Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College (publicatie)

dinsdag 1 november 2022

16:00 - 16:30
Locatie

Nieuwe Zaal

Voorzitter
Sybrand Buma
Agenda documenten

Agendapunten

 1. A.3

  Besluit

  1.  Aan de gemeenteraad voor te stellen om de Verordening winkeltijden Leeuwarden 2022 vast te stellen.
  2 . Het raadsvoorstel vast te stellen.

 2. A.5.1

  Op 6 september 2022 heeft de FNP schriftelijke vragen gesteld over het gebruik van de regeling Impulsaanpak Winkelgebieden door de gemeente Leeuwarden. Het college heeft deze vragen beantwoord. Met het programma Impulsaanpak winkelgebieden (IW) wil de overheid stimuleren dat gemeenten (delen van) binnenstedelijke winkelgebieden omvormen tot toekomstbestendige gebieden met een stevige sociale en economische basis. De winkelgebieden moeten, ook op langere termijn, weer aantrekkelijk worden voor zowel bewoners als bezoekers. Deze verandering komt tot stand met een gebiedsgerichte, integrale aanpak, met de inzet van gemeenten en private investeerders. Het programma bestaat uit ondersteuning voor gemeenten bij het tot stand komen van gebiedsgerichte projecten. De ondersteuning bestaat uit: de inzet van experts, een ondersteunende financiële regeling en kennisdeling.
  Gemeente Leeuwarden is bekend met de regeling, maar heeft hiervoor nog geen aanvraag ingediend. Wel worden de mogelijkheden onderzocht door aansluiting te vinden bij binnenstedelijke (her)ontwikkelingen. Met name plannen die voortkomen uit Agenda Binnenstad, waarvoor op dit moment een uitvoeringsplan wordt opgesteld (in samenwerking met diverse stakeholders) zal worden getoetst aan de regeling “Impulsaanpak Winkelgebieden”. Wanneer er een project kansrijk is voor een subsidieregeling, waaronder “Impulsaanpak Winkelgebieden”, zal hiervoor een aanvraag worden ingediend.

  Besluit

  De beantwoording van de schriftelijke vragen van de fractie van FNP, ingediend op 6 september 2022, inzake de Impulsaanpak Winkelgebieden te beantwoorden overeenkomstig het bijgevoegde aanhangsel.

 3. A.5.2

  In de raadsvergadering van de gemeente Leeuwarden op 3 maart 2021 heeft het Caribisch Comité Nederland(CCN) haar projectplan ‘Preventieve aanpak toekomstperspectieven Caribische Nederlanders in de gemeente Leeuwarden’ gepresenteerd. Naar aanleiding van deze presentatie heeft het college toegezegd de raad te informeren over de voortgang. Door omstandigheden hebben activiteiten vertraging opgelopen. De raad wordt per brief geïnformeerd over de achtergrond daarvan en over de huidige stand van zaken.

  Besluit

  De raad te informeren over de laatste stand van zaken ten aanzien van het Plan van Aanpak Caribische Nederlanders en de brief aan de raad vast te stellen.

 4. A.5.3

  De activiteitensubsidie voor buurt- wijk- en dorpshuizen is bedoeld voor activiteiten die gericht zijn op het bevorderen van participatie, het versterken van de sociale cohesie en het voorkomen van achterstanden.
  De besturen van de buurt- wijk- en dorpshuizen vragen subsidie bij ons aan volgens de beleidsregel die door ons is opgesteld. Zij kunnen daarin aangeven welke activiteiten zij voor het komend jaar willen organiseren en hoeveel dit kost.
  Bij deze beleidsregel is een bijlage bij de begroting opgesteld, waarin met naam staat welke buurt- wijk- en dorpshuizen in aanmerking komen voor deze subsidie en hoeveel subsidie zij kunnen krijgen.
  Elk jaar wordt de beleidsregel aangepast op jaartallen, zodat deze weer actueel is. In de begroting worden de bedragen bijgesteld afhankelijk van de indexering van onze gemeente en de ruimte binnen de begroting.

  Besluit

  De wijziging van de beleidsregel activiteiten buurt- wijk- en dorpshuizen vast te stellen.

 5. A.5.4

  Het college informeert de raad per brief over waar de gemeente nu staat met het realiseren van de visie Versterking sociale basis. De visie is vastgesteld op 6 september 2021.  In december 2021 is een eerste tussenstand gegeven en is toegezegd in het najaar van 2022 met een volgende tussenstand te komen. In de brief aan de raad wordt de stand van zaken langs de vier ontwikkellijnen uit de visie toegelicht:
  1. Maatwerk per wijk of dorp
  2. Ondersteuning van initiatieven van onderop
  3. Ruimte voor gesprek met de sociale basis
  4. Van elkaar leren
  Er is een vijfde ontwikkelopgave aan toegevoegd, namelijk: inzicht in het financieel kader sociale basis.

  Besluit

  De raad te informeren over de stand van zaken realisatie visie Versterking sociale basis en de brief aan de raad vast te stellen.

 6. A.5.5

  Het college informeert de raad over de uitwerking van de motie '30 kilometer in de bebouwde kom' van 1 december 2021. Er is onderzocht welke wegen binnen de bebouwde kom in aanmerking komen voor een maximumsnelheid van 30 km per uur. In lijn met het voornemen van vele andere gemeenten in Nederland wordt voorgesteld ook in de gemeente Leeuwarden in de toekomst de norm van 30 km per uur binnen de bebouwde kom als uitgangspunt te hanteren. De stadsring, invalswegen met gescheiden fietspaden en bedrijventerreinen met gescheiden fietspaden vormen daarop echter een uitzondering en blijven 50 km per uur. De uitwerking, fasering en besluitvorming over de invoering van de algemene norm van 30 km per uur binnen de bebouwde kom krijgt ook een plek in het nieuw op te stellen mobiliteitsbeleid in 2023. Geplande onderhoudswerkzaamheden/rioleringswerkzaamheden geven aanleiding om, vooruitlopend op het nieuwe mobiliteitsbeleid, voor een aantal wegen de komende tijd te onderzoeken wat nodig is om de maximumsnelheid terug te brengen naar 30 km per uur en de weginrichting aan te passen op basis van de actuele landelijke inzichten en ervaringen. Dit gaat om de volgende wegen Bleeklaan, Goudenregenstraat, Binnenring rondom de binnenstad te beginnen met de Westersingel/Pier Panderstraat.

  Besluit

  1. De notitie 30 km in de bebouwde kom vast te stellen;
  2. De raad te informeren over de uitwerking van de motie '30 kilometer in de bebouwde kom' van 1 december 2021 en de brief aan de raad vast te stellen.

 7. A.5.6

  Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Fryslân heeft de Meerjarenkoers 2023-2026 en het Regionaal Risicoprofiel voor het geven van een zienswijze aangeboden aan de gemeenteraad.

  Besluit

  1. De brief aan de Veiligheidsregio Fryslân inzake de Meerjarenkoers 2023-2026 en het Regionaal Risicoprofiel vast te stellen en aan de gemeenteraad aan te bieden voor verdere afhandeling.
  2. Het raadsvoorstel vast te stellen.

 8. A.5.7

  Het college stelt aan de raad voor om het Commissariaat voor de Media te adviseren over te gaan tot aanwijzing van Stichting Omroeporganisatie Leeuwarden en omstreken Middelsé (omroep LEO Middelsé) als lokale publieke media-instelling in de gemeente Leeuwarden per 1-1-2023. De omroep voldoet aan de wettelijke eisen, zoals bepaald in artikel 2.61 van de Mediawet, en er zijn geen andere aanvragers. Het college vindt dat het verzorgen van het dagelijkse nieuws voor de inwoners van de gemeente Leeuwarden een taak is die behouden moet worden.

  Besluit

  1. Aan gemeenteraad voor te stellen:
  a. Het Commissariaat voor de Media te berichten dat Stichting Omroeporganisatie Leeuwarden en omstreken Middelsé voldoet aan de wettelijk gestelde eisen, zoals bepaald in artikel 2.61 van de Mediawet.
  b. Het Commissariaat voor de Media te adviseren om Stichting Omroeporganisatie Leeuwarden en omstreken Middelsé opnieuw voor een periode van vijf jaar aan te wijzen als lokale publieke media-instelling voor de gemeente Leeuwarden.
  2. Het raadsvoorstel met concept-raadsbesluit vast te stellen.

 9. A.5.8

  De Friese Aanpak (DFA) heeft zich de afgelopen jaren bewezen als een uniek en succesvol interbestuurlijk samenwerkingsprogramma tussen gemeenten, provincie en wetterskip in de provincie Fryslân, gericht op het fysieke domein. De wens leeft om deze samenwerking de komende jaren voort te zetten in voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet, en daarnaast verder uit te diepen om zo te komen tot een gezamenlijke integrale aanpak van de grote opgaven waar we in Fryslân voor staan. Het college heeft besloten de samenwerking conform het Programmaplan DFA 2023-2024 voort te zetten.

  Besluit

  1. Deel te nemen aan De Friese Aanpak 2023-2024 overeenkomstig het bijgevoegde programmaplan DFA 2023 - 2024;
  2. De kosten voor deelname in 2023 van €13.635 en in 2024 van €39.541 ten laste te brengen van het programma Ruimtelijke Ordening.

 10. A.5.9

  De gemeente is gedagvaard in een huurgeschil. De eisende partij vordert dat de rechter zal bepalen dat zij een huurovereenkomst op grond van artikel 7:268 lid 2 BW voortzet. Het college heeft besloten om hierin verweer te voeren en de burgemeester heeft besloten om Trip advocaten te machtigen om namens de gemeente het verweer te voeren.

  Besluit

  1. Namens de Gemeente Leeuwarden verweer te voeren in de bij exploot van 12 september 2022 bij de kantonrechter in de rechtbank Noord-Nederland, zittingsplaats Leeuwarden, aanhangig gemaakte procedure inzake de huur van de standplaats aan de Tjallingaweg te Leeuwarden en daarin in reconventie de ontruiming te vorderen met nevenvorderingen, zodanig dat de standplaats ter vrije beschikking van de gemeente zal komen;
  2. Daarvoor alle beschikbare rechtsmiddelen en -mogelijkheden aan te wenden;
  3. Het bijgevoegde procesbesluit vast te stellen.


  De burgemeester besluit:
  Trip Advocaten te machtigen deze procedure te voeren.

 11. A.5.10

  Op 11 oktober jongstleden heeft het college besloten de concept-Huisvestingsverordening Gemeente Leeuwarden ter inzage te leggen voor een periode van zes weken. Op 25 oktober heeft het college vervolgens een door meerdere partijen ondertekende brief van de FNP-fractie ontvangen met het verzoek om, met verwijzing naar een eerdere toezegging, hierover eerst opnieuw het gesprek aan te gaan met de raad. Het college heeft hierop besloten het besluit tot de ter inzagelegging van de concept-Huisvestingsverordening in te trekken. Daarnaast heeft het college besloten de raad middels een brief op de hoogte te stellen van deze intrekking en van het beoogde vervolgproces.

  Besluit

  1. Het besluit van 11 oktober jl (kenmerk 2022-196750) om de concept-Huisvestingsverordening Gemeente Leeuwarden ter inzage te leggen in te trekken;
  2. De gemeenteraad te informeren over de intrekking en het beoogde vervolgproces en de brief aan de raad vast te stellen.

 12. A.5.11

  Zie persbericht.

  Besluit

  1. De raad voor te stellen:
   1. Om over 2022 een eenmalige, gemeentelijke categoriale vergoeding voor ieder huishouden met een inkomen vanaf 125 tot 150% van de toepasselijke bijstandsnorm te verstrekken, en hierbij de volgende staffel te hanteren op het percentage van de toepasselijke bijstandsnorm:
   125 – 130%: € 800
   130 – 140%: € 500
   140 – 150%: € 300
   2. Om over 2022 een eenmalige, gemeentelijke categoriale vergoeding van € 1300 te verstrekken aan studenthuishoudens met een energiecontract.
   3. Voor de uitvoering van 1.1 en 1.2 de beleidsregels ‘Eenmalige energietoeslag Leeuwarden 2022’ en de beleidsregels ‘Tegemoetkoming energiekosten Leeuwarden 2022 voor inkomens hoger dan 125% bijstandsnorm’ vast te stellen’.
   4. Voor uitvoering van 1.1 en 1.2 een budget van € 4,3 miljoen in 2022 ter beschikking te stellen en dit voor € 250.000 te dekken uit het programma Werk en Inkomen, en voor € 4,05 miljoen uit de Algemene Reserve.
   5. Om in 2022 € 500 van de energietoeslag voor 2023 te verstrekken aan de groep tot 125% van de toepasselijke bijstandsnorm, vooruitlopend op vaststelling van Beleidsregels Eenmalige energietoeslag Leeuwarden 2023.
   6. De begroting 2022 dienovereenkomstig te wijzigen.
  2. Het raadsvoorstel vast te stellen.
 13. A.6.1

  Aan de gemeenteraad is per brief van 5 juli jl. toegezegd om na de zomer van 2022 de raad te informeren over diverse scenario’s voor de tarieven afvalstoffenheffing 2023. Dit stelt de raad in staat om hierover bij de besluitvorming in december een afgewogen keuze te kunnen maken. In de begeleidende brief aan de raad geeft het college de voorkeursvariant aan.

  Besluit

  1. Het scenario behorende bij een variabel tarief van € 0,09 / kg en € 1,00 per lediging als voorkeur te presenteren aan de raad;
  2. het oorspronkelijke uitgangspunt bij het aanbieden van de slotjes te handhaven;
  3. De gemeenteraad te informeren over de tariefscenario's afvalstoffenheffing 2023 en de brief aan de raad vast te stellen.


  (Collegebesluit 25 oktober 2022)

 14. A.6.2

  Het stedenbouwkundig plan ‘Leeuwarden – Heechterp Vernieuwt’ geeft de gewenste inrichting van Heechterp weer, zoals de kavels, het groen, de wegen en de parkeerplaatsen. Het stedenbouwkundige plan is een uitwerking van het door de gemeenteraad vastgestelde 'Masterplan Heechterp Vernieuwt' uit 2021. De wijkvernieuwing bestaat onder andere uit het slopen van 24 portiekflats met in totaal 567 sociale huurwoningen. Hiervoor worden in totaal 621 woningen en appartementen in verschillende segmenten teruggebouwd.
  Bewoners en andere betrokkenen zijn op verschillende manieren betrokken bij de totstandkoming van het stedenbouwkundig plan. Via de contactgroep Heechterp hebben bewoners en andere betrokkenen meegedacht over de wijkvernieuwing. Daarnaast zijn, onder andere, verschillende themabijeenkomsten georganiseerd waarin actief meegedacht is.
  Het concept stedenbouwkundig plan heeft vanaf 14 juli 2022 voor een periode van 6 weken ter inzage gelegen voor inspraak. Gedurende deze periode zijn 4 inspraakreacties ontvangen. Naar aanleiding van de inspraakreacties is het stedenbouwkundig plan op één punt gewijzigd. Het college heeft besloten de gemeenteraad voor te stellen om het stedenbouwkundig plan 'Leeuwarden - Heechterp Vernieuwt' gewijzigd vast te stellen.

  Besluit

  1. De gemeenteraad voor te stellen:
  a. de reactie- en antwoordnota vast te stellen;
  b. het stedenbouwkundig plan ‘Leeuwarden – Heechterp Vernieuwt’ gewijzigd vast te stellen;
  c. de door het college opgelegde geheimhouding ten aanzien van de bijlage ‘Financiële verkenning project Heechterp Vernieuwt’  te bekrachtigen;
  2. Geheimhouding op te leggen ten aanzien van de bijlage ‘Financiële verkenning project Heechterp Vernieuwt’ ingevolge artikel 55 en 25 Gemeentewet juncto artikel 5.1, lid 2 sub b van de Wet open overheid;
  3. Het raadsvoorstel vast te stellen.
  (Collegebesluit 25 oktober 2022)