Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College (publicatie)

dinsdag 8 november 2022

16:00 - 16:30
Locatie

Nieuwe Zaal

Voorzitter
Sybrand Buma
Agenda documenten

Agendapunten

 1. A.3

 2. A.5.1

  Er is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het realiseren van acht trekkershutten op het adres Dekemawei 15 te Baard. Het plan voorziet in het plaatsen van 8 trekkershutten van 40 m2 en twee kleinschalige sanitair gebouwen, welke worden geplaatst achter op het bouwperceel. Dit verzoek is in strijd met het ter plekke geldende bestemmingsplan ‘Bûtengebiet’. Medewerking aan de aanvraag omgevingsvergunning kan worden verleend door middel van een uitgebreide procedure waarvoor een ‘verklaring van geen bedenkingen’ van de gemeenteraad is vereist.


  De ontwerp verklaring van geen bedenkingen en ontwerpbeschikking hebben vanaf 4 augustus 2022 voor een periode van zes weken ter inzage gelegen. Tijdens deze periode zijn géén zienswijzen ingediend.


  Het college stelt de gemeenteraad voor een verklaring van geen bedenkingen af te geven, waarna de omgevingsvergunning verleend kan worden door het college.

  Besluit

  1. Aan de gemeenteraad voor te stellen om de verklaring van geen bedenkingen conform artikel 6.5, lid 1 van het Besluit omgevingsrecht voor de realisatie van acht trekkershutten op het adres Dekemawei 15 te Baard af te geven;
  2. Het raadsvoorstel vast te stellen.
 3. A.5.2

  Het Rijk verwacht dat gemeenten, in regionaal verband, afspraken maken om vraag en aanbod van bedrijventerreinen in evenwicht te houden en verwacht van de provincies een regisserende rol. Nieuwe ruimtelijke plannen voor de ontwikkeling van bedrijventerreinen moeten voorzien in een aantoonbare behoefte. In 2020 heeft de regio Noordwest Fryslân een nieuw convenant bedrijventerreinen gesloten met de provincie Fryslân. Hierin is afgesproken dat er beleidsruimte is om voor de vraag naar bedrijventerreinen nieuwe locaties te ontwikkelen.
  Bij het afsluiten van het convenant in 2020 was al bekend dat er in 2021 een nieuwe prognose opgesteld zou worden naar de vraag van bedrijventerreinen. Het convenant wordt met die uitkomsten herijkt en de bestuurlijke afspraken opnieuw vastgelegd in het Addendum Convenant Bedrijventerreinen Noordwest-Fryslân 2019-2035. De totale vraag naar bedrijventerreinen in de gemeente Leeuwarden (na aftrek van de geschikte bestaande voorraad) is 39 hectare voor de periode tot en met 2035.
  Het college heeft besloten om Addendum Convenant Bedrijventerreinen Noordwest-Fryslân 2019-2035 vast te stellen en verzoekt GS om hiermee in te stemmen.

  Besluit

  1. Het Addendum Convenant Bedrijventerreinen Noordwest-Fryslân 2019-2035 vast te stellen;
  2. Aan Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân te verzoeken om in te stemmen met de nieuwe afspraken in het Addendum Convenant Bedrijventerreinen Noordwest-Fryslân 2019-2035 en de brief aan GS vast te stellen;
  3. De gemeenteraad te informeren over het addendum en de brief aan de raad vast te stellen.

 4. A.5.3

  De aanvraag voor een Regio Deal voor de regio Noardwest Fryslân is door het college van b&w van de gemeente Leeuwarden vastgesteld. Leeuwarden dient die aanvraag samen met de gemeenten Waadhoeke en Harlingen, de provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân in. Besloten is dat de gemeente Waadhoeke als penvoerder en indiener van de Regio Deal namens de gemeente Leeuwarden optreedt. Het college heeft de intentie uitgesproken om de benodigde co-financiering vanuit Leeuwarden te vinden binnen de gemeentebegroting. In de regiodeal wordt ingezet op nieuwe economische kansen voor de regio, op kwaliteit van leven en op een goede balans in landschap, ruimte- en energiegebruik.

  Besluit

  1. In samenwerking met de gemeenten Harlingen en Waadhoeke, de provinsje Fryslân en Wetterskip Fryslân de aanvraag regiodeal Noardwest-Fryslân 2023-2026 in te dienen;
  2. De bijgevoegde aanvraag regiodeal vast te stellen;.
  3. Voor de benodigde co-financiering van € 5 mln in de periode 2023-2026 de in de betreffende begrotingen beschikbare budgetten van de betreffende programma's in te zetten;
  4. In te stemmen dat de gemeente Waadhoeke optreedt als penvoerder voor de regiodeal.
  5. De gemeenteraad te informeren over de aanvraag van de regio-deal en de brief aan de raad vast te stellen.


  De burgemeester besluit:
  De burgemeester van de gemeente Waadhoeke, mevrouw Waanders, te machtigen om de aanvraag mede namens de gemeente Leeuwarden in te dienen.

 5. A.5.4

  Het college heeft de gemeenteraad toegezegd haar te informeren over de stand van zaken van het onderzoek dat zal worden uitgevoerd naar de gezondheid van omwonenden rond de vliegbasis als gevolg van het vliegen met de F35. Middels een informerende brief aan de gemeenteraad is het college tegemoet gekomen aan deze afspraak.

  Besluit

  De gemeenteraad te informeren over de stand van zaken van de uitvoering van het onderzoek naar de gezondheid van omwonenden rond de vliegbasis en de bijgevoegde brief aan de raad vast te stellen.

 6. A.5.5

  FNP Ljouwert heeft schriftelijke vragen gesteld over de druk op het elektriciteitsnetwerk in Leeuwarden. Het college heeft deze vragen beantwoord.

  Besluit

  De beantwoording van de schriftelijke vragen van FNP Ljouwer, ingediend op 7 oktober 2022, over de druk op het elektriciteitsnetwerk overeenkomstig het bijgevoegde aanhangsel vast te stellen.

 7. A.6.1

  Bij de besluitvorming door de raad op 12 oktober 2022 over het Beleidskader Retail 2022 is de ‘motie verruiming winkeltijden’ aangenomen. Het college wordt met deze motie opgedragen om vóór de besluitvormende raadsvergadering van 9 november a.s. een voorstel voor te leggen voor een aanpassing van de Winkeltijdenverordening, waarmee een (verruimde) openstelling op zondagochtend vanaf 9.00 uur mogelijk wordt.

  Besluit

  1.  Aan de gemeenteraad voor te stellen om de Verordening winkeltijden Leeuwarden 2022 vast te stellen.
  2 . Het raadsvoorstel vast te stellen.

 8. A.6.2

  Het college van B&W heeft op 1 november 2022 het concept bestedingsplan cultuur vastgesteld. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om haar wensen en bedenkingen op het concept bestedingsplan te geven.


  Met ingang van 1 januari 2023 is voor cultuur jaarlijks een structureel bedrag van € 1.138.000,- extra beschikbaar en € 100.000,- incidenteel. Voorstel is om dit bedrag in te zetten om knelpunten in de culturele basisinfrastructuur op te lossen en om te investeren in:
  - Amateurkunst
  - Cultuureducatie
  - (jonge) makers
  - Kwalitatief hoogstaande producties en evenementen
  - Frysk en Meertaligheid
  - Cultuur bereikbaar maken voor iedereen – cultuur dichter bij mensen in wijken en dorpen brengen

  Besluit

  1. Het voornemen om het bestedingsplan cultuur 2023 vast te stellen en om de gemeenteraad in de gelegenheid te stellen om haar wensen en bedenkingen op het concept bestedingsplan te geven.
  2. De brief aan de raad, waarin dit voornemen wordt toegelicht, vast te stellen.
  (Collegebesluit 1 november 2022)