Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College (publicatie)

dinsdag 4 april 2023

16:00 - 16:30
Locatie

Nieuwe Zaal

Voorzitter
Sybrand Buma
Agenda documenten

Agendapunten

 1. A.3

 2. A.5.1

  De fractie van de FNP heeft schriftelijke vragen gesteld over het voorbestaan van dorpsfeesten en evenementen. Het college heeft de vragen beantwoord.

  Besluit

  De schriftelijke vragen van de fractie van de FNP gesteld op 20 februari 2023 inzake het voorbestaan van dorpsfeesten en evenementen te beantwoorden conform bijgevoegd aanhangsel.

 3. A.5.2

  De fractie van Lijst058 heeft vragen gesteld over een reis naar een speeltoestellenfabriek. Het college heeft de vragen beantwoord.

  Besluit

  De beantwoording van de schriftelijke vragen van Lijst058, gesteld op 13 februari 2023, inzake de reis speeltoestellen overeenkomstig bijgevoegd aanhangsel vast te stellen.

 4. A.5.3

  Op 8 november 2021 is de motie “Aanstellen verbinder laaggeletterdheid” unaniem aangenomen door de raad. Het college heeft besloten om de gemeenteraad te informeren over de uitgevoerde evaluatie van de inzet van de verbinder laaggeletterdheid.

  Besluit

  De raad te informeren over de uitvoering van de motie Aanstellen Verbinder Laaggeletterdheid en de informerende brief aan de raad hierover vast te stellen.

 5. A.5.4

  Het college heeft de kwartaalrapportage over Goed Terecht In Leeuwarden over het vierde kwartaal van 2022 vastgesteld en ter informatie naar de raad gestuurd. De volgende (tussen)evaluatie over Goed Terecht In Leeuwarden zal na de zomer van 2023 aan de raad worden aangeboden. Hierin zullen de cijfers en ervaringen staan van de eerste zes maanden van 2023 van Goed Terecht In Leeuwarden (na de invoering van de variabele tarieven afvalstoffenheffing).

  Besluit

  1. De rapportage over het vierde kwartaal 2022 inzake Goed Terecht in Leeuwarden vast te stellen;
  2. De gemeenteraad te informeren over de rapportage van het vierde kwartaal 2022 inzake Goed  Terecht In Leeuwarden en de brief aan de raad vast te stellen.

 6. A.5.5

  Iedere maandag wordt in de binnenstad van Leeuwarden oud papier ter inzameling aangeboden. Dit gaat nog op ouderwetse manier: het oud papier wordt op straat gezet en wordt vervolgens door Omrin opgehaald. Dit systeem kent enkele nadelen, het papier verwaait bijvoorbeeld.


  Om de binnenstad een fraaier aanzien te geven, is daarom besloten om per 1 juli 2023 te kiezen voor een andere wijze van inzamelen. In plaats van de huidige wijze van inzamelen, gaat er ingezameld worden via ondergrondse containers. In aanloop naar 1 juli worden hiervoor extra ondergrondse containers voor oud papier geplaatst in de binnenstad.

  Besluit

  1. Het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Leeuwarden 2014 gewijzigd vast te stellen;
  2. De raad over de inzameling van oud papier in de binnenstad te informeren en de informerende brief vast te stellen.
 7. A.5.6

  De gemeenteraden, provinciale staten en het algemeen bestuur van het Wetterskip Fryslân worden in de gelegenheid gesteld zienswijzen over de ontwerpbegroting FUMO 2024 en de begrotingswijziging 2023 naar voren te brengen. Het college heeft kennis genomen van de stukken en benoemt een aantal punten.


  Over de begrotingswijziging 2023 stelt het college de gemeenteraad voor om een zienswijze in te dienen bij het Dagelijks Bestuur van de FUMO. De FUMO vraagt € 885.000 extra geld voor de kosten die samenhangen met de invoering van de Omgevingswet per 1-1-2024. Dit is een raming van de kosten die op kunnen treden. Via de zienswijze vraagt de raad aan de FUMO om via de tussentijdse rapportages de gemeente goed op de hoogte te houden van de voortgang en de kosten van deze extra middelen.


  De onderwerpen van de begroting 2024 geven geen aanleiding om een zienswijze kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur van de FUMO.

  Besluit

  1. Aan de gemeenteraad voor te stellen om een zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging 2023 van de FUMO en geen zienswijze te geven op de ontwerpbegroting 2024 van de FUMO en de zienswijze conform bijgevoegd aanhangsel vast te stellen;
  2. Het raadsvoorstel vast te stellen.

 8. A.5.7

  Het college heeft de subsidieregeling 'fixteams energiearmoede' vastgesteld. Deze subsidieregeling is voor de aanpak van energiearmoede en volgt uit het ‘Geactualiseerde plan van aanpak energiearmoede 2022’. Er geldt een subsidieplafond van €225.000,- voor de subsidieregeling.

  Besluit

  1. De subsidieregeling "Fixteams energiearmoede gemeente Leeuwarden" vast te stellen
  2. Het subsidieplafond vast te stellen op € 225.000,-;
  3. De kosten ten laste te brengen uit de van het Rijk toegekende 'Specifieke uitkering aanpak energiearmoede'.

 9. A.5.8

  De Voedselbank is vanaf 2009 huurder van het gemeentelijk pand aan de Tylkedam 51 in Leeuwarden. In 2018 heeft de Voedselbank een aanbouw bij het gebouw gerealiseerd. Deze aanbouw was nodig vanwege een tekort aan opslagruimte en ontvangstruimte voor de klanten. De bekostiging van deze aanbouw werd betaald vanuit sponsoren en giften van de Voedselbank en is met goedkeuring van de gemeente, en zonder recht van opstal, op gemeentelijke grond gerealiseerd. Door natrekking is deze aanbouw gemeentelijk eigendom geworden en is het pand van de gemeente daarbij in waarde gestegen. Het college besluit de Voedselbank daarvoor te compenseren in de vorm van een tijdelijke huurkorting voor de periode van 15 jaar.

  Besluit

  1. De Voedselbank in Leeuwarden te compenseren voor de waardestijging van het gemeentelijke pand aan Tylkedam 51 te Leeuwarden door het vrijstellen van de huurpenningen met ingang van 2023 voor een periode van 15 jaar;
  2. Het hierdoor ontstane jaarlijks tekort van € 13.605,- op te voeren in de 2e ronde Uitzettingen en Inkrimpingen Begroting 2024 jaarschijf 2023.