Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College (publicatie)

dinsdag 19 september 2023

16:00 - 16:30
Locatie

Nieuwe Zaal

Voorzitter
Sybrand Buma
Agenda documenten

Agendapunten

 1. A.3

 2. A.4.1

  De fractie van Lijst058 heeft vragen aan het college gesteld over HBO- ers in de bijstand. Het college heeft deze vragen beantwoord.

  Besluit

  De schriftelijke vragen van de fractie vanLijst058 van 28 juli 2023, over HBO- ers in de bijstand, te beantwoorden overeenkomstig bijgevoegd aanhangsel.

 3. A.4.2

  Het college heeft besloten om aan de gemeenteraad het derde verzamelvoorstel voor de wijziging van de begroting 2023 vast te stellen. Het verzamelvoorstel begrotingswijzigingen bestaat uit inhoudelijke begrotingswijzigingen en uit financieel technische begrotingswijzigingen, zijnde wijzigingen van zuiver financieel technische aard zonder beleidsmatige aspecten. De wijzigingen verlopen budgetneutraal.

  Besluit

  1. De gemeenteraad voor te stellen het derde verzamelvoorstel begrotingswijzigingen 2023 vast te stellen.
  2. Het raadsvoorstel vast te stellen.

 4. A.4.3

  Gemeente Leeuwarden zet in op het investeren in kwaliteit voor het jonge kind. Vanaf de leeftijd van 2 jaar kunnen alle peuters 8 uur per week gebruik maken van voorschoolse voorzieningen, of de ouders nu werken of niet. Op die manier dragen we bij om alle kinderen een goede start te geven. De subsidieverlening verloopt via de kinderopvangorganisaties. Jaarlijks wordt in het financieel besluit de hoogte van de normbedragen vastgesteld.

  Besluit

  Het Financieel Besluit regeling subsidie Voorschoolse educatie gemeente Leeuwarden 2024 vast te stellen.

 5. A.4.4

  Binnen de gemeente Leeuwarden mogen honden alléén loslopen in aangewezen hondenlosloopgebieden. De aanwijzing van deze gebieden is geregeld in het Aanwijzingsbesluit losloopgebieden voor honden in de gemeente Leeuwarden. 
  Het college heeft besloten om een nieuw hondenlosloopgebied in de wijk Blitsaerd toe te voegen en de verbeelding bij een bestaand losloopgebied in de Groene Ster te corrigeren.

  Besluit

  1. Het Aanwijzingsbesluit losloopgebieden voor honden in gemeente Leeuwarden zoals gewijzigd vastgesteld op 10 mei 2022 (inwerking per 3 juni 2022) als volgt te wijzigen:
  a. Hondenlosloopgebied ’50. Blitsaerd’ wordt nieuw toegevoegd aan de lijst Losloopgebieden op wijk of dorpsniveau evenals de daarbij behorende kaart,
  b. Op kaart ’C. Groene Ster nabij Woelwijk’ wordt de begrenzing van het losloopgebied gecorrigeerd.
  2. Dit besluit in werking te laten treden 1 dag na bekendmaking.

 6. A.4.5

  Het project centrale afstandsbediening bruggen gaat de tweede fase in. Ter uitvoering van de aangenomen raadsmotie Warten is het voorstel aan de raad om de brug in Warten niet aan te sluiten op de centrale brugbediening. En in plaats hiervan wel de Hermes-, Verlaats- en Ee-brug aan te sluiten. De gemeenteraad wordt voorgesteld om hiervoor een krediet beschikbaar te stellen.

  Besluit

  1. Aan de gemeenteraad voor te stellen om:
  a. Een krediet beschikbaar te stellen van € 1.840.000 voor het kunnen aansluiten van de Hermes-, Verlaats-, en Eebrug op de centrale provinciale bedienpost it Swettehûs in plaats van de brug Warten (Hoofdstraat Warten);
  b. De hiermee gepaarde gaan kapitaallasten ten bedrage van € 110.000 te dekken uit de besparing op de bedieningslasten van de onder a. genoemde bruggen;
  c. De extra bedienkosten voor de brug Warten ten bedrage van € 32.500 te dekken uit de besparing op de bedienlasten van de onder a. genoemde bruggen;
  d. De nog vast te stellen begroting 2024 overeenkomstig te wijzigen.
  2. Het raadsvoorstel vast te stellen.

 7. A.4.6

  Op 6 februari 2023 is het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) ondertekend door de Vereniging Nederlandse Gemeenten, het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Zorgverzekeraars Nederland en GGD GHOR Nederland, de vereniging voor publieke gezondheid en veiligheid in Nederland. Het akkoord omvat afspraken over het bereiken van een gezonde generatie in 2040: weerbare, gezonde mensen die opgroeien, leven, werken en wonen in een gezonde leefomgeving met een sociale basis. Aan de gemeentelijke taken van het GALA is een specifieke uitkering (SPUK) gekoppeld. In de SPUK worden financiële middelen ter beschikking gesteld voor uitvoering van de taken uit het GALA. Om deze financiële middelen te ontvangen, moeten gemeenten een plan van aanpak indienen.


  Het plan van aanpak van gemeente Leeuwarden ten behoeve van de SPUK is door het college van B&W vastgesteld. In het plan van aanpak is opgenomen hoe gemeente Leeuwarden met de verschillende doelen uit het GALA aan de slag gaat en op welke manier de middelen uit de SPUK voor de verschillende onderdelen worden ingezet.


  Onderdeel van deze SPUK is ook het Sportakkoord II wat nu wordt vastgesteld. Dit is een herijking van het eerste Sportakkoord (mei 2020), waarin doelen opgenomen zijn over het inzetten van sport als middel en het versterken van het sportklimaat. De werkwijze van het Lokaal Sportakkoord Leeuwarden zal onveranderd blijven.

  Besluit

  1. De herijking van het Sportakkoord II vast te stellen;
  2. Het plan van aanpak SPUK GALA vast te stellen  De burgemeester besluit wethouder N. Kramers te machtigen om namens hem de aanvraag met het Plan van Aanpak SPUK GALA te ondertekenen.

 8. A.4.7

  Wethouder Kuiken is uitgenodigd door Royal de Luxe om de nieuwe show bij te komen wonen. Op 22 september 2023 zal hij samen met een ambtenaar afreizen naar Nantes in Frankrijk voor een 3-daags netwerkbezoek durende tot 24 september 2023. Doel van dit netwerkbezoek is om contact te houden met dit wereldberoemde straattheatergezelschap en de mogelijkheden voor een toekomstige samenwerking te verkennen.

  Besluit

  Wethouder Kuiken toestemming te verlenen voor een werkbezoek aan Nantes om de nieuwe show van Royal de Luxe te bekijken van 22 t/m 24 september 2023.

 9. A.4.8

  Jaarlijks worden voor de heffing van de meeste gemeentelijke belastingen nieuwe belastingverordeningen vastgesteld met daarin opgenomen de tarieven voor het nieuwe jaar. Daarnaast worden in deze verordeningen nieuwe ontwikkelingen op fiscaal-juridisch gebied verwerkt en de gevolgen van beleidswijzigingen. Het college heeft besloten om de belastingverordeningen 2024 ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.


  In de nu voorliggende Verordening afvalstoffenheffing richt het besluit zich vooral op de fiscaal-juridische aspecten en het wettelijk kader ter vastlegging van het fundament voor de heffing in 2024. De Verordening afvalstoffenheffing wordt afwijkend voorafgaand aan de programmabegroting voorgelegd aan de raad. Reden hiervoor is de invoering van Goed Terecht in Leeuwarden per 1 januari 2023 en de hierdoor gewijzigde systematiek van de afvalstoffenheffing. Bij dit raadsvoorstel is de toegezegde tussenevaluatie als bijlage bijgevoegd.

  Besluit

  1. De gemeenteraad voor te stellen de Verordening afvalstoffenheffing Leeuwarden 2024 en de bij deze verordening behorende tarieventabel, vast te stellen.
  2. Het raadsvoorstel vast te stellen.
  3. De tussenevaluatie Goed Terecht in Leeuwarden, overzicht van het eerste half jaar van 2023, vast te stellen.

 10. A.4.9

  Jaarlijks worden voor de heffing van de meeste gemeentelijke belastingen nieuwe belastingverordeningen vastgesteld met daarin opgenomen de tarieven voor het nieuwe jaar. Daarnaast worden in deze verordeningen nieuwe ontwikkelingen op fiscaal-juridisch gebied verwerkt en de gevolgen van beleidswijzigingen. Het college heeft besloten om de Verordening riool- en waterzorgheffingen aan te bieden aan de gemeenteraad. 


  In de nu voorliggende Verordening riool- en waterzorgheffingen richt het besluit zich vooral op de fiscaal-juridische aspecten en het wettelijk kader ter vastlegging van het fundament voor de heffing in 2024. De Verordening riool- en waterzorgheffingen wordt afwijkend voorafgaand aan de programmabegroting voorgelegd aan de raad. Reden hiervoor is de invoering van de riool- en waterzorgheffingen en de hierdoor gewijzigde systematiek van de rioolheffingen. 


  Op 21 december 2022 heeft de raad met het vaststellen van het Programma Water en Riolering 2023-2027 besloten om de rioolheffingen om te vormen naar een bredere riool- en waterzorgheffingen. Hiermee komt er een nieuwe basis voor de bekostiging van de rioolvervanging en de klimaatopgave. Op basis van de geamendeerde tekst zijn er verschillende scenario’s uitgewerkt. Bij informerende brief van 30 mei 2023 heeft het college de gemeenteraad haar voorkeursscenario (scenario 2) aangegeven. Dit voorkeursscenario is nader uitgewerkt in de Verordening riool- en waterzorgheffingen Leeuwarden 2024 welke ter besluitvorming aan de raad wordt aangeboden. De gemeenteraad neemt met dit besluit een beslissing over wie er mee gaat betalen aan het waterzorgtarief en daarmee de klimaatopgave.

  Besluit

  1. De gemeenteraad voor te stellen de Verordening Riool- en Waterzorgheffingen Leeuwarden 2024 vast te stellen.
  2. Het raadsvoorstel vast te stellen.

 11. A.4.10

  Vooruitlopend op het aangaan van het convenant voor de Regio Deal Noardwest Fryslân tussen het Rijk (Ministerie van BZK e.a.) en de regiopartners Provinsje Fryslân, Wetterskip Fryslân, gemeente Harlingen en gemeente Waadhoeke, wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld door het college om wensen en bedenkingen te uiten over het aangaan van dit convenant. Het Rijk heeft hier een bedrag van € 20 mln. voor over. De regiopartners zullen van hun kant ook weer gezamenlijk € 20 mln. aan cofinanciering moeten organiseren. Er is afgesproken dat Leeuwarden dan voor een bedrag aan € 5 mln. garant staat.


  Reden voor deze stap is dat de gemeente Leeuwarden een meerjarige samenwerking (2024 t/m 2028; vijf jaren) aangaat om voor het buitengebied oud-Leeuwarderadeel en oud-Littenseradiel een integrale verbetering van het woon- en economisch klimaat te bewerkstelligen. Het aangaan van de Regio Deal heeft een behoorlijke impact op de gemeente en de raad zal op onderdelen ook betrokken worden bij de uitvoering.  In de Regiodeal werken Rijk en regio samen aan een betere woon- en leefomgeving voor bewoners en ondernemers in de regio. De bijdrage van het Rijk in de Regio Deal levert een plus op de inzet van Noardwest Fryslân om de maatschappelijke opgaven aan te pakken en te werken aan de Brede Welvaart. Zo wordt het proces versneld en kan impact worden gerealiseerd. De Regio Deal zet een vliegwiel in werking, waarbij ook andere partijen in de regio mee-investeren (overheden, bedrijfsleven, onderwijs).


  Met de Regio Deal Noardwest Fryslân wordt een impuls gegeven aan de realisatie van de ambitie om met een integrale aanpak Noardwest Fryslân te ontwikkelen tot koploper duurzaam brede welvaart in perifere regio’s binnen Nederland. De regio streeft naar een structuurversterking van de regionale economie, meer innovatiekracht en ondernemerschap, passende banen voor alle inwoners, ontwikkelingsmogelijkheden en kansen voor jongeren, een gezonde leefomgeving, vitale kernen en dorpen, duurzame energie, een goede bereikbaarheid, gezonde natuur en behoud van het landschap. De Regio Deal brengt focus aan op het versterken van het woon- en vestigingsklimaat van het gebied. Daarnaast wil het ook bijdragen aan het behouden van de landschappelijke ruimtelijke kwaliteit en de uitdagingen die in het plattelandsgebied bestaan.

  Besluit

  1. De gemeenteraad uit te nodigen wensen en bedenkingen te geven op het voorgenomen besluit om een convenant aan te gaan met het Rijk en de regiopartners Provinsje Fryslân, Wetterskip Fryslân, gemeente Harlingen en gemeente Waadhoeke;
  2. Het concept-convenant Regio Deal Noardwest Fryslân, vast te stellen;
  3. De informerende brief aan de raad hieromtrent vast te stellen.

 12. A.4.11

  Kort na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne is de gemeente Leeuwarden op verschillende locaties gestart met het opvangen van vluchtelingen. Er komen nog altijd vluchtelingen bij. De gemeente Leeuwarden zorgt voor extra opvangplekken. Ook komen er wijzigingen in de locaties.


  Vanaf 20 september worden er tijdelijk 50 extra bedden geplaatst op de begane grond van locatie de Friesland. Dit is een kortdurende tijdelijke voorziening tot 16 oktober. Deze plek is bedoeld voor de eerste opvang van vluchtelingen die net in Leeuwarden zijn. 


  Vanaf 16 oktober wordt Hotel het Anker in gebruik genomen voor 50 Oekraïense vluchtelingen die vanaf half december hun intrek zullen nemen op de Pier.  Deze groep vluchtelingen verblijft al langer in onze gemeente en zijn zelfredzaam. 


  Half november zal Camping de Wetterpolle uitgebreid worden met 20 chalets. 10 chalets zijn nodig voor het aantal extra opvangplaatsen per 1 februari. De andere plekken zijn deels extra voor het verlagen van het aantal bedden in Polaris ter verbetering van de leefbaarheid op die locatie. De andere plekken zijn een reserve capaciteit.

  Besluit

  De gemeenteraad te informeren over tijdelijke en extra opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen en de informerende brief aan de raad vaststellen.