Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College (publicatie)

dinsdag 5 juli 2022

16:00 - 16:30
Locatie

Nieuwe Zaal

Voorzitter
Sybrand Buma
Agenda documenten

Agendapunten

 1. A.3

 2. A.5.1

  De fracties van GL en PvdA hebben vragen gesteld over het bereik van de bijstand. Het college heeft deze vragen beantwoord.

  Besluit

  De beantwoording van de schriftelijke vragen van GL en de PvdA van 9 februari 2022, over het bereik van de bijstand, vast te stellen conform bijgevoegd aanhangsel.

 3. A.5.2

  De fracties van CU en D66 hebben vragen gesteld over de demonstratie van boeren nabij het provinciehuis op 15 juni 2022. Het college heeft de vragen beantwoord.

  Besluit

  De schriftelijke vragen van de fracties van CU en D66 gesteld op 15 juni 2022, inzake de demonstratie van boeren op de Tweebaksmarkt te beantwoorden overeenkomstig bijgevoegd aanhangsel.

 4. A.5.3

  Het college heeft besloten om aan de gemeenteraad een tweede verzamelvoorstel voor de wijziging van de begroting 2022 vast te stellen. Het verzamelvoorstel begrotingswijzigingen bestaat uit inhoudelijke begrotingswijzigingen en uit financieel technische begrotingswijzigingen, zijnde wijzigingen van zuiver financieel technische aard zonder beleidsmatige aspecten. Dit verzamelvoorstel heeft per saldo geen effect op het begrotingsresultaat; de wijzigingen in dit voorstel verlopen budgetneutraal.

  Besluit

  1. De gemeenteraad voor te stellen het tweede verzamelvoorstel begrotingswijzigingen 2022 vast te stellen.
  2. Het raadsvoorstel vast te stellen

 5. A.5.4

  Vorig jaar is het “Veenweideprogramma Fryslân 2021-2030” opgesteld. In dit programma zijn op hoofdlijnen de ambities en doelstellingen voor het veenweidegebied opgenomen. Onderdeel van het veenweideprogramma is een herijking met nadere kwantificering van de hoofddoelstellingen in 2022. De provincie heeft de gemeente geïnformeerd dat door de landelijke ontwikkelingen deze herijking van het veenweideprogramma grotendeels uitgesteld. De directe samenhang tussen veenweidemaatregelen en andere onderdelen van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) maken dat een aparte herijking en kwantificering van veenweidemaatregelen in 2022 niet doelmatig zijn. De besluitvorming over de aanpak van de funderingsproblematiek blijft qua planning wel overeind. De besluitvorming is voorzien voor december 2022. Het college heeft besloten om deze brief ter informatie aan de gemeenteraad aan te bieden.

  Besluit

  1. De “Informerende brief herijking 2022 Veenweide¬programma 2021-2030” van de provincie Fryslân van 31 mei 2022 voor kennisgeving aannemen;
  2. De gemeenteraad te informeren over deze provinciale brief en de brief aan de raad vast te stellen.

 6. A.5.5

  Het Handhavingsarrangement Bijzondere Wetten zijn beleidsregels in de vorm van een stappenplan voor de handhaving bij de horeca, coffeeshops, prostitutie en kansspelen. Het huidige handhavingsarrangement stamt uit 2015 en was toe aan actualisatie. Het volgende is veranderd. De naam van de Drank- en Horecawet is veranderd in Alcoholwet. De handhaving bij de prostitutie is aangepast aan de praktijk. Door corona en de sluiting van de seksinrichtingen heeft het werken op een andere locatie een vlucht genomen. Dit is in strijd met het gevoerde beleid, dat geen prostitutie in woningen en wijken toestaat. Tevens heeft het ter beschikking stellen voor prostitutie van ruimtes door particulieren een vlucht genomen. Om daar adequaat tegen op te kunnen treden was aanpassing noodzakelijk.

  Besluit

  De burgemeester en het college, ieder voor wat betreft hun eigen bevoegdheid, stellen het Handhavingsarrangement Bijzondere Wetten conform bijgevoegd document vast

 7. A.5.6

  In de aanpak van de coronacrisis heeft de controle van de coronatoegangsbewijzen (CTB’s) een belangrijke rol gespeeld. In december 2021 heeft het kabinet aangegeven extra middelen vrij te maken om bij te dragen in de kosten die ondernemers, instellingen en verenigingen maken (of hebben gemaakt) voor het controleren van het CTB. Het gaat om kosten die zijn gemaakt in de periode 1 januari 2022 tot en met 26 maart 2022. Net als veel andere gemeenten heeft het college hiervoor een subsidieregeling vastgesteld. Organisaties kunnen hierop een (subsidie)bijdrage aanvragen. Het subsidieplafond van de regeling is € 230.000 en per aanvraag is maximaal € 10.000 beschikbaar.

  Besluit

  1. De 'Regeling subsidie controle coronatoegangsbewijzen 2022 gemeente Leeuwarden' vast te stellen;
  2. De kosten van deze regeling van maximaal € 230.000 te dekken uit het beleidsproduct Integraal veiligheidsbeleid, budget Corona toegangsbewijzen.

 8. A.5.7

  Het college heeft besloten over de vertegenwoordiging van het college bij de afdeling Bestuursrecht van Rechtbank
  Noord-Nederland, de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State en de Centrale Raad van Beroep.
  Deze actualisatie vindt jaarlijks plaats.

  Besluit

  De burgemeester van Leeuwarden en het college van burgemeester en wethouders van Leeuwarden
  ieder voor zover het hun eigen bevoegdheid betreft, besluiten:
  1. De bijgevoegde verzamelbesluiten van de vertegenwoordiging van de gemeente bij de afdeling
      Bestuursrecht van Rechtbank Noord-Nederland, de afdeling Bestuursrechtspraak van de
      Raad van State en de Centrale Raad van Beroep, vast te stellen;
  2. De verzamelbesluiten d.d. 6 juli 2021, zaaknummer 2021-011648, in te trekken.

 9. A.5.8

  Het college heeft besloten een Europese aanbesteding uit te schrijven voor het verwerven van een raamovereenkomst met een zogenaamde softwarebroker. Dit is een partij met kennis van zaken op het gebied van licenties en het bijbehorende onderhoud en support die als wederverkoper dient voor de “grote” softwareleveranciers. Ook voor de wat minder vaak gebruikte, maar wel algemeen inzetbare, software is het gebruikelijk om deze via een softwarebroker te betrekken. Met een raamovereenkomst wordt alle standaard software ten behoeve van de ICT Infrastructuur, de standaard ICT werkplek en de software voor algemeen gebruik, ingekocht.

  Besluit

  1. Een Europese aanbesteding uit te schrijven voor het verwerven van een raamovereenkomst voor de levering van standaard software middels een softwarebroker
  2. Het startformulier "Startformulier inkoop en aanbesteding softwarebroker" en de bijbehorende raming vast te stellen.
  3. Geheimhouding op te leggen ten aanzien van het bijgevoegde startformulier en de raming op grond van artikel 55 gemeentewet juncto 10 lid 2 sub b en g Wet openbaarheid bestuur totdat het bestek is gepubliceerd.
 10. A.5.9

  Het college heeft besloten om de beleidsregel particuliere toeristische verhuur woning (Airbnb) Leeuwarden 2022 vast te stellen.  Hiermee wordt onder voorwaarden Airbnb toegestaan binnen een woonbestemming of een andere bestemming waar een woonfunctie is toegestaan.

  Besluit

  1. De Reactienota Inspraak ontwerp Beleidsregel Particuliere toeristische verhuur woning (Airbnb) Leeuwarden vast te stellen;.
  2. De Beleidsregel Particuliere toeristische verhuur woning (Airbnb) Leeuwarden 2022 vast te stellen

  De burgemeester besluit vrijstelling te verlenen van de exploitatievergunningplicht voor Airbnb op grond van artikel 2:28c van de APV.

 11. A.5.10

  Het college heeft besloten om het concept-Stedenbouwkundig plan Heechterp Vernieuwt ter inzage te leggen. Met dit stedenbouwkundig plan is de gewenste inrichting van Heechterp aangegeven zoals de kavels, het groen, de wegen en de parkeerplaatsen. Het plan ligt nu voor een periode van 6 weken ter inzage en belanghebbenden kunnen hun zienswijze geven. Dit plan is gebaseerd op de eerdere gezamenlijke toekomstvisie van Elkien en de gemeente uit 2020 en het “Masterplan Heechterp Vernieuwt” uit 2021 .

  Besluit

  Het concept stedenbouwkundig plan Heechterp Vernieuwt op basis van de inspraakverordening gemeente Leeuwarden vrij te geven voor ter inzagelegging.