Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College (publicatie)

dinsdag 17 oktober 2023

16:00 - 16:30
Locatie

Nieuwe Zaal

Voorzitter
Sybrand Buma
Agenda documenten

Agendapunten

 1. A.3

 2. A.4.1

  De fractie van GroenLinks heeft vragen gesteld over lekke banden door veegmachines.  Het college heeft de vragen beantwoord.

  Besluit

  De beantwoording van de schriftelijke vragen van GroenLinks, gesteld op 26 september 2023, inzake lekke banden door veegmachines overeenkomstig bijgevoegd aanhangsel vast te stellen.

 3. A.4.2

  De fractie van LIJST058 heeft schriftelijke vragen gesteld over het verbod voor zwaardere voertuigen op de brug Aldskou bij Jirnsum. Het college heeft deze vragen beantwoord.

  Besluit

  De beantwoording van de schriftelijke vragen van de fractie van LIJST058, ingediend op 14 september 2023, inzake het verbod voor zwaardere voertuigen op de brug Aldskou bij Jirnsum conform het bijgevoegd aanhangsel vast te stellen.

 4. A.4.3

  Door de raad worden jaarlijks moties aangenomen bij behandeling van diverse onderwerpen of buiten de orde van de vergadering. Het college rapporteert regelmatig met overzichten en afzonderlijke brieven aan de raad over de uitvoering daarvan. Het college informeert de raad nu met een nieuw overzicht over in hoeverre raadsmoties in het afgelopen half jaar door het college zijn uitgevoerd en afgehandeld.

  Besluit

  De raad informeren over de stand van zaken uitvoering moties t/m augustus 2023 en de brief aan de raad hierover vast te stellen.

 5. A.4.4

  Het normenkader bevat een overzicht van de wet- en regelgeving die op de gemeente van toepassing is. Hierbij is er een onderscheid tussen externe regels (opgelegd door hogere overheden) en interne regels (onder andere de eigen gemeentelijke verordeningen). In de rechtmatigheidsverantwoording in de jaarrekening 2023 zal het college aangeven of dit normenkader nageleefd is, of dat er te rapporteren afwijkingen zijn. Het normenkader wordt gebruikt bij het collegeonderzoek naar de rechtmatigheid, waarmee de interne auditfunctie is belast. Daarnaast gebruikt de externe accountant van de raad (PwC) het normenkader bij het onderzoek naar de getrouwheid van de rechtmatigheidsverantwoording van het college.

  Besluit

  1, De raad voorstellen het normenkader 2023 vast te stellen.
  2. Het raadsvoorstel vaststellen.

 6. A.4.5

  De gemeente Leeuwarden werkt al jaren samen met verschillende gemeenten en publieke organisaties op het terrein van de bedrijfsvoering. De colleges van de gemeente Dantumadiel en de gemeente Leeuwarden hebben het voornemen om op het terrein van de bedrijfsvoering te gaan samenwerken. Daarvoor vragen de colleges een zienswijze op het ontwerp ‘centrumregeling samenwerking Dantumadiel en Leeuwarden’. Deze zienswijze is vereist voordat de colleges over kunnen gaan tot het formeel sluiten van deze centrumregeling.


  De gemeente Noardeast-Fryslân en de gemeente Leeuwarden werken al geruime tijd samen op het terrein van de bedrijfsvoering. In het kader van deze samenwerking nam de gemeente Noardeast-Fryslân ook diensten af van de gemeente Leeuwarden welke ten goede kwamen aan de gemeente Dantumadiel. Dit was geregeld middels de centrumregeling samenwerking Noardeast-Fryslân en Dantumadiel. De colleges van de gemeenten Dantumadiel en Noardeast-Fryslân hebben halverwege 2022 besloten deze centrumregeling samenwerking NoardeastFryslân en Dantumadiel per 1 januari 2024 op te heffen. Dit betekent eveneens dat Noardeast-Fryslân de diensten van Leeuwarden vanaf dat moment niet meer ten goede kan laten komen aan de gemeente Dantumadiel. Om de continuïteit van de bedrijfsvoering van de gemeente Dantumadiel te waarborgen, wensen de gemeente Leeuwarden en de gemeente Dantumadiel een centrumregeling aan te gaan op het terrein van de bedrijfsvoering.

  Besluit

  1. De gemeenteraad voor te stellen geen zienswijze te geven op de ontwerp ‘centrumgemeente regeling samenwerking Dantumadiel en Leeuwarden’
  2. Het raadsvoorstel zienswijze ontwerp centrumgemeente regeling samenwerking gemeente Dantumadiel en gemeente Leeuwarden vast te stellen.

 7. A.4.6

  Het college heeft de Uitvoeringsnota voor het voorkomen en bestrijden Misbruik en Oneigenlijk gebruik (M&O-beleid) vastgesteld. Voor situaties van misbruik en oneigenlijk gebruik van overheidsgelden moet de gemeente waarborgen en maatregelen treffen, die in verhouding moeten staan tot het risico dat wordt gelopen. Deze uitvoeringsnota, die kortheidshalve het M&O beleid wordt genoemd, biedt hiervoor handvatten.

  Besluit

  De Uitvoeringsnota voorkomen en bestrijden Misbruik en Oneigenlijk gebruik (M&O-beleid) vast te stellen

 8. A.4.7

  De gemeente Leeuwarden zoekt een nieuwe Stadsdichter. De werving is inmiddels gestart op dinsdag 26 september 2023, de Europese Dag van de Talen. Sluitingstermijn inzendingen is op woensdag 15 november 2023. De bekendmaking van de nieuwe Stadsdichter voor 2024 – 2026 wordt gedaan gedurende de nationale Poëzieweek (deze week loopt van donderdag 25 januari (Gedichtendag) t/m woensdag 31 januari 2024). De Stadsdichter wordt geïnstalleerd als Stadsdichter van de hele gemeente Leeuwarden. Het selecteren van een nieuwe Stadsdichter wordt gedaan door een externe jury. Deze jury wordt benoemd door het college.


  De door het college benoemde juryleden voor de selectie van de Stadsdichter zijn:
  · mevrouw R. Klandermans – boekverkoper Van der Velde en schrijfster;
  · mevrouw C. Geurtsen – docente Nederlands Piter Jelles, adviescommissie afgelopen Dichter fan Fryslân;
  · mevrouw T. van der Steege – projectcoördinator UNESCO Leeuwarden City of Literature;
  · de heer B. Temme - Lerarenopleider NHL Stenden, team Nederlands-Frysk en werkgroeplid Stichting Herdenking J.J. Slauerhoff;
  · mevrouw G. de Graaf – ‘stem uit de stad’ , met een passie voor literatuur en poëzie. Eveneens voormalig manager van De Slegte.

  Besluit

  1. Een jury in te stellen om te komen tot een voordracht voor het college van burgemeesters en wethouders voor de benoeming van deze stadsdichter.
  2. Mevrouw R. Klandermans , mevrouw C. Geurtsen, mevrouw T. van der Steege, de heer B. Temme en mevrouw G. de Graaf te benoemen als lid van de jury Stadsdichter 2024 – 2026, zoals benoemd onder 1.

 9. A.4.8

  Het bestuur van de stichting Popcultuur Neushoorn heeft een verzoek bij het college van B&W ingediend om het huidige bestuursmodel te wijzigen naar een Raad van Toezicht model. Voor deze wijziging is conform de huidige statuten een schriftelijke goedkeuring van het college vereist. Het college ziet geen bezwaren voor de wijziging en keurt deze voorgestelde wijziging goed.

  Besluit

  De wijziging van het  bestuursmodel van stichting Popcultuur Neushoorn, van het huidige bestuursmodel met een directeur naar een Raad van Toezichtmodel met een directeur bestuurder, goed te keuren.

 10. A.4.9

  De Professor Wassenberghskoalle in Lekkum ervaart al geruime tijd een tekort aan ruimte. Het huidige schoolgebouw aan het Ieborchpaed in Lekkum is te klein en verouderd. Er zijn plannen in ontwikkeling voor de realisatie van een nieuw Integraal kindcentrum (IKC) in Lekkum.
  Er heeft een analyse plaatsgevonden om de meest geschikte locatie voor de nieuwbouw te bepalen. Dit onderzoek is in opdracht van de gemeente Leeuwarden uitgevoerd door ICS Adviseurs. De voorkeurslocatie uit het onderzoek is eerder vastgesteld door het college. Ook is de gemeenteraad geïnformeerd over de uitkomst van het onderzoek.


  De gemeente is daarna overgegaan tot het verwerven van de grond op de voorkeurslocatie. Er is overeenstemming bereikt met de huidige eigenaar van de grond over aankoop. Met het vaststellen van de koopovereenkomst wordt de aankoop geformaliseerd.

  Besluit

  1. Ten behoeve van de nieuw te bouwen Professor Wassenberghskoalle te Lekkum aan te kopen een gedeelte van ongeveer 6.245 m² van een perceel gelegen aan de Buorren te Lekkum, kadastraal bekend gemeente Leeuwarden, sectie M, nummer 50.
  2. De koopovereenkomst d.d. 26-7-2023, met de eigenaar van het onder 1 genoemde perceel vast te stellen.
  3. De kosten van de aankoop van in totaal € 165.000 te dekken uit het budget INV272101 Prof Wassenberghskoalle.

 11. A.4.10

  Het college heeft besloten Jeugdhulp Friesland een subsidie te verlenen van € 1.196.172 voor het realiseren van twee kleinschalige woonvoorzieningen. Gemeenten zijn op grond van de Jeugdwet verantwoordelijk voor residentiele jeugdhulp. Om de hulp aan jongeren in de residentiele jeugdhulp effectiever en efficiënter te maken, is transformatie van de jeugdhulp noodzakelijk. Essentieel hierbij is de vastgoedtransitie, de af- en ombouw van het huidige vastgoed naar kleinschalige voorzieningen. Het Rijk heeft hiervoor incidenteel middelen beschikbaar gesteld in de vorm van een specifieke uitkering om deze vastgoedtransitie te versnellen. Jeugdhulp Friesland heeft in het kader van deze specifieke uitkering een subsidieaanvraag gedaan voor de realisatie van twee kleinschalige woonvoorzieningen. Met de realisatie van deze woonvoorzieningen wordt een begin gemaakt met de ombouw van de residentiele jeugdhulp.

  Besluit

  1. Een incidentele subsidie in de zin van art. 4:23 lid 3 sub d van de Awb van € 1.196.172 te verstrekken aan Jeugdhulp Friesland in het kader van de transitie vastgoed residentiele jeugdhulp, voor het realiseren van twee kleinschalige woonvoorzieningen;
  2. De subsidie te dekken uit het programma jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning, beleidsproduct Zorg voor de Jeugd (BLP084);
  3. De subsidiebeschikking vast te stellen.

 12. A.4.11

  Corporatie Habion is actief hun resterende bezit in Leeuwarden aan het verkopen en de opbrengst elders in haar werkgebied te herinvesteren. Dit voornemen staat haaks op het volkshuisvestingsbeleid van de gemeente Leeuwarden en de rijksoverheid. Ook in Leeuwarden is sprake van sterk toenemende vergrijzing en daarmee behoefte aan uitbreiding van het aantal plekken voor ouderenhuisvesting.
  Om ervoor te zorgen dat er goede prestatieafspraken 2024 met Habion en Nieuw Elan gemaakt kunnen worden, is het noodzakelijk dat er duidelijkheid is over de (blijvende) aanwezigheid van Habion in de gemeente Leeuwarden. Daarom verzoekt het college de minister tot een aanwijzing aan Habion op basis van artikel 61d Woningwet. Deze aanwijzing is gericht op het opschorten van het verkoopproces van de panden van Habion en ervoor te zorgen dat een brede coalitie (gemeente, alle corporaties en het rijk) kijken naar een passende oplossing.

  Besluit

  1. De Minister te verzoeken om een aanwijzing op basis van artikel 61d Woningwet aan Habion te geven voor het opschorten van het verkoopproces van alle panden in de gemeente Leeuwarden en de brief aan Minister vast te stellen;
  2. Een afschrift van deze brief te doen toekomen aan Habion, Nieuw Elan, Elkien, WoonFriesland en Woonzorg Nederland.

 13. A.4.12

  Op 19 september 2023 heeft het college de gemeenteraad uitgenodigd om wensen en bedenkingen kenbaar te maken inzake het aangaan van een Convenant Regio Deal Noardwest Fryslân met het Rijk, de provinsje Fryslân, Wetterskip Fryslân en de gemeenten Harlingen en Waadhoeke. Op 27 september jl. heeft de raad daar een informatieve sessie over kunnen bijwonen. Vijf fractie, te weten PvdA, Lijst058, VVD, GroenLinks en Gemeentebelangen hebben wensen en bedenkingen ingediend. Het college reageert op de ingediende reacties met deze informerende brief.

  Besluit

  De gemeenteraad te informeren over de reactie van het college op de door de raadsfracties ingediende wensen en bedenkingen inzake het concept-Convenant Regio Deal Noardwest Fryslân, d.d. 19 september 2023.

 14. A.5.1

  De gemeenten Venray, Gemert-Bakel, Maashorst en Leeuwarden hebben gezamenlijk de staatssecretaris van Defensie gevraagd om een gezondheidsonderzoek uit te voeren rond vliegbases waar de F35 operationeel is en wordt.  Het college heeft besloten om de gemeenteraad hierover te informeren.

  Besluit

  De gemeenteraad te informeren over het gezamenlijke verzoek aan staatssecretaris Defensie om een  gezondheidsonderzoek vliegbases en de bijgevoegde brief aan de raad vast te stellen.
  (collegebesluit 10 oktober 2023)