Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College (publicatie)

dinsdag 25 januari 2022

16:00 - 16:30
Locatie

Oranjezaal

Voorzitter
Sybrand Buma
Agenda documenten

Agendapunten

 1. A.3

 2. A.4.1

  Voor de gemeenteraadsverkiezingen wordt een hoofdstembureau ingesteld. De leden worden benoemd door het College. Het hoofdstembureau treedt ook op als centraal stembureau. Het centraal stembureau beslist onder meer over de geldigheid van de kandidatenlijsten en stelt de uitslag vast.

  Besluit

  1. De volgende personen in het hoofdstembureau te benoemen:

  •  Als plaatsvervangend voorzitter-lid: J.W.P.E. van de Kamp te Stiens ter vervanging van J.K. Rademakers
  •  Als leden: B.A. Roos te Leeuwarden; H. Drewel te Leeuwarden; A.J. Dikken te Leeuwarden ter vervanging van J.R.A. Boertjens
  •  Als plaatsvervangende leden: P. Meerdink te Leeuwarden ter vervanging van A.J. Dikken; A.L. Bangma te Heerenveen ter vervanging van S. van Riet; M. Lei te Hempens ter vervanging van J.W.P.E. van de Kamp
  •  Als extra plaatsvervangende leden (i.v.m. Covid-19): W. Loef te Kloosterburen; K.J. Pander te Garyp

  2. De benoeming ter vervanging van de plaatsvervangende voorzitter, leden en plaatsvervangende leden geldt voor de periode tot 31 maart 2022;
  3. De benoeming van de plaatsvervangende voorzitter, leden en plaatsvervangende leden gaat in op 31 maart 2022 en eindigt op 1 april 2026.

 3. A.5.1

  De fractie van Groenlinks heeft vragen gesteld over de Voortgang van de Herbestemming 2e fase Blokhuispoort en het college heeft deze beantwoord.

  Besluit

  De beantwoording van de schriftelijke vragen van GL over de Voortgang van de Herbestemming 2e fase Blokhuispoort, ingediend op 5 oktober 2021, te beantwoorden overeenkomstig het bijgevoegde aanhangsel.

 4. A.5.2

  De fractie van het CDA heeft vragen gesteld inzake de Europese missie gericht op de realisatie van 100 klimaatneutrale steden in 2030. Het college heeft deze vragen beantwoord.

  Besluit

  De beantwoording van de schriftelijke vragen van CDA , gesteld op 6 december 2021, inzake de Europese missie voor 100 klimaatneutrale steden overeenkomstig bijgevoegd aanhangsel vast te stellen.

 5. A.5.3

  Het college heeft besloten een ‘Expression of Interest’ in te dienen bij de Europese Commissie voor de Europese missie om 100 klimaatneutrale steden te realiseren in 2030. De Europese Commissie heeft zichzelf tot doel gesteld het eerste klimaatneutrale continent ter wereld te worden. De ambitie is verder uitgewerkt in de Europese Green Deal. De Europese Commissie wil dit bewerkstelligen door wet- en regelgeving te introduceren, beleid te ontwikkelen en financieringsmogelijkheden te creëren die bijdragen aan deze doelstelling. Eén van de manieren voor beleidsontwikkeling is de Europese missie voor klimaatneutrale steden. De Europese Commissie wil binnen deze missie in 2030 100 klimaatneutrale steden realiseren. De gemeente Leeuwarden meldt zich aan om als één van deze 100 steden te worden geselecteerd. Steden die worden geselecteerd, krijgen ondersteuning bij het opstellen en uitvoeren van hun plannen en voorrang bij de toekenning van Europese subsidies en makkelijker toegang tot fondsen en financiering (van o.a. EIB). Hiermee kunnen zij een City Climate Contract en een investeringsplan opstellen.

  Besluit

  1. Een ‘expression of interest’ voor deelname aan de Europese Missie tot de ontwikkeling van 100 klimaatneutrale steden in 2030 in te dienen en de bijgevoegde brief aan de Europese Commissie vast te stellen;
  2. De gemeenteraad te informeren over de indiening van de expression of interest en de brief aan de raad vast te stellen.
 6. A.5.4

  Het college heeft de Europa Agenda 2022-2026 vastgesteld. In de Europa Agenda 2022-2026 geeft de gemeente Leeuwarden haar visie en ambitie richting Europa aan voor de periode 2022-2026. De gemeente Leeuwarden ziet Europa als podium, bondgenoot, kennispartner en (mede)financier. Centraal staan onze eigen ambities en hoe we die in Europees verband vorm kunnen geven. In de agenda wordt de keuze gemaakt om in te zetten op drie overkoepelende thema's en daarbinnen zeven focuspunten. Op die zeven punten zal de gemeente de komende tijd inzetten om in Europees verband samenwerkingen aan te gaan. De keuze is gemaakt op basis van de Europese potentie en urgentie van de voorgestelde thema's. De focus ligt daarbij op een groen-blauw Leeuwarden, goed leven in Leeuwarden en een economisch sterk Leeuwarden.

  Besluit

  1. De Europastrategie "Europa Agenda 2022-2026 - Leeuwarden in Europa" vast te stellen;
  2. De gemeenteraad informeren en de brief aan de raad vast te stellen.
 7. A.5.5

  Het verificatieproces met de winnaar van de Prijsvraag Zalen Schaaf is met een positieve uitkomst afgesloten. Als laatste onderdeel van dit proces heeft het college besloten om het complex zalen Schaaf te verkopen.

  Besluit

  1. Complex Zalen Schaaf te verkopen voor € 400.000,- k.k. aan “SPEELMANSKWARTIER bv” op basis van bijgevoegde koopovereenkomst;.
  2. De bijgevoegde koopovereenkomst vast te stellen;
  3. De raad te informeren over de afhandeling van de Prijsvraag ten aanzien van verkoop Zalen Schaaf en de bijgevoegde brief aan de raad vast te stellen.
 8. A.5.6

  Het college heeft besloten de gemeenteraad te infomeren over de voortgang in de uitvoering van het Plan van Aanpak Vlietzone. Geconstateerd is dat er op alle onderdelen uit het Plan van Aanpak vorderingen zijn gemaakt.

  Besluit

  De gemeenteraad te informeren over de voortgang uitvoering Aanpak Vlietzone en de brief aan de raad vast te stellen.

 9. A.5.7

  Het college heet het regionaal jaarverslag 2020 – 2021 van de RMC regio Friesland Noord is vastgesteld. De covid pandemie heeft er voor gezorgd dat het onderwijs voor de kinderen en jongeren een uitdaging was. Een lockdown, testen, afstand houden op school, digitaal onderwijs, hybride onderwijs en nu gelukkig weer terug in de schoolbanken. Dit heeft veel inzet gevraagd van ouders en vooral van het onderwijs. Leerplicht, RMC (het voorkomen van voortijdig schoolverlaten) is zoveel mogelijk aangesloten op deze steeds veranderende situatie. De cijfers in het jaarverslag zoals schoolverzuim geven daardoor een wisselend beeld.

  Besluit

  1. Het jaarverslag leerplicht/RMC 2020/2021 vast te stellen;
  2. De gemeenteraad informeren over het jaarverslag Leerplicht/RMC 2020/2021 en de brief aan de raad vast te stellen.
 10. A.5.8

  De gemeente Leeuwarden heeft als centrumgemeente van de arbeidsmarktregio Friesland € 6,3 mln. subsidie ontvangen uit het Europese Corona Noodfonds genaamd REACT-EU. Deze gelden heeft de Europese Commissie beschikbaar gesteld om de werkgelegenheids- en sociale effecten van de COVID-19-crisis aan te pakken. Leeuwarden heeft de subsidie in december 2021 over alle Friese gemeenten verdeeld. Leeuwarden zelf maakt aanspraak op ruim € 1,7 mln. Het college heeft besloten om met circa € 1,2 mln. van deze Europese subsidie de dienstverlening aan mensen met een bijstandsuitkering te verbeteren. Er wordt geïnvesteerd in data-gedreven werken. Inwoners worden sneller geholpen en er zal efficiënter gewerkt kunnen worden, zowel in tijd als in geld. Met de tijdsbesparing kan er straks meer ingezet worden op het persoonlijke contact met inwoners. De subsidie moet in 2022 besteed zijn.

  Besluit

  1. Het Bestedingsplan REACT-EU Leeuwarden 2022 vast te stellen.
  2. De kosten van het Bestedingsplan REACT-EU Leeuwarden te ramen op een bedrag van € 1.204.245,- en deze kosten te dekken uit de te ontvangen subsidie REACT-EU;
  2. Het restant van de REACT-EU subsidie van € 550.000,- vrij te laten vallen ten gunste van de Algemene Reserve.

 11. A.5.9

  Jaarlijks verleent de gemeente Leeuwarden subsidie voor de speelleergroepen op de kinderopvang. Vanaf de leeftijd van 2 jaar kunnen alle peuters hierdoor gebruik maken van voorschoolse voorzieningen, of de ouders nu werken of niet. Op die manier kan aan alle kinderen een goede start gegeven worden. Dit jaar is de subsidie uitgebreid. Hierdoor wordt het 3e en 4e dagdeel voor ouders van doelgroeppeuters (peuters met een risico op een achterstand) gratis.

  Besluit

  1. Aan Sinne Kinderopvang een subsidie te verlenen ter hoogte van € 939.610,- conform de regeling Voorschoolse educatie gemeente Leeuwarden 2020-2022;
  2. Aan Stichting Kinderopvang Friesland een subsidie te verlenen ter hoogte van € 455.789 conform de regeling Voorschoolse educatie gemeente Leeuwarden 2020-2022.vast te stellen.
  3. Aan KidsFirst een subsidie te verlenen ter hoogte van € 277.299,- conform de regeling Voorschoolse educatie gemeente Leeuwarden 2020-2022 ;
  4. De subsidiebeschikkingen aan Sinne Kinderopvang, Stichting Kinderopvang Friesland en KidsFirst vast te stellen.
 12. A.5.10

  Het college heeft besloten stichting Humanitas in 2022 een subsidie te verlenen van € 300.000,-. Er is een groeiend besef dat als problematiek die zich op meerdere levensgebieden afspeelt een eenduidige aanpak doeltreffender werkt. Daarom zet de gemeente steeds meer in op een integrale aanpak. Het college ziet als gevolg bij Humanitas een toename in het aantal complexe vragen en een toename van vragen in zijn geheel. Dat vereist een ketensamenwerking om onder aansturing van een beroepskracht te kijken wat bij welke (beroepsmatige) zorg hoort. Dit om zowel in het netwerk disciplines te verbinden en te komen tot een ketensamenwerking, alsmede vrijwilligers te ondersteunen bij het doen van hun steeds complexere werk.

  Besluit

  1. Aan stichting Humanitas voor 2022 een subsidie te verlenen van € 300.000,-.
  2. De subsidiebeschikking 2022 aan Stichting Humanitas vast te stellen

 13. A.5.11

  Het college heeft besloten het Uitstroomconvenant Fryslân 2022 aan te gaan. Dit convenant heeft als doel het bevorderen van de uitstroom uit Beschermd Wonen, de Maatschappelijke Opvang en te zorgen voor een zachte landing in de wijk. Op 28 januari 2022 zal het uitstroomconvenant Weer Thuis door een afvaardiging van alle bestuurders van de Friese gemeente, Friese woningbouwcorporaties en welzijnsinstellingen worden ondertekend.

  Besluit

  Het uitstroomconvenant Fryslân 2022 aan te gaan conform bijgevoegd aanhangsel.


  De burgemeester besluit:
  Wethouder Tjeerdema te machtigen het uitstroomconvenant Fryslân 2022 namens de gemeente Leeuwarden te ondertekenen.

 14. A.5.12

  Het college heeft besloten om voor 2022 opnieuw een overeenkomst voor de invulling van Stadskunstenaar aan te gaan met Cote Create. Cote Create, de stadskunstenaar van de gemeente Leeuwarden, heeft het afgelopen jaar haar plannen moeten bijstellen door COVID-19. Door de pandemie heeft ze haar plannen niet kunnen uitvoeren. Het college verlengt de termijn van de stadskunstenaar met één jaar. Door de termijn met één jaar te verlengen krijgt de stadskunstenaar de mogelijkheid om alsnog de oorspronkelijke opdracht uit te voeren.

  Besluit

  Een overeenkomst aan te gaan met Maria Jose Jara Veragua, zijnde Cote Create, voor het uitvoeren van Stadskunstenaar voor het jaar 2022 en de overeenkomst hieromtrent conform bijgevoegd aanhangsel vast te stellen.

 15. A.5.13

  Het college heeft het Programma onderwijshuisvesting jaarschijf 2022 vastgesteld. Het concept programma huisvesting onderwijs 2022 is op 12 oktober 2022 besproken in het wettelijk op overeenstemming gericht overleg (OOGO) en de scholen hebben het college geadviseerd het programma ongewijzigd vast te stellen. Aan de hand van dit programma worden budgetten beschikbaar gesteld ter afronding van het Vlekkenplan (investeringen t.b.v. de realisatie van Integrale Kindcentra's (IKC's); hierna afgerond). Er worden de noodzakelijk investeringen gedaan voor het onderwijs binnen de nieuwe uitleggebieden van de gemeente en kunnen de geplande investeringen uit de voorzieningenplanning 2021-2030 met als uitvoeringsjaar 2022 worden bekostigd.

  Besluit

  Het Programma Onderwijshuisvesting Jaarschijf 2022 vast te stellen

 16. A.5.14

  De huidige concessie voor het exploiteren van reclame dragende abri’s is op 31/12/2021 verlopen. Het college heeft besloten om een Europese aanbesteding uit te schrijven voor de concessie voor diensten buitenreclame in abri's. Bij het uitgeven van de concessie zal nadrukkelijk rekening worden gehouden met gemeentelijke doelstellingen op het gebied van duurzaamheid en circulariteit.

  Besluit

  1. Een Europese aanbesteding uit te schrijven voor de concessie voor diensten buitenreclame in abri’s;
  2. Het bijgevoegde startformulier voor de concessie voor diensten buitenreclame in abri’s vast te stellen;
  3. Geheimhouding op te leggen ten aanzien van het startformulier op grond van artikel 55 Gemeentewet juncto artikel 10 lid 2 sub b en g Wet openbaarheid van bestuur.