Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College (publicatie)

dinsdag 20 september 2022

16:00 - 16:30
Locatie

Nieuwe Zaal

Voorzitter
Sybrand Buma
Agenda documenten

Agendapunten

 1. A.3

 2. A.5.1

  Het college van B&W heeft schriftelijke vragen van de FNP-raadsfractie over de communicatie met betrekking tot de aanleg van de bushalte aan de Julianalaan beantwoord.

  Besluit

  De beantwoording van de schriftelijke vragen van FNP-fractie, gesteld op 8 juli 2022, inzake de communicatie met betrekking tot de aanleg van een nieuwe bushalte aan de Julianalaan overeenkomstig bijgevoegd aanhangsel vast te stellen.

 3. A.5.2

  Er is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend om bij de woning aan de Friesmawei 39 in Idaerd een nieuwe schuur te bouwen. Deze nieuwe schuur komt in de plaats van de bestaande (kleinere) garage/berging elders op het perceel. De aanvraag is in strijd met het ter plekke geldende bestemmingsplan ‘Lytse Doarpen’. Medewerking aan de aanvraag omgevingsvergunning kan worden verleend door middel van een uitgebreide procedure waarvoor een ‘verklaring van geen bedenkingen’ van de gemeenteraad is vereist.


  Op 25 mei 2022 heeft de gemeenteraad besloten de ontwerp verklaring van geen bedenkingen ter visie te leggen. Tijdens deze periode zijn géén zienswijzen ingediend.


  Het college stelt de gemeenteraad voor een verklaring van geen bedenkingen af te geven, waarna de omgevingsvergunning verleend kan worden door het college.

  Besluit

  1. Aan de gemeenteraad voor te stellen om de verklaring van geen bedenkingen conform artikel 6.5, lid 1 van het Besluit omgevingsrecht voor de bouw van een schuur bij de woning aan de Friesmawei 39 te Idaerd vast te stellen;
  2. Het raadsvoorstel vast te stellen.
 4. A.5.3

  Er is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor de bouw van een woning aan de Minne Finne in Grou. Dit verzoek is in strijd met het bestemmingsplan. Er kan medewerking worden verleend door middel van een afwijkingsprocedure. In deze procedure moet de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) . Het college heeft besloten om de gemeenteraad voor te stellen om een ontwerp-vvgb vast te stellen om ter visie te kunnen leggen.

  Besluit

  1. Aan de gemeenteraad voorstellen om een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen conform artikel 6.5 lid 1 van het Besluit omgevingsrecht vast te stellen voor de bouw van een woning aan de Minne Finne in Grou voor ter visie legging;
  2. Het raadsvoorstel vast te stellen.
 5. A.5.4

  Zwanenburg Projecten uit Heereven heeft plannen voor woningbouw op het adres Pieterseliewaltje 46 in Leeuwarden. Het plan voorziet in de bouw van 45 appartementen in twee woongebouwen. De gemeente kan medewerking verlenen aan deze plannen door middel van een nieuw bestemmingsplan. Met het oog op een voorspoedige voortgang en het bundelen van beroepsprocedures, wordt aan de gemeenteraad voorgesteld om planologische medewerking te verlenen door het doorlopen van een bestemmingsplanprocedure gelijktijdig met de procedure voor de aanvraag omgevingsvergunning: de zgn. coördinatieregeling.

  Besluit

  1. Aan de gemeenteraad voor te stellen om de coördinatieregeling op grond van artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening van toepassing te verklaren voor de bouw van appartementen op het adres Pieterseliewaltje 46 in Leeuwarden;
  2. Het raadsvoorstel vast te stellen.
 6. A.5.5

  Op 21 december 2021 heeft de raad de Omgevingsvisie Gemeente Leeuwarden vastgesteld. Bij de behandeling van de Omgevingsvisie zijn zes moties aangenomen over de uitvoering daarvan. Conform toezegging heeft het college besloten de raad middels deze informerende brief op de hoogte te stellen over de beoogde uitvoering van de moties.

  Besluit

  1. De raad te informeren over de beoogde vervolgacties omtrent de aangenomen moties bij de vaststelling van de Omgevingsvisie;
  2. De informerende brief aan de raad vast te stellen.

 7. A.5.6

  Het college heeft besloten om een Europese aanbesteding uit te schrijven voor het Leerlingenvervoer en Wmo-vervoer. De huidige overeenkomst voor Leerlingenvervoer en Wmo-vervoer loopt op 1 augustus 2023 af. Dat betekent dat er voor een volgende periode opnieuw moet worden ingekocht. Gezien de hoogte van het bedrag is een Europees aanbestedingstraject een verplichting.

  Besluit

  1. Een Europese aanbesteding uit te schrijven voor het Leerlingenvervoer en Wmo-vervoer.
  2. Het startformulier ‘’Inkoop en Aanbesteding: Wmo- en Leerlingenvervoer 2023‘’ en de bijbehorende raming vast te stellen.
  3. Geheimhouding op te leggen op grond van artikel 55 Gemeentewet juncto artikel 5.1 lid 2 Wet Open Overheid tot het moment dat de gunning van de aanbesteding is gepubliceerd.

 8. A.5.7

  Het College heeft besloten om de gemeenteraad te informeren over de verlenging van het contract met Gazprom door de Coöperatie Openbare Verlichting & Energie Fryslân U.A.(OVEF), waar de gemeente deelnemer van is.

  Besluit

  De gemeenteraad te informeren over de verlenging van contract met Gazprom en de brief aan de raad vast te stellen.

 9. A.5.8

  Het Ontwikkelkader Middelsee-De Werp vormt samen met het stedenbouwkundig basisplan het uitgangspunt voor het ontwerpbestemmingsplan. In het ontwerpbestemmingsplan worden maximaal 2.175 woningen mogelijk gemaakt. Dit betreft grondgebonden woningen, zowel vrijstaand, tweekappers als rijwoningen, en gestapelde bouw. In het bestemmingsplan worden ook voorzieningen mogelijk gemaakt zoals detailhandel, horeca, sport en maatschappelijke voorzieningen. Binnen de bestemming Sport zijn tevens kleinschalige buurtevenementen toegestaan. De groenzone, die één geheel vormt met het groen aan de overzijde van de Overijsselselaan, is inbestemd. Daarnaast zijn de hoofdwatergangen inbestemd. Met het bestemmingsplan heeft het wettelijk vooroverleg plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot een enkele aanpassing in de toelichting en regels. De concepten van het beeldkwaliteitsplan voor De Fellingen, het beeldkwaliteitsplan voor Wetterstêd Súd en het stedenbouwkundig basisplan zijn als bijlagen bij het ontwerpbestemmingsplan gevoegd en gaan daarmee ook ter visie.

  Besluit

  1. De reactienota overleg Middelsee fase 2 overleg vast te stellen;
  2. Het ontwerpbestemmingsplan Leeuwarden - Middelsee fase 2 ter visie te leggen, met inbegrip van de bijlagen concept beeldkwaliteitsplan De Fellingen, concept beeldkwaliteitsplan Wetterstêd Súd en concept stedenbouwkundig basisplan Middelsee fase 2.