Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College (publicatie)

dinsdag 22 maart 2022

16:00 - 16:30
Locatie

Oranjezaal

Voorzitter
Sybrand Buma
Agenda documenten

Agendapunten

 1. A.3

 2. A.5.1

  De PvdA heeft op 7 februari 2022 schriftelijke vragen ingediend over de coronasteun cultuur. Het college van B&W heeft deze vragen beantwoord.

  Besluit

  De schriftelijke vragen van de PvdA van 7 februari 2022 over de coronasteun cultuur beantwoorden conform bijgevoegd aanhangsel.

 3. A.5.2

  Het college heeft besloten de gemeenteraad voor te stellen om de Verordening tot wijziging van de Maatregelenverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Leeuwarden 2015 (derde wijziging) vast te stellen. In de Participatiewet is, vanwege de nieuwe Wet Inburgering die vanaf 1 januari 2022 van kracht is geworden, een nieuw artikel opgenomen (artikel 56a). Hierin staat dat de gemeente bijstandsgerechtigde inburgeringsplichtigen met een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd, moet "ontzorgen". Dit betekent dat de gemeente de huur, de premie voor de verplichte zorgverzekering en de voorschotten voor de rekeningen van gas, water en licht direct moet betalen uit de bijstandsuitkering. Als de inburgeringsplichtige hier niet aan meewerkt, dan moet de bijstandsuitkering worden verlaagd.

  Besluit

  1. De gemeenteraad voor te stellen de Verordening tot wijziging van de Maatregelenverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Leeuwarden 2015 (derde wijziging) vast te stellen.
  2. Het raadsvoorstel vast te stellen.

 4. A.5.3

  Er is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend om de melkveehouderij aan de Skrins 4 in Easterlittens uit te breiden. De uitbreiding voorziet in een verbreding van de bestaande ligboxenstal, het realiseren van een jongveestal door het overkappen van een (niet meer in gebruik zijnde) sleufsilo, het plaatsen van een mestzak en het realiseren van een vaste mestopslag.
  De aanvraag is in strijd met het ter plekke geldende bestemmingsplan ‘Bûtengebiet’ omdat door de uitbreiding van de bestaande ligboxenstal de maximale oppervlakte van een bedrijfsgebouw wordt overschreden en omdat de dakhellingen van de ligboxenstal en de jongveestal minder bedragen dan het bestemmingsplan voorschrijft. Medewerking aan de aanvraag omgevingsvergunning kan worden verleend door middel van een uitgebreide procedure waarvoor een ‘verklaring van geen bedenkingen’ van de gemeenteraad is vereist.
  Op 22 december 2021 heeft de gemeenteraad besloten de ontwerp verklaring van geen bedenkingen ter visie te leggen. Tijdens deze periode zijn géén zienswijzen ingediend.
  Het college stelt de gemeenteraad voor een verklaring van geen bedenkingen af te geven, waarna de omgevingsvergunning verleend kan worden door het college.

  Besluit

  1. Aan de gemeenteraad voor te stellen om de verklaring van geen bedenkingen conform artikel 6.5, lid 1 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) voor de uitbreiding van de melkveehouderij aan de Skrins 4 te Easterlittens vast te stellen;
  2. Het raadsvoorstel vast te stellen.
 5. A.5.4

  Het college heeft de Beleidsregels Misbruik en Oneigenlijk gebruik TOZO vastgesteld. Op 1 maart 2020 werd de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (TOZO) ingevoerd. Bureau Zelfstandigen Fryslân voert de TOZO regeling uit voor 16 gemeenten in Fryslân. Door de snelheid waarmee de regeling moest worden ingevoerd, vanwege de gevolgen van de covid-maatregelen, was de beoordeling van de controle van de aanvraag over het algemeen beperkt. Het is noodzakelijk dat bij gemeenten adequaat beleid wordt vastgesteld rond misbruik en oneigenlijk gebruik. De Beleidsregels Misbruik en Oneigenlijk gebruik TOZO gemeente Leeuwarden zijn een aanvulling (en in een enkel geval afwijking) op het algemene beleid dat uitgevoerd wordt in het kader van de Participatiewet.

  Besluit

  De beleidsregels Misbruik en Oneigenlijk gebruik Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (TOZO) vast te stellen.

 6. A.5.5

  Per 1 mei 2022 wordt de Wet open overheid (Woo) van kracht. Deze wet gaat de Wet openbaarheid van bestuur vervangen. Voor de gefaseerde invoering van de Woo (2022 t/m 2027) ontvangen gemeenten een Rijksbijdrage. De ontvangen middelen zijn bedoeld voor de actieve openbaarmaking van de informatiecategorieën zoals genoemd in de Woo, voor de realisatie, het beheer en onderhoud van benodigde systemen en voor aanpassingen in de organisatie. Het college heeft besloten de Rijksbijdrage voor 2022 in te gaan zetten voor de 1e fase van de inrichting van de benodigde informatievoorziening en systemen.

  Besluit

  1. Een bedrag van eenmalig € 112.000 en structureel € 95.000 beschikbaar te stellen voor fase 1 (2022) van de inrichting van de benodigde informatievoorziening en systemen in verband met de invoering van de Wet open overheid;
  2. Dit bedrag te dekken ten laste van de ontvangen Rijksmiddelen onder de noemer stelpost Wet open overheid.
 7. A.5.6

  Het college heeft besloten in haar hoedanigheid als bestuur van de Stichting Rely Jorritsma Funs om de statuten van de stichting te wijzigen en een nieuw bestuur aan te stellen. Met dit besluit treedt er een nieuw bestuur aan en wordt aan het college van B&W ontslag verleend als bestuurder van de Stichting Rely Jorritsma Funs. Daarvoor zijn de statuten van de Stichting gewijzigd en zijn er nieuwe bestuursleden benoemd.

  Besluit

  1. De statuten van de Stichting (algeheel) te wijzigen overeenkomstig het door DeHaan Advocaten en Notarissen opgestelde concept met kenmerk WV/2021.002607.01, welk concept het Bestuur genoegzaam bekend is (de “Akte van Statutenwijziging”) en is bijgevoegd.
  2. Onder voorwaarde en effectief per het moment van verlijden van de Akte van Statutenwijziging het College van Burgemeesters en Wethouders van de Gemeente Leeuwarden met wederzijds goedkeuren ontslag te verlenen als bestuurder van de Stichting.
  3. Onder voorwaarde en effectief per het moment van het verlijden van de Akte van Statutenwijziging worden:
  - de heer Doeke Sijens, geboren te Westdongeradeel op negen maart negentienhonderd vijfenvijftig, benoemd tot voorzitter van de Stichting;
  - de heer Pieter Jan de Groot, geboren te Leeuwarden op zes september negentienhonderd zesenveertig, benoemd tot secretaris van de Stichting;
  - de heer Harm Kasper Berend Kaspers, geboren te Velsen op negentien maart negentienhonderd zestig, benoemd tot penningmeester van de Stichting;
  - mevrouw Inge Carla Heslinga, geboren te Groningen op twintig juni negentienhonderd éénentachtig, benoemd tot bestuurder van de Stichting; en
  - de heer Dirk Jan Muntendam, geboren te Heerenveen op negentien november negentienhonderd vijfentachtig,
  benoemen tot bestuurder van de Stichting.
  4. Onder voorwaarde en effectief per het moment van het verlijden van de Akte van Statutenwijziging het College van Burgemeesters en Wethouders van de Gemeente Leeuwarden kwijting te verlenen voor de door haar als bestuurder van de Stichting gevoerde werkzaamheden, voor zover die uit de jaarrekening van de Stichting blijken of anderszins aan het Bestuur bekend zijn.
  5. om voor het verlijden van de Akte van Statutenwijziging te machtigen:
  i. de bestuurder van de Stichting; en
  ii. iedere (kandidaat-)notaris, notarieel medewerker en advocaat werkzaam ten kantore van DeHaan Advocaten en Notarissen