Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College (publicatie)

dinsdag 1 maart 2022

16:00 - 16:30
Locatie

Oranjezaal

Voorzitter
Sybrand Buma
Agenda documenten

Agendapunten

 1. A.3

 2. A.5.1

  De fractie van LIJST058 heeft vragen gesteld over de exorbitante prijsstijging van de warmteprijzen 2022. Het college beantwoordt deze vragen.

  Besluit

  De schriftelijke vragen van LIJST058, over de exorbitante prijsstijging van de warmteprijzen 2022, van 10 januari 2022, vast te stellen conform bijgevoegd aanhangsel.

 3. A.5.2

  Het college heeft de schriftelijke vragen van ChristenUnie over de toename van zelfdoding onder jongeren beantwoord.

  Besluit

  De schriftelijke vragen van de CU, ingediend op 17 januari 2022, inzake toename zelfdoding onder jongeren te beantwoorden conform bijgevoegd aanhangsel.

 4. A.5.3

  Gemeentebelangen heeft schriftelijke vragen gesteld inzake het Topsportfonds. Het college heeft deze vragen beantwoord.

  Besluit

  De beantwoording van de schriftelijke vragen van Gemeentebelangen over Topsportfonds, ingediend op 17 november 2021, te beantwoorden overeenkomstig het bijgevoegde aanhangsel.

 5. A.5.4

  Het college heeft besloten de samenwerkingsovereenkomst Friese Projecten Machine aan te gaan. De Friese Projecten Machine is een samenwerking tussen de provincie Fryslân, de Friese gemeenten en de onderwijsinstellingen voor de ontwikkeling van meer en betere Europese samenwerkingsprojecten. Europese samenwerking helpt de gemeente bij het bereiken van haar doelstellingen, bijvoorbeeld ten aanzien van de energietransitie, klimaatadaptatie, innovatie en werkgelegenheid.

  Besluit

  1. Een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met de Provincie Fryslân, de Friese gemeenten, NHL Stenden, ROC Friese Poort en ROC Friesland College voor de samenwerking rond de Friese Projecten Machine 2022 en onder het voorbehoud dat er door de gemeenteraad voor de periode na 2022 voldoende budget beschikbaar wordt gesteld;
  2. De Samenwerkingsovereenkomst Friese Projecten Machine 2022 vast te stellen;
  3. Wethouder Reitsma aan te wijzen als vertegenwoordiger van de gemeente Leeuwarden in de Algemene vergadering van de Friese Projecten Machine;
  4. De penvoerder Friese Projecten Machine te informeren over het besluit en bijgevoegde brief vast te stellen;
  5. De gemeenteraad te informeren over de Samenwerkingsovereenkomst FPM 2022 en de bijgevoegde brief aan de raad vast te stellen.


  De burgemeester besluit:
  Wethouder Reitsma te machtigen om de samenwerkingsovereenkomst Friese Projecten Machine 2022 namens de gemeente Leeuwarden te ondertekenen.

 6. A.5.5

  Het college heeft besloten de gemeenteraad te informeren over de uitvoering van de motie over de schadelijke effecten van houtstook. Het college heeft een overzicht gemaakt van de mogelijkheden die de gemeente heeft om de schadelijke gevolgen van houtstook zoveel mogelijk te beperken. Daarin zijn ook de initiatieven die in andere gemeenten worden genomen betrokken en de adviezen van het Longfonds en 'Friezen voor Frisse lucht'. Tevens heeft het college besloten om het stoken van hout voor verwarming en/of sfeer ongewenst is omdat houtstook niet duurzaam is, schadelijk is voor mens en milieu en hinder veroorzaakt voor omwonenden. Dit standpunt zal kenbaar gemaakt worden via de website van de gemeente.

  Besluit

  1. De gemeenteraad te informeren over de stand van zaken rond de uitvoering van de motie schadelijke effecten van houtstook van 8 november 2021 en de brief aan de raad vast te stellen.
  2. Het standpunt in te nemen dat het stoken van hout voor verwarming en/of sfeer ongewenst is omdat houtstook niet duurzaam is, schadelijk is voor mens en milieu en hinder veroorzaakt voor omwonenden en dit standpunt kenbaar te maken via de website van de gemeente.

 7. A.5.6

  Begin 2021 heeft de gemeenteraad besloten om de reconstructie van de Prof. mr. P.S. Gerbrandyweg uit te voeren conform het wegprofiel 2x1 rijstrook met verkeersplein. Vervolgens heeft het college op 22 juni 2021 het voorlopig ontwerp vastgesteld, met inbegrip van de aandachtspunten die eerder door de gemeenteraad benoemd werden. Het voorlopig ontwerp is vertaald in een definitief ontwerp en gereed gemaakt voor uitvoering. Het college heeft het definitief ontwerp vastgesteld en in het voorjaar van 2022 wordt gestart met uitvoering van de reconstructie van de Gerbrandyweg.

  Besluit

  1. Het definitief ontwerp reconstructie Prof. mr. P.S. Gerbrandyweg vast te stellen;
  2. De raad te informeren en de brief aan de raad vast te stellen

 8. A.5.7

  Van oudsher heeft de gemeente een toezichthoudende taak ten aanzien van het openbaar onderwijs. Naast de zorg voor voldoende openbaar onderwijs heeft dit vooral betrekking op de besluitvorming rondom de begroting en de jaarrekening. Het college heeft besloten om de gemeenteraad voor te stellen de begroting van de Stichting Proloog en de Stichting Elan Onderwijsgroep voor het jaar 2022 goed te keuren en de overige begrotingen voor kennisgeving aan te nemen. De trend is dat de toezichthoudende rol meer op afstand komt te staan waarbij er een mogelijkheid is in te grijpen en met elkaar in gesprek te gaan als dat noodzakelijk wordt geacht. De aangeboden begrotingen voor het jaar 2022 geven naar het oordeel van het college geen reden om één van de begrotingen niet goed te keuren of opmerkingen/zienswijzen in te dienen.

  Besluit

  1. De gemeenteraad voor te stellen:
  a. de begroting van de Stichting Proloog en de Stichting Elan Onderwijsgroep voor het jaar 2022 goed te keuren;
  b. de begroting van de Stichting Kyk voor het jaar 2022 voor kennisgeving aan te nemen;
  c. de begroting van de Stichting Speciaal Onderwijs Fryslân voor het jaar 2022 voor kennisgeving aan te nemen en geen opmerkingen te maken;
  d. de begroting van de Stichting openbaar voortgezet Fryslân-Noord Fryslân voor het jaar 2022 voor kennisgeving aan te nemen en geen zienswijzen in te dienen.
  2. Het raadsvoorstel vast te stellen.

 9. A.5.8

  De Stichting Marktbeheer regelt sinds 1 januari 2017 het beheer en de exploitatie van de markten in Leeuwarden. Dit is vastgelegd in een overeenkomst. Er is een nieuwe overeenkomst afgesloten per 1 januari 2022. Onder andere ten aanzien van de marktterreinen zijn er in de loop van de tijd een aantal wijzigingen geweest. Deze zijn al verwerkt in de nieuwe overeenkomst. Het Instellingsbesluit locaties markten gemeente Leeuwarden 2018 moet daarom overeenkomstig aangepast worden.

  Besluit

  Het Instellingsbesluit locaties markten gemeente Leeuwarden 2018 gewijzigd vast te stellen.

 10. A.5.9

  Het college heeft besloten om samen met de gemeenten Enschede, Deventer en Stadsbank Oost Nederland een City-deal te sluiten voor het ontwikkelen van een methodiek om de vragen en behoeftes van inwoners beter inzichtelijk te krijgen. De methodiek richt zich op het digitaal luisteren naar inwoners om zo de informatievoorziening van de gemeente beter te laten aansluiten op de informatiebehoefte van de inwoners. Leeuwarden gaat zich eerst richten op het digitale zoekgedrag van jongeren rondom armoede en schuldhulpverlening. Op het terrein van schuldhulpverlening bestaan erg veel initiatieven, websites en platforms. Inzichten uit online oriëntatie-gedrag moeten leiden tot een betere informatievoorziening en tot preventie en vroegsignalering en betere dienstverlening aan inwoners.

  Besluit

  1. Deel te nemen aan de City Deal ‘Slim Maatwerk’ en de bijbehorende overeenkomst aan te gaan;
  2. De kosten voor deelname van in totaal € 18.000,- te dekken ten laste van het programma Werk & Inkomen,


  De burgemeester besluit;
  Wethouder Reitsma te machtigen de overeenkomst City-Deal 'Slim Maatwerk' te ondertekenen.

 11. A.6.1

  Voor de toekomstige wijk Nieuw Oud Oost is een concept stedenbouwkundig plan opgesteld. Dit is tot stand gekomen na een participatietraject met de omgeving, toekomstige bewoners en andere belangstellenden. Het concept stedenbouwkundig plan laat op hoofdlijnen zien hoe Nieuw Oud Oost er uit komt te zien. Het bevat toelichting op en beelden van de gewenste inrichting van het gebied. In het kader van de inspraak wordt voorgesteld het plan gedurende 6 weken ter visie te leggen. Een ieder kan hierop reageren.

  Besluit

  Het concept stedenbouwkundig plan Nieuw Oud Oost vast te stellen en vrij te geven voor inspraak op grond van artikel 4 lid 1 van de Inspraakverordening gemeente Leeuwarden.
  (Collegebesluit 15 februari 2022)