Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College (publicatie)

dinsdag 12 juli 2022

16:00 - 16:30
Locatie

Nieuwe Zaal

Voorzitter
Sybrand Buma
Agenda documenten

Agendapunten

 1. A.3

 2. A.5.1

  FNP Ljouwert heeft schriftelijke vragen gesteld over gemeentelijke snoeiwerkzaamheden in het broedseizoen. Het college heeft deze vragen beantwoord.

  Besluit

  De beantwoording van de schriftelijke vragen van FNP Ljouwert, gesteld op 17 juni 2022, over gemeentelijke snoeiwerkzaamheden in het broedseizoen, overeenkomstig het bijgevoegde aanhangsel vast te stellen.

 3. A.5.2

  De VVD heeft schriftelijke vragen gesteld over scheef wonen en huurverhoging. Het college heeft deze vragen beantwoord.

  Besluit

  De beantwoording van de schriftelijke vragen van de VVD, gesteld op 20 juni 2022, inzake scheefwonen en huurverhoging, conform bijgevoegd aanhangsel vast te stellen.

 4. A.5.3

  Het college heeft besloten om de 1e kwartaalrapportage 2022 Goed Terecht In Leeuwarden 2022 ter informatie aan te bieden aan de gemeenteraad. Het algemene beeld is dat er een positief effect zichtbaar is op de hoeveelheid ingezameld restafval. Op basis van het resultaat van het eerste kwartaal is de prognose dat de hoeveelheid restafval in 2022 met ca. 18% daalt ten opzichte van 2021. Dit komt neer op 142 kg restafval per inwoner per jaar. De hoeveelheid dump en bijzet is de afgelopen jaren toegenomen. Dit blijft een flink aandachtspunt. Dit wordt aangepakt onder andere door (meer) gezamenlijke acties van Handhaving met Omrin, door inzet op structurele vervuilers, door meer preventie en meer toezicht op wijk- en straatniveau.

  Besluit

  1. De rapportage over het eerste kwartaal 2022 inzake Goed Terecht in Leeuwarden vast te stellen.
  2. De gemeenteraad te informeren over de rapportage van het eerste kwartaal 2022 inzake Goed Terecht In Leeuwarden en de brief aan de raad vast te stellen.

 5. A.5.4

  De raad heeft in de afgelopen drie jaar verschillende moties aangenomen. Over de wijze waarop het college sinds oktober 2021 aan de moties uitvoering heeft gegeven is de raad in meerdere gevallen per brief geïnformeerd. Voor zover dat niet is gebeurd, informeert het college de raad nu in bijgevoegde brief alsnog over de wijze van afdoening en de huidige stand van zaken van de moties.

  Besluit

  De gemeenteraad informeren over de stand van zaken uitvoering moties per juni 2022 en de brief aan de raad vast te stellen.

 6. A.5.5

  De gemeenteraad van Leeuwarden heeft de geheimhouding op het document 'Grondexploitatie De Hem' bij besluit van 7 juli 2021 bekrachtigd. Een inwoner van de gemeente heeft de raad verzocht om de geheimhouding op te heffen. Het college stelt de raad voor om het verzoek af te wijzen, omdat opheffing de financiële belangen van de gemeente kan schaden.

  Besluit

  1. De gemeenteraad voor te stellen om het verzoek van de heer H. Weiland te Goutum om opheffing van de geheimhouding ten aanzien van het document bijlage ‘Grondexploitatie De Hem’, af te wijzen;
  2. Het raadsvoorstel vast te stellen.

 7. A.5.6

  Het college van B&W heeft het Beleidskader Retail 2022 aangeboden aan de gemeenteraad ter besluitvorming. Het gaat hier om een herziening van de Detailhandelsstructuurvisie 2014. Het Beleidskader is opgesteld in samenspraak met het georganiseerde bedrijfsleven. Het kan gebruikt worden voor de afweging van nieuwe initiatieven. Enkele belangrijke uitgangspunten zijn: 'de binnenstad als vlaggenschip', 'clustering van detailhandel en (overige) publieksvoorzieningen' , een duurzame structuur en duurzaam ruimtegebruik' en 'bevordering van samenwerking'.

  Besluit

  1. Aan de gemeenteraad voor te stellen om:
   a. De Reactienota inspraak ontwerp-Retailvisie 2021 vast te stellen;
   b. Het Beleidskader Retail 2022, deel A (Visie en Beleid) vast te stellen;
  2. Het raadsvoorstel vast te stellen.
 8. A.5.7

  De William Schrikker Stichting (WSS) heeft voor 2021 een subsidie aangevraagd en ontvangen voor de uitvoering van de jeugdbescherming- en jeugdreclasseringsmaatregelen. WSS heeft zich bij de prognose van de subsidie voor 2021 gebaseerd op onvolledige cijfers. Daardoor is de subsidieaanvraag gebaseerd op te lage aantallen maatregelen. De uitvoering van de maatregelen Jeugdbescherming en Jeugdreclassering is een wettelijke taak is. De subsidie wordt vastgesteld op het daadwerkelijk aantal uitgevoerde maatregelen. Voor 2021 ligt het aantal uitgevoerde maatregelen veel hoger dan waarop de subsidieaanvraag is gebaseerd. Het college heeft de hogere subsidie 2021 nu vastgesteld.

  Besluit

  De subsidie 2021 aan de William Schrikker Stichting vast te stellen op een bedrag van € 4.032.796,06 en de vaststellingsbeschikking 2021 vast te stellen.

 9. A.5.8

  Het huidige Gemeentelijk Rioleringsplan (GPR) heeft een looptijd tot en met 2022. Totdat de omgevingswet in werking treedt is het GRP een verplicht plan dat vastgesteld moet worden door de gemeenteraad. Onder de Omgevingswet worden onderdelen van het GRP opgenomen in de omgevingsvisie, -programma en -plan. Met de nieuwe benaming Programma Water en Riolering (PWR) lopen we hierop vooruit. Het college heeft besloten om het concept PWR 2023-2027 ter inzage te leggen.

  Besluit

  Het concept Programma Water en Riolering 2023-2027 op basis van de inspraakverordening gemeente Leeuwarden vrij te geven voor ter inzage te leggen.

 10. A.5.9

  Conform het gemeentelijk aanbestedingsbeleid heeft het college besloten tot het uitschrijven van een Europese aanbesteding voor het maaibestek voor 2023 met optie tot verlenging tot en met 2026.

  Besluit

  1. Een Europese aanbesteding uit te schrijven voor het maaibestek;
  2. Het bijgevoegde startformulier 'maaibestek' vast te stellen;
  3. Geheimhouding op te leggen ten aanzien van het startformulier op grond van artikel 55 Gemeentewet juncto artikel 5.1 lid 2 sub b Wet Open Overheid tot het moment dat de gunning van de aanbesteding is gepubliceerd.

 11. A.5.10

  Het college heeft besloten om een Europese aanbesteding uit te schrijven voor een contract inzake verkiezingsdrukwerk.

  Besluit

  1. Een Europese aanbesteding uit te schrijven voor de dienstverlening rond het drukwerk voor verkiezingen
  2. Het startformulier inkoop en aanbesteding drukwerk verkiezingen vast te stellen
  3. Geheimhouding op te leggen ten aanzien van de inhoud van het startdocument op grond van artikel 55 Gemeentewet juncto artikel 5.1.2.f Wet open overheid totdat het bestek is gepubliceerd.

 12. A.5.11

  Het college heeft besloten een Europese aanbesteding uit te schrijven voor de levering van dienstverlening rond bedrijfsgeneeskundige expertise en verzuimbegeleiding.

  Besluit

  1. Een Europese aanbesteding uit te schrijven voor de levering van een arbodienstverlening voor bedrijfsgeneeskundige expertise en aanvullende dienstverlening bij verzuimbegeleiding.
  2. Het startformulier ‘’Startformulier Inkoop en Aanbesteding: Arbodienstverlener 2022 (Bedrijfsarts)‘’ en de bijbehorende raming vast te stellen.
  3. Geheimhouding op te leggen ten aanzien van het bijgevoegde startformulier en de raming op grond van artikel 55 gemeentewet juncto 10 lid 2 sub b en g Wet openbaarheid bestuur totdat het bestek is gepubliceerd.

 13. A.5.12

  Op 15 maart 2022 heeft het college besluiten genomen over de gebiedsontwikkeling WTC-Cambuur voor wat betreft af te sluiten overeenkomsten, geldlening en subsidieverstrekking. Na de ondertekening van de overeenkomsten zijn Van Wijnen, Cambuur en ROC Friese Poort overeengekomen om de datum die gekoppeld is aan de oplevering van het stadion aan te passen. Deze aanpassing heeft ook invloed op de subsidiebeschikking van de gemeente aan Van Wijnen die op15 maart is vastgesteld. Daarom  heeft het college besloten een herziene subsidiebeschikking vast te stellen inzake de subsidieverlening aan van Wijnen voor de bouw van het stadion.

  Besluit

  Een herziene subsidiebeschikking vast te stellen aan Van Wijnen GSC BV voor de bouw van het voetbal gerelateerde deel van een stadion op de WTC locatie te Leeuwarden in verband met een aanpassing van de opleveringsdatum.

 14. A.5.13

  Het college van B&W heeft diverse besluiten genomen over naamgeving in de gemeente Leeuwarden. Hiertoe zijn de adviezen gevolgd zoals de Commissie Naamgeving deze verwoord in dit collegevoorstel. De Commissie Naamgeving heeft een procedure gevolgd om te komen tot de diverse voorstellen.

  Besluit

  De voorgestelde besluiten voor de namen in de openbare ruimte in Middelsee en de Vrijheidswijk vast te stellen overeenkomstig bijlage 1, punt 1 t/m 5.

 15. A.5.14

  Leeuwarden neemt deel aan de Landelijke Stuurgroep Interventieteams (LSI). De LSI is een samenwerking van Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), VNG- Kenniscentrum Handhaving en Naleving, Belastingdienst, Sociale Verzekeringsbank, Immigratie- en naturalisatiedienst, Inspectie SZW, Openbaar Ministerie en Politie. Doel van de samenwerking is het uitwisselen van gegevens om fiscale fraude, uitkeringsfraude, overtredingen van arbeidswetgeving en daarmee samenhangende misstanden aan te pakken. Het college heeft het evaluatierapport van de Wijkgerichte Aanpak op dit terrein in Leeuwarden vastgesteld. Omdat met deze aanpak mogelijk strafbare feiten werden opgespoord, is op de aanpak (het projectplan) op 23 maart 2021 geheimhouding opgelegd. Nu de opsporingsfase van dit project is afgerond, heeft het college besloten de opgelegde geheimhouding op te heffen.

  Besluit

  1. De Evaluatie Wijkgerichte Aanpak Leeuwarden (WGA) vast te stellen.
  2. De op 23 maart 2021 opgelegde geheimhouding op grond van art. 55 Gemeentewet juncto art 10 lid 2 sub c van de Wet openbaarheid van bestuur, ten aanzien van het Projectplan WGA Vlietzone en Wielenpôlle (Z227981-2020), inclusief bijlagen, op te heffen.
  3. De gemeenteraad informeren en de brief aan de raad vast te stellen.
 16. A.6.1

  Als onderdeel van uitbreiding Grut Palma te Wergea wordt er een brug gerealiseerd over de Wergeasterfeart voor de verbinding met het oude dorp. Het betreft de Stringbrêge. De brug is vanaf 2018 ontworpen, gepresenteerd, afgestemd met het dorp, vergund, aanbesteed en gebouwd, maar nog niet geplaatst. In het voorjaar van 2021 ontstond enige onrust in het dorp over deze brug. Er was bij een bepaald deel van de inwoners ontevredenheid over de betrokkenheid bij de verdere uitwerking van het ontwerp en over de (visuele) impact van de ophaalbrug op nabije woningen en het beschermd dorpsgezicht. Alles overwegende heeft het college besloten het oorspronkelijke besluit niet te herzien en de ‘bestaande’ ophaalbrug te plaatsen. Verder gaat het college nader onderzoek doen naar bediening op afstand van de brug. Er gaat op proef gedurende 1 vaarseizoen een extra brugwachter ingezet worden om de doorstroming door de vaart te bevorderen. Inzet is om de brug voor het volgende vaarseizoen in gebruik te hebben.

  Besluit

  1. De reeds vergunde en gefabriceerde ophaalbrug “De Stringbrêge” te plaatsen over de Wergeasterfeart;
  2. Een nadere verkenning uit te voeren naar de wenselijkheid en (technische) haalbaarheid van het op afstand bedienen van de Stringbrêge (vanaf de Bidlerbrêge);
  3. Gedurende de zomervakantie-weken op proef voor 1 vaarseizoen een extra brugwachter in te zetten, deze inzet na dit seizoen te evalueren en de kosten te dekken uit het project "Plaatsen Stringbrêge";
  4. De gemeenteraad te informeren en de brief aan de raad vast te stellen.

  (Collegebesluit 5 juli 2022)