Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College (publicatie)

dinsdag 11 april 2023

16:00 - 16:30
Locatie

Nieuwe Zaal

Voorzitter
Sybrand Buma
Agenda documenten

Agendapunten

 1. A.3

 2. A.5.1

  Het college heeft de schriftelijke vragen van Lijst058 over de sluiting van de huisartsenpost in Bilgaard beantwoord.

  Besluit

  De beantwoording van de schriftelijke vragen van Lijst058 over de sluiting van de huisartsenpost in Bilgaard vast te stellen conform bijgaand aanhangsel.

 3. A.5.2

  Op  7 maart 2023 heeft de fractie van de Partij van de Arbeid van de gemeente Leeuwarden schriftelijke vragen gesteld over de inzet van het instrument Maatschappelijke Diensttijd voor jongeren. Het college van de gemeente Leeuwarden zet dit instrument al een geruime tijd in voor jongeren. De doelstellingen van Maatschappelijke Diensttijd  kunnen zijn: iets doen voor een ander of de samenleving, talentontwikkeling of ontmoeting.

  Besluit

  Schriftelijke vragen van de PvdA,  ingediend op 7 maart 2023, over de inzet Maatschappelijke Diensttijd voor jongeren te beantwoorden overeenkomstig bijgevoegd aanhangsel.

 4. A.5.3

  Voor de Wmo onderdelen Hulp bij huishouden, Basisondersteuning en Aanvullende ondersteuning is er vanaf januari 2021 een nieuwe werkwijze. Inmiddels zijn er 2 jaar voorbij. Als gemeente zijn we positief over de eerste twee jaar. Er is een goed samenspel tussen de aanbieders en de gemeente om de werkwijze tot een succes te maken. Daarnaast zijn de resultaten van het cliëntervaringsonderzoek dat in 2022 uitgevoerd werd, positief. De gemiddelde tevredenheid van de inwoners over de ondersteuning in 2021 was een 8. De kwaliteit van de basis- en aanvullende ondersteuning wordt door 87% van de inwoners als goed beoordeeld. Het college informeert de gemeenteraad over deze stand van zaken.

  Besluit

  De raad te informeren over de stand van zaken transformatie Wmo en de brief aan de raad hierover vast te stellen.

 5. A.5.4

  Leerlingen uit het Praktijkonderwijs en het Voortgezet Speciaal Onderwijs volgen eindonderwijs, zonder dat een startkwalificatie wordt behaald. Deze jongeren hebben vanwege geestelijke en/of lichamelijke beperkingen te maken met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Om deze jongeren extra te ondersteunen bij het vinden van een passende plek op de arbeidsmarkt investeren de onderwijsinstellingen in extra stagebegeleiding en branchegerichte cursussen. Met deze extra inspanningen bevorderen we de aansluiting op de arbeidsmarkt en het Entree-onderwijs. Voor deze extra inspanningen van de onderwijsinstellingen is subsidie uit het Europees Sociaal Fonds beschikbaar. De gemeente Leeuwarden heeft in haar rol als centrumgemeente van de arbeidsmarktregio Friesland deze subsidie aangevraagd bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Alle Friese scholen van het Voortgezet Speciaal Onderwijs en alle Friese Praktijkscholen ontvangen samen € 672.500 van de gemeente Leeuwarden.

  Besluit

  1. Als centrumgemeente in het kader van de Arbeidsmarktregio Fryslân een bedrag van € 693.300,- beschikbaar stellen voor het vergroten van kansen op de arbeidsmarkt voor leerlingen uit het Voortgezet Speciaal Onderwijs en het Praktijkonderwijs in Friesland:
  a) € 672.500 te verdelen over de 16 onderwijsinstellingen conform bijlage 2 bij de overeenkomst VSO/PrO 2022/2023;
  b) € 20.800 in te zetten voor projectmanagement.
  2. De kosten te dekken uit de subsidie ESF+ Voortgezet Speciaal Onderwijs en Praktijkonderwijs.
  3. Voor de uitvoering van de subsidiabele activiteiten met de onderwijsinstellingen, genoemd in Bijlage 2 Verdeling ESF+ pro-vso AMR Friesland 2022/2023, ieder afzonderlijk, de bijgesloten Overeenkomst ESF+ 2022/2023 VSO/PrO aan te gaan, en deze overeenkomst vast te stellen.
  4. Via een verzamelvoorstel begrotingswijziging de gemeenteraad voor te stellen om de baten en lasten van de begroting 2023 overeenkomstig de bestedingen te verhogen.

 6. A.5.5

  Het college van B&W heeft besloten om een Europese aanbesteding uit te schrijven voor het borgen van de EPA aanpak in de gemeente Leeuwarden. De EPA aanpak is een samenwerking tussen de FACT-Teams van GGZ Friesland, VNN en de gemeente Leeuwarden ten behoeve van het integraal ondersteunen van mensen met een Ernstige Psychiatrische Aandoening. In 2023 wordt het huidige pilot EPA Team in de gemeente Leeuwarden uitgebreid naar drie FACT + Gemeente Teams. Daarmee is de werkwijze voor de hele gemeente met een looptijd van maximaal 5 jaar en 7 maanden geborgd.

  Besluit

  1. Een Europese aanbesteding uit te schrijven voor het borgen van de EPA aanpak in Leeuwarden vanaf medio 2023;
  2. Het bijgevoegde startformulier vast te stellen;
  3. Geheimhouding op te leggen ten aanzien van het startformulier op grond van artikel 87 en 89 Gemeenteweg juncto artikel 5.1 lid 2 sub b Wet Open Overheid tot het moment dat de gunning van de aanbesteding is gepubliceerd.

 7. A.5.6

  Op 27 april vieren we de verjaardag van Koning Willem Alexander. Traditioneel wordt dit onder andere gevierd met een vrijmarkt in de binnenstad van Leeuwarden. Voor een goed verloop moet het vrijmarktgebied en de calamiteitenroutes worden vastgesteld.
  Het vrijmarktgebied is in 2023 gelijk aan het vrijmarktgebied dat in 2022 in aangewezen. De Commerciële markt staat weer op de Nieuwestad langs de waterkant vanaf de brug ter hoogte van de Nieuwesteeg t/m de Lange Pijp en Waagplein. Het hele vrijmarktgebied is tijdens de vrijmarkt niet toegankelijk voor verkeer, met uitzondering van de hulpdiensten.
  Het College heeft het vrijmarktgebied en de calamiteitenroutes vastgesteld.

  Besluit

  1. Op grond van artikel 5.23 van de Algemene plaatselijke verordening (APV) de gebieden voor de vrijmarkt op Koningsdag 2023 en de calamiteitenroute volgens bijgevoegde kaart vast te stellen;
  2. De openingstijden van de vrijmarkt op Koningsdag 2023 van 08.30 uur tot 17.00 uur vast te stellen.

 8. A.5.7

  Het college van B&W heeft diverse besluiten genomen over naamgeving in de gemeente Leeuwarden. Hiertoe zijn de adviezen gevolgd zoals de Commissie Naamgeving deze verwoord in dit collegevoorstel. De Commissie Naamgeving heeft een procedure gevolgd om te komen tot de diverse voorstellen.

  Besluit

  De voorgestelde besluiten voor de namen in de openbare ruimte vast te stellen overeenkomstig bijlage 1, punt 1 t/m 3.

 9. A.5.8

  Het college heeft subsidieregeling 'Duurzame dorpen en wijken' vastgesteld. Er geldt een subsidieplafond van €200.000,- voor de subsidieregeling. De subsidie heeft tot doel het stimuleren van het opstarten, ontwikkelen en versnellen van projecten op het gebied van energietransitie, om zo de ambitie te behalen om in 2030 60% minder CO2 uit te stoten dan in 1990 en in 2050 onafhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen, waaronder aardgas.

  Besluit

  1. De "Subsidieregeling duurzame dorpen en wijken gemeente Leeuwarden 2023" vast te stellen;


  2. Het Aanvraagformulier "Duurzame dorpen en wijken subsidie 2023" conform bijgevoegd aanhangsel vast te stellen;


  3. De kosten ten bedrage van € 200.000 ten laste te brengen van het product Milieubeleid;

 10. A.5.9

  Ieder halfjaar ontvangt de gemeente een taakstelling van de provincie Fryslân voor de huisvesting van statushouders. Door verschillende oorzaken is hierin de afgelopen jaren een achterstand opgelopen. De provincie heeft het college om die reden gevraagd met een plan van aanpak te komen voor de huisvesting van statushouders in 2023. Het college heeft besloten het Plan van aanpak huisvesting statushouders vast te stellen, het College van Gedeputeerde Staten hiervan middels een brief op de hoogte te stellen, en de raad hier tevens over te informeren.

  Besluit

  1. Het Plan van aanpak huisvesting statushouders vast te stellen;
  2. Het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân te informeren over het Plan van aanpak huisvesting statushouders en de bijgevoegde brief aan het College van Gedeputeerde Staten vast te stellen;
  3. De raad hier tevens over te informeren en de brief aan de raad vast te stellen.

 11. A.5.10

  De gemeente Leeuwarden staat voor grote opgaven ten aanzien van de opvang van vluchtelingen, huisvesting van spoedzoekers en de volkshuisvesting van Leeuwarders in het algemeen. Met name de opvang van Oekraïense vluchtelingen en de huisvesting van statushouders is urgent en dat vraagt om oplossingen voor zowel de korte alsook voor de lange termijn.
  Het college van B&W informeert de gemeenteraad over de voortgang van de verkenning ten aanzien van de realisatie van een flexibele schil, waarmee  een belangrijke stap gezet kan worden in de opvang van Oekraïense vluchtelingen en in de volkshuisvestelijke opgaven.

  Besluit

  De gemeenteraad te informeren over de tijdelijke de realisatie van flexunits op de Pier (Spoordok) en de brief aan de raad vast te stellen.

 12. A.6.1

  De VVD- fractie heeft op 19 oktober 2022  vragen gesteld over de stand van zaken van het beleidsplan LHBTI emancipatie 2019-2022. Het College heeft deze vragen beantwoord.


  Beantwoording van de vragen heeft op zicht laten wachten, omdat eind 2022 pas bekend is geworden dat de gemeente Leeuwarden wederom aanspraak kan doen op de regenboogmiddelen voor de periode 2023-2026.

  Besluit

  De beantwoording van de schriftelijke vragen van de fractie VVD  over " Blijvende aandacht om veilig jezelf te zijn" d.d.19 oktober 2022 conform bijgevoegd aanhangsel vast te stellen.
  (Collegebesluit 4 april 2023)