeente Leeuwarden. Deze aanvraag is voor de activiteiten en inzet die zij doen in het kader van de zorgstructuur op school, de zogenaamde scholenteams. Voor deze activiteiten, die bestaan uit ondersteuning en begeleiding aan studenten, ontvangen de scholen gezamenlijke een structurele subsidie. Firda zet in op de methodieken; School als Vindplaats, School als Werkplaats en Aeres op de methodiek Stap en Stipe.

  Besluit

  1. Aan Firda voor 2024 een subsidie te verlenen van € 561.293,-.
  2. De kosten van € 561.293,- te dekken uit het Programma Onderwijs.
  3. De subsidiebeschikking voor Firda over 2024 vast te stellen.

 7. A.4.6

  Gemeenten zijn verantwoordelijk voor onderwijshuisvesting van het primair en voortgezet onderwijs. Ook het organiseren van voldoende mogelijkheden voor bewegingsonderwijs valt onder de gemeentelijke taak. De gemeente ontvangt middelen in het gemeentefonds voor de uitvoering van deze taak.


  Gemeente Leeuwarden werkt met bij de uitvoering van onderwijshuisvesting met de onderwijsvoorzieningenplanning. Het huisvestingsplan heeft als doel om op een gestructureerde manier te kijken naar de huisvestingsbehoeften van scholen/IKC's en om een langetermijnvisie te ontwikkelen voor de accommodaties van het (bewegings)onderwijs. Daarnaast kunnen besturen zelf aanvragen indienen voor onderwijshuisvestingsvoorzieningen. De verordening onderwijshuisvesting 2018 en het beschikbare budget zijn hierbij de kaders voor de gemeente.


  Jaarlijks resulteren voorgenomen investeringen vanuit de planning en de aanvragen vanuit de onderwijsbesturen in een uitvoeringsprogramma voor het komende jaar. Het college heeft het programma voor 2024 vastgesteld.

  Besluit

  Het Programma en overzicht onderwijshuisvesting 2024 vast te stellen.

 8. A.4.7

  Op 30 oktober 2019 heeft de (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, (UNESCO), Creative Cities Network/Cities of Literature, na een eerder verzoek daartoe door de Gemeente, de stad Leeuwarden uitgeroepen tot Unesco City of Literature. De huidige opdracht aan Afûk loopt 31 december 2023 af en de Provincie en gemeente Leeuwarden zijn voornemens deze te verlengen met 1 jaar, om in 2024 de tijd te nemen de samenwerking te bekijken en evalueren. Deze opdracht wordt Afûk wederom gegund.

  Besluit

  1. De Samenwerkingsovereenkomst City of Literature met de provincie Fryslân met 1 jaar te verlengen.
  2. Het addendum voor de Samenwerkingsovereenkomst City of Literature met de provincie te behoeve van de onder 1. genoemde verlenging vast te stellen.
  3. De kosten te ramen op € 70.000 en te dekken uit het programma Cultuur.

 9. A.4.8

  In Friesland zijn 16 scholen voor het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) en het Praktijkonderwijs (PrO). Leerlingen uit het Praktijkonderwijs en het Voortgezet Speciaal Onderwijs volgen eindonderwijs, zonder dat een startkwalificatie wordt behaald. Deze jongeren hebben vanwege geestelijke en/of lichamelijke beperkingen te maken met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Om deze jongeren extra te ondersteunen bij het vinden van een passende plek op de arbeidsmarkt investeren deze scholen in extra stagebegeleiding en branchegerichte cursussen. Met deze extra inspanningen bevorderen we de aansluiting op de arbeidsmarkt en het Entree-onderwijs. Voor deze extra inspanningen van de scholen is subsidie uit het Europees Sociaal Fonds beschikbaar. De gemeente Leeuwarden heeft in haar rol als centrumgemeente van de arbeidsmarktregio Friesland deze subsidie aangevraagd bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Alle Friese scholen van het Voortgezet Speciaal Onderwijs en alle Friese Praktijkscholen ontvangen samen € 1.345.000 van de gemeente Leeuwarden.

  Besluit

  1. Als centrumgemeente in het kader van Arbeidsmarktregio Fryslân een bedrag van € 1.386.600,- beschikbaar te stellen voor het vergroten van kansen op de arbeidsmarkt voor leerlingen uit het Voortgezet Speciaal Onderwijs en het Praktijkonderwijs in Friesland:
  a) € 1.345.000 te verdelen over de 16 onderwijsinstellingen conform bijlage 2 van de overeenkomst ESF+ VSO PRO Friesland 2023/2025;
  b) € 41.600 in te zetten voor projectmanagement.
  2. De kosten te dekken uit de verleende subsidie ESF+ Voortgezet Speciaal Onderwijs en Praktijkonderwijs 2023-2025.
  3. Voor de uitvoering van de subsidiabele activiteiten met de onderwijsinstellingen, ieder afzonderlijk, de bijgesloten Overeenkomst ESF+ VSO/PrO Friesland 2023/2025 aan te gaan en deze overeenkomst vast te stellen.
  4. Via een verzamelvoorstel begrotingswijziging de gemeenteraad voor te stellen om de baten en lasten van de begroting 2024 en 2025 overeenkomstig de bestedingen te verhogen.

 10. A.4.9

  Veel bevoegdheden van het college en van de burgemeester zijn gemandateerd aan leidinggevenden of overige ambtenaren binnen (en soms ook buiten) de ambtelijke organisatie. Om tot een kenbare, juridisch geldige communicatie en besluitvorming door gemandateerden te komen, worden de verleende mandaten vastgelegd in een mandaatstatuut en een mandaatoverzicht. Het statuut en het overzicht worden gepubliceerd, net als bijvoorbeeld beleidsregels. Het mandaatstatuut en het daarbij behorende overzicht worden regelmatig geactualiseerd. Bij de actualisaties wordt met name het mandaatoverzicht aangepast. In de laatste actualisatie konden niet alle punten konden worden meegenomen. Tevens hebben er veranderingen plaatsgevonden binnen de organisatie. Daarom wordt nu een extra aanpassing aan het mandaat overzicht gedaan. Het mandaat statuut wordt niet gewijzigd. Het college heeft besloten het mandaatoverzicht te actualiseren en vast te stellen.

  Besluit

  Het Mandaatoverzicht 2024 vast te stellen.

 11. A.4.10

  Het college heeft de Beleidsnota Informatiebeheer vastgesteld. De wetgever heeft via de Wet open overheid (Woo) en in relatie met de Archiefwet 1995 de overheden tot mei 2030 de tijd gegeven om hun informatiehuishouding op orde te brengen. De beleidsnota Informatiebeheer vormt de basis om dit mogelijk te maken. 
  De nota bevat principes, uitgangspunten voor de inrichting van de informatiehuishouding van de gemeente, inclusief een wettelijk verplicht overzicht van toe te passen metadata (metagegevensschema). 
  De inhoud van de beleidsnota is niet nieuw. Relevante onderdelen uit twee eerdere beleidsdocumenten zijn tot één nieuw geheel samengevoegd en geactualiseerd. Ook zijn er aanvullingen, nieuwe onderdelen en andere bestaande afspraken opgenomen. Daarom kan de nota beschouwd worden als een consolidatie van eerdere in het verleden gemaakte afspraken over het informatiebeheer.
  Onder de noemer van de Agenda Informatiebeheer wordt dit beleid omgezet in acties en projecten.

  Besluit

  1. Het document Informatiebeheer - Belang en uitgangspunten, vastgesteld door het college op 27 oktober 2015, in te trekken;
  2. de Beleidsnota Informatiebeheer 2023 - Belangen, principes, uitgangspunten en metagegevensschema vast te stellen.
 12. A.4.11

  Het college heeft een aantal vuurwerkvrije zones aangewezen voor de jaarwisseling 2023/2024. Het gaat om de volgende gebieden:
  Gebied 1,Greunshiem: De Tjotterstraat, Boeierstraat en Potmargepaad.
  Gebied 2, Wijkzorgcentrum de Hofwijck en kinderboerderij Leeuwarden: Dammelaan, Dokkumertrekweg, Camstraburen, Dirk Zeperweg, Rengerslaan, Ubbo Emmiuslaan en Rengerspad.
  Gebied 3, Serviceflat Aldlânstate: Hempenserweg en Beatrixstraat.
  Gebied 4, De wissel: Egelantierstraat, Anne Vondelingweg, fietspad vanaf Anne Vondelingweg naar Kalverdijkje en Kalverdijkje.
  Gebied 5, Kinderboerderij Stiens: Truerderdyk, Mierenpaed en langs de perceelgrens van de kinderboerderij.


  Het college heeft dezelfde vuurwerkvrije zones aangewezen als voorheen. Binnen de aangewezen vuurwerkvrije zones is het afsteken van legaal consumentenvuurwerk verboden, met uitzondering van zogeheten fop- en schertsvuurwerk, zoals sterretjes, knaltouwtjes, en dergelijke. Het verbod geldt op 31 december vanaf 18:00 uur 's avonds tot 02:00 uur 's nachts. Buiten deze tijden is het nergens toegestaan vuurwerk af te steken (met uitzondering van fop- en schertsvuurwerk).


  Het afgelopen jaar waren er vuurwerkvrije zones aangegeven tijdens de jaarwisseling. Uit de evaluaties van de jaarwisseling en de werkgroep is niet naar voren gekomen om extra vuurwerkvrije zones aan te wijzen tijdens deze jaarwisseling. Ook dit jaar is er geen landelijk vuurwerkverbod van kracht. Wel is net als vorig jaar alleen het goedgekeurde consumentenvuurwerk dat je bij de erkende verkooppunten kunt kopen, toegestaan. Al het andere vuurwerk is verboden; bijvoorbeeld rotjes, ratelbanden, Chinese rollen en singleshots, cobra’s, vlinders, nitraten en vuurpijen. De bedoeling hiervan is dat er minder overlast wordt ervaren.

  Besluit

  1. Het Aanwijsbesluit vuurwerkvrije zones 2023-2024 en bijbehorende overzichtskaart vast te stellen.
  2. De gemeenteraad over het Aanwijsbesluit vuurwerkvrije zones te informeren en de brief aan de raad vast te stellen.
 13. A.4.12

  De gemeente kan haar werk alleen goed doen als haar informatiehuishouding op orde is. Om te bezien in hoeverre de gemeente haar informatiehuishouding conform de Archiefwet 1995 op orde heeft, biedt de gemeentearchivaris het college een keer in de twee jaar een rapportage aan. Deze rapportage is nu door het college vastgesteld en wordt ter informatie doorgestuurd naar de gemeenteraad en het college van Gedeputeerde Staten Fryslân.
  Geconcludeerd wordt dat er in de afgelopen jaren in de beleidsontwikkeling goede stappen zijn gezet, maar dat de uitvoering daarvan beter moet. Punt van aandacht is bijvoorbeeld het op peil brengen van de kennis op het terrein van wetgeving en het inbedden van de kennis van het records management in het opzetten en beheren van de gemeentelijke informatiehuishouding. Met behulp van de zogeheten Agenda Informatiebeheer moet het mogelijk zijn om in 2030 het gemeentelijke informatiebeheer op orde te hebben. 
  Via de periodieke inspecties van de gemeentearchivaris en in samenwerking met control en IT-audit zal de voortgang van de aan te pakken knelpunten worden getoetst. Verder zal eens in de vier jaar een voortgangsrapportage aan het college worden verstrekt.

  Besluit

  1. De rapportage archiefinspectie 2020-2022 vast te stellen;
  2. de gemeenteraad te informeren en de brief aan de raad vast te stellen;
  3. de rapportage in het kader van de toezichtsrelatie met de Provincie aan het College van GS aan te bieden.
 14. A.4.13

  In de huidige planologische situatie is op het adres Truerderdyk 1 te Stiens een bedrijf gevestigd en is op het adres Truerderdyk 1a een bedrijfswoning gevestigd. Dit is niet in overeenstemming met de feitelijke situatie, omdat de bedrijfswoning niet ten dienste staat van het bedrijf. Met dit bestemmingsplan worden het bedrijf en de bedrijfswoning van elkaar losgekoppeld. Op het adres Truerderdyk 1a wordt een reguliere woonbestemming toegekend. Dit sluit aan bij de woonbestemmingen van de naastgelegen percelen. Op het adres Truerderdyk 1 wordt de functieaanduiding ‘bedrijf’ verwijderd en zal het bouwvlak van de bestemming ‘Bedrijventerrein’ opgeschoven worden. Door het verwijderen van de aanduiding ‘bedrijf’ is op deze locatie alleen nog lichte bedrijvigheid toegestaan (bedrijven tot en met categorie 2). Dit heeft geen gevolgen voor huidige bedrijfsvoering op dit perceel. De bedrijfsvoering op dit perceel zal ongewijzigd blijven.
  Het ontwerpbestemmingsplan heeft voor een periode van 6 weken voor zienswijzen ter visie gelegen. Binnen de tervisietermijn zijn geen zienswijzen ingediend. Het college heeft besloten om het bestemmingsplan ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.

  Besluit

  1. Aan de gemeenteraad voor te stellen om:
  a. het bestemmingsplan 'Stiens – Truerderdyk 1 en 1a' vast te stellen onder toekenning van het nummer NL.IMRO.0080.21003BP00-VG01;
  b. geen exploitatieplan vast te stellen;
  2. het raadsvoorstel vast te stellen.

 15. A.4.14

  Het college heeft besloten de Harmonie vanwege de sterk gestegen inflatie- en energielasten in 2023 een incidentele subsidie te verlenen van €495.000,-. De gemeenteraad heeft op 12 april 2023 extra middelen beschikbaar gesteld voor een breed pakket aan steunmaatregelen om deze prijsstijgingen te kunnen opvangen, waaronder een bijdrage aan de Harmonie. Het eigen vermogen van de Harmonie was toereikend om de gestegen kosten zelf te kunnen opvangen, maar in het kader van het verzelfstandigingsproces van de Harmonie heeft het college besloten toch een bijdrage voor de Harmonie beschikbaar te stellen. Deze bijdrage is in de besluitvorming in de gemeenteraad gekoppeld aan het proces van verzelfstandiging en de statutenwijziging, wat de Harmonie op dit moment samen met de gemeente doorloopt. De definitieve statutenwijziging leidt uiteindelijk tot een volledige verzelfstandiging van de Harmonie, waarbij de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor het opvangen van tekorten bij de Harmonie vervalt. Om deze stap te kunnen zetten is een reële omvang van het weerstandvermogen van belang om de eerste jaren mogelijke tekorten te kunnen opvangen. Met deze bijdrage kan de Harmonie bouwen aan voldoende weerstandsvermogen. De gestegen kosten 2023 voor de Harmonie zijn berekend op € 495.000,-.

  Besluit

  1. Vanwege sterk gestegen energie- en inflatielasten aan de Harmonie voor 2023 een incidentele subsidie te verlenen van € 495.000,-;
  2. De subsidie te dekken uit Programma Cultuur;
  3. De subsidiebeschikking 2023 compensatie energie- en inflatielasten de Harmonie vast te stellen.

 16. A.4.15

  Voor de wijkaanpak in de periode 2019-2022 is in totaal € 3.365.805 aan krediet verstrekt door de Raad, waarvan in deze periode € 1.497.692 is uitgegeven. Het project Wijkaanpak is in 2023 gestopt, maar zijn middelen overgebleven vanwege een kleiner aantal projecten dan aangenomen en de (financieel) kleinschaligheid van de aangedragen projecten. De belangrijkste oorzaak van het achterblijven van de verwachtingen wat betreft de uitgaven is de coronapandemie. Door de lockdowns zijn de wijkprojectgroepen stil gevallen en er minder projecten van de grond gekomen. Daarna bleef het bij sociale projecten, waarbij het draaide om ontmoeting, vanwege de toen geldende beperkingen het lang moeilijk om projecten te starten. Het college stelt de raad daarom voor om de restantbudgetten in te blijven zetten voor de doelen waar ze ooit voor beschikbaar zijn gesteld, en ze voor het grootste deel ten goede te laten komen van de aanpak in Leeuwarden-Oost.

  Besluit

  1. Aan de gemeenteraad voor te stellen om:
  a. Een budget van € 82.000 beschikbaar te stellen voor de verdere aanpak in het Valeruiskwartier;
  b. Een budget van € 152.000 beschikbaar te stellen voor de realisatie van een nieuw Skiphus in de Schepenbuurt;
  c. Een budget € 838.000 in te zetten voor het programma Leeuwarden-Oost;
  d. De bedragen onder a t/m c van in totaal € 1.072.000 te onttrekken aan de reserve ISV3;
  e. De begroting 2024 overeenkomstig te wijzigen;
  2. Het raadsvoorstel vast te stellen.

 17. A.4.16

  Er is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor de bouw van een ambulancepost aan de Tijsmaweg te Leeuwarden (locatie P+R Kalverdijkje). Op dit moment is de ambulancepost gevestigd in een huurpand aan de Elzenstraat. Omdat op deze locatie herontwikkeling plaatsvindt, komt de huur ten einde. Bij de verkenning naar een geschikte nieuwe locatie voor de ambulancepost kwam de locatie Kalverdijkje/Tijsmaweg als enige reële mogelijkheid naar voren, waarmee voldaan kan worden aan de eisen omtrent aanrijtijden en uitvalswegen. De aanvraag omgevingsvergunning is in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan 'Leeuwarden - Kalverdijkje'


  Medewerking aan de aanvraag omgevingsvergunning kan worden verleend door middel van een uitgebreide procedure waarvoor een ‘verklaring van geen bedenkingen’ van de gemeenteraad is vereist. Het college heeft besloten de gemeenteraad voor te stellen om een ontwerp verklaring van geen bedenkingen vrij te geven voor ter visielegging. Na het besluit van de raad zullen de ontwerp omgevingsvergunning en ontwerp verklaring van geen bedenkingen 6 weken ter visie worden gelegd.

  Besluit

  1. Aan de gemeenteraad voor te stellen om de ontwerp verklaring van geen bedenkingen conform artikel 6.5, lid 1 van het Besluit omgevingsrecht voor de bouw van een ambulancepost aan de Tijsmaweg te Leeuwarden (locatie P+R Kalverijkje);
  2. Het raadsvoorstel vast te stellen.
 18. A.4.17

  Er is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het verbouwen van de veldschuur tot woning op het adres Finsterbuorren 1 te Jelsum.
  Deze aanvraag omgevingsvergunning is in strijd met zowel de gebruiksregels als de bouwregels in het ter plaatse geldende bestemmingsplan ‘Bûtengebiet en doarpen’.


  Op de aanvraag omgevingsvergunning is een uitgebreide procedure van toepassing. Om een besluit op de aanvraag omgevingsvergunning te kunnen nemen is een 'verklaring van geen bedenkingen’ van de gemeenteraad vereist. Het college heeft besloten de gemeenteraad voor te stellen om een ontwerp verklaring van geen bedenkingen te weigeren. Indien de gemeenteraad besluit om de verklaring van geen bedenkingen te weigeren,  dan wordt het ontwerpbesluit weigering omgevingsvergunning met de weigering ontwerp vvgb en overige stukken ter visie gelegd voor zienswijzen.

  Besluit

  1. Aan de gemeenteraad voor te stellen om de verklaring van geen bedenkingen conform artikel 6.5 lid 1 van het Besluit omgevingsrecht te weigeren voor het verbouwen van de veldschuur tot woning op het adres Finsterbuorren 1 te Jelsum;
  2. Het raadsvoorstel vast te stellen.
 19. A.4.18

  Binnen Friesland en ook binnen de gemeente Leeuwarden zijn er vele vaarwegen met aanliggende oevers. Mede vanwege de vele functies van zowel vaarwegen als oevers was het in de praktijk niet altijd duidelijk wie vanuit welk belang verantwoordelijk is voor het beheer ervan. Met de betrokken overheden is een proces doorlopen om te komen tot goede afspraken. Het college heeft ingestemd met de samenwerkingsovereenkomst met de gezamenlijke overheden. In het voorjaar van 2024 formaliseert  de provincie Fryslân de overeenkomst definitief.

  Besluit

  1. Een samenwerkingsovereenkomst (SOK) met betrekking tot het beheer en onderhoud oevers van de Friese vaarwegen aan te gaan met de in de overeenkomst genoemde partijen;
  2. De “Samenwerkingsovereenkomst toedeling beheer en onderhoud oevers Friese vaarwegen” vast te stellen;
  3. De bijdrage aan het oeverfonds voor de jaren 2024 t/m 2026 van jaarlijks € 55.000,- voor 50% ten laste van het beleidsproduct waterlopen en voor 50% ten laste van het beleidsproduct walkeringen te brengen.


  De burgemeester besluit:
  Wethouder Stellingwerf te machtigen om de “Samenwerkingsovereenkomst toedeling beheer en onderhoud oevers Friese vaarwegen” te ondertekenen.

 20. A.4.19

  Eind 2022 heeft het college besloten om de huren per 1 januari 2023 niet met 14,5% te verhogen maar met 4,9%. Dit is gedaan omdat de hoogte van het indexatiepercentage op de peildatum erg hoog lag en niet in de pas liep met indexatiepercentages die werden aangehouden in de begroting. Het collegebesluit eind 2022 ging uit van een eenmalige huurkorting. Het college heeft besloten om de eenmalige huurkorting structureel te bestendigen.

  Besluit

  Met ingang van 1 januari 2024 de eenmalige korting van 9,6% (= 14,5% - 4,9%) op de indexering van de huurprijs, zoals bedoeld in het besluit van 20 december 2022 met kenmerk 2022-261087, structureel toe te passen op de huurovereenkomsten tussen de gemeente Leeuwarden en derden die met de consumentenprijsindex (CPI) geïndexeerd worden.

 21. A.4.20

  De raad wordt door het college geïnformeerd over diverse ontwerpbestemmingsplannen die ter inzage gelegd worden vóór inwerkingtreding van de Omgevingswet.

  Besluit

  De gemeenteraad informeren over het ter inzage leggen van een groot aantal ontwerpbestemmingsplannen door middel van bijgevoegde informerende brief.